Neuhradili jste včas daň? Postihu se můžete vyhnout

20. 7. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Neuhradili jste včas daň? Postihu se můžete vyhnout Nezaplatili jste v určeném termínu daň a finanční úřad vám vyměřil pokutu? To automaticky neznamená, že budete muset úrok z prodlení či penále zaplatit. Od 1. ledna 2015 totiž existuje zákonem daná možnost individuálního prominutí penále.

Možnost, že vám správce daně sankce odpustí, se ovšem vztahuje pouze na doplatky, na než vám úřad poslal platební výměr po 1. lednu 2015. Dluhy vzniklé na penále či úrocích do konce loňského roku vám berní úředníci neprominou – a ani ze zákona nemohou.

Jinými slovy: například o prominutí části penále k DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2014 můžete požádat jen tehdy, pokud vám byl doručen platební výměr vydaný v letošním roce. V případě, že vás na chybu upozornil finanční úřad (FÚ) do konce roku 2014, musíte bezpodmínečně uhradit celou částku.

Automatický pardon? Zapomeňte

„Neznamená to, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí,“ uvádějí zástupci Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Základní podmínkou je, abyste na upozornění FÚ okamžitě doplatili daň, k níž se úrok z prodlení či penále vztahují.

Zároveň nepočítejte s tím, že vám bude umazán celý dluh. Ze zákona mohou berní úředníci prominout až 75 procent penále a 100 procent úroku, každá žádost je ale posuzována individuálně a záleží především na vaší ochotě chybu okamžitě napravit.

„Při rozhodování o prominuté částce posoudí úřad zejména míru vaší součinnosti nebo existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně,“ doplňuje GFŘ.

Podnikatel, který chce dluh prominout, podá na finanční úřad žádost o prominutí tzv. příslušenství daně . V případě, kdy se jedná o dlužnou částku vyšší než 3000 korun, musí za žádost zaplatit poplatek 1000 korun. Zcela bez postihu tedy hříšníci nevyváznou. 

K tomu, kdy a za jakých okolností lze sankci prominout vydalo GFŘ podrobný metodický pokyn.

Žádost nemá podle mluvčí GFŘ Petry Petlachové formalizovanou podobu, žádný formulář tedy na stránkách finanční správy nenajdete. Žadatel napíše místně příslušnému finančnímu úřadu dopis, ve kterém co nejpřesněji zformuluje důvody, proč žádá o prominutí penále či úroků, případně uvede, z jakého důvodu nebyl schopen zaplatit daň v řádném termínu.

Jak je to s úroky?

Jak bylo výše zmíněno, možnost individuálního prominutí se vrátila do zákona až k 1. lednu 2015, proto může docházet při komunikaci podnikatelů s berními úředníky k nedorozuměním.

Neplatiči se často mylně domnívají, že jim může být odpuštěn celý úrok – a to automaticky, pokud byli na svou chybu upozorněni v letošním roce.

„Například opozdil-li se daňový subjekt s placením daně od 30. 9. 2014 a daň doplatil až 1. 3. 2015, je možné  mu prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze,“ upřesňují zástupci finanční správy.

Jinými slovy berní úředníci vám v takovém případě mohou odpustit pouze polovinu z celkových úroků – a to jen ty, které vám byly dopočítány letos, tj. od 1. ledna do 1. března.

Kdy podat žádost o prominutí

•  Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.

•  Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

Kdy vám hrozí sankce?

Pokud se s přiznáním či zaplacením daně opozdíte pouze o jeden týden, respektive pět pracovních dnů, žádné sankce vám díky benevolenci správce daní nehrozí. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhnete.

V případě, že jste letos například neuhradili včas daň z příjmu fyzických osob, finanční správa vám začala počítat penále i úrok od 9. dubna, respektive 8. července (pokud vám přiznání vyplňoval poradce). Více informací najdete v článku: Daňové přiznání: Už je nejvyšší čas. Připomeňme si to nejdůležitější.

Za každý den prodlení činí penále za neodevzdání daňového přiznání 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta se vyšplhá minimálně na 500 korun.

O něco vyšší postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. V takovém případě vám začne pět pracovních dní po řádném termínu naskakovat úrok z prodlení – a to o několik promile každých dalších 24 hodin. Jeho aktuální výše je 14,05 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB navýšenou o 14 procentních bodů.

A pozor! Finanční úřad vám může vyměřit či doměřit daň po celé tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Vše o termínech, lhůtách a případné výši sankcí si přečtěte v rubirce Daně, účetnictví na portálu BusinessInfo.cz.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek