Novela zákona o spotřebitelském úvěru zpřísní podmínky a pročistí trh

28. 12. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Prvního prosince vstoupila v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru. Změny, které přinesla, se dotknou nejen klientů, ale také poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a rovněž jejich zprostředkovatelů. Legislativci si dali jako hlavní cíl větší ochranu klienta a zpřísnění podmínek pro poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Zákon o spotřebitelském úvěru uděluje povinnost mnohem důkladněji posuzovat finanční situaci klienta, který žádá o úvěr. Poskytovatel úvěru rozhoduje o nabídce úvěru, ale také o výši úrokové sazby u každého klienta individuálně. Výše příjmů a výdajů klienta, prodlení v placení splátek leasingu a dřívějších závazků nebo také přečerpání kontokorentu může být důvodem pro neschválení úvěru. Tím se poskytovatel chrání před klienty, kteří by v budoucnosti nemohli platit úvěrové splátky a tím neplnit své závazky vůči bance. Pokud by poskytovatel toto neučinil, vystavoval by se riziku, protože by se klient mohl dovolat neplatnosti smlouvy, a to do 3 let od jejího uzavření.

„Při posuzování úvěruschopnosti klientů již dnes přistupujeme ke každému individuálně a posuzujeme klientovu bonitu dle velice komplexních a složitých pravidel. V tomto směru tedy již požadavky nového zákona plníme a nic se z tohoto pohledu nezmění. V oblasti hypoték budou, vzhledem k potřebě vyššího finančního zajištění ze strany klienta, pro určité procento klientů hypotéky nedostupné,“ uvádí Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Větší ochrana a transparentnost

Zákon však klientovi přináší také pozitiva. Poskytovatel úvěru je povinen klienta informovat o celkové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře. Žadatel je tedy schopen jednoduše zjistit, kolik za úvěr ve skutečnosti zaplatí, a posoudit nabídky konkurenčních bank. Ze zákona má 14 dní na rozmyšlenou, během kterých banka nemůže svou nabídku odvolat.

Klient je také oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byl povinen platit. Poskytovatel má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Spotřebitelské úvěry, které byly dojednány před 1. prosincem 2016 a byly vyňaty z působnosti zákona (např. úvěry do výše 5 tisíc korun nebo naopak vyšší než 1 880 000 korun), bude možné předčasně splatit pouze v případě, stanoví-li tak příslušná smlouva o úvěru.

Od 1. prosince budou moci spotřebitelské úvěry poskytnout pouze subjekty s licencí od ČNB

Předčasné splacení či mimořádné splátky jsou upraveny také u spotřebitelských úvěrů na bydlení. U nově uzavřených hypotečních úvěrů a hypotečních úvěrů, u kterých po 1. prosinci 2016 vy prší tzv. fixace, bude možné zaplatit splátku ve výši 25 % úvěru, a to k výročí smlouvy, navíc zcela bez poplatku. Zákonem budou také stanoveny maximální možné sankce za pozdní splátky, a to maximálně do výše dvou set tisíc korun, respektive 0,1 procenta denně z dlužné částky. Penále a smluvní pokuta však nesmí překročit 50 procent celkové dlužné částky. Věřitel musí poskytnout klientovi, kterému poskytl spotřebitelský úvěr a který zastavil svou nemovitost, před prodejem lhůtu 6 měsíců na to, aby doplatil svůj dluh.

Bič na nebankovní úvěry

Novým zákonem se také mění podmínky pro podnikání. „Regulace je primárně zaměřena na nebankovní poskytovatele půjček, z tohoto důvodu pro nás zákon v oblasti spotřebitelských úvěrů nepřináší výrazné změny,“ říká Petra Kopecká z Raiffeisenbank. A právě tzv. mikropůjček se tyto úpravy dotknou nejvíce. Poskytovat a zprostředkovat spotřebitelské úvěry do prosince letošního roku bylo možné na základě živnostenského oprávnění. Nyní nově bude možné provozovat tuto činnost pouze na základě udělení licence od České národní banky (ČNB).

Poskytovatelé spotřebitelského úvěru, kteří do data účinnosti zákonu podnikali na základě živnostenského oprávnění, mohou tuto činnost vykonávat až do doby, než ČNB rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, a to pouze za předpokladu, že podali svou žádost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Po této lhůtě jejich oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů zanikne.

Žádost a nezbytné přílohy bude tedy nutné ČNB předat nejpozději do konce února 2017. V době podání žádosti musí mít žadatel o licenci počáteční kapitál ve výši minimálně dvaceti milionů korun. V případě nedostatečných finančních prostředků v době podání žádosti není možné v průběhu řízení chybějící částku doložit, žádost bude ze strany ČNB zamítnuta pro nesplnění zákonných předpokladů žadatele.

Stávající poskytovatelé, kteří stihnou do uvedeného data na Českou národní banku podat žádost o povolení nebankovního poskytovatele úvěrů, mohou svou činnost vykonávat do doby, než ČNB pravomocně rozhodne o jejich žádosti, nejdéle však do 31. května 2018. Od tohoto poměrně striktního opatření si tvůrci zákona slibují redukci počtu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tzv. mikropůjček, kterých je na českém neregulovaném trhu přibližně 60 tisíc.

Zákon míří i na zprostředkovatele úvěrů

Podobně jako poskytovatelé, také zprostředkovatelé jsou terčem změn novely. Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a vázaný zástupce musí od 1. prosince 2016 splňovat odbornou způsobilost. Do 1. prosince 2016 bylo možné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze na základě živnostenského oprávnění. Součástí žádosti vázaného zástupce do registru bude maturitní vysvědčení nebo doklad o dosaženém vyšším vzdělání nebo osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Tato zkouška má být pořádána pro skupiny odbornosti poskytování a zprostředkování úvěrů na bydlení, úvěrů jiných než na bydlení a vázaných spotřebitelských úvěrů.

Odborné zkoušky pořádají akreditované osoby (nikoliv ČNB), kterým Česká národní banka udělí oprávnění k jejich pořádání. Žádost o udělení akreditace je možné podat až po datu účinnosti zákona č. 257/2016 Sb. V tuto chvíli tedy nejsou známé žádné akreditované osoby, které by prováděly zkoušky odborné způsobilosti vázaných zástupců. Samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci, kteří byli před dnem nabytí účinnosti zákona oprávněni zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, mají lhůtu do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. do 28. února 2017, splnit podmínku odborné způsobilosti. Nebo do 21. března 2017, pro osoby, které byly před 20. březnem 2014 oprávněny zprostředkovávat úvěry na bydlení.

„Tvůrci zákona si od novely slibují pročištění bankovního trhu od lichvářů a vyšší ochranu klientů.“


Pokud zprostředkovatelé nesplňují ani jednu z těchto podmínek, ke dni účinnosti zákona musí prokázat odbornou způsobilost. Existuje však možnost prokázat na omezenou dobu odbornou způsobilost také jinak, např. doložením maturitního vysvědčení nebo dokladem o vyšším vzdělání, a to do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru. Fyzické osoby, které ke dni nabytí zákona mají alespoň 3 roky praxi se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů, nebudou muset dokládat maturitní vysvědčení.

Jako reakce na udělení akreditace k pořádání odborných zkoušek, které budou udělovány až po nabytí účinnosti zákona, je stanoveno přechodné období 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona, po které bude možné doklad o složení odborné zkoušky nahradit čestným prohlášením. Předmětné čestné prohlášení je možné využít jak při prokazování odborné způsobilosti při podání žádosti o udělení oprávnění, tak při prokázání plnění povinností.

Od ledna do září letošního roku si např. v ČSOB lidé půjčili více peněz než ve stejném období loňského roku. Roste nejen počet půjček, ale také jejich výše. Lidé více využívají online služby. Regulace by tento trend měla dle analytiků zpomalit a také by časem mělo dojít ke snížení zadluženosti rodin i jednotlivců a exekucí.

Spolu se zákonem o spotřebitelském úvěru byl rovněž novelizován zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Bohužel došlo k omezení možnosti řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení nejen u spotřebitelských úvěrů, ale u spotřebitelských sporů obecně. Takové omezení možnosti alternativního řešení sporů považujeme za nežádoucí. Mediace je ve světě oblíbeným a efektivním způsobem řešení sporů, Česká republika se však vydává opačným směrem.

Převzato z časopisu Komora
Autorka článku: Petra Kasprišinová

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek