Nizozemsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nizozemsko je pro české exportéry důležitým teritoriem z pohledu nejen vnitřního trhu (takřka 17 milionů obyvatel), ale zejména s ohledem na možnost reexportů do celého světa. Nizozemské hospodářství a obchodní dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, proto mají čeští výrobci možnost umístit své výrobky a služby na místním trhu pouze za předpokladu dodržení vysoké kvality a konkurenční ceny. Logicky by tak Nizozemsko mohlo a mělo být cílem pro české firmy, které se již etablovaly v Německu nebo v jiných (okolních) západoevropských zemích (např. Belgie, Francie nebo Velká Británie).

Nizozemsko si po staletí budovalo svou pozici obchodní velmoci. Desetitisíce nizozemských obchodních firem orientovaných na dovoz/vývoz a velkoobchod v sobě skrývají veliké know-how nejen nizozemského, ale i světového obchodu. Zde se nabízí možnost zvláště pro české malé a střední podnikatele, kteří někdy obtížně a s nedostatkem zkušeností hledají odbyt pro své výrobky. Navázání kontaktů s nizozemskými obchodními společnostmi neznamená jen možnost vývozu českých výrobků na nizozemský trh, ale též možnost dostat se prostřednictvím nizozemských firem na třetí trhy včetně trhů rozvojových zemí.

Jednou z dalších možností vstupu na nizozemský trh je výrobní spolupráce s místními firmami, které často hledají výrobce nebo dodavatele pro své distribuční sítě. V takovém případě však mnohdy české výrobky nemusí nést značku českého výrobce, ale značku nizozemské firmy (private label). Nizozemské firmy upřednostňují obchodování na základě dlouhodobé spolupráce, kdy se obchodní partneři znají a vzájemně si důvěřují.

Trvalý zájem je o výrobní kooperace, kdy si nizozemské firmy nechávají vyrábět komponenty nebo i celé výrobky v České republice (outsourcing). Jedná se o širokou škálu výrobků počínaje jednoduchými komponenty ze dřeva, plastů nebo oceli, až po složité strojírenské součásti nebo hotové výrobky podle požadované dokumentace. Existuje zájem o výrobní kooperaci, kdy české podniky mohou pro své partnery vyrábět speciální výrobky v malých sériích. ČR je v tomto směru u NL firem na předním místě mezi státy střední a východní Evropy. Nizozemské firmy si vybírají Českou republiku nejen pro outsourcing, ale i pro přemísťování celých výrob s cílem snížit výrobní náklady a zvýšit svoji konkurenceschopnost.

ZÚ vidí další perspektivu rozvoje vzájemných hospodářských vztahů v oborech s vyšší přidanou hodnotou, jako je např. ICT - software, popř. biotechnologie a nanotechnologie. Mezi další perspektivní odvětví a obory lze zařadit: technologie pro ochranu životního prostředí, letecký a kosmický průmysl, elektrotechnický průmysl, přesné strojírenství, plastikářský průmysl, dodávky automobilového průmyslu, potravinářské výrobky a technologie.

Další potenciálně obrovskou oblastí je spolupráce nizozemských a českých firem na třetích trzích, včetně rozvojových zemí. Česká republika disponuje konkurenceschopnými průmyslovými výrobky, což v kombinaci s nizozemskou znalostí zahraničních trhů a obchodními schopnostmi může přinést zajímavé příležitosti.


Sektorové příležitosti Nizozemsko

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Potravinářský průmysl

1107 Slad i pražený

Na základě zkušeností firem získaných v rámci veletrhu PLMA („private labels“) i jinde je zřejmé, že účast na tomto veletrhu světového formátu je nezbytná pro proniknutí, resp. navýšení podílu na evropských trzích, včetně NL.

Zejména nárůst importu sladu a chmele dosahuje ročně destíky procent a je způsoben rostoucími prodeji NL pivovarů.

Doporučujeme se soustředit zejména na následující položky - 110710, 130213, 130219

130220, 151410, 220710, 220720.

 

1514 Olej řepkový, hořčičný, frakce, chemicky neupravené

1210 Šištice chmelové

2207 Ethylakohol nedenatur nad 80% destiláty denat

1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní

Private labels

Automobilový a strojírenský průmysl

8703 Automobily

Celkový NL trh s automobily sice klesá, ale některé značky jsou schopny zvyšovat své prodeje o tisíce vozů, resp. desítky procent ročně. Doporučujeme NL jako prioritu také pro CZ subdodavatele „2. a 3. vrstvy“ („Tier 2, 3 suppliers“) - zejména v následujících položkách (rostoucí - celkové dovozní objemy v jednotlivých položkách se pohybují ve stovkách mil. USD) - 870850, 870840, 870892 a 870880. Jasný a dlouhodobý trend je v růstu prodeje elektromobilů a souvisejících služeb - nabíjecí stanice nebo výměna baterií.

Výroba traktorů a zemědělských strojů – v položce traktorů (8701) rostou české prodeje sice mírně, ale zato pravidelně, o cca 10% ročně až na téměř 9 mil. USD v r. 2013, nicméně celkový NL import traktorů, včetně příslušenství, je v objemu cca 1 mld. USD.

NL dovoz strojů roste významně až "exponenciálně" zejména v položkách 845929 Stroje obráběcí pro vrtání,ne čísl.řízené a 845931 Stroje vyvrtávací-frézovací,číslicově řízené.

Dále doporučujeme se soustředit zejména na následující položky - 721420, 722990, 730110, 731021, 761690, 820840, 820890, 901920.

8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

8701 Traktory

8432 Zemědělské stroje

8459 Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

7214 Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

7229 Dráty z oceli legované ostatní

7301 Štětovice z železa oceli profily aj svařované

7310 Cisterny sudy kádě ap z železa oceli

7616 Výrobky ostatní z hliníku

8208 Nože destičky břitové pro stroje zařízení

9019 Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

Chemický průmysl

2815 Hydroxid sodný draselný peroxidy sodíku drasl

Doporučujeme se soustředit zejména na následující položky - 281512, 281520, 293359, 293379, 293390, které slouží mj. jako vstupní složky do stále rostoucího zemědělského sektoru (hnojivo) a/nebo pro výrobu biopaliv.

2933 Sloučeniny heterocyk s heteroatomem dusíku ap

Výrobky ze dřeva, kůže

4408 Dýhy, listy na překližky apod,rozřezané,loupané,i hoblov,apod.

NL nábytkářský průmysl se tradičně vyznačuje vysokou otevřeností a více než polovina vyrobeného nábytku se exportuje a více než 70% položek se zároveň dováží. Od roku 2010 je hlavním dodavatelem Čína, ale Německo zůstává předním dodavatelem v některých důležitých oblastech, jako např. ložnicového nábytku, kuchyňského a kancelářského nábytku. Logickou exportní cestou jsou tedy buď němečtí, nebo NL partneři (platí ve většině sektorů). Doporučujeme se soustředit zejména na položky - 440890 a 441010.

I přes celkový dlouhodobý pokles produkce tabákového průmyslu v NL, tak dovoz položky 481320 (Papír cigaretový v kotoučcích,šíře do 5cm) v posledních letech výrazně roste - v r. 2014 na částku 48 mil. USD.

4410 Desky třískové apod,,ze dřeva a podobných materiálů

4813 Papír cigaretový i řezaný

Výrobky z keramiky, kamene, skla apod.

6905 Tašky krytinové

Stavební i farmaceutický průmysl se dostávají z recese, přestože plné zotavení se očekává až v r. 2017. Doporučujeme se soustředit zejména na následující položky - 690510 a 701790.

7017 Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Zdravotnictví

2941 Antibiotika

 

Trendem v NL zdravotnictví je především decentralizace (veškerá zařízení pro domácí péči) a snižování nákladů. Do nového systému dlouhodobé péče, který je v kompetenci municipalit, se již přesouvají a budou přesouvat částky v řádu cca 30 mld. EUR ročně (celkové roční výdaje na zdravotní a sociální péči aktuálně dosahují cca 95 mld. EUR).

Mezi priority "top" sektoru "Priority Life Sciences & Health" patří Translační a klinický výzkum, Regenerační medicína, Genomika, Onkologie, Vakcíny, Virologie, Diagnostika, Nanotechnologie a Zobrazovací technologie.

Doporučujeme se soustředit zejména na následující položky - 294110 Peniciliny,deriváty se str.kysel.penicilánové a zdravotnická lůžka a další zařízení pro domácí, dlouhodobou a sociální péči (940290).

9401 Sedadla proměnitelná v lůžka

9402 Nábytek lékařský

Energetika

8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

Od r. 2015 jsou plánovány každoroční investice do obnovitelných zdrojů ve výši 1,4 mld EUR, bude se tedy jednat zejména o dodávky pro větrné elektrárny (onshore, offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle na biomasu, kogenerační jednotky a zařízení pro těžbu zemního plynu z konvenčních i nekonvenčních zdrojů (břidlicový plyn, atd.)

Dále doporučujeme se soustředit zejména na následující položky - 850710, 850720, 850780.

8501 - 8507 Elektrické generátory - Akumulátory elektrické

8544 Dráty kabely vodiče el.

ICT Služby a systémy

Cyber security

NL je nejvyspělejší trh na světě z hlediska používání internetu, zdrojem možného úspěchu CZ firem mohou být např. následující ICT služby - antivirová ochrana nebo tvorba a integrace informačních systémů a sítí, atd.

V oblasti Big data - Data analytics jsou zdrojem příležitostí mnohá datová centra ("clouds") a integrace nové moderní ICT infrastruktury (digitální infrastruktura a internetová ekonomika).

V kybernetické bezpečnosti byla výrazným impulsem Global Conference on Cyber Space 2015 - NL se chce stát leaderem i v této oblasti.

Odhadovaný potenciál v celém sektoru ICT služeb pro CZ firmy odhadujeme řádově na desítky - stovky mil. EUR.

 

Big data - Data analytics

Tvorba a integrace komplexních informačních (ICT) systémů (263 Computer and Related Services)

Služby

250,251 CONSTRUCTION AND RELATED ENGINEERING SERVICES

V podstatě jakékoliv levné, rychlé a kvalitní služby. Jako důkaz možného úspěchu se nabízí např. polské ovládnutí velké části NL dopravy a rekonstrukčních prací. Stále rostoucím, i když nárazovým, trhem jsou PPP projekty - zejména v oblasti silniční, železniční a vodní infrastruktury.

224-232 TRANSPORT SERVICES

R&D

279 Research and Development Services

R&D spolupráce s komerční návazností – tato oblast v NL relativně dobře funguje, resp. je prioritou NL vlády („zlatý trojúhelník“) a v příštím roce se na tuto oblast chce ještě více zaměřit i ZÚ Haag (v rámci PED). Osm firem v Nizozemsku utratí za VaV ročně více než 100 mil. EUR. Jedná se o společnosti ASML, DSM, KPN, NXP, Océ, Philips, Shell a Unilever.

Rozpočet tří hlavních technických univerzit (Twente, Eindhoven, Delft) pak dosahuje 1 mld. EUR (z toho ovšem velká část jde do výuky). Stovky společných, spíše akademicky zaměřených, VaV projektů se samozřejmě realizují v rámci EU fondů (aktuálně i perspektivně Horizon 2020). Nizozemské výzkumné priority (napříč top sektory) jsou ICT, genové inženýrství a nanotechnologie, což je jistě velmi kompatibilní i s potenciálem ČR. Dobrým začátkem mohou být také výměny kvalitních studentů.

Pozn.: všechny uvedené položky vycházejí ze statistické analýzy MZV / SEK a/nebo ZÚ Haag a mají min. 10% meziroční růst importu (do NL).

Aktuální sektorové příležitosti pro Nizozemsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendáře / oznámení akcí jsou k dispozici na stránkách jednotlivých úřadů a agentur:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: