Omská oblast

8. 9. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument obsahuje základní informace o Omské oblasti. Zahrnuje základní geografické a demografické údaje a dále uvádí hlavní makroekonomické ukazatele (HRP, rozpočet, zahraniční obchod). Zaměřuje se také na bilaterální vztahy s Českou republikou. Praktickou část tvoří kontakty na místní instituce a organizace.

1. Základní informace o Omské oblasti
2. Klíčové makroekonomické ukazatele
3. Bilaterální vztahy s ČR
4. Důležité kontakty

Základní informace o Omské oblasti (OO)

Název subjektu federace: Omská oblast
Federální okruh: Sibiřský federální okruh
Rozloha: 141,1 tis. km2
Počet obyvatel: 2,1 mil.
Hlavní město: Omsk

Představení oblasti

Založena r. 1823 jako Omská gubernie, od roku 1934 – Omská oblast. Významný region RF se nachází na jihu Západosibiřské roviny na středním toku řeky Irtyš. Na území bezmála dvakrát větším než ČR žijí 2 mil. obyvatel, z toho přes 1 mil. v hlavním městě Omsk. Délka oblasti ze severu na jih činí 600 km, ze severu na východ 300 km.

Bohatá vegetace oblasti má hospodářský význam – přes 30 % teritoria pokrývají lesní porosty o celkové ploše 3 937,5 tis. ha, což je 1,1 % celého lesního porostu SFO, kolem 50 % území tvoří zemědělská půda (významné obilnářství a živočišná výroba).

Na severu oblasti se nalézají naleziště ropy a plynu (prognóza zásob ropy 150 mil. tun), naleziště zirkon–titanových písků a vzácných kovů, stovky nalezišť cihlářských hlín, keramzitových písků, rašeliny, sapropelů, bentonitů, vápence, minerálních solí a léčebného bahna, termálních a minerálních vod.

Oblast je důležitou křižovatkou silničních i železničních tratí spojujících západ s východem, nejznámější je Transsibiřská magistrála. Mohutné sibiřské řeky umožňují levnou lodní dopravu, omské letiště zajišťuje jak vnitrostátní, tak i mezinárodní leteckou přepravu.

Celostátní význam mají místní trasy potrubí, nejen ropovody, ale i potrubí na další ropné produkty.

Základní informace o Omské oblasti
Federální okruhSibiřský federální okruh (SFO)
Rozloha141,1 tis. km2
Hlavní městoOmsk s 1,3 mil. obyvateli (56 % Omské oblasti)
Vzdálenost od Moskvy2555 km od Moskvy
Další významná městaIsiljkulj, Kalačinsk, Pavlograd, Tara
Počet obyvatel2,1 mil. (hustota obyvatelstva 14 obyv./km2, v produktivním věku je 65 %, 69 % městského a 31 % venkovského obyvatelstva.)
Národnostní složeníRusové 83,5 %, Ukrajinci 3,9 %, Němci 3,7 %, Kazaši 3,7 %, Tataři 2,3 %, ostatní národnosti 2,9 %
Administrativní děleníměsto Omsk a 32 municipálních území
Klimatické podmínkypodnebí oblasti je kontinentální. Průměrná teplota v lednu je -19 až -20°C, v červenci 17 až 18°C v severní části, 19°C na jihu.
Oblast hraničí:na západě a severu s Tjumenskou oblastí, na východě s oblastmi Tomskou a Novosibiřskou, na jihu a jihozápadě s Kazachstánem
Výkonná mocVláda Omské oblasti (12 ministerstev) v čele s gubernátorem
Zákonodárná mocZákonodárné shromáždění OO (Duma)
Představitelé oblasti (k 01.07.2008)
Gubernátor oblasti a předseda vlády (od r. 1991 bez přerušení)Leonid Konstantinovič Poležaev
Vicegubernátor a 1. místopředseda vlády OOAndrej Vladimirovič Besštanko

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele

Hrubý regionální produkt (HRP)

Hrubý regionální produkt v r. 2009 činil 317,1 mld. rublů, což je o 24,6 % více oproti předcházejícímu roku.

Rozpočet

Konsolidovaný rozpočet za rok 2009 činil 111,69 mld. Rbl. Z toho celkové příjmy tvořily 53,94 mld. Rbl a výdaje 57,75 mld. Rbl.

Aktuální investiční rating

Ratingy Omské oblasti jsou podporovány příznivými ukazateli sociálně-ekonomického rozvoje a rozumné rozpočtové politiky regionální vlády.

V roce 2009 udělila agentura Moody''s Investors Service oblasti kreditní rating (dle mezinárodní škály v místní a zahraniční valutě) – 3B1, což znamená snížený potenciál – umírněné riziko.

Agentura „Expert RA“ řadí dle výsledků ratingu investičního rizika za r. 2009 Omskou oblast na 19. místo mezi regiony RF a na 31. místo v ratingu investičního potenciálu. 

Objem investic

V roce 2009 bylo na rozvoj ekonomiky a sociální sféry OO použito 60 mld. rublů investic do základního kapitálu. Objem investic se oproti roku 2008 snížil o 25 %.

Za rok 2009 do ekonomiky oblasti přitekly zahraniční investice v celkové hodnotě cca 0,5 mil. USD.Většina investic v regionu směřuje do strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Největší podíl zahraničních investic připadá na investory z Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Slovenska, Ukrajiny, Švýcarska, Rakouska, Velké Británie a Běloruska.

Zahraniční obchod

Nezanedbatelnou součástí ekonomiky regionu je zahraniční obchod, jehož saldo bylo v r. 2009 mírně pozitivní (v r. 2008 bylo negativní). Obrat zahraničního obchodu v r. 2009 dosáhl více než 859,5 mil. USD a v porovnání s r. 2008 jde o snížení o 285 mil. USD (24,9 %).

Z toho hodnota exportu byla 435,0 mil. USD (50,6 %), což je v porovnání s r. 2008 snížení o 110 mil. USD (20,2 %). Klíčovou produkcí v exportu je produkce chemického průmyslu – 68,2 %, potraviny a zemědělské zboží – 11,1 %, strojírenská produkce – 10 % a kovy a výrobky z nich – 5,7 %.

Import zboží v r. 2009 činil 424,0 mil. USD (49,3 %.), v porovnání s r. 2008 se jedná o snížení o 175 mil. USD (29,2 %) Ve zbožové struktuře importu činil podíl strojů, zařízení a dopravních prostředků 45,4 %, potravin a zemědělských výrobků – 29,1 %, palivo-energetické produkce – 13,6 %, produkce chemického průmyslu – 5,9 % a kovů a výrobků z nich – 3,5 %.

V roce 2009s Omskou oblastí obchodovalo 78zemí.Vedoucí postavení ve vzájemném obratu zahraničního obchodu mají následující země:Kazachstán, Kyrgyzstán, Ukrajina, Čína, Německo, Maďarsko, Estonsko a Holandsko.

Ekonomika 

Průmyslová činnost v Omské oblasti je založena převážně na odvětvích s nižší přidanou hodnotou, k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím patří palivo-energetický sektor (33,4 %), potravinářství (26,7 %), strojírenství a zpracování kovů (15,3 %), chemický a ropný průmysl (14,9 %), výroba stavebních materiálů (3,7 %), výroba krmných směsí 1,4 % a lehký průmysl 0,6 %.

Oblast má rozvinuté zemědělství, 2/3 zemědělské produkce tvoří živočišná výroba.

zpět na začátek

Bilaterální vztahy s ČR

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

Od konce roku 2004 došlo k zintenzivnění aktivit diplomatické služby, spolupráci mezi komorami – českou Komorou pro hospodářské styky se SNS a omskou Obchodně průmyslovou komorou – a ekonomickými subjekty v Omské oblasti. Byl vytvořen předpoklad k podstatnému zvýšení obratu zahraničního obchodu (firmy: ALTA, a.s., KAREX, a.s., Sklostroj Turnov, a.s., Rasl a syn, a.s. a jiné). A vzhledem k intenzitě hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Omskou oblastí a rostoucímu zájmu podnikatelských subjektů obou stran na dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce byl dne 25. 9. 2008 podepsán protokol mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a vládou Omské oblasti o rozvoji hospodářské spolupráce. Uvedený dokument, který má rámcovou povahu, má napomáhat rozvoji vzájemných vztahů v oblasti výměny informací, spolupráce obchodně průmyslových komor a podnikatelských subjektů obou stran, pořádání prezentací a konferencí a vytváření společných pracovních skupin pro řešení jednotlivých otázek spolupráce.

Zahraniční obchod OO s ČR

Obrat zboží mezi ČR a OO vykazuje tendenci stabilního růstu, ale přesto rozsah obchodního obratu neodpovídá reálným možnostem ekonomické spolupráce. Podle regionálních statistik činil jeho obrat v roce 2009 2,49 mil. USD (0,3 % celkového obratu zahraničního obchodu Omské oblasti), což činilo v porovnání například s rokem 2007 snížení o více než 6,6 mil. USD (72 %). Jeho základ tvořily dodávky organických chemických sloučenin, strojírenských výrobků a keramického zboží z ČR do Omské oblasti. Z Omské oblasti se dováží především produkce strojírenského odvětví a výrobky z černých kovů. Hlavní položky v českém vývozu i dovozu zůstaly v roce 2009 prakticky stejné jako v roce 2008 а 2007.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu mezi ČR a OO (od roku 2003)
ObratExport do ČRImport z ČRSaldo mil. USD 
mil. USDv %pořadímil. USDv %mil. USDv %  
20030,3--0,2-0,1-+0,1
20040,7--0,6-0,1-+0,5
20057,6--1,6-6,0--4,4
20063,9--3,9- -+3,9
20079,120,7-9,100,10,021,9+9,08
20082,350,52-2,20,10,150,1+2,05
20092,49  2,23 0,26 +1,97

Zdroj: Statistické údaje Sibiřské celní správy.

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně ekonomické oblasti

  • 1998 – návštěva české delegace OO
  • 2001 – návštěva Omské delegace ČR
  • 2003 – na ZÚ ČR v Moskvě se uskutečnila prezentace průmyslového potenciálu OO
  • 2005 – představitele OO se zúčastnili zasedání česko-ruské mezivládní komise
  • 2006 – gubernátor Omské oblasti L. Poležajev navštívil Prahu jako člen delegace prezidenta RF V. Putina během jeho návštěvy ČR
  • 09/2006 – prezident V. Klaus navštívil Omskou oblast, doprovázen oficiální delegací a podnikatelskou misí. V průběhu návštěvy bylo zorganizováno česko–ruské podnikatelské fórum a podepsáno několik dokumentů obchodní povahy na realizaci konkrétních společných projektů. Realizace některých projektů již byla zahájena, řada dalších je ve stádiu rozpracovanosti a příprav.
  • 09/2007 – národní výstava ČR v Omsku, za účasti 58 českých firem. Výstava byla zaměřená především na oblast strojírenství, energetiky, elektrotechniky, dopravních prostředků, stavebnictví, potravinářského, sklářského a kožedělného průmyslu. Na výstavišti probíhala také paralelní expozice dopravní techniky.
  • 09/2008 – návštěva vicegubernátora Omské oblasti J. M. Vdovina v Praze za účelem prezentace Omské oblasti, za účasti podnikatelů
  • 04/2009 – podnikatelská mise představitelů českých bank a firem do OO pod záštitou Komory SNS

Důležité kontakty

Instituce a organizace

Obchod a investice

Přehled výstav v OO

Jiné

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: