Namibie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Namibijský trh je značně vyspělý a přibližuje se svými rysy i zákonitostmi nejvyspělejším zemím světa.
Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního
charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů
na prostředníky. U strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady, který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil byly v minulých letech zjednodušeny. Zaměstnávaný
cizinec se musí prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu v Namibii. Pro jeho získání musí
předložit doklad potvrzující účel pobytu na území Namibie, adresu přechodného bydliště v Namibii a pro
některá odvětví bývá vyžadován i výpis z trestního rejstříku.

Zahraničním investorům nabízí pomoc s procesem vyřízení pracovních povolení Namibia Investment
Centre (NIC), které patří do struktury ministerstva obchodu a průymslu (MTI). Na stránkách MTI lze
nalézt dokument shrnující veškeré požadavky a infomace.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Namibii je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a Namibií neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do Namibie uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé celní unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy. Od listopadu 2000 se uplatňuje při dovozu daň z přidané hodnoty 15 %, která se počítá z ceny FOB plus 10 %. S ohledem na SACU musí Namibie uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR.


Dovozci musí mít dovozní povolení od Ministerstva obchodu a průmyslu Namibie a musí být namibijským občanem nebo rezidentem. Používání celních agentů je nepovinné. Všechny dovozy podléhají licenčnímu režimu u Ministerstva obchodu a průmyslu, licence jsou pouze pro statistické účely. Dvoustupňovému řízení podléhá dovoz léků, chemikálií, mražených a chlazených ryb a masa, živých zvířat a genetických materiálů, kontrolovaných ropných produktů, zbraní a střeliva, diamantů, zlata a dalších nerostů a také všech „second-hand“ výrobků, jako např. oděvů a automobilů, kdy jsou dovozní licence vydávány jen na základě předchozího povolení vydaného příslušným ministerstvem.


Vývozci nemusejí být registrováni, pouze exportéři masa musí mít registraci u Meat Board. Vývozy mimo země SACU podléhají licencím, speciální režim platí pro léky, živá zvířata a genetické materiály, všechny pštrosí chovné materiály, maso a zvěřinu, chráněná zvířata podle úmluvy CITES, rostliny, zbraně a střelivo, nerosty včetně zlata a diamantů.

Kromě celních sazeb nejsou uplatňovány žádné další administrativní překážky mající za cíl omezení
dovozů.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Namibie má hybridní právní systém, kombinaci práva psaného, kodifikovaného a práva zvykového. Tento
systém umožňuje následující hlavní formy zajištění přítomnosti zahraničního subjektu v Namibii:
· společnost (soukromá i veřejná) - company;
· uzavřená společnost (Close Corporation) - je velmi podobná „Company“.
· partnerství (Partnership) - jedná se o obchodní vztah mezi dvěma či více osobami nebo společnostmi.
Neexistuje formální požadavek, který by reguloval utvoření „Partnership“. Může mít alespoň dva, ale
ne více než 20 partnerů.
· zahraniční společnost (foreign company) - pobočka zahraniční společnosti je považována za „vnější“
společnost a jako taková se musí zaregistrovat v rejstříku firem (Registrar of Companies pod MTI).
Postup založení jednotlivých právních forem podniku a dokumenty, které jsou k tomu potřeba, jsou
popsány na stránkách MTI: http://www.mti.gov.na/companies.html
Živnostenská podnikatelská povolení nejsou vyžadována (forma sole proprietor).

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vzrůstající kvalitě namibijského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze
základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací,
které jsou schopny poskytovat servis na vysoké profesionální úrovni.

Převážná většina veletrhů, výstav a konferencí regionálního významu se koná v sousední JAR a účastní se jich i namibijská podnikatelská sféra.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mezinárodní úmluvy: Namibie je členem Úmluvy WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT (Patenty); Madridské dohody (mezinárodní registrace ochranných známek); Madridského protokolu (o mezinárodním zápisu ochranných známek); Haagské dohody (mezinárodním ukládání průmyslových vzorů); WTO: Dohody TRIPS.


Ochranné známky: Řídí se zákonem o ochranných známkách č. 48/1973. Namibie je členem Haagské úmluvy, WIPO, WTO a signatářem několika dalších mezinárodních smluv upravujících práva duševního vlastnictví jako je "WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)" a Smlouva WIPO o právu autorském. Pokud chcete zaregistrovat ochrannou známku v Namibii, budete muset vyplnit samostatnou žádost pro každou ze tříd, pro kterou chcete zaregistrovat ochrannou známku. Uplatňuje se mezinárodní třídění výrobků aslužeb. Žadatelé musí předložit podepsané plné moci a osm výtisků zařízení ochranné známky v případě potřeby. Všechny žádosti jsou předmětem posouzení, zda nejsou v rozporu s již zaregistrovanými ochrannými známkymi nebo ochr. známkami v procesu. Kromě toho se provádí posouzení, zda jsou splněny všechny požadavky, které vyžaduje namibijské právo. Pozn.: Nový zákon Industrial Property Act 1, 2012.

Patenty: Namibie je členem PCT, ARIPO, WTO a Mezinárodní úmluvy. Ačkoli v Namibii existují nové
právní předpisy týkající se patentové právní úpravy, které doposud nebyly provedeny, řídí se tato oblast stále ještě dle starších právních předpisů (např. jihoafrický zákon z r. 1916). V Namibii jsou vynálezy patentovatelné, pokud položky splňují požadavky užitečného umění, výroby nebo složení hmoty, jsou nové nebo obsahující nové zlepšení na výše uvedené, a jsou užitečné v průmyslu nebo v obchodě. Vynálezy, které jsou potenciálně škodlivé pro veřejné zdraví a bezpečnost a jsou v rozporu s morálními hodnotami ve společnosti, nemohou být patentovány.

Autorské právo: Namibie je členem Bernské úmluvy, je tak možné chránit autorská díla v této zemi
stejně jako všechny ostatní členské země automaticky (více než 160 zemí), v rámci jedné žádosti.
Právní základ:Copyright and Neighbouring Rights Protection Act, 1994 (Act 6 of 1994) as published
in the Government Gazette of the Republic of Namibia on 5 May 1994; Copyright Act 98 of 1978

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena zákonem č. 16 z roku 1996. Realizace zakázky musí být přes
Tender Board of Namibia, která zakázky uděluje na základě výběrového řízení (hodnota vyšší než 10 000 N$). Tendry jsou zveřejňovány v namibijském tisku a jsou otevřeny pro zahraniční účastníky. V Namibii registrovaní tuzemští dodavatelé mají cenovou preferenci na základě lokálního podílu. Namibia nemá oficiální protiodběrovou nebo off-setovou právní úpravu.

Rada pro veřejné zakázky Namibie (Tender Board of Namibia) působí pod ministerstvem financí a je
odpovědným orgánem pro zadávání zakázek na zboží a služby.
Fyzická adresa: The Secretary, Tender Board of Namibia, Ministry of Finance, 10 John Meinert Street,
Fiscuss Building, Ground Floor, West Wing
Poštovní doručovací adresa: The Secretary, Tender Board of Namibia, PO Box 3328, Windhoek 9000
Tel: (+26) 9264 61 2092136 / (+26) 9264 61 2062602, Fax: (+26) 9264 61 226705, E-mail:
secretary.tenderboard@gov.mof.na

Právní rámec: Tender Board of Namibia Act č. 16 z roku 1996; Tender Board Regulation; Tender Board of Namibia Code of Procedures. Viz také: http://www.lac.org.na/namlex/Tenders.pdf

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Namibii, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právním
systémem.
Užitečné odkazy:
The Law Society of Namibia, Windhoek: http://www.lawsocietynamibia.org/

Tržní systém v Namibii má již dlouhodobou historii, na rozdíl od novodobé historie tohoto systému
v ČR. Obchodní etika je na vysoké úrovni. "Standardními" problémy jsou byrokracie a nedostatek
transparentnosti zejména ve vládním sektoru.

Mezinárodní platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (lze používat USD, EUR a GBP), přičemž ale Namibia patří k zemím, které uplatňují devizová omezení, tzv. Exchange Controls. Ve vnitřním obchodě lze platit pouze namibijskými dolary nebo jihoafrickými randy.
Je možno doporučit, aby u exportu zboží spotřebního charakteru byl používán akreditiv potvrzený
renomovanou bankou. Namibijský trh je velmi solidní a zvláště renomované firmy si nedovolí nesolidní jednání.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k dlouholeté politické a hlavně ekonomické závislosti je prostředí i jednání dosti podobné JAR. Bezpečnostní situace – kriminalita je o něco lepší než v JAR, i když i v Namibii je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice.

Oficiálním jazykem je angličtina.
Další užívané jazyky: místní černošské jazyky – oshivambo, nama/damara, herero, lozi, kwangali a tswana, 10 % obyvatel hovoří afrikánsky (běloši a barevní), potomci Němců stále hovoří německy.

Státní svátky:
· 1. ledna - Nový rok
· 21. března - Den nezávislosti
· Velký pátek (velikonoční - pohyblivé)
· Velikonoční pondělí (pohyblivé)
· 1. května - svátek práce
· 4. května - den Cassinga
· Den nanebevzetí (pohyblivé)
· 25. května - den Afriky
· 26.srpna - den hrdinů
· 10. prosince - den lidských práv
· 25. prosince - svátek vánoční
· 26. prosince - den rodiny

Úřední hodiny:
· banky - pondělí až pátek 09:00–15:30, sobota 08:30–11:00;
· firmy - pondělí až pátek 08:00–17:00;
· úřady - pondělí až pátek 08:00–17:00.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

Viz také stránka MZV ČR k cestování do Namibie.

Víza pro cestu do Namibie se vydávají na velvyslanectví Namibijské republiky ve Vídni.

V Namibii se vyskytuje malárie, především na severu a východě (v hlavním městě Windhoeku nikoliv), na severovýchodě v regionu Caprivi se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc.


Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V Namibii jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně, pouze v hotelích a ve větších centrech - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na namibijský dolar je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách a v hotelích, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. V Namibii je přijímán také jihoafrický rand.

Časový posun: +2 hod oproti GMT, od března do září je „zimní" čas, tj. +1 hod oproti GMT.

Mezinárodní provolba: +264

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: