Nabídka služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

14. 7. 2016 | Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

motiv článku - Nabídka služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou napomáhající v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů či zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

I. Podpora malého a středního podnikání

Základní charakteristika malého, středního a drobného podnikatele.

Definice MSP

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR .

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

4. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1, 2. a 3. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

Upozorňujeme, že uvedená charakteristika je pouze stručným přehledem!

zpět na začátek

A. Bankovní záruky

O záruku mohou žádat podnikatelé zaměstnávající méně než 50 osob, jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Podnikatelé mohou získat M-záruku na provozní či investičně zaměřený úvěr ve výši až 4 mil. Kč. Výše záruky činí až 70 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 6 let. Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci, zaručeny mohou být projekty podnikatelů realizované na celém území České republiky.

Záruky pro projekty na území hl. města Prahy mohou být poskytnuty v případech, kdy bankovní úvěr slouží k financování vstupů pro podnikání především v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavební výroby, maloobchodu i velkoobchodu, informačních a komunikačních činností, ubytování a stravování a v dalších činnostech.

Pro projekty mimo území hl. města Prahy je výčet podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE omezen na vybrané obory činnosti, podrobně je uvedeno na www.cmzrb.cz.

Žadatelem o tento typ záruky může být malý i střední podnikatel, který musí být sociálním podnikatelem, tedy musí zejména zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání, uplatňovat demokratický styl řízení a rozvíjet společenskou odpovědnost.

S-zárukou jsou zaručovány úvěry investičního charakteru, výše záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše není omezena. Výše záruky může být až 20 mil. Kč a doba ručení je stanovena až na 8 let. Záruka je poskytována jako podpora de minimis nebo dle blokové výjimky. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

K zaručovanému úvěru může být poskytnut též finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 tis. Kč.

S-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zaručovaný úvěr může být použit na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku či pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům České spořitelny. Výše zaručovaného úvěru je stanovena na 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč a výše záruky činí až 60 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 5 let od data první splátky úvěru.

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART je možné získat také na webové stránce České spořitelny, a.s., www.csas.cz/inostart.   

Záruka je vhodná pro malé a střední podnikatele, kteří se ve formě subdodávek účastní exportních projektů financovaných Českou exportní bankou, a.s. Výše záruky může činit až 100 % jistiny úvěru, maximálně však do výše 80 % ceny subdodávky financované ze zaručovaného úvěru.

Zaručovány mohou být úvěry v české i cizí měně. Zaručovaný úvěr může být čerpán na nákup surovin, materiálů a výrobků (materiálové náklady) a osobní náklady.

Příjemce podpory musí být podnikatelem s oprávněním podnikat na území ČR. Záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky. Výše záruky je minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč.

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se přitom považují dodávka stavby, rekonstrukce, nástavby, novostavby, atd. (vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby).

B. Zvýhodněné úvěry pro podnikatele

O úvěr mohou žádat podnikatelé splňující podmínky definice malého podnikatele a provozující svou činnost v  Jihočeském kraji. Výše úvěru je až 1 mil. Kč, doba splatnosti je až 6 let a úroková sazba je stanovena pevnou sazbou 4 % p. a.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení zásob.

zpět na začátek

II. Úvěry pro obce

Program je určen k financování investic do infrastruktury obcí zvyšujících kvalitu života obyvatel. Příjemci úvěru mohou být města a obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti s kapitálovou účastí obcí na území České republiky.

Úvěry mohou být poskytnuty na pořízení nebo rekonstrukci majetku v oblastech infrastruktury jako např. vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, elektrifikací, plynofikací, školních a předškolních zařízení, kulturních a sportovních zařízení, sociálních zařízení či místních komunikací včetně osvětlení, apod.

Výše úvěru je až 250 mil. Kč, úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru, stanoví se individuálně podle aktuálních tržních podmínek. Doba splatnosti úvěru činí až 15 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky.

Příjemci úvěru mohou být města a obce na území České republiky, s výjimkou hl. města Prahy, a svazky obcí s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha. Úvěry mohou být využity na pořízení či rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků, a na náklady související s projektovou dokumentací.

Výše úvěru je až 40 mil. Kč, úroková sazba je pevná nebo pohyblivá stanovená individuálně podle aktuálních tržních podmínek, doba splatnosti až 10 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 2 roky.

Regionální rozvojový fond poskytuje úvěry na spolufinancování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro podnikatelské i nepodnikatelské účely.

Příjemci úvěru mohou být města a obce na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, svazky obcí s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město.

Výše úvěru je až 30 mil. Kč, úroková sazba je pevná nebo pohyblivá po celou dobu splácení úvěru a její výše je uvedena v ceníku ČMZRB. Doba splatnosti úvěru je až 10 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky.

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit zvyšování kvality technické infrastruktury obcí v Jihočeském kraji. Financovaný projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce, která není využívána pro podnikání.

Zvýhodněný regionální úvěr lze využít na pořízení nebo rekonstrukci majetku v rámci projektu v oblastech jako např. vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, elektrifikace, plynofikace, kulturní, sportovní a školská zařízení, místní komunikace a jejich osvětlení, včetně světelné dopravní signalizace, dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy) nebo využití obnovitelných zdrojů energie.

Výše úvěru je až 2 mil. Kč, úroková sazba, která je stanovena ceníkem ČMZRB, je pevná po celou dobu splácení úvěru a doba splatnosti až 10 let s možností odkladu splátek jistiny až o 2 roky.

zpět na začátek

III. Úvěry pro podporu exportu

Předexportní úvěr poskytuje Česká exportní banka, a.s. Žádat mohou prostřednictvím ČMZRB právnické osoby se sídlem v České republice, kteří podnikají v daném odvětví minimálně 2 roky a jejichž roční obrat nepřesáhl v posledním účetním období částku 50 mil. EUR. Úvěr umožňuje českému výrobci, který je současně vývozcem, financovat náklady spojené s výrobou či zhotovením předmětu dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce).

Výše úvěru je stanovena až na 85 % hodnoty smlouvy o vývozu s pohyblivou úrokovou sazbou se splatností do 2 let. Měna úvěru je odvozena v závislosti na smlouvě o vývozu, obvykle se jedná o českou měnu, EUR či USD.

Přímý exportní úvěr poskytuje Česká exportní banka, a.s. Žádat mohou prostřednictvím ČMZRB, stejně jako v případě předexportního úvěru, právnické osoby se sídlem na území České republiky, kteří podnikají v daném odvětví minimálně 2 roky a jejichž roční obrat za poslední účetní období nepřesáhl částku 50 mil. EUR. Úvěr umožňuje českému vývozci financovat pohledávky za odběratelem (dovozcem) v zahraničí.

Výše úvěru je stanovena až na 100 % hodnoty smlouvy o vývozu s pohyblivou úrokovou sazbou se splatností do 2 let. Měna úvěru je odvozena v závislosti na smlouvě o vývozu, obvykle se jedná o českou měnu, EUR či USD.

IV. Bankovní služby

Běžný účet je otevírán klientům v souvislosti s využíváním některých z ostatních produktů ČMZRB, a. s. Platební transakce jsou prováděny v českých korunách v rámci České republiky.

Speciální běžný účet je určen pro klienty ústředí banky, s nimiž má banka uzavřeny smluvní vztahy, jejichž podmínky zřízení běžného účtu vyžadují. Platební transakce jsou prováděny v českých korunách. Z těchto účtů nelze provádět platby do zahraniční ani v cizí měně.

Devizový běžný účet je určen pro klienty ústředí banky, s nimiž má banka uzavřeny smluvní vztahy, jejichž podmínky zřízení devizového běžného účtu vyžadují. Účet umožňuje provádění platebních transakcí v jiné měně než v českých korunách.

Bližší informace:

tel.: 255 721 480, 255 721 408

zpět na začátek

V. Další informace

Ceník služeb

Kontakt

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420-255 721 111
Fax: +420-255 721 110
E-mail: info@cmzrb.cz
Internet: http://www.cmzrb.cz

Datová schránka: w9hdkyj
Podatelna: Na Florenci 5, 110 00 Praha 1, e-mail: podatelna@cmzrb.cz
Dotazy k produktům: info@cmzrb.cz

Obchodní místa ČMZRB

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584
e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Eliščino nábřeží 777/3
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110
e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Bezručova 147/8
303 76 Plzeň
tel.: 378 775 111, fax: 378 775 110
e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Hlinky 47/120
603 00 Brno
tel.: 538 702 111, fax: 538 702 110
e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Přívozská 133/4
702 00 Ostrava 1
tel.: 597 583 111, fax: 597 583 110
e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Regionální pracoviště:
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Procházka
e-mail: prochazka@cmzrb.cz
GSM: + 420 602 838 537
tel./fax: 387 31 84 28

Informační místo:
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
tel.: 573 776 001, fax: 573 776 003
e-mail: info@khkzlin.cz

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek