Nová pravidla pro vysílání pracovníků k poskytování služeb na území Itálie

13. 2. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Nová pravidla pro vysílání pracovníků k poskytování služeb na území Itálie Itálie transponovala do svého právního řádu ministerským dekretem č. 136/2016 směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/67/EU o prosazování předpisů EU při vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o právní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (nařízení o systému IMI), která navazuje na již stávající směrnici o vysílání pracovníků 96/71/ES z roku 1996.

Ministerským dekretem č. 136/2016 Ministerstva práce a sociálních věcí, které za tuto problematiku v Itálii zodpovídá, je dotčeno zejména odvětví silniční osobní i nákladní dopravy.

Dle výkladu ministerstva se přihlašovací povinnost firem týká případů:

  • 1) kabotáže,
  • 2) případů vyslání pracovníků do vlastní filiálky nebo dceřiné firmy nacházející se v Itálii (Má-li podnik se sídlem v jednom ČS EU dohodu s partnerským podnikem v jiném ČS EU a vznikne potřeba z důvodu plnění dohody vyslat pracovníky tohoto podniku na časově omezenou dobu do druhého ČS, vztahují se na tento případ předpisy upravující vysílání pracovníků. Předpisy se vztahují i na případy, kdy jde o vyslání pracovníka do podniku spadajícího pod stejnou společnost, který však sídlí v jiném ČS EU.)
  • 3) pracovníků vysílaných personální agenturou za účelem vykonání dočasné pracovní činnosti v Itálii (Předpisy o vysílání pracovníků se rovněž vztahují na případy, kdy personální agentura nebo agentura zprostředkovávající dočasnou práci najme zahraničního pracovníka z jiného ČS EU, aby pracoval v podniku registrovaném v ČS působnosti agentury.)

Detailnější informace, týkající se případného rozšíření aplikace, budou italské úřady zpřesňovat v návaznosti na komunikaci s Evropskou komisí. Po přechodné období např. nepodléhá povinnosti nahlašovat a poskytovat veškeré poskytování služeb v případech jednorázové cesty za účelem vyložení nebo naložení nákladu či osob a následném opuštění území Itálie či pro tranzit přes území Itálie.

Zahraniční firmy jsou povinny ohlašovat vysílání pracovníků s platností od 26. prosince 2016. Zahraniční firmy jsou rovněž povinny nahlásit do 26. ledna 2017 zpětně od 22. července 2016, pokud došlo v tomto období k vyslání pracovníků.

Směrnice nařizuje, že vysílaným pracovníků musí být zajištěn základní soubor pracovních podmínek hostitelského členského státu, které musí zahraniční poskytovatelé služeb povinně splňovat. Mezi tyto podmínky patří: maximální délka pracovní doby a minimální doba odpočinku, minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy, minimální délka dovolené za kalendářní rok, podmínky poskytování pracovníků, ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci, ochranná opatření ve prospěch těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých, rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci.

Za nedodržení příslušných ohlašovacích povinností a pravidel vysílání, vč. mzdových a sociálních požadavků, hrozí firmám sankce (v maximální kumulované výši až 150 tis. EUR) podrobně popsané v níže uvedených oběžnících MPSV.

Informace pro firmy vysílající pracovníky do Itálie

Doporučujeme firmám, jejichž aktivity spadající pod výše uvedené předpisy EU o vysílání pracovníků, aby věnovaly pozornost přiloženému odkazu na webové stránky italského Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou uvedeny potřebné informace, včetně případů, na něž se legislativa vztahuje, v anglickém jazyce.

Současně mohou vznést své dotazy ohledně aplikace ministerského dekretu na emailovou adresu: distaccoUE@lavoro.gov.it.

Firmy jsou povinny zejména:

  • ohlásit vyslání pracovníka nejméně 24 hodin před vysláním
  • případné změny nahlásit nejpozději do 5 následujících dnů
  • sdělovat totožnost, počet zaměstnanců, kteří mají být vysláni, datum zahájení a ukončení vyslání, adresu pracoviště a povahu poskytovaných služeb
  • uchovávat základní dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, výplatní pásky a pracovní výkazy vyslaných pracovníků, formulář A1 o odvodech sociálního zabezpečení
  • určit kontaktní osobu s trvalým bydlištěm na území Itálie pro spolupráci s orgány zajišťujícími dodržování předpisů

Upozorňujeme, že ostatní informace (viz níže) jsou uvedeny v italském jazyce.

Stanovení minimální výše mzdy v Itálii

V Itálii je v porovnání s ostatními evropskými státy stanovena výše minimální mzdy podle kolektivních smluv pro každé odvětví a obor výkonu práce (čl. 51, legislativního dekretu č. 81/2015). Příklady kolektivních smluv pro sektor stavebnictví, kovozpracující průmysl a dopravu jsou k dispozici na tomto odkazu.

Podmínky a způsob ohlašovací povinnosti zahraničních subjektů

Podmínky a způsob ohlašování vysílání pracovníků je v Itálii upraveno ministerským dekretem z 10. 8. 2016 a vyhláškou INL n.3/2016.

Italské Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo na webových stránkách první informace v angličtině na konci r. 2016 a informace i nadále průběžně doplňuje a aktualizuje (a to včetně anglické verze webových stránek). Níže přinášíme vybrané uveřejněné informace:

Formuláře

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie), Ekonomický úsek.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek