Odpadové hospodářství – klíčové téma petrohradské výstavy „Ekologie velkého města“ v Rusku

24. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Odpadové hospodářství – klíčové téma petrohradské výstavy „Ekologie velkého města“ v Rusku Ve dnech od 5. do 7. dubna 2017 proběhl v Sankt Peterburgu (dále SPb) specializovaný veletrh „Ekologie velkého města“, který je zaměřen na ekologii a ochranu životního prostředí. Také v letošním roce byla ČR na této akci zastoupena vlastní expozicí (gestor MPO ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, realizátor společnost INTEGRA).

Na společném stánku bylo představeno celkem 9 českých firem + oborové uskupení CZECH WATER ALLIANCE nabízející technologie a řešení pro vodní hospodářství a zpracování komunálního odpadu.

V rámci veletrhu byla ekonomickým úsekem Generálního konzulátu (dále GK) organizována jednání s klíčovými municipálními firmami jako VODOKANAL SPb (tato organizace zásobuje vodou 5,2 mil. obyvatel a desítky tisíc podniků Petrohradu) nebo analogickou strukturou pro Leningradskou oblast (dále LO) LENOBLVODOKANAL (do roku 2018 pod svá křídla převezme všechny komunální podniky působící ve vodohospodářství oblasti), a dále nejvýznamnějšími operátory odpadového hospodářství města i oblasti.

Pokud jde o nakládání s odpady, jedná se v současné době o velmi aktuální téma, a to v kontextu novelizace „Zákona o odpadech výroby a spotřeby“ a s ní související debaty o výběru jediného operátora pro odpadové hospodářství v jednotlivých subjektech federace, tedy i v SPb a LO (jediný operátor musí v každém subjektu federace zahájit činnost nejpozději od 1. ledna 2019). Pro toto podnikání však v současnosti neexistují jednotná a transparentní pravidla. Evidentní je také naprosto odlišné chápání odpadového hospodářství jako takového. V Rusku jsou odpady vnímány primárně jako prostředek k dosažení zisku, nikoliv jako služba občanům a ekologii.

Kalkulace byznysu vychází z rozdílu ceny mezi platbou za vývoz odpadu a platbou za uskladněním odpadu na skládce. Tarif za přepracování odpadu je přitom zhruba 5x vyšší. To je také důvod, proč operátoři (převozní firmy) raději povezou odpad na skládku a nikoliv na přepracování, jelikož zde nefunguje žádný podpůrný mechanismus. Odpad není obyvatelstvem tříděn.

Pokud místní firmy odpady přeci jen třídí a přepracovávají je do druhotných surovin (např. RDF), ty pak nemají zpravidla komu prodat. Nemají totiž navázány vztahy s průmyslovými podniky (nemluvě o povinnosti těchto podniků podílet se na utilizaci vlastních výrobků), které suroviny znovu použijí ve výrobě. Samotné odpady přitom již pomalu není kam zakopávat. Snaha o vybudování nových skládek naráží na nechuť občanů. SPb i LO tak mají vážný problém, který je třeba aktuálně řešit.

Každoročně je v SPb generováno 9,37 mil. tun odpadu, 7,7 mil. tun připadá na průmyslový odpad a 1,7 mil. tun na bytový odpad. Problematika odpadů SPb je úzce propojena s LO, kde se nachází 15 skládek (+ řada nelegálních) pro uskladnění  petrohradského odpadu. Tyto skládky (rusky nazývané „polygony“) jsou však dnes téměř plné. Občané LO přitom nové skládky odmítají.

Vláda LO přesto uvažuje o vybudování nového objektu o rozloze 40 ha v Kingisepském rajónu (orientační náklady 1,5 mld. rublů), kde by měl na 4 ha vzniknout závod na třídění a přepracování odpadů I-III kategorie. Takových vysoce technologických skládek by mělo být v LO postaveno více, ke konci roku 2017 má být zřejmé, kde konkrétně.

Vzhledem k tomu, že ČR zaujímá druhý nejnižší ukazatel, pokud jde o generování komunálního odpadu na obyvatele v rámci EU (výsledky za rok 2015), lze se domnívat, že stávající model nakládání s odpady (včetně systému pro likvidaci průmyslových odpadů prostřednictvím neziskových organizací zřízených výrobci průmyslové produkce) je v ČR efektivní, respektive efektivnější než jinde. V této souvislosti se proto nabízí možnost prezentovat tyto poznatky a zkušenosti místním státním institucím i soukromým společnostem, stejně jako česká zařízení a technologie pro třídění, přepracování nebo spalování komunálního či průmyslového odpadu.

Výstava Ekologie velkého města 2017 - stánek ČR

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Michal Gelbič.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek