Mosambik: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz zboží (fob)

-5368

-7903

-8480

-7952

-6577

5610

Vývoz zboží (fob)

3188

3856

4123

3916

3037

3315

Bilance služeb

-1885

-3706

-3259

-2933

-1820

-1423

Obchodní bilance

-2249

-4048

-4357

-4035

-3540

-2294

Zdroj: EIU, * odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2016 až 43,8 % vývozů směřovaly do EU, následovala Indie (15,1 %) a JAR (14,5 %). Hlavním zdrojem mosambických dovozů v roce 2016 byla JAR (36,7 %), následovala EU (21,9 %), ČLR (10,9 %), a Bahrajn (5,1 %). 

Členské země EU (EU28) vyvezly v roce 2O16 do Mosambiku zboží v hodnotě 689 mil EUR, dovezly zboží za 1,325 mld. EUR.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními exportními položkami jsou v současnosti hliník, uhlí, mořské plody, oříšky kešu, bavlna, citrusové plody, dřevo a elektrická energie. Očekává se, že v budoucnu se mezi přední položky mosambického vývozu zařadí též zkapalněný zemní plyn.

Dováží se hlavně stroje, dopravní prostředky, pohonné hmoty, textil, elektronika a potraviny. Dováží se rovněž naprostá většina průmyslového spotřebního zboží.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 1999 byl v Mosambiku schválen zákon č. 61/99 o zřízení „Volných průmyslových zón“ (Industrial Free Zone). Zákon rozeznává Vědecké a technologické parky, Zóny rychlého rozvoje, Průmyslové svobodné zóny a Speciální ekonomické zóny.

První taková zóna vznikla ve spojení se stavbou a zahájení výroby v továrny na výrobu hliníku MOZAL (Beluluane u Maputa), jako další zóna byl designován přístav Beira. Dalšími jsou speciální ekonomická zóny Nacala , Manga-Mungassa a Mocuba. V Mosambiku rovněž existuje jedna „Zvláštní ekonomická zóna“ (údolí Zambezi v provincii Tete a Zambezia). Registraci firmy v těchto zónách schvaluje a koordinuje agentura GAZEDA (Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado) http://www.gazeda.gov.mz/. Předpokladem registrace je investice minimálně 50 000 USD, export nejméně 85 % roční produkce a vytvoření nových pracovních míst pro místní síly. Koncese ve volné zóně je udělována na 50 let s možností prodloužení.

Výhody investování v těchto zónách jsou popsány v kapitole 1.7. Upravuje je zákon o Fiskálních výhodách č. 4/2009.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok

2012

2013

2014

2015*

FDI (mil. USD)

5626

6175

4902

4048

celkové FDI

14523

20698

25600

N/A

Zdroj: UNCTAD, IMF, *předbežný odhad

Zahraniční investice hrají v mosambické ekonomice klíčovou roli. V letech 2010 - 2013 nejvíce zahraničních investic směřovalo do průzkumu a těžby uhlí, zemního plynu a ropy. S odstupem následovaly investice do rozvoje dopravní infrastruktury, průmyslu, zemědělství (zejména zpracování tabáku a oříšku kešu), telekomunikací, turistiky, stavebnictví (včetně výstavby kancelářských budov i bytů) a bankovního sektoru. V roce 2014 se na prvním místě umístila energetika, do které směřovalo cca 3,2 mld. USD, t.j. 45,6 % zahraničních investic.

Odvětvové struktuře investičních toků odpovídá i jejich teritoriální struktura – průzkumné a těžební investice proudí do uhelné pánve Moatize a do oblastí s výskytem ropy a zemního plynu v severním Mosambiku. Do stejných regionů a do oblastí velkých vodních toků proudí i investice do energetiky. Pobřežní letoviska (např. Vilankulos a ostrov Pemba) přitahují investice do rozvoje hotelových zařízení, zatímco hlavní město Maputo přitahuje investice do sektorů služeb a realit.

Největšími investory v Mosambiku jsou JAR, Portugalsko, Mauritius, Velká Británie, Spojené arabské emiráty a ČLR. Rostoucí zájem o teritorium jeví investoři z Belgie, USA, Ruska, Brazílie, Turecka, Thajska a Malajsie.

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Mosambik je (spolu s Nigérií) největším africkým příjemcem přímých zahraničních investic. Jejich příliv zůstává tahounem hospodářského růstu. Zahraniční investoři jsou vítáni ve všech odvětvích ekonomiky. Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu, tržní a investiční prostředí je liberalizované, zřízeny byly též speciální ekonomické zóny. Mosambická vláda si od přílivu zahraničních investic slibuje především zlepšení stavu infrastruktury, nárůst místní výroby a její produktivity, zvýšení a diverzifikace vývozu, nahrazení dovážených výrobků místními a vytváření nových pracovních míst. 

Vláda v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. budování infrastruktury, zemědělství a potravinářského průmyslu, důlního, ropného a plynárenského průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu, služeb a výroby elektrické energie.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, ochrany zdraví a veřejného pořádku a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. V posledních letech jsou např. vykupovány pozemky pro budování nových páteřních komunikací. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. S výjimkou sektoru těžby nerostných surovin (včetně ropy a plynu) a PPP projektů , kdy vláda stanoví objem prací a cíle a firmy musí kupovat přednostně místní zboží, a firem působících ve speciálních ekonomikckých zónách (85% zboží musí jít na vývoz), neexistují pro zahraniční investory další omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce, nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 50 let. Pokud firma vyváží, musí platba proběhnout na účet v Mosambiku a 50% tržeb v cizí měně musí být vyměněno na meticaly.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést na jinou osobu, se svolením centrální banky mohou repatriovat příjmy, dividendy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost, médií a tzv. mega-projektů neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu (u mega-projektů je požadována 5 - 20% kapitálová účast místního subjektu).

Přes výše řečené se investor v Mosambiku potýká s řadou problémů. Jednním z nich je jazyková bariéra (úřední řečí je portugalština). Dalšími jsou komplikované a pomalé byrokratické postupy (např. proclení zboží nebo založení firmy), korupce, stále ještě nedostatečná infrastruktura (zejména mimo velká města), nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a vysoké dopravní náklady.

 

rok

místo,  index

TI index korupce

2015

112 (ze 167)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2016

139 (ze 178)

World Bank Doing Business

2016

133 (ze 189)

Podmínky vstupu zahraničních investorů do Mosambiku upravuje Investiční zákon č. 3/93 a Vyhláška 43/2009  a z něho vycházející regulace a kodex fiskálních výhod (č. 4/2009, 12. 1. 2009). Tento zákon ustanovuje orgán, který eviduje a koordinuje jak domácí tak zahraniční investice a který funguje jako tzv. "one stop" – Centro de Promoção de Investimentos (CPI) www.cpi.co.mz. Všechny investiční záměry musí být zaslány ve třech kopiích na CPI, projekty poté schvaluje:

  • guvernér příslušné provincie (do 55 mil. USD)
  • ředitel CPI (do 100 mil. USD)
  • ministr financí a plánování (do 500 mil. USD)
  • rada ministrů (nad 500 mil. USD, dále projekty, které zabírají plochu o rozloze vyšší než 10 tisíc ha nebo které mohou mít vliv na celkové politické, sociální, ekonomické a finanční dění v zemi).

Činnost firem investujících ve speciálních ekonomických zónách (průmyslová zóna Beluluane u Maputa, speciální ekonomická zóny Nacala , Manga-Mungassa a Mocuba) koordinuje agentura GAZEDA (Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado) http://www.gazeda.gov.mz/.

Další informace viz rovněž: http://www.portaldogoverno.gov.mz/Servicos/NegInvestiment/reg/sociedades/socied2

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: