Nepál: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží (cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na letiště v Káthmándú.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury - energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelnými představiteli státní a podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního  zástupce, který zná tamní podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit jsou hlavními kontaktními místy Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo obchodu, která obvykle zastupují Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI).

 

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie. Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány,  jsou vyšší nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních  problémů vyplývajících z charakteru teritoria lze dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby)  10 % na zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety,  DPH je 13 % a dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru: http://www.customs.gov.np/en/

 

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

 1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.
 2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).
 3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.
 4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.
 5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

Ochrana domácího trhu

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

 

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí být registrovány jako zahraniční investor  podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992 nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

 1. a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat
 2. b) notářsky ověřená nepálská verze stanov společnosti
 3. c) adresa sídla společnosti
 4. d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy
 5. e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu
 6. f) adresa firmy v Nepálu.

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromé stanice (Kantipur Television, Image Channel, Channel Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, které zasáhnou větší část nepálské populace než televize, která je zacílena na střední a vyšší třídu.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování, sekce Průmyslu (Department of Industries). Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS.  Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act).  Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design. Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování: 

6.6. Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být zakázky do částky Rs. 5,000 (USD 70) zadávány přímo a v limitu Rs. 5,000 (USD 70) a Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty musí být vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít služeb místních obchodních zástupců či poradenských firem.

Úřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách: http://www.ppmo.gov.np/.

Tendry jsou zveřejňovány na následujících webových stránkách:

http://www.tendersinfo.com/global-nepal-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-nepal.php

http://www.nepaltenders.com/

http://www.tenderdetail.com/nepal-tenders/1?ci=153

http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?st=qs&SerCat=10&SerText=Nepal&tt=&si=&ct=1

http://www.tendernotice.com.np/

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Právní prostředí pro podnikání a investice se v posledních letech kvůli politické krizi nezlepšilo, ochrana vlastnictví není právně dostatečně ošetřena. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování politického tlaku.

Jedním z faktorů, který zdražuje zahraniční zboží na nepálském trhu a tím ho činí méně konkurenceschopným, jsou cla na dovážené zboží a různé netarifní překážky obchodu. Kromě toho zahraniční firmy v Nepálu často čelí netransparentní legislativě a stěžují si na dlouho trvající základní administrativní úkony. Dalším problémem může být rozšířená korupce a různé „provize“, které řada úředníků i soukromých subjektů může očekávat za součinnost. Rizikem nepálského trhu může být také stále trvající politické napětí.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů. Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np.

Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail: fncci@mos.com.np.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka vzhledem k nízké politické nestabilitě země, neschopnosti místních úřadů  projekty administrovat a nedostatečnému právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Nepál z velké části funguje díky zahraniční hospodářské pomoci, jejíž distribuce je stále předmětem kritiky a paradoxně je nezřídka poskytována i zahraniční rozvojová pomoc i na odstranění těchto nedostatků.

Úřední jazyk: nepálština (44,6 %), dalšími jazyky jsou: Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2 %, Magar 3 %, Bajjika 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,3 %, Gurung 1,2 %, jiné 10,4 %. Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

 

Státní svátky v r. 2017

 

14.01.

Maghi Parwa / Maghe Sankranti

28.01.

Sonam Losar

29.01.

Den mučedníků

18.02

Prajatantra Diwas

24.02.

Mahashivaratri

27.02.

Ghyalpo Losar

08.03.

Mezinárodní den žen

05.04.

Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

14.04.

Nepálský nový rok

17.04

Speciální veřejný svátek

24.04.

Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05.

Svátek práce

10.05.

Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

29.05.

Ganatantra Diwas (Den republiky)

26.06.

Ramjan Edul Fikra

07.08.

Janai Purnima / Rakshya Bandhan

08.08.

Gai Jatra

24.08

Hartalika Tee

26.08.

Rishi Panchami

25.08.

Shree Krishna Janmasthami / Gaura Parba

02.09.

Edul Aajaha

05.09.

Indra Jatra

07.09.

Nijamati Sewa Diwas

19.09.

Constitution Day (Den ústavy)

21.09.

Ghatashapana

27.09.

Fulpati

28.09

Maha Ashtami

29.09.

Maha Navami

30.09.

Vijay Dashami

01.10.

Ekadashi

02.10.

Dwadashi

05.10.

Kojagrat Purnima

19.10.

Laxmi Puja

20.10.

Govardhan Puja

21.10.

Bhai Tika

26.10.

Chhath Puja

03.11.

Guru Nanak Jayanti

03.12.

Urdyauli Parwa / Mangshir Dhanya Purnima

25.12.

Christmas Day (Vánoce)

30.12.

Tamu Losar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od 10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře, každý rok proto svátek připadá na jiný den.

 

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Vízum do Nepálu lze získat na hraničních přechodech, po příletu do země nebo na nepálských ambasádách v zahraničí, např. Velvyslanectví Nepálského království, Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906, http://www.nepalembassy-germany.de/ , email: berlin@nepalembassy.de .

Víza se vydávají na 15, 30 nebo 90 dní, celková doba pobytu na turistické vízum by neměla překročit 150 dní v období jednoho roku. Poplatky za vízum se pohybují v hodnotách 25 USD za 15 denní pobyt, 40 USD za pobyt v délce 30 dní a 100 USD za pobyt 90 dní, víza jsou vícevstupová.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na: http://www.nepalimmigration.gov.np/content/tourist-visa.html .

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu. Telephone:+977-01-4429659, 4429660 FAX:+977-01-4433935, 4433934) a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou zásobu pasových fotografií.

Turistické vízum neopravňuje ke vstupu do většiny horských oblastí. K tomu je třeba si vyřídit speciální povolení, tzv. trekking permit, který vydává v Káthmándú nebo v Pokhaře Imigrační úřad, více informací naleznete na: http://www.nepalimmigration.gov.np/content/trekking-permit-fees.html.

Nedoporučuje se pokoušet dostat se do těchto oblastí bez povolení, neboť na důležitých křižovatkách jsou policejní stanoviště a vstup bez povolení je považován za trestný čin a je tvrdě pokutován.

Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v březnu a dubnu. Většina ubytovacích zařízení nemá žádné topení ani klimatizaci, v létě je období dešťů.

Nepál je relativně bezpečnou zemí, podobně jako většina východoasijských států. Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Velmi častou formou trestné činnosti vůči cizincům jsou drobné kapesní krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů. Proto při cestách po Nepálu doporučujeme dodržovat běžná, ale většinou účinná bezpečnostní opatření. Před případnou cestou do Nepálu je vždy vhodné informovat se o aktuální situaci. Aktuální varování nebo doporučení na cesty do teritoria lze nalézt na webových stránkách MZV ČR.

 

Režim vstupu

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech: http://www.nepalimmigration.gov.np/content/entry-exit-points.html.

 

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici. Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

 

Omezení dovozu a vývozu valut

Povinná výměna valut byla v Nepálu zrušena v roce 1993. Je zakázán dovoz a vývoz nepálských rupií. Na území Nepálu je zákaz používání indických rupií v hodnotě 500 INR a 1000 INR.

 

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Při odletu (odjezdu) ze země jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog, starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do země dovezeno a suvenýry. Stává se, že jsou turistům nabízeny jako suvenýry starožitnosti, na jejichž vývoz platí přísný zákaz. V případě pochybností, zda nejde o starožitnost, je možné se obrátit na nepálský archeologický úřad (Department of Archeology, National Archives Building, Ram Shah Path, Kathmandu, tel: +977-1-215358).

Do Nepálu je zakázán dovoz i vývoz nepálských rupií, narkotik, zbraní, lihovin. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby, 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, max. 1,15 litru alkoholického nápoje, 12 plechovek piva, dalekohledu, kamery s max. 12 filmy, fotoaparátu s max. 15 filmy, kazetového magnetofonu s max. 15 kazetami, spacího pytle a holí. Jiné předměty jsou zpravidla bezcelně propuštěny v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 800 NPR.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration (http://www.nepalimmigration.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý zájemce o práci proto musí prokázat, že občan Nepálu o požadovanou práci nestojí nebo ji nedokáže vykonávat, což se v praxi ukazuje jako velice obtížné.

 

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší. Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít  dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Geografická lokalita, orientace ekonomiky na zemědělství a geologické a klimatické podmínky ovlivňují zásadně nepálskou ekonomiku a trh. Nepál protíná prakticky pouze jedna dálnice (Tribhuvan Highway) vhodná pro dopravu zboží (cesta však může být uzavřena při místních nepokojích či stávkách). U námořní dopravy je jediná vhodná možnost dopravy zboží z indické Kalkaty, nyní se otevírají nové cesty přes Bangladéš. Dále je možná letecká doprava zboží na letiště v Káthmándú.

Dovozy z Indie jsou naprosto dominantní, indické výrobky jsou levné a dobře zavedené.

Problémem jsou i velice omezené finanční možnosti nepálských dovozců. Nedostatek finančních prostředků je zčásti kryt zahraničními zdroji, které směřují do oblasti infrastruktury - energetiky, výstavby silnic apod. Pokud české firmy chtějí vstoupit na nepálský trh, je nutná pečlivá příprava nabídkové činnosti v rámci mezinárodních konsorcií (pro mezinárodní projekty) a nabídka financování (zde je nutné zvažovat také vhodné pojištění investic).

Základem pro obchodní vztahy v Nepálu je mj. získat a udržet obchodní vazby s čelními představiteli státní a podnikatelské sféry. K prosazení na nepálském trhu je vždy potřeba schopného místního  zástupce, který zná tamní podmínky a sám má dostatečnou důvěru obchodní klientely, která je relativně malá a navzájem úzce propojena. Místní obchodní zástupci obvykle za své služby požadují provizi 5 – 15 % z ceny zboží. Obchodní zástupci se hodí pro obchod se strojním zařízením, high technologiemi nebo při získávání vládních zakázek a mezinárodních tendrů. Dále je možné uzavřít dohodu s výhradním distributorem, který za provizi zajistí nejen služby spojené s vlastním prodejem zboží, ale i marketing a propagaci. Tito distributoři většinou pracují s provizí kolem 15 až 30 % ceny kontraktu.

Z hlediska obchodních aktivit jsou hlavními kontaktními místy Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo obchodu, která obvykle zastupují Nepál v realizaci zahraniční pomoci pro jednotlivé sektory nepálské ekonomiky. Nepálští podnikatelé se sdružují v Nepal Chamber of Commerce (NCC) nebo Konfederaci nepálského průmyslu (CNI), se kterou momentálně navazuje spolupráci český Svaz průmyslu a dopravy ČR.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Povolení pro zaměstnání cizích státních příslušníků na veškeré pozice vydává Department of Immigration (http://www.immi.gov.np/). Vzhledem k současnému nepálskému pracovnímu právu je zaměstnávání cizinců omezeno. Tato restrikce vyplývá z vysoké nezaměstnanosti v Nepálu a obtížnosti najít práci pro samotné Nepálce. Každý zájemce o práci proto musí prokázat, že o požadovanou práci nestojí nebo nedokáže vykonávat Nepálec, což se v praxi ukazuje jako velice obtížné.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V hlavním městě lze najít zdravotní péči na obstojné úrovni, přestože hygienické standardy zdravotnických zařízení jsou v porovnání s evropskými zvyklostmi výrazně nižší. Ve venkovských a zejména horských oblastech je situace mnohem horší. Obecně lze říci, že do Nepálu, podobně jako do dalších států jižní Asie, by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu a s příslušnými očkováními.

Je vhodné si s sebou vzít  dostatečnou zásobu užívaných léků, několik sterilně balených obvazů, injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Zdravotní péči si zahraniční návštěvníci musí hradit, často v hotovosti, je proto nutné před cestou sjednat zdravotní pojištění a mít dostatečnou finanční zásobu.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Nepál je značně závislý na dovozu především strojírenského a spotřebního zboží a dále ropy určené k výrobě energie. Dovozní tarify byly nízké již v době přístupu Nepálu k WTO, takže limity na tarify, které byly WTO Nepálu dány,  jsou vyšší nežli současné tarify.

V rámci dohody o volném obchodu lze výrobky vyrobené v Nepálu vyvážet na sousední, indický trh. Současná nepálská vláda se snaží tyto aktivity podporovat a po překonání úvodních  problémů vyplývajících z charakteru teritoria, lze dosáhnout i zajímavých výsledků.

Výše dovozního cla je v průměru 17,7 %, konkrétně se pohybuje v hodnotách 7,5 % (živá zvířata a ryby)  10 % na zemědělské produkty, stroje a strojírenské výrobky, 80 % na čtyřstopá vozidla, 100 % na alkohol a cigarety,  DPH je 13 % a dále se na dovezené zboží do Nepálu uvaluje 5% zvláštní daň a 1,5 procentní místní daň. Přehled celních tarifů a daní v Nepálu lze nalézt na internetové adrese celního odboru: http://www.customs.gov.np/en/tariff.html.

Zákaz dovozu do Nepálu platí pro následující zboží:

1. Zdraví škodlivé produkty: narkotika, alkoholické nápoje s více než 60procentním obsahem alkoholu.

2. Zbraně a vojenský materiál (s výjimkou udělené vládní licence pro dovoz).

3. Vybavení pro telekomunikaci (wireless walkie-talkies a obdobné audio komunikační přístroje) – neplatí pro dovoz tohoto zboží s dovozní licencí udělenou vládou.

4. Drahé kovy a klenoty s výjimkou povolených vládou.

5. Hovězí maso a výrobky z hovězího masa.

6. Alkoholické výrobky s více než 60 % alkoholu.

Ochrana domácího trhu

Podmínky pro dovoz zboží jsou poměrně liberální, na některé druhy zboží musí být vystavena dovozní licence. Tomuto režimu odpovídá také ochrana domácího trhu. V r. 2007 byl zaveden Zákon na podporu hospodářské soutěže a ochranu trhu (Competition Promotion and Market Protection Act).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční investice a zřizování poboček zahraničních firem je v Nepálu obecně podporováno. Zahraniční investice však nejsou povoleny zejména do obranného průmyslu. Zahraniční společnost při zřízení pobočky či kanceláře v Nepálu musí být registrovány jako zahraniční investor  podle právní normy Foreign Investment and Technology Transfer Act z r. 1992 nebo mít vládní povolení pro dovoz a vývoz zboží a služeb.

Dokumenty požadované k registraci společnosti v Nepálu jsou podle Nepal`s Company Act z r. 1997 tyto:

a) notářsky ověřený překlad (angličtina, nepálština) licence, na jejímž základě bude firma v zemi podnikat

b) notářsky ověřenou nepálskou verzi stanov společnosti

c) adresu sídla společnosti

d) seznam členů managementu a dalších pracovníků zakládané firmy

e) jméno a adresa rezidentních zástupců firmy v Nepálu

f) adresa firmy v Nepálu.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Co se týče médií, v Nepálu existuje řada satelitních a soukromé stanice (Kantipur Television, Image Channel, Channel Nepal, Avenues TV, Nepal 1 Television, Sagarmatha Television) a dvě veřejnoprávní televize (NTV 2 Metro), v nichž je možné umístit reklamu. Silným marketingovým nástrojem se v posledních letech stal internet, který využívají k propagaci zejména místní obchodníci. Dále je možné inzerovat v tištěných médiích a rádiu, které zasáhnou větší část nepálské populace než televize, která je zacílena na střední a vyšší třídu.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví patří do portfolia Ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování, sekce Průmyslu (Department of Industries). Nepál se stal členem WTO v r. 2004 a je povinen svoje zákony, které řeší tuto problematiku, uvést do souladu se zákony vyspělých zemí. Základním zákonem je The Nepalese Patents, Designs and Trademark Act z r. 1965. V oblasti copyrightu byl zaveden nový zákon, Copyright Act z r. 2002, který je v některých částech v souladu s požadavky Dohody TRIPS, nicméně je pouze začátkem cesty k plné kompatibilitě Zákona o copyrightu s požadavky TRIPS.  Připravuje se také nový Zákon na ochranu průmyslového vlastnictví (Industrial Property Protection Act), který měl být zaveden  k 1.1.2006.  Za ochranu průmyslového vlastnictví je právně zodpovědný Department of Industries, u kterého je nutno registrovat patenty, značky a design. Ochranná známka pro Nepál by měla být zaregistrována u příslušného ministerstva, její registrace v jiné zemi automaticky nepřenáší práva pro nepálský trh.

Nepál je mj. členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Více informací o ochraně duševního vlastnictví v Nepálu lze získat na webové stránce ministerstva obchodu, průmyslu a zásobování: http://www.ip.np.wipo.net/.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Podle nepálské právní úpravy veřejných zakázek smí být takových zakázek do částky Rs. 5,000 (USD 70) zadávány přímo a v limitu Rs. 5,000 (USD 70) a Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být osloveno minimálně pět firem. U zakázky nad Rs. 150,000 (USD 2,100) musí být vypsán tendr. Výběr firmy se většinou řídí minimální nabídnutou cenou. Tendry na velké projekty musí být vyhlášeny minimálně 45 dní před otevíráním obálek. V případě zájmu o účast v tendrech se doporučuje využít služeb místních obchodních zástupců či poradenských firem.

Úřad na dohled nad zadáváním veřejných zakázek byl zřízen v r. 2006 na základě Zákona o veřejných zakázkách: http://www.ppmo.gov.np/.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Právní prostředí pro podnikání a investice se v posledních letech kvůli politické krizi nezlepšilo, ochrana vlastnictví není právně dostatečně ošetřena. Soudní systém je málo výkonný, především u nižších instancí je častá korupce a uplatňování politického tlaku. V žebříčku ekonomické svobody se Nepál v r. 2013 zařadil na 141. pozici, kdy si o pouhých 0,2 bodu polepšil díky lepší kontrole státních výdajů.

Jedním z faktorů, který zdražuje zahraniční zboží na nepálském trhu a tím ho činí méně konkurenceschopné, jsou cla na dovážené zboží a různé netarifní překážky obchodu. Kromě toho zahraniční firmy v Nepálu často čelí netransparentní legislativě a stěžují si na dlouho trvající základní administrativní úkony. Dalším problémem může být rozšířená korupce a různé „provize“, které řada úředníků i soukromých subjektů může očekávat za součinnost. Rizikem nepálského trhu může být také stále trvající politické napětí související se současnou nepřehlednou politickou situací.

Před uzavřením obchodu by české firmy měly prověřit registraci a bonitu svých nepálských obchodních partnerů. Informace je možné získat na následujících kontaktech:

Nepálská obchodní komora - Nepal Chamber of Commerce (mail: chamber@wlink.com.np, fax: 977-1-4229998).

Svaz nepálských obchodních komor - The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (mail: fncci@mos.com.np, fax:  977-1-4261022).

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nepál patří mezi nejméně rozvinuté země světa, mnoho rozvojových programů a projektů se rozbíhá velmi ztěžka vzhledem k nízké politické nestabilitě země, neschopnosti místních úřadů  projekty administrovat a nedostatečnému právnímu rámci a korupci. Hospodářský život země je soustředěn do hlavního města Káthmándú, velmi častý je nepotismus a prolínání obchodní a státní sféry.

Nepál z velké části funguje díky zahraniční hospodářské pomoci, jejíž distribuce je stále předmětem kritiky a paradoxně je nezřídka poskytována i zahraniční rozvojová pomoc i na odstranění těchto nedostatků.

Úřední jazyk: nepálština (44.6%), dalšími jazyky jsou: Maithali 11.7%, Bhojpuri 6%, Tharu 5.8%, Tamang 5.1%, Newar 3.2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu 2.6%, Avadhi 1.9%, Limbu 1.3%, Gurung 1.2%, jiné 10.4%. Podle sčítání obyvatel z roku 2011 bylo zaznamenáno 123 různých jazyků nebo dialektů, značná část obyvatel však rovněž hovoří anglicky.

Státní svátky v r. 2016

15.01.

Maghi Parwa / Maghe Sankranti

30.01.

Den mučedníků

09.02.

Sonam Losar

10.02.

Den státního smutku (úmrtí premiéra Sushila Koiraly)

19.02.

Rastraya Prajatantra Dibas

07.03.

Mahashivaratri

08.03.

Mezinárodní den žen

09.03.

Ghyalpo Losar

13.04.

Nepálský nový rok

15.04.

Ram Nawami (Narozeniny boha Rámy)

23.04.

Loktantra Diwas (Den demokracie)

01.05.

Svátek práce

21.05.

Buddha Jayanti (Narozeniny Buddhy)

28.05.

Ganatantra Diwas (Den republiky)

07.07.

Ramjan Edul Fikra

18.08.

Janai Purnima / Rakshya Bandhan

25.08.

Shree Krishna Janmasthami / Gaura Parba

13.09.

Edul Aajaha

20.09.

Constitution Day (Den ústavy)

01.10.

Ghatasthapana

08.10.

Dashain festival (Phoolpati / Phulpat)

09.10.

Dashain Festival (Maha Astami)

10.10.

Dashain Festival (Maha Nawami)

11.10.

Dashain Festival (Vijaya Dashami)

12.10.

Dashain Festival (Pampakusha EkadashI)

13.10.

Dashain Festival (Dwadashi)

15.10.

Kojagrat Purnima

30.10.

Tihar festival (Gai Tihar / Lakshmi Puja)

31.10.

Tihar festival (Goru Tihar / Gobardhan Puja)

01.11.

Tihar festival (Bhai Tika)

06.11.

Chhat Parwa

13.12.

Urdyauli Parwa / Mangshir Dhanya Purnima

25.12.

Christmas Day (Vánoce)

30.12.

Lhosar

Hlavním dnem pracovního klidu je sobota, zatímco neděle je běžný pracovní den. Pracovní doba ve státních úřadech je od 10:00 do 17:00, v pátek do 15:00. Většina svátků jsou hinduistické svátky, které se určují podle astrologického kalendáře, každý rok proto svátek připadá na jiný den.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Nepálu platné vízum. Je možné jej obdržet na hranicích při vstupu do země, např. na mezinárodním letišti v Káthmándú. Vízum na dva týdny stojí 15 USD, na měsíc 30 USD a lze jej za poplatek (cca 1 USD na den) prodloužit. 90 denní vízum pak stojí 100 USD.

Vízum do Nepálu lze dále získat na nepálských ambasádách v zahraničí, např. Velvyslanectví Nepálského království, Guerickestrasse 27, Berlin 10587, tel: +49-30-34359920-22, fax: +49-30-34359906, http://www.nepalembassy-germany.de/, email: berlin@nepalembassy.de.

Aktuální informace k turistickým vízům a výši poplatků lze nalézt na: http://www.nepalimmigration.gov.np/content/tourist-visa.html.

Vízum lze v Nepálu prodloužit na imigračním úřadě v Káthmándú (Department of Immigration, Kalikasthan, Dillibazar, Kathmandu. Telphone:+977-01-4429659, 4429660 FAX:+977-01-4433935, 4433934) a v Pokhaře. Je nutné mít s sebou zásobu pasových fotografií.

Režim vstupu

Nepál má jediné mezinárodní letiště v Káthmándú, kam se lze dostat nejlépe z okolních asijských zemí, například z Indie nebo Thajska. Fungují i přímé letecké linky z Evropy, např. z Frankfurtu. Po zemi lze překročit hranice na přechodech: http://www.nepalimmigration.gov.np/content/entry-exit-points.html.

Přihlašovací povinnost

Přihlašovací povinnost existuje pro pobyty delší než 24 hodin. Je třeba se zaregistrovat na nejbližší místní policejní stanici. Většina hotelů registraci za své hosty provádí sama.

Omezení dovozu a vývozu valut

Povinná výměna valut byla v Nepálu zrušena v roce 1993. Je zakázán dovoz a vývoz nepálských rupií. Na území Nepálu je zákaz používání indických rupií v hodnotě 500INR a 1000INR.

Omezení dovozu a vývozu předmětů

Při odletu (odjezdu) ze země jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog, starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do země dovezeno a suvenýry. Stává se, že jsou turistům nabízeny jako suvenýry starožitnosti, na jejichž vývoz platí přísný zákaz. V případě pochybností, zda nejde o starožitnost, je možné se obrátit na nepálský archeologický úřad (Department of Archeology, National Archives Building, Ram Shah Path, Kathmandu, tel: +977-1-215358).

Do Nepálu je zakázán dovoz i vývoz nepálských rupií, narkotik, zbraní, lihovin. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby, 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, max. 1,15 litru alkoholického nápoje, 12 plechovek piva, dalekohledu, kamery s max. 12 filmy, fotoaparátu s max. 15 filmy, kazetového magnetofonu s max. 15 kazetami, spacího pytle a holí. Jiné předměty jsou zpravidla bezcelně propuštěny v případě, že jejich hodnota nepřesahuje 800 NPR.

Při odletu (odjezdu) z Nepálu jsou prováděny prohlídky turistů s cílem zamezit a odhalit vývoz a pašování drog, starožitností a drahých kamenů. Bezcelně lze vyvézt ze země jen to, co bylo do Nepálu dovezeno, a suvenýry.

Očkování do Nepálu se doporučuje proti žloutence typu A a B a proti břišnímu tyfu. Zvážit lze dle navštívené oblasti a ročního období i antimalarika. Výběr očkování je třeba konzultovat s odborníkem na cestovní medicínu na krajských hygienických stanicích nebo v očkovacích centrech.

Vhodná doba pro cesty do Nepálu je na podzim v říjnu a listopadu, na jaře pak v březnu a dubnu. Většina ubytovacích zařízení nemá žádné topení ani klimatizaci, v létě je období dešťů.

Nepál je relativně bezpečnou zemí, podobně jako většina východoasijských států. Kriminalita je v porovnání s ČR či ostatními zeměmi EU na velmi nízké úrovni, i když v poslední době narůstá. Velmi častou formou trestné činnosti vůči cizincům jsou drobné kapesní krádeže cenností, finanční hotovosti, dokladů a fotoaparátů. Proto při cestách po Nepálu doporučujeme dodržovat běžná, ale většinou účinná bezpečnostní opatření. Před případnou cestou do Nepálu je vždy vhodné informovat se o aktuální situaci. Aktuální varování nebo odporučení na cesty do teritoria lze nalézt na webových stránkách MZV ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: