Mongolsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

tis. USD

2012

2013

2014

2015

2016

Obrat

21 721

15 125

10 660

11 714

12 690

Vývoz

21 215

14 907

10 418

11 477

12 420

Dovoz

506

218

242

237

270

Saldo

20 709

14 689

10 176

11 240

12 150

Zdroj: Český statistický úřad

 

 

tis. USD 

2012

2013

2014

2015

2016

Obrat

20 800

16 300

10 391

7 745

8 700

Vývoz

20 600

16 200

10 259

7 546

8 495

Dovoz

200

100

132

199

205

Saldo

20 400

16 100

10 127

7 347

8 290

Zdroj: Mongolský národní statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky exportu ČR do Mongolska v r. 2016

Kód zboží

Název zboží

Statistická hodnota (v tis. USD)

911900 

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky 

1 543

330590

Přípravky pro péči o vlasy ostatní

681

330510 

Šampóny 

660

340111

Mýdla pro toaletní užití

613

853890

Části přístrojů k ochraně el.obvodů, rozvaděčů

509

852110

Videopřístroje na pásku magnetickou

496

330610

Pasty,prášky,vody zubní

362

841840

Mrazničky skříňové,do 900l

275

853710

Rozvaděče ap pro zařízení,rozvody el,do 1000V

265

732219

Radiátory UT,části,součásti,neelek z žel. a ocel.

242

930400

Zbraně ost. (na pero, plyn, obušky aj.) ne sečné ap.

236

902830

Elektroměry

234

Zdroj: Český statistický úřad

Nejvýznamnější položky importu ČR z Mongolska v r. 2016

Kód zboží

Název zboží

Statistická hodnota (v tis. USD)

611012

Svetry, pulovry, vesty apod., pletené, háčkované

68

 940600

Stavby montované 

55

050400

Střeva, měchýře, žaludky zvířat (ne z ryb), celé a jejich kusy

29

 620293

Bundy,větrovky aj. dámské ap z vláken chemick. 

17

 620590

Pánské, chlapecké košile z jiného materiálu než bavlny

17

620690 

Halenky,košile dámské,dívčí z mat.textil.ost. 

14

611710

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje apod., pletené nebo háčkované

8

621142

Oděvy ost.dámské,dívčí z bavlny

6

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistická data vzájemné výměny služeb nejsou dostupná. Aktivně v Mongolsku provozují činnost např. cestovní kancelář Ingol (rybolov, adventure), společnost Geomin v hydrogeologii a geologii, Argo Bohemia v přepravních službách, dále pak firmy zaměřené na poradenství v energetice, finančnictví, architekti apod.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi nepůsobí mnoho stálých zástupců českých firem. Některé firmy mají mongolské představitele nebo jejich čeští zástupci do Mongolska dojíždějí. Vzhledem k poměrně složitým podmínkám na mongolském trhu obstarávají většinu vzájemného obchodu mongolské subjekty.

K úspěšným českým firmám v teritoriu patří Khaanzaa s.r.o., Jika, AlphaCon, Geomin,  J4, Bohemia Müller, Finep. Svého zástupce či dealera mají dále např. Budějovický Budvar, Korado, Agromont Vimperk, Tescoma, Tonak, Evektor a další.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

První dohody zasahující do hospodářské oblasti představovaly: Dohoda o vědecko-technické spolupráci z r. 1956, Smlouva o přátelství a kultuře z r. 1957 (stanovovala mj. mechanismus výměny zboží a plateb), Dohoda o hospodářské spolupráci z r. 1960, která se obnovovala v následujících „pětiletkách“ až do r. 1990.

V současnosti platné a významné jsou: Dohoda o hospodářské spolupráci, Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Dohoda o podpoře a ochraně investic (probíhá proces renegociace ve smyslu kompatibility s předpisy EU). 

Název smluvního dokumentu

Platnost od 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího   geologického průzkumu 

18. 6. 1963

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské lidové republice v letech   1971-1975

29. 3. 1971 

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské   lidové republice na léta 1971-1975 ze dne 29. března 1971 

19. 9. 1974

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské   spolupráci v letech 1976-1980 

7. 10. 1975

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR   Mongolské lidové republice na léta 1971-1975 ze dne 29. 3. 1971 

7. 10. 1975

Protokol mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o doplnění Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7. 10. 1975

26. 5. 1977 

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7. 10. 1975

29. 1. 1979 

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi   vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské lidové republice v letech 1971-1975 ze dne 29. 3. 1971

29. 1. 1979 

Rámcová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o spolupráci při provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v MoLR

1. 9. 1979 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o zřízení československo-mongolského podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v MoLR 

1. 9. 1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976-1980 

1. 9. 1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci na období 1981-1985 

22. 9. 1981 

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o poskytnutí hospodářské a technické pomoci ČSSR Mongolské lidové republice v letech 1971-1975 ze dne 29. 3. 1971. 

22. 9. 1981

Ujednání mezi Ministerstvem financí ČSSR a Ministerstvem financí MoLR o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a   velvyslanectví MoLR v Praze.

1. 3. 1984 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci na období 1986-1990

28. 4. 1986

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Mongolska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

27. 2. 1997

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic 

13. 2. 1998 

Dohoda mezi vládou Mongolska a vládou České republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách 

13. 11. 1998

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

19. 11. 2001

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

16. 4. 2002

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mongolska

24. 1. 2005 

V květnu r.2017 byla v Ulánbátaru uzavřena Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o leteckých službách. Předpokládá se, že vstoupí v platnost v 1.pololetí r.2018

Česko-mongolský mezivládní Smíšený výbor

Dohodou o hospodářské spolupráci byla zřízena platforma česko-mongolského Smíšeného výboru. Jedná se o instrument na podporu převážně obchodně-ekonomických zájmů. V jeho rámci se řeší konkrétní náměty na spolupráci. Předsedou za českou stranu je náměstek ministra průmyslu a obchodu a za mongolskou stranu od r.2016 ministr vzdělání, kultury, vědy a sportu (dříve ministr stavebnictví a městského rozvoje).

VI. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru bylo organizováno mongolskou stranou a uskutečnilo se 21.-23. 9. 2015 v Ulánbátaru. Další, VII. zasedání, se pravděpodobně uskuteční v ČR v říjnu 2017.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mongolsko je tradičním příjemcem zahraniční rozvojové pomoci/spolupráce (ZRS) od celé řady dárců z mnoha zemí. V objemech poskytnuté pomoci patří k největším dárcům sousední země, především Japonsko, z evropských zemí SRN. Mongolsko patří mezi největší příjemce zahraniční pomoci na obyvatele. Rozvojová pomoc ve formě zvýhodněných úvěrů (již převažující forma) a nenávratné pomoci směřuje zejména do sektorů energetiky, infrastruktury (silniční síť, doprava), zemědělství, průmyslu a sociálního sektoru.

Celkový objem prostředků na ZRS poskytnutý Českou republikou Mongolsku od r. 1996 dosáhl cca 49 mil. USD (včetně v současnosti realizovaných projektů). Garantem poskytované ZRS je od roku 2010 Česká rozvojová agentura (ČRA).

Bilaterální rozvojová spolupráce

Mongolsko patřilo v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové České republiky na období 2010-2017, kterou vláda ČR schválila v květnu 2010, mezi prioritní partnerské země ČR s programem spolupráce. Rozvojová spolupráce se soustředila především do oblastí energetiky, zásobování vodou a sanitace, zemědělství a lesnictví. Dle nové koncepce české ZRS se po r. 2017 v Mongolsku již nebudou realizovat tzv. velké (několikaleté) bilaterální projekty. Ostatní instrumenty/programy jsou však nadále v platnosti. 

V současnosti realizované velké bilaterální projekty (všechny budou dle plánu završeny v r.2017):

  • Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží (Geomin s.r.o., Dekonta a.s.)
  • Modernizace zauhlování na elektrárně č.3 v Ulánbátaru (Bohemia Müller s.r.o.)
  • Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chuvsgul (Geotest a.s., Ircon s.r.o.)
  • Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku (ÚHUL Brandýs n.Labem) 

Kromě velkých rozvojových projektů jsou v Mongolsku realizované i tzv. MLP (malé lokální projekty) v celkovém ročním objemu 1,5 mil. Kč. 

V gesci Ministerstva zahraničních věcí, respektive České rozvojové agentury (ČRA) jsou i projekty Programu rozvojově-ekonomického partnerství. V r. 2014 realizovala společnost Geomin s.r.o. v rámci tohoto programu projekt "Přenos know-how ve využití větrných čepadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů v Mongolsku" v hodnotě 98 tis. Kč. V r. 2015 realizovala společnost Vodní zdroje a.s. "Úvodní hydrogeologický průzkum na třech vybraných ložiscích v Mongolsku" ve spolupráci s místním partnerem, vlastníkem těžebních licencí v těchto lokalitách.

V r. 2017 se budou realizovat v rámci programu čtyři projekty – „Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu“ (Natural s.r.o.), „Masozávod Erdenet (Ingens Real a.s., ABP Consulting a.s.), „Analýza potenciálu pro zpracování energetických studií uhelných elektráren“ (Empress o.p.s.) a „Rozšíření podnikatelských aktivit AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. v Mongolsku“ (AGROMONT VIMPERK s.r.o.). 

V rámci rozvojové spolupráce se dále realizují projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jde o relativně menší projekty s dobou trvání do jednoho roku a jejich smyslem je pomoc začlenit se lépe do mezinárodního obchodního systému:

V r. 2009 realizovalo FITPRO (při Hospodářské komoře ČR) s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu projekt zaměřený na procedury v mezinárodním obchodě.

V r. 2012 realizovala Bohemia Müller s.r.o. jeden projekt s tehdejším Energetickým úřadem Mongolska (Podpora rozvoje obchodu v oblasti energetiky a důlního průmyslu předáním českého know-how) a Hospodářská komora ČR druhý projekt s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu (Podpora sektoru MSP v Mongolsku prostřednictvím prezentace českých zkušeností a know-how).

V r. 2013 realizovala firma Grandera dva  projekty s Tepelnou elektrárnou Erdenet.

V r. 2014 realizovalo projekt české zastoupení Mezinárodní obchodní komory s cílem přenosu zkušeností v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti země.

V r. 2015 realizovala společnost Agromont Vimperk projekt zaměřený na rozvoj minimlékáren a obecně na budování kapacit v produkci a zpracování mléka v Mongolsku. Společnost Transcon Electronic Systems, spol. s r.o. projekt s cílem přenosu know-how v oblasti poskytování letištních služeb.

V r. 2016 firma Argo Bohemia, s.r.o. realizovala projekt s cílem zlepšení regulatorního rámce autodopravy v Mongolsku.

V r. 2017 bude Čínsko-český letecký spolek implementovat projekt „Pomoc při rozvoji malého civilního letectví v Mongolsku“.

 

Vedle projektů ZRS jsou mongolským občanům nadále poskytována stipendia ke studiu na českých vysokých školách (pro rok 2013/2014 to bylo 5 stipendií, pro rok 2014/2015 udělena 3 stipendia, pro rok 2015/2016 přidělena 3 stipendia).

Multilaterální rozvojová spolupráce

Česká republika se průběžně podílí na práci organizací v systému OSN, brettonwoodských institucí i orgánů EU. Účastní se diskusí o rozvoji prostřednictvím příslušných pracovních skupin a platforem EU, OSN i OECD, přispívá finančně na činnost těchto institucí a dbá na implementaci přijímaných závazků, a to zejména ve vztahu k Pařížské deklaraci (2005) a Akční agendě z Akkry (2008). Naplňování závazků bude vycházet z celkového objemu české rozvojové spolupráce a z možností a stavu českého rozvojového systému.

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a významným zastáncem pozitivních principů jejího uskutečňování. Na formulaci a provádění této politiky se od roku 2004 podílí i Česká republika. Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do oblasti sdílených pravomocí, kdy se aktivity EU a členských zemí mají vzájemně doplňovat a posilovat.

V současnosti realizované projekty (financování ze zdrojů EU a ČR):

  • Improving resource-efficiency and cleaner production in the Mongolian construction sector through materials recovery (Charita ČR).
  • Strengthening CSOs-Las partnership in the agriculture sector in Khentii Province (Charita ČR).
  • Empowered People – Improved Livelihoods (Člověk v tísni). 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: