Nigérie: Vztahy země s EU

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země EU v roce 2014 dovezly z Nigérie zboží za 28 166 mil. Euro, vyvezly zboží za 11 551 mil. Euro.

Další informace:

EU obchodní výměna s Nigérií (v mil. EUR)

 

2010

2011

2012

2013

2014

dovoz

 14 636

24 147

32 938

28 650

28 166

vývoz

 10 733

12 434

11 420

11 740

11 551

obrat

 25 369

36 581

44 358

40 390

39 717

saldo

-3 903

-11 713

-21 518

-16 910

-16 615

Zdroj: EUROSTAT

Economic Partnership Agreements (EPAs):

Obchodní režim mezi EU a zeměmi ACP poskytuje těmto zemím unilaterální preference, tj, země mají lepší, zvýhodněné podmínky. Tento režim není formálně v souladu s celosvětově uznávanými pravidly „World Trade Organisation“ (WTO) a při podpisu dohody z Cotonou musely proto ostatní země WTO, kterých se Dohoda netýká, oficiálně signatářům Dohody podmínky WTO prominout. „Prominutí“ podmínek bylo časově omezené a jeho platnost skončila 31. 12. 2007.

Již v roce 2005 byla zahájena jednání o Dohodách o hospodářském partnerství – tzv. „Economic Partnership Agreements“ (EPAs) mezi EU a zeměmi ACP. Tyto EPAs vytvoří nový obchodní režim, který bude (mimo jiné) v souladu s čl. XXIV GATT (General Agreement on Tarifs and Trade), jinými slovy – země ACP budou muset (postupně a ne všechno) liberalizovat svůj obchod ve vztahu k EU. EU preferuje jednání se zeměmi ACP na regionální bázi a EPAs tak mají sloužit také jako nástroj regionální integrace, především však jako nástroj udržitelného rozvoje.

V rámci ACP jsou EPAs projednávány se 6 regionálními uskupeními. Jedním z nich je ECOWAS. Z pohledu výměny zboží se zeměmi ACP je západní Afrika (ECOWAS) největším obchodním partnerem EU (tvoří 40 % veškerého ACP obchodu) – a obráceně – EU je největším západoafrickým obchodním partnerem (30 %) – přičemž Nigérie si udržuje v regionu západní Afriky výjimečný vliv, a to jak politický, tak hospodářský.

Přesto, že ECOWAS v obecné rovině s uzavřením EPAs souhlasil, plán uzavřít jednání se západní Afrikou k termínu 1. 1. 2008 se ukázal jako nereálný. Jednání nicméně pokročila, koncem roku 2013 země ECOWASu se dohodly na jednotném celním sazebníku (vstoupil v platnost od 1. ledna 2015). 6. 2. 2014 byla dokončena jednání o textu dohody EPA, výsledky byly předloženy 14. 3. 2014 Radě ministrů v Yamoussoukro. Ta dohodu schválila, na Summitu hlav států a vlád ECOWASu, který se konal 28. a 29. 3. 2014 však Nigérie (zejména díky tlaku místních podnikatelských lobby) neočekávaně přišla s novými požadavky. Navržená liberalizace by podle ní snížila šance západní Afriky na industrializaci, došlo by ke snížení příjmů z cel. Vnesla požadavek na kompenzaci cel a na zvýšení finanční pomoci v rámci 11. EDF. Ostatní země ECOWASu nigerijské požadavky odmítly, Nigérie však dosud EPA nepodepsala. Čeká se na postoj nové administrativy.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU patří k největším donorům v Nigérii. Z prostředků 10. EDF Nigérie čerpala sumu 677 milionů EUR v obálce A a 12 mil. EUR v obálce B na programy zaměřené na mír a bezpečnost v oblasti delty Nigeru, dobrou správu věcí veřejných a lidská práva a obchod a regionální spolupráci.

V rámci 11. EDF by pak Nigérie měla v letech 2014 – 2020 čerpat 512 mil. Euro. Prioritními sektory budou zdravotnictví, potravinová soběstačnost, energetika a dobrá správa věcí veřejných. Další prostředky bude moci čerpat z regionálních programů v rámci ECOWAS.

Detailní informace:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: