Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

1. 9. 2017 | Zdroj: Portál veřejné správy

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti. Navrhovatelem může být jeden účastník smlouvy (fyzická i právnická osoba) nebo pouze někteří z účastníků smlouvy (jiného právního úkonu), případně všichni účastníci smlouvy.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Základní informace k životní situaci

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále též "návrh na vklad") je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • vlastnické právo,
 • právo stavby,
 • věcné břemeno,
 • zástavní právo,
 • budoucí zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • předkupní právo,
 • budoucí výměnek,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • správa svěřenského fondu,
 • výhrada vlastnického práva,
 • výhrada práva zpětné koupě,
 • výhrada práva zpětného prodeje,
 • zákaz zcizení nebo zatížení,
 • výhrada práva lepšího kupce,
 • ujednání o koupi na zkoušku,
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,
 • rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Vklad je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na vklad může podat ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo omezuje (dále jen "dotčené osoby"), a to kterákoliv z dotčených osob samostatně, příp. všechny dotčené osoby nebo některé z nich společně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Doporučujeme, aby návrh na vklad podepsaly všechny dotčené osoby, neboť to urychlí vyřízení vaší věci.

Zároveň doporučujeme uvést kontaktní údaje (telefon a e-mail), které urychlí komunikaci s vámi (v případě, že návrh na vklad bude mít nedostatky, pro odeslání informace o vyznačení plomby).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Vkladové řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na vklad došel věcně a místně příslušnému katastrálnímu úřadu (poštou, do datové schránky, na adresu elektronické podatelny nebo při osobním předání podatelně).

Není-li k návrhu přiložen originál listiny, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo její úředně ověřený opis či autorizovaná konverze, k návrhu se nepřihlíží (tj. k návrhu na vklad se nepřihlíží, pokud k němu není přiložena žádná listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo je-li přiložena pouze prostá kopie či prostý sken takové listiny); o tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele.

Návrh na vklad musí být podán na stanoveném formuláři.

Na které instituci životní situaci řešit:

Na katastrálním úřadu (jeho katastrálním pracovišti), místně příslušném podle místa, kde se nemovitost nachází.

Jsou-li předmětem smlouvy nemovitosti evidované v obvodech územní působnosti více katastrálních úřadů, předkládají se samostatné návrhy na vklad u jednotlivých katastrálních úřadů (blíže viz čl. 4 "Jednacího řádu katastrálního úřadu").

Pokud se však jedná o směnnou smlouvu, smlouvu o vypořádání společného jmění manželů nebo o jiné neoddělitelné právní jednání, předkládá se pouze jeden návrh na vklad ohledně všech nemovitostí, a to kterémukoliv z katastrálních úřadů, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitosti nacházejí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Návrh na vklad můžete:

 • podat osobně na podatelně katastrálního úřadu v úředních hodinách,
 • zaslat katastrálnímu úřadu poštou (v tomto případě nalepte kolek k úhradě správního poplatku přímo na návrh na vklad; pokud byl poplatek zaplacen na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného katastrálního úřadu převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou, je třeba tento fakt doložit),
 • zaslat elektronickými prostředky na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště (soubor ve formátu PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem v příloze e-mailu) nebo prostřednictvím datové schránky příslušného katastrálního pracoviště.*

Rozpis úředních hodin podatelen je uveden na internetových stránkách jednotlivých katastrálních úřadů nebo na úředních deskách jednotlivých katastrálních úřadů.

* Listina, na základě které má být právo do katastru nemovitostí zapsáno, musí být autorizovaně zkonvertována z listinného originálu nebo elektronicky podepsána uznávaným elektronickým podpisem a opatřena kvalifikovaným časovým razítkem.

Návrh na vklad činěný prostřednictvím datové schránky není třeba opatřovat elektronickým podpisem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí být připojeny tyto přílohy:

 • Listina (1x), na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí (vkladová listina); neoddělitelnou součástí listiny je geometrický plán, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Listiny, které jsou přílohami návrhu na vklad, a další podklady pro řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí jsou podrobně stanoveny v § 66 až 70 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • Plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.
 • Výpis z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, pokud je účastníkem vkladového řízení právnická osoba a není-li výpis možno získat bezplatně dálkovým přístupem v českém jazyce; výpis se nevyžaduje, pokud je vkladová listina veřejnou listinou.
 • Další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, např. souhlas příslušného orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním pozemků nebo souhlas příslušného orgánu veřejné moci k právnímu jednání účastníka vkladového řízení.

Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka) musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí být podán na stanoveném formuláři.

Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.

Nepoužití stanoveného formuláře je důvodem k zastavení řízení dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučujeme využít on-line aplikaci pro vyplnění návrhu na vklad, která vás provede jednotlivými kroky návrhu na vklad a v závěru vám vygeneruje hotový návrh na vklad k tisku.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání každého návrhu na vklad se vybírá správní poplatek ve výši 1 000 Kč (dle položky 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatek se hradí  v hotovosti v pokladně katastrálního úřadu při podání návrhu na vklad nebo kolkovými známkami nebo je nutno jeho uhrazení prokázat (pokud byl poplatek zaplacen na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného katastrálního úřadu převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou).

Za návrhy na vklad na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely, vybere katastrální úřad poplatek v úhrnu nejvýše 10 000 Kč.

Žádáme osoby, které podávají návrhy na vklad a vztahuje se na ně možnost hradit za související návrhy na vklad úhrnnou částku do 10 000 Kč, aby na tuto okolnost katastrální úřad při podání návrhu upozornily, a aby s návrhem doložily hodnověrným způsobem, že se na ně vztahuje uvedené zvýhodnění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba.

Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou ti, jejichž právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje a ti, jejichž právo zaniká, mění se nebo omezuje.

Za účastníka řízení může jednat na základě plné moci - tzv. "zmocněnec" nebo na základě právního předpisu - tzv. "zástupce účastníka řízení".

Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, kdy je vklad navrhován na základě soukromé listiny (tj. zejména různých smluv), je nezbytné, aby navrhovatel do 30 dnů od podání návrhu na vklad prokázal pravost podpisů na vkladové listině; to se nevztahuje na případy, kdy byly podpisy úředně ověřeny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení ani obnova řízení; přípustná je žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Mohu někde zjistit, v jakém stavu řízení se můj návrh na vklad právě nachází?

O každém návrhu na vklad jsou uveřejňovány vybrané informace v bezplatné aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí"; v této aplikaci si tedy můžete (podle čísla jednacího) průběžně kontrolovat, v jakém stavu se řízení o vašem návrhu nachází.

Další informace

Více informací k návrhu na vklad naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, popř. se můžete obrátit na příslušného zaměstnance katastrálního úřadu nebo na právní oddělení katastrálního úřadu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

- Katastr nemovitostí

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální – sekretariát předsedy

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2017

Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2017

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek