Oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka v Egyptě

2. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka v Egyptě Ve dnech od 23. do 25. dubna 2016 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka v Egyptě. Ministra doprovázela mj. jeho náměstkyně pro energetiku Lenka Kovačovská, doprovodnou podnikatelskou misi reprezentující 20 firem a 2 státní finanční instituce zajistila HK ČR a vedl ji předseda její zahraniční sekce Ilja Mazánek.

Oficiální program v Káhiře se realizoval 24. dubna 2016, návštěvu Alexandrie delegace absolvovala 25. dubna 2016.

Jednání ministra J. Mládka

Jednání s egyptským ministrem pro elektřinu a energetiku Mohamedem Šákirem El Merkabím (MŠM) bylo věnováno rozvojovým plánům egyptské energetiky a možnostem účasti českých firem na jejich realizaci. MŠM informoval o ambiciózních cílech v oblasti nahrazování fosilních paliv obnovitelnými zdroji, které by měly do roku 2020 dodávat 20 % spotřebované elektřiny.

Rychle rostoucí spotřeba si vyžádá ale i výstavbu a rekonstrukci klasických generačních kapacit; se Siemensem byla letos uzavřena smlouva na výstavbu zdrojů s celkovým výkonem 5 tis. MW, s Rosatomem smlouva na výstavbu první egyptské jaderné elektrárny. Rozsáhlé kontrakty byly také uzavřeny s německými, čínskými a francouzskými firmami na dobudování přenosových a rozvodných sítí. V obou sektorech se otevírají možnosti spolupráce též s českými společnostmi. MŠM by přivítal podepsání memoranda o spolupráci (MoU) se svým českým protějškem.

J. Mládek potvrdil zájem českého průmyslu o účast na rozvoji egyptské energetiky a zdůraznil, že máme v této oblasti značné zkušenosti (např. ve výstavbě jaderných elektráren, vysokonapěťových přenosových sítí, obnovitelných zdrojů energie, smart grids ad.). Připomněl však, že naše firmy zatím nemají sílu na financování tak komplexních projektů jako jejich konkurenti (Siemens, Čína).

Jednání se zúčastnili představitelé českých firem zastoupených v podnikatelské misi a seznámili egyptskou stranu se svou nabídkou možné účasti na energetických projektech – Škoda Praha zvl. v oblasti rekonstrukce a ekologizace stávajících kapacit, ETD Transformátory při výstavbě přenosových sítí, Královopolská v subdodávkách zařízení pro elektrárny. V diskusi egyptská strana zdůraznila především zájem o spolupráci při výstavbě obnovitelných zdrojů a o realizaci výroby potřebných technologií resp. její části v egyptských výrobních závodech.

Bilaterální jednání s ministrem obchodu a průmyslu Tárikem Kábílem (TK) se uskutečnilo v návaznosti na první zasedání česko-egyptského Společného hospodářského výboru, který detailně projednal náplň spolupráce v jednotlivých oborech společného ekonomického zájmu. Ministři si vyměnili názory na úlohu centrálních bank a devizové regulace v ekonomice státu.

J. Mládek vyjádřil přesvědčení, že další zvýšení rostoucího obchodního obratu nastane po uvolnění egyptské zahraničněobchodní resp. devizové regulace (zaměřené dle TK na udržení platební bilance). Zdůraznil zájem českých firem o účast na rozvoji egyptské energetiky a o dodávky speciálu a zařízení letišť, demonstrovaném účastí zainteresovaných firem v podnikatelské misi. Připomněl, že dalšímu rozvoji vzájemného obchodu přispěje opětovná přítomnost českých firem na podzimním káhirském strojírenském veletrhu Mactech a doporučil egyptské straně návštěvu významných českých veletrhů jako Salima a především prestižní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně v říjnu 2016. Závěrem pozval svého resortního kolegu k návštěvě Prahy.

V Alexandrii J. Mládek jednal s prezidentem Alexandria Business Association (ABA) Marwanem El Sammakem. V diskuzi se zabývali jak obecnými problémy současného světového obchodu, tak možnostmi českých firem ve vztahu k potřebám rozvoje Egypta. J. Mládek zdůraznil, že naše společnosti upřednostňují investice v Evropě a že z více důvodů ani pravděpodobně nebude zájem o širší účast ČR na rozvoji nově budované obchodní zóny (Free Zone) v pásmu rozšířeného Suezského průplavu, byť jednotlivé firmy se mohou rozhodnout v této zóně etablovat.

Na dotaz ohledně zájmů českého průmyslu na egyptském trhu zrekapituloval J. Mládek obory, v nichž se z pohledu MPO mohou české firmy nejlépe uplatnit, resp. kde mají zřejmé konkurenční výhody: automobily, nanotechnologie, IT (vývoj software), průmyslové stroje, sklo, technologické celky (pro energetiku, vodohospodářství, odpadové hospodářství), dopravní systémy (železnice, letiště).

Hostitelé (ABA) projevili zájem o bližší seznámení s českou nabídkou v oblastech IT, technologií a dopravy, dále pak o výrobky chemického průmyslu, franchizing a o spolupráci v učňovském školství a turistice (lázeňství). Diskuze se dotkla i otázek nových možností přepravy zboží (slovinský Koper, nová Hedvábná cesta), boje s paralelní (šedou) ekonomikou a důsledků současné bezpečnostní situace (pokles obchodu s Ukrajinou, migrační krize).

První zasedání česko-egyptského Společného hospodářského výboru

Prvního zasedání česko-egyptského Společného hospodářského výboru v Káhiře se zúčastnila česká delegace vedená náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Lenkou Kovačovskou, v níž bylo dále 8 zástupců MPO, MZV, vládních agentur a HK ČR. Egyptskou stranu representovali představitelé 10 ministerstev a vládních úřadů.

Diskuze společného výboru se zabývala širokým okruhem otázek rozvoje vzájemných hospodářských vztahů, zejména těmito tématy:

  • zintenzivnění vzájemných návštěv obchodních misí a delegací, účasti na veletrzích apod.,
  • možnosti zapojení českých firem do projektů rozvoje egyptské energetiky a infrastruktury (vodohospodářství, dopravní systémy, odpadové hospodářství),
  • obnovení přímého leteckého spojení Prahy s Káhirou,
  • podpora vzájemných investic,
  • rozvoj turistické výměny.

K egyptskou stranou vznesenému tématu usnadnění víz pro podnikatele bylo českými zástupci konstatováno, že nespadá do náplně práce společného výboru. Naopak k českému dotazu ohledně nových překážek obchodu na egyptské straně (registrace výrobců) sdělila představitelka egyptského MOP, že se registrace jednak týká pouze spotřebního zboží, jednak je zacílena proti levným dovozům nekvalitního zboží z východu a firem z EU se tudíž příliš nedotkne a konečně nepředstavuje žádnou nadbytečnou administrativní zátěž.

Závěrečný protokol jednání výboru „Agreed Minutes of the First Meeting of the Czech – Egyptian Joint Economic Committee“ podepsali oba ministři průmyslu a obchodu, kteří také asistovali při podpisu Memoranda o porozumění (MoU) v oblasti podpory investic mezi ČEB a investiční agenturou General Authority for Investment and Free Zones of the Arab Republic of Egypt (GAFI).

Jednání podnikatelských delegací

Pro setkání podnikatelů s jejich egyptskými protějšky uspořádaly egyptské podnikatelské reprezentace v Káhiře a v Alexandrii dvě „Business fóra“. Ministr J. Mládek pozdravil přítomné podnikatele na obou fórech krátkým projevem, v němž zdůraznil připravenost české vlády k podpoře dalšího rozvoje česko-egyptských hospodářských styků a slibně rostoucího vzájemného obchodu.

Káhirské Business fórum v hotelu Marriott hostila Káhirská obchodní komora (Cairo Chamber of Commerce). Na egyptské straně se s českými firmami setkalo asi 75 společností. Příležitostí k pokračování jednání byla večerní recepce na velvyslanectví ČR, na niž velvyslankyně ČR pozvala všechny účastníky oficiálních i podnikatelských jednání.

V Alexandrii uspořádala Alexandria Business Association Business fórum v prostorách svého sídla. S českou podnikatelskou misí zde jednalo asi 25 místních firem.

Jak oficiální jednání ministra J. Mládka a česko-egyptského Společného hospodářského výboru, tak obě business fóra potvrdila, že o spolupráci s českým průmyslem je v Egyptě značný zájem a že v řadě oblastí dosud nebyl potenciál zdaleka vyčerpán. Jako nejnadějnější obory se potvrdily energetika, vodohospodářství, doprava, environmentální technologie a obranný průmysl.

K egyptskou stranou zdůrazňovanému zájmu o přiliv investic resp. dlouhodobé financování rozvojových projektů zahraničními partnery ovšem ministr Mládek zdůraznil, že jakékoli zahraniční investice jsou v ČR záležitostí soukromých podnikatelských subjektů a že eventuální získání části nově budované svobodné zóny v pásmu Suezského průplavu pro české podnikatelské subjekty není tématem pro státní orgány, byť samozřejmě případný zájem českých firem o výstavbu obchodních či průmyslových kapacit v zóně ČR podpoří.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek