Navzdory oživení se malé a střední podniky v roce 2013 potýkaly s obtížemi

6. 10. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku - Navzdory oživení se malé a střední podniky v roce 2013 potýkaly s obtížemi V roce 2013 převyšovaly počty malých a středních podniků a jejich přidaná hodnota úrovně, kterých dosáhly před krizí v roce 2008. Zaměstnanost však byla stále nižší o 1,9 milionu zaměstnanců.

Hospodářské podmínky zůstaly pro malé a střední podniky v roce 2013 ve většině členských států komplikované. Hospodářské výsledky naznačují, že sice nastalo oživení, ale toto oživení je nerovnoměrné a stále ještě nedostatečně stabilní. Tyto závěry vycházejí z výročního ověřování výkonnosti malých a středních podniků (SMEs Performance Review) a informačních přehledů iniciativy „Small Business Act“ pro jednotlivé země, které vydala Evropská komise.

V roce 2013 převyšovaly počty malých a středních podniků a jejich přidaná hodnota úrovně, kterých dosáhly před krizí v roce 2008. Nicméně zaměstnanost u malých a středních podniků dosud zaostávala, z roku 2008 zaostávala o 1,9 milionu zaměstnanců, tj. o 2,16 %. Meziroční vývoj navíc nabádá k další opatrnosti. V roce 2013 přidaná hodnota dále vzrostla o 1,1 %.

To však představuje pokračující zpomalení ve srovnání s mírami růstu z předchozích let: 1,5 % v roce 2012 a 4,2 % v roce 2011. Vedle celkově slabého hospodářského růstu a klesající inflace v hospodářství EU navíc klesl počet malých a středních podniků o 0,9 % a počet jejich zaměstnanců o 0,5 % (MEMO/14/549).

Komisař pro průmysl a podnikání Ferdinando Nelli Feroci uvedl: „Pokračující obtíže, jimž malé a střední podniky čelí, upozorňují na to, že je zapotřebí, aby EU a členské státy neustávaly ve svém úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí. Potřebujeme, aby malé a střední podniky vytvářely pracovních místa, a dnes publikované ukazatele jasně ukazují, že, máme-li dosáhnout udržitelného růstu malých a středních podniků v celé EU, je třeba zvýšit úsilí k vyřešení překážek, jako je například obtížný přístup k financování.“

Výkonnost malých a středních podniků se značně liší v závislosti na velikosti, odvětví a zemi

Největší podíl na oživení v oblasti přidané hodnoty mají střední podniky a mikropodniky, zatímco malé podniky stále zaostávají za úrovněmi před krizí. Pokud jde o zaměstnanost, podniky všech velikostí zaměstnávají méně pracovníků než v roce 2008, ale nejvyšší relativní pokles (-4,2 %) zaznamenala skupina mikropodniků.

Krize postihla nejvíce malé a střední podniky ve stavebnictví a výrobě, které v letech 2008 až 2013 vykázaly trvalý kumulativní pokles přidané hodnoty. Ten v případě stavebnictví činil -22 % a v případě výroby -2,9 %. Naopak služby pro podniky, jakož i odvětví informatiky a komunikací a odvětví nemovitostí se projevily jako nejdynamičtější, a oproti svým úrovním před krizí rostly nejvíce, konkrétně o 7 %, 9 %, respektive 15 %.

Mezi členskými státy EU se projevily jasně patrné rozdíly:

  • Ke skupině „favoritů“ patří Německo, Rakousko, Švédsko, Belgie, Malta, Lucembursko, Spojené království a Francie. V této skupině byly zaměstnanost u malých a středních podniků a přidaná hodnota plně obnoveny a dokonce přesáhly úrovně z roku 2008, i když stabilita tohoto vývoje se v jednotlivých zemích různí. Obecně silnému nárůstu přidané hodnoty, k němuž u zemí v této skupině došlo, neodpovídá stejně silný růst zaměstnanosti. Pouze německé malé a střední podniky v roce 2013 zaznamenaly zaměstnanost, která přesahovala úrovně z roku 2008 o 10 % či více.
  • Na druhém konci žebříčku se nachází skupina čítající deset zemí: Řecko, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Rumunsko, Slovinsko, Lotyšsko a Maďarsko. Přidaná hodnota, již v roce 2013 vytvořily malé a střední podniky, byla o 10 % (či více) pod úrovní z roku 2008.

V České republice se malé a střední podniky pohybují kolem evropského průměru. Podílí se na 54 % přidané hodnoty podnikatelského hospodářství v ČR, evropský průměr je 58 %. Zaměstnanost, kterou české malé a střední podniky zajišťují, činí 69 %; evropský průměr je 67 %. V některých konkrétních oblastech české malé a střední podniky průměr převyšují. Například využívání elektronické komunikace s úřady a e governance je v ČR rozšířenější. Stejně tak zapojení 66 % českých malých a středních podniků do veřejných zakázek výrazně převyšuje evropský průměr 29 %.

V některých oblastech to však české malé a střední podniky mají mnohem těžší a jsou nízko pod průměrem ostatních zemí EU. Ačkoliv musejí zaplatit státu pouze osm druhů daní oproti dvanácti a více typům, které odvádějí podniky v jiných členských státech EU, zabere daňová povinnost českým malým a středním podnikům díky komplexnosti a malé pružnosti státní správy 413 hodin, zatímco průměr v EU je 193 hodin. Komplikovanější to mají v ČR také začínající podniky. Založit nový podnik zde trvá 15 dní, v EU průměrně jen 4 dny. Zde najdete podrobné srovnání situace v ČR s průměrem v Evropské unie.

Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky se zlepšilo

Opatření, která doporučila stěžejní agenda EU pro malé a střední podniky „Small Business Act“, byla v období 2013/2014 členskými státy EU-28 i nadále prováděna rovnoměrným tempem. Nejvyšší míra provádění byla jak v období 2013/14, tak v předchozích dvou letech v oblasti přístupu k financování, podnikání, kvalifikace a inovací, pružně reagující správy a internacionalizace, a to s jedinou výjimkou, kdy byla v referenčním období 2013/14 zásada „zelenou malým a středním podnikům“ nahrazena internacionalizací.

Ústředním bodem politiky se v období 2013/14 stalo především zlepšování přístupu malých a středních podniků k financování, které představuje přes čtvrtinu (26 %) nových opatření provedených v tomto období. Dále následovalo podnikání, kvalifikace a inovace, pružně reagující správa a internacionalizace.

Výhled na roky 2014 a 2015: opatrný optimismus doprovázený řadou rizik

Očekává se, že přidaná hodnota vytvářená malými a středními podniky v EU poroste, a to o 2,8 % v roce 2014 a o 3,4 % v roce 2015. Zaměstnanost u malých a středních podniků se má podle očekávání také zvyšovat – o 0,1 % v roce 2014 a 0,7 % v roce 2015. To se rovná čistému nárůstu o přibližně 740 000 pracovních míst v malých a středních podnicích, což stále plně nepokrývá ztráty, které byly zaznamenány od roku 2008.

V minulém roce zaměstnávalo okolo 21,6 milionu malých a středních podniků z nefinančních odvětví v rámci EU-28 celkem 88,8 milionu lidí a vytvořilo přidanou hodnotu ve výši 3,666 bilionů eur.

Co znamená ověřování výkonnosti malých a středních podniků?

Ověřování výkonnosti malých a středních podniků, které každoročně vydává Evropská komise, analyzuje pokrok v evropských zemích při provádění iniciativy „Small Business Act“. Cílem této iniciativy, která byla přijata v roce 2008 a přezkoumána v roce 2011, je vytvořit v rámci EU rovné podmínky pro malé a střední podniky a zlepšit administrativní a právní prostředí, aby tak podniky mohly využít svého plného potenciálu k tvorbě pracovních míst a růstu.

Iniciativa „Small Business Act“ má silnou správní strukturu, v jejíž první linii stojí obchodní organizace a vlády členských států. Komise také každoročně souběžně vydává informační přehledy iniciativy „Small Business Act“ pro jednotlivé země, které jsou vypracovávány na základě široké škály ukazatelů úspěchu (informační přehledy pro jednotlivé země viz MEMO).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek