Seed/Venture kapitálový fond

3. 5. 2012 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Seed/Venture kapitálový fond je nástroj finančního inženýrství, který je připravován jako součást Operačního programu Podnikání a inovace. Jeho hlavním cílem je podpora investic rizikového kapitálu zacílená na vznik nových firem, rozvoj začínajících i další expanzi rozvinutých firem, které jsou inovačně a technologicky orientované, realizují výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.

Seed/Venture kapitálový fond je nástroj finančního inženýrství, který je připravován jako součást Operačního programu Podnikání a inovace. Jeho hlavním cílem je podpora investic rizikového kapitálu zacílená na vznik nových firem, rozvoj začínajících i další expanzi rozvinutých firem, které jsou inovačně a technologicky orientované, realizují výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.

Hlavní formou podpory budou kapitálové investice do základního jmění společnosti, které budou v závislosti na stádiu rozvoje firmy poskytovány jako tzv. seed (zárodečný), start-up (startovní) a venture (rozvojový) kapitál.

Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány. Po vstupní investici do cílové firmy a jejím rozvoji, tzn. poté, kdy dojde ke zhodnocení vynaložených prostředků, investor ukončí svou investici, nejčastěji formou odprodeje majetkového podílu (tzv. exit).

V tržním prostředí jsou fondy rizikového kapitálu většinou zakládány na dobu určitou a fungují tak, že po dobu 2 až 4 let investují do firem, poté 3 až 5 let podporují jejich růst a rozvoj a následně ukončí všechny investice, čímž získají zhodnocené investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně použít.

Podle pravidel Evropské komise je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři, kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich další rozvoj, ale zejména know-how a obchodní kontakty. Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí představovat minimálně 30 % z celkové investice a ve venture fázi minimálně 50 % z celkové investice.

Veřejné prostředky budou poskytovány prostřednictvím speciálně vytvořeného fondu kvalifikovaných investorů s názvem Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., který je ve stoprocentním vlastnictví státu.

Fond bude obhospodařován investiční společností (správcem), která má povolení ČNB k činnosti investiční společnosti podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování (ZKI). Majetek fondu bude evidován a jeho činnost kontrolována depozitářem fondu, rovněž podle ZKI. Správce, stejně jako depozitář, budou vybráni ve veřejné soutěži.

Profesionální správa fondu spolu s účastí soukromých investorů by měla zajistit efektivní nakládání s veřejnými prostředky a návratnost prostředků do fondu. Úkolem správce bude zajišťování investičního procesu, tj. vyhledávání perspektivních cílových společností, zapojení soukromých koinvestorů, podpora rozvoje firem a následný výstup (exit) ze společnosti.

Projekt Seed/Venture kapitálového fondu je připravován tak, aby ve 2. polovině 2012 byla zahájena jeho činnost.

Podrobné informace pro žadatele o podporu, včetně příslušných pokynů, budou průběžně zveřejňovány na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a www.mpo-oppi.cz.

Schéma fungování fondu a popis rolí jednotlivých subjektů

SCHÉMA: fungování fondu a popis rolí jednotlivých subjektů

ČNB – Česká národní banka, orgán dohledu nad finančními trhy. V souladu se zákonem 189/2004 Sb. o kolektivním investování uděluje povolení k činnosti investičního fondu i investiční společnosti, vykonává dohled nad jejich činností i nad činností depozitáře, provádí kontrolu a uděluje sankce.

Seed/VC fond – fond kvalifikovaných investorů podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování, v jehož majetku budou prostředky poskytnuté Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR na podporu investic rizikového kapitálu poskytovaným malým a středním podnikům formou kapitálových vstupů do základního jmění v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Fond bude institucionalizován jako obchodní společnost Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. (ČRUIF, a.s.) ve stoprocentním vlastnictví státu. Zakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti bude MPO.

Investiční společnost (správce, obhospodařovatel) – obchodní společnost disponující povolením ČNB k činnosti investiční společnosti podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Bude vykonávat veškeré služby spojené s obhospodařováním majetku fondu, zejména posuzovat vhodné a perspektivní cílové společnosti, navazovat vztahy se soukromými investory ke společným investicím, realizovat investiční proces a zajišťovat efektivní a odbornou správu svěřených finančních prostředků.

Investiční výbor – odborný poradní orgán správce, který je sestaven z odborníků na finanční trhy a kapitálové investice. Předpokládá se, že investiční výbor bude mít 5 členů, z toho 2 budou jmenování na návrh ČRUIF, a.s. Bude posuzovat veškeré návrhy na investiční transakce a vydávat doporučující stanoviska. Konečné rozhodnutí o realizaci investic však bude na správci.

Depozitář – banka (subjekt s bankovní licencí), který vede účty Fondu a realizuje veškeré finanční transakce. Jeho úkolem je kontrolovat, zda investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a zákony. V případě rozporu má povinnost pozastavit jakoukoli transakci, která by mohla vést k poškození akcionářů a upozornit ČNB.

Auditor – společnost, která prování audit účetní závěrky a výroční zprávy akciové společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ústřední orgán státní správy, který vykonává funkci řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Řídicí orgán nese nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu.

Cílem OPPI je stimulace rozvoje podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Jako jediný z probíhajících operačních programů využívá kromě obvyklých dotací také finanční nástroje, což jsou revolvingové (návratné) formy podpory, např. úvěry, záruky a kapitálové vstupy.

Soukromí investoři – fyzické nebo právnické osoby, které disponují volnými finančními prostředky a investují je různými formami za účelem jejich zhodnocení. Při spolupráci se Seed/VC fondem budou investovat formou nákupu obchodních podílů ve firmách, které považují za perspektivní. Smyslem těchto investic je podpořit rozvoj firmy např. dokončením vývoje nového produktu, průnikem na nové trhy apod. Po zvýšení tržní hodnoty zainvestované firmy soukromý investor investici ukončí – uskuteční tzv. exit. K nejčastějším formám exitu patří např. odprodej firmy zpět jejich původním vlastníkům nebo managementu, prodej strategickému investorovi nebo uvedení firmy na burzu.

Investiční poradci – fyzické nebo právnické osoby, které budou aktivně spolupracovat s Fondem i s jeho správcem. Jejich úkolem bude především vyhledávání, posuzování a výběr vhodných investičních příležitostí. V roli investičního poradce bude vystupovat většinou sám soukromý investor, který bude mít zájem o soukromou investici společně s Fondem. Může to však být i subjekt, který nemá investiční prostředky, ale je schopen navazovat vztahy jak s cílovými společnostmi, tak s investory.

MSP – Malý a střední podnik. Je to nositel inovativního nápadu, který by mohl vést k založení firmy, případně k jejímu nastartování či další expanzi. Z pohledu investorů se jedná o tzv. cílové společnosti, do kterých bude Fond (většinou společně se soukromými investory) vkládat finanční prostředky. Malý a střední podnik zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Jako cílové společnosti budou vybírány firmy v zárodečné nebo startovní fázi (tzv. early-stage venture) nebo ve fázi rozšiřování (later-stage venture) ve smyslu předpisů Evropské unie, které jsou inovačně a technologicky orientované, realizují výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.

Další podmínkou je sídlo a výkon podnikatelské činnosti na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Oborové preference nejsou stanoveny, vyloučeny jsou pouze obory, do nichž nelze investovat dle předpisů EU. Cílová společnost by měla být schopná definovat a prezentovat svůj obchodní plán a mít k dispozici schopný realizační tým.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek