Nový státní rozpočet Peru podpoří dopravní a vodohospodářské megaprojekty i regionální rozvoj

15. 9. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nový státní rozpočet Peru podpoří dopravní a vodohospodářské megaprojekty i regionální rozvoj Peruánská vláda prezentovala na konci srpna návrh státního rozpočtu pro rok 2017. Jeho celkové výdaje sice reálně vzrostou jen o 2 %, významného navýšení se však dočkají resorty s kompetencemi v oblasti dopravní infrastruktury, vodohospodářství, odpadového hospodářství a průmyslového rozvoje.

Jedná se o silné sektory českého průmyslu, přičemž české firmy by se mohly uplatnit formou projektů na klíč či minimálně subdodávkami. Státní rozpočet má činit 20 % HDP a jeho deficit nesmí podle nového zákona překročit 2,5 % HDP. Solidní daňové příjmy by měla díky očekávanému oživení ekonomiky přinést většina odvětví, ač nová vláda zároveň chystá snižování daní.

Nejbližší změnou v daňovém systému by mělo být již od začátku příštího roku snížení sazby daně z přidané hodnoty z 18 % na 17 %. Podle strategie nové vlády toto opatření pomůže redukovat rozsah šedé ekonomiky, který patří k hlavním problémům země, tím že bude podniky více motivovat k odvádění daní.

Pokud jde o plánované výdaje, z celkového rozpočtu 142,5 mld. solů (tj. cca 43 mld. USD) je vyčleněno 34,9 mld. solů (tj. cca 10,6 mld. USD) na veřejné investiční výdaje, a to jak na centrální úrovni, tak na úrovni regionů a obcí. Ministerstvo pro bydlení, stavebnictví a odpadové hospodářství získá téměř 2 mld. USD, což je nárůst o 37 %. Ministerstvo dopravy a spojů obdrží 3,2 mld. USD, tedy o 4,5 % více než loni. Taktéž rozpočet ministerstva výroby, ač má menší rozměr, se zvýší o 34 %. Naopak se sníží rozpočet ministerstva zemědělství, patrně v důsledku většího akcentu na zapojení soukromého sektoru.

Rozpočet má podpořit projekty v oblasti dodávek pitné vody a čištění odpadních vod, čímž reaguje na mezery v této oblasti. K jejich překonání bude podle nejnovějších odhadů zapotřebí investovat v následujících 5 letech více než 18 mld. USD. V současnosti má totiž k uvedeným (ač základním) službám přístup jen kolem 80 % obyvatel země.

Státní rozpočet též věnuje pozornost dokončení megaprojektů, jejichž realizace se letos zpomalila, ne-li v důsledku různých administrativních překážek zablokovala. To se má týkat i 3 vodohospodářských megaprojektů (zavlažování zemědělské půdy v kombinaci s vodní energetikou a distribucí pitné vody) Chavimochic a Alto Piura (na severu) a Majes Siguas v regionu Arequipa na jihu.

V oblasti dopravy se počítá s dodatečnými finančními prostředky pro magistrát hlavního města Limy ke zlepšení infrastruktury pro hromadnou dopravu. Rozpočtové prostředky též budou směřovat na posílení kapacity existující 1. linky limského metra. S využitím rozpočtových prostředků má být odblokována výstavba 2. linky metra a zahájena by měla být dlouho odkládaná výstavba nového letiště Chinchero pro turisticky významný region Cusco.

Rozvoji regionů vláda klade zvýšenou pozornost. Strategií je docílit větší integrace metropole s odlehlými regiony, což má přispět k propojení trhů, ke snižování logistických nákladů a je též důležitým aspektem ve světle vize vstoupit do OECD do roku 2021. Státní rozpočet ostatně rovněž počítá s výdaji na programy za účelem přibližování se ke standardům této mezinárodní organizace.

V rozpočtu jsou dále zakotveny zvýšené výdaje na bezpečnost. K posílení lidských zdrojů i zlepšení vybavení bezpečnostních sil v rámci boje proti kriminalitě bylo vyhrazeno 14,4 mld. solů (tj. 10 % státního rozpočtu!). Rozpočet též počítá s podporou zdravotnictví, přičemž 527 mil. USD má být investováno do modernizace infrastruktury 32 veřejných nemocnic.

Dopravní infrastruktura zahrnující metro pro Limu i regionální letiště a bezpečnost představují dlouhodobě perspektivní obory ve vztahu k Peru. Navíc, z nového státního rozpočtu vyplývá, že se jako nový perspektivní obor rýsuje vodohospodářství. K vyřešení přetrvávajících rozvojových výzev se vláda chystá věnovat větší pozornost i finanční prostředky plnému pokrytí odlehlých oblastí pitnou vodou a zařízeními pro odvod a čištění odpadních vod, nemluvě o nutnosti zakládání řízených skládek. K obnovení dynamiky exportu klíčových agrárních komodit je zároveň potřeba zvětšovat ornou plochu aplikací zavlažovacích technologií a realizací vodohospodářských staveb.

Expanzivní fiskální politika nové vlády je v momentě slabší úrovně soukromých investic v místních podmínkách zvlášť klíčová. Uvedené plány a priority jsou zároveň příležitostmi pro české výrobce a exportéry celého spektra progresivních technologií, zahrnujících zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, zavlažování, těžké stroje pro budování megaprojektů v oblasti dopravní infrastruktury, ale i například vybavení letišť a zdravotnickou techniku.

Některé české komodity z uvedených oblastí se již v Peru začaly v posledních dvou letech úspěšně prosazovat. Příkladem je vzestup položek silniční válce a plastová potrubí na stále vyšší pozice v pořadí 10 komodit s nejvyššími hodnotami českého exportu do teritoria. České firmy mohou v případě Peru očekávat ekonomickou stabilitu a hospodářský růst. Peruánská ekonomika má podle nejnovějších prognóz vzrůst v letošním roce o 4 % a v příštím roce o 4,5 %, což je jedno z nejrychlejších temp v latinskoamerickém regionu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek