Německá spolková vláda zahájila novou ofenzivu v oblasti energetické účinnosti

20. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Německá spolková vláda zahájila novou ofenzivu v oblasti energetické účinnosti Spolkový ministr hospodářství a energetiky Sigmar Gabriel zahájil 12. května 2016 ofenzivu na zvyšování energetické účinnosti – ta zahrnuje spuštění čtyř nových programů a je spojena s veřejnou kampaní. Jedná se o další krok, jak splnit národní cíle ochrany klimatu. BMWI poskytne k podpoře opatření energetické účinnosti více než 17 mld. EUR na roky 2016 až 2020.

Významné zvýšení energetické účinnosti je nezbytným předpokladem pro úspěch energetické transformace. Výroba obnovitelné energie nebude sama o sobě stačit k tomu, aby se splnily ambiciózní cíle ochrany klimatu stanovené Spolkovou vládou v energetické koncepci (Energiewende):

Hlavní rámcové cíle Energiewende
  2020 2030 2040 2050
Snížení emisí CO2 (oproti r. 1990) -40 % -55 % -70 % -80 %
Podíl OZE na hrubé spotřebě koncové energie 18 % 30 % 45 % 60 %
Podíl OZE na hrubé spotřebě elektřiny 35 % 50 % 65 % 80 %
Snížení spotřeby primárních energetických zdrojů / PEZ (oproti r. 2008) -20 % - - 50 %
Snížení spotřeby elektřiny -10 % - - -25 %

Zdroj: Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWI)

Snahou je tedy co nejnižší spotřeba energie a pokrytí zbývající potřeby obnovitelnou energií. Dosavadní vývoj:

  • OZE jsou v Německu nejdůležitějším zdrojem energie při výrobě elektřiny - jejich podíl překročil v roce 2015 poprvé 30 %.
  • Spotřeba primární energie dosáhla v roce 2014 nejnižší úrovně od 1990 – od 2008 do 2014 klesla o více než 8 %. Hospodářský růst a spotřeba energie jsou odděleny.
  • Emise skleníkových plynů klesly do roku 2014 postupně o 27 % oproti roku 1990.

Protože jsou ke splnění cílů zapotřebí další kroky, odstartovalo BMWi dne 12. 5. 2016 široce orientovanou ofenzivu ke zvýšení energetické účinnosti a dalo k dispozici více než 17 mld. EUR na roky 2016 až 2020. Ofenziva obsahuje spuštění 4 programů podpory účinnosti a je spojena s veřejnou kampaní:

  • program podpory k zamezování ztrátám tepla a využívání tepelných ztrát (start k 1. 5. 2016)
  • program na podporu vysoce efektivních průřezových technologií (start k 10. 5. 2016)
  • „Step up“ – konkurenční výběrová řízení v oblasti opatření energetické účinnosti (start v červnu 2016)
  • pilotní program „Počítadlo úspor“ (start v květnu 2016)

U využívání tepelných ztrát jde o podporu investic do zamezování a využívání tepla v podnicích. Podobné platí pro podporu průřezových technologií – také tady jsou poskytovány příspěvky na náklady investic na vybrané technologie, mj. pro efektivní průmyslová čerpadla.

Model výběrových řízení v oblasti opatření energetické účinnosti podporuje cíleně ty investice, které s nejmenšími náklady podpory přinesou nejvyšší úspory energie. Pilotním programem „Počítadlo úspor“ se podporují nové energetické služby a obchodní modely na bázi digitálních měřících přístrojů.

Kromě toho je potřeba posun myšlení všech spotřebitelských skupin. Proto 12. 5. 2016 odstartovala informační kampaň „Deutschland macht’s effizient“ („Německo to dělá efektivně“) jako další základní kámen ofenzivy energetické účinnosti. Kampaň je zaměřena stejnou měrou na privátní spotřebitele, podniky a veřejné instituce – všechny spotřebitelské skupiny by měly být motivovány k úspornému využívání tepla a elektřiny.

Nástroje

Centrálním nástrojem na řízení politiky energetické účinnosti v Německu je Národní akční plán energetické účinnosti (NAPE). S NAPE bude do roku 2020 dáno k dispozici dodatečných cca 6 mld. EUR pro podporu investic do úspor energie. Celkem by měly opatření NAPE (pokles o 25 až 30 mil. tun CO2) přinést významný podíl k naplnění německých klimatických cílů.

V NAPE definovala Spolková vláda strategický směr politiky energetické účinnosti – klíčovou roli účinnosti představují následující tři cíle: zvyšovat energetickou efektivnost budov, etablovat energetickou účinnost jako renditu a obchodní model a zvyšovat osobní odpovědnost za energetickou účinnost.

Cíle Národního akčního plánu energetické účinnosti

Podpora energetické účinnosti budov

V oblasti budov může být největší potenciál energetické účinnosti – kolem 35 % celkové spotřeby energie připadá na teplo (topení a teplá voda). Spolková vláda proto schválila Strategii energetické účinnosti budov (ESG), která poukazuje na to, jak může být pomocí inteligentní kombinace energetické účinnosti a obnovitelné energie dosažen cíl stavu 2050 téměř klimaticky neutrálních budov. V rámci ESG budou navýšeny důležité programy podpory:

  • CO2 – program sanace budov – Spolkové ministerstvo pro energetiku navýšilo prostředky pro tento program na 2 mld. EUR ročně.
  • Program tržních pobídek (MAP) – s ročním objemem přes 300 mil. EUR je MAP klíčovým nástrojem pro rozvoj obnovitelné energie na trhu tepelné energie. Program je důležitým příspěvkem k energetické transformaci, protože motivuje majitele domu, podniky a komuny, aby investovali do techniky vytápění a pokryli jejich potřebu na teplo a chlad obnovitelnou energií.
  • BMWi podporuje výstavbu solárních tepelných systémů, vytápění biomasou a tepelná čerpadla. Podpořena bude také výstavba velkých tepláren, které budou využívat obnovitelnou energii.

Ke zmíněným programům navíc dalo BMWi od ledna 2016 nové impulzy podpory, a to Programem pobídek energetické účinnosti (APEE) pro urychlení modernizace. V programu APEE je k dispozici celkem 165 mil. EUR ročně na tři roky. K APEE patří tzv. balík topení a ventilace: dodatečné příspěvky dostane ten, kdo vymění staré topení za moderní, úsporné a zároveň jej celkově optimalizuje, např. pomocí izolace topných trubek nebo instalací moderního termostatu.

Pravděpodobně v létě se spustí program k optimalizaci vytápění.

Etablování energetické účinnosti jako rendity a obchodní model

Druhý klíčový cíl NAPE spočívá v posílení energetických trhů služeb (trh EDL). Německo již dnes disponuje největším a jedním z nejvíce rozvinutých trhů v EU pro audity energie, energetické služby a jiné opatření energetické účinnosti. Potenciál k dodatečné výstavbě EDL trhů je velký.

Zvýšení vlastní odpovědnosti za energetickou účinnost

Kromě toho NAPE zesílilo poradenskou a informační nabídku a dává impuls k vlastní odpovědnosti spotřebitelů energie. Příkladem může být „Nationale-Top-Runner-Initiative“ (NTRI). V rámci této iniciativy budou opatření pro energeticky účinné produkty vyvinuty společně s obchody, výrobci a spotřebiteli. S iniciativou by měly být energeticky účinné a kvalitativně hodnotné přístroje (tzv. Top-Runner) přeneseny na trh rychleji.

Nový program a zvýšení subvencí představuje příležitost jak pro české investory působící v SRN, tak zejm. pro české stavební a poradenské firmy. V případě zájmu českých subjektů jsme připraveni uspořádat seminář či prezentační akci o příležitostech v oblasti energetické účinnosti, spolupráci s německými subjekty a ke vstupu na německý trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek