Ochranné známky budou levnější. Zaregistrovat půjde zvuk či vůni

25. 9. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Ochranné známky budou levnější. Zaregistrovat půjde zvuk či vůni Reforma současného systému má přinést zlepšení v oblasti podpory inovací a ekonomického růstu, zefektivnit a zrychlit zápisné řízení a odbourat právní složitosti. Měla by být také zajištěna účinnější ochrana známky proti padělanému zboží. Návrh ještě musí projít legislativním procesem, platný bude pravděpodobně od začátku roku 2016.

Téměř 25 let po přijetí směrnice o ochranných známkách, harmonizující národní zákony o ochranných známkách v celé Evropské unii a téměř 20 let od přijetí Nařízení o ochranné známce Společenství, Evropská komise podala návrhy na zlepšení známkového systému v EU. Zde jsou ty nejdůležitější.

Snížení poplatků

Mezi ty příjemné změny patři bezesporu zjednodušení přihlášky ochranné známky a snížení přihlašovacích a obnovovacích poplatků. Důvodem je především snaha o větší dostupnost systému pro přihlašovatele, ale na druhé straně také snaha dále nenavyšovat rozpočtový přebytek OHIMu (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který je registrační autoritou pro přihlašování evropských ochranných známek). Praktickou změnou bude nutnost platit přihlašovací poplatek ihned po podání. Doposud byla stanovena lhůta jeden měsíc. Na to bude třeba pamatovat. Stejně tak bude nově možné podat přihlášku evropské ochranné známky pouze prostřednictvím jediného evropského úřadu a nikoli již prostřednictvím národních úřadů.

Nová definice ochranné známky

Návrh počítá také se změnou definice označení, které může být ochrannou známkou. Nařízení má v budoucnu znít takto:

„Ochrannou známkou Evropské unie může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, barvy jako takové, tvar výrobků nebo jejich obalů nebo zvuky, za předpokladu, že tato označení jsou schopna 

a) Odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků jiných podniků,
b) Být vyobrazení takovým způsobem, který umožní příslušným orgánům a veřejnosti určit přesný rozsah ochrany, která je majiteli poskytována“.

Zde je na místě se zamyslet nad tím, jaká označení to mohou být. Jedná se samozřejmě jednak o „klasické“ značky reprezentované slovem, obrázkem či logem. Zde je to jednoduché – chráněné je to, co vidím v rejstříku ochranných známek.

V systému ochranných známek EU a i národních úřadu existují však i jiné kategorie ochranných známek. Jedná se o barvu jako takovou, kdy je předmětem ochrany jedna zcela konkrétní barva definovaná barevnou škálou a číslem barvy v této škále. Takové známky již existují. Jedná se například pro fialovou barvu pro čokoládu. I zde může potenciálně vzniknout problém. Pokud by si někdo vybral barvu v dané barevné škále tzv. „hned vedle“, daný úřad by ji pravděpodobně zapsal, protože podle své definice jde o jinou barvu. Nicméně z pohledu spotřebitele nejde o naprosto žádný rozdíl.

Další kategorií jsou tzv. holografické známky, nebo 3D. Tyto sice mají svůj „2D“ obraz, ale je nutné k nim dodávat popis, jak fungují.

Zvukové známky jsou též zapisované. I zde se nabízí otázka, co je oním objektivně vnímatelným kritériem. Je to notový zápis nebo zvukový záznam ve formě zvukové stopy? A co interpretace? Běžný spotřebitel může stejnou skladbu v podání klavíru nebo v podání symfonického orchestru vnímat zcela odlišně, stejně jako rešeršní pracovník.

Ještě existuje institut čichové známky. Ta sice v současné době není zapsána již ani jedna, ale může to být označení schopné odlišit výrobky jednoho producenta od druhého. V roce 2000 byla po 4 letech registrována jediná čichová ochranná známka „vůně čerstvě posečené trávy“ pro tenisové míčky.  Známka je dnes již zaniklá. Další čichové ochranné známky již nebyly zaregistrovány a to zejména s ohledem na rozsudek ESD z 12. prosince 2002 ve věci C-273/00 Ralf Sieckmann ca. Deutsches Patent und Markenamt.

Toto zásadní rozhodnutí v oblasti netradičních označení stanovilo, že chemický vzorec není schopen splnit požadavek grafického ztvárnění, podobně jako pouhý popis nebo uložení vzorku nadaného vůní, a to ani v jejich kombinaci. Co se týče konkrétního vzorku, který by zachoval vůni, nastává zde problém s jeho trvanlivostí a vyprcháváním vůně. Dalším problémem je opět definice objektivní vnímatelnosti. Co jednomu voní po růžích, jinému po magnólii nebo hůř zapáchá.

Je otázkou, jak bude, v případě, že tento návrh vstoupí v platnost, určena definice oné schopnosti označení být zobrazeno tak, aby umožnilo jasnou a přesnou definici předmětu ochrany, provádění rešerší a řešení sporů.

„Známka EU“ oficiálně

Přejmenování Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intelectual Property Office nebude mít žádný praktický dopad a souvisí pouze s rozšířením kompetencí stávajícího OHIMu.  Současná ochranná známka Společenství – Community trade mark bude přejmenována na European Union trade mark. Z praktického hlediska se tak sjednotí oficiální terminologie s tou hovorovou, protože výraz „známka EU“ se stejné pro zjednodušení již užívá. Nyní půjde o oficiální terminus technicus.  

Více důvodů pro zamítnutí

Tradiční krajové speciality a chráněné odrůdy rostlin. To jsou nové absolutní důvody, pro které může být ochranná známka z moci úřední zamítnuta. Nově má být těž jasně definováno, že do rejstříku se nezapíše výraz, který je po přeložení nebo přepisu do jakéhokoli skriptu nebo úředního jazyka členského státu popisný. Z praktického hlediska to příliš velká změna není, popisné výrazy se vždy vylučovaly ze zápisu. Jde jen o novou, jasnější definici.

Stejně jako dosud nebude také nadále možné podat přihlášku ochranné známky, jejíž znění je popisné pro přihlašované výrobky a služby, např. IKKUNA je finsky OKNO, tedy ochranná známka IKKUNA pro okna by byla zamítnuta. V praxi je třeba si na toto dávat pozor a vybírat taková označení, která nejsou v žádném úředním jazyce států EU popisná pro přihlašované výrobky a služby.

Stop padělanému zboží „na cestě“

V současné době se za porušení práv k ochranné známce nepovažuje tzv. tranzit, tedy pokud zboží označené ochrannou známkou je na území EU, ale je deklarováno, jako že není určeno pro trh EU, tedy že jen „projíždí“. K porušení by došlo pouze tehdy, pokud by vlastník ochranné známky mohl prokázat, že zboží bude skutečně uvedeno na trh v EU. Navržené změny znamenají, že majitel ochranné známky bude moci bránit dovozu tohoto zboží, a to i v případě, že zboží je pouze „na cestě“.

Z praktického hlediska by mělo dojít ke snížení výskytu padělků. S tím souvisí i další změna. Za účelem boje proti padělání, bude držitel ochranné známky Společenství nově moct přijmout opatření proti distribuci a prodeji etiket, balení (obalů) a podobných předmětů, které mohou být následně použity v kombinaci se zbožím porušujícím právo z ochranné známky. Což by opět mělo výrazně přispět k omezení výskytu padělků na území EU. 

Sporná řízení

Má dojít také ke zrychlení a zefektivnění procedur, které se týkají zrušení a neplatnosti ochranných známek národními úřady. Mají být nastavena jednotná pravidla a shodné správní postupy. To bude jistě vítané, zejména pokud jde o otázky týkající se důkazního břemene a přípustnosti důkazů, kdy panuje značná odlišnost v jednotlivých státech a u OHIM. Z praktického hlediska by mohlo dojít ke sjednocení procesní a rozhodovací praxe ve věcech ochranných známek v celé EU.

Rešerše skončí

OHIM doposud prováděl rešerše v databázi ochranných známek Společenství a volitelně, na žádost přihlašovatele, byly prováděny i národní rešerše. Přihlašovatel se tak mohl dozvědět o možných kolizních ochranných známek a vyvodit z toho praktické závěry. Současně se majitelé ochranných známek Společenství dozvěděli, že si někdo chce přihlásit něco podobného jejich ochranné známce a mohli konat. Z praktického hlediska to znamená, že provedení průzkumu na kolizní označení bude zcela na přihlašovateli a zároveň bude pouze na majiteli ochranné známky, aby si hlídal přihlašovaná označení, zda nejsou v kolizi s jeho zapsanou ochrannou známkou.

Michaela Chytilová. Patentová kancelář Chytilová & spol.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek