Operační program Technická pomoc

13. 6. 2008 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013.

Kdo může žádat o podporu?

Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor řízení a koordinace NSRR, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, odbor správy monitorovacího systému, ŘO OPTP, odbor rozpočtu a odbor účetnictví a finančních služeb), Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, PAS) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Kdo má OPTP na starosti?

Řídícím orgánem OPTP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor Řídicího orgánu IOP a operačního programu TA.

Jak je OPTP financován?

OPTP je financován z: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

OPTP spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence, menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a je pro něj vyčleněno 0,26 mld. € (cca 7,00 mld. Kč), což činí přibližně 0,97 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,046 mld. €.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

Jaké projekty jsou z OPTP financovány?

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny.

Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konvergence

  • Na cíl 1 je z fondů EU vyčleněno 258,8 mil. €, tj. 98,4 % OPTP.

Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost

  • Na cíl 2 je z fondů EU vyčleněno 4,2 mil. €, tj. 1,6 % OPTP.

Přehled prioritních os pro cíle 1 a 2:

Prioritní osy pro Cíl 1 i 2 jsou obsahově zcela shodné.

1A a 1B Podpora řízení a koordinace

Cíl: Zabezpečit metodickou a koordinační roli politiky HSS programového období 2007-2013 na základě jednotného implementačního prostředí, transparentního a efektivního finančního řízení. Specifickým úkolem bude koordinace ROP a příprava nového programového období 2014+.

  • 1.1A a 1.1B Řízení implementace NSRR
  • 1.2A a 1.2B Finanční řízení, kontrola a audit
  • 1.3A a 1.3.B Řízení a koordinace HSS
  • 1.4A a 1.4B Příprava nového programového období 2014+

2A a 2B Monitorování

Cíl: Zabezpečit fungující monitorovací systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů a elektronický přenos dat na základě jednotného, centrálního informačního systému, okamžitého přístupu dat a kvalitního operativního prostředí pro monitorování.

  • 2.1A a 2.1B Monitorovací systém

3A a 3B Administrativní a absorpční kapacita

Cíl: Dosáhnout zlepšení kvality, zvýšení relevance, efektivnosti, konsistence, posílení strategického využívání pomoci poskytované z Fondů a zlepšení implementace OP na základě podpory a budování administrativní a absorpční kapacity.

  • 3.1A a 3.1B Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání
  • 3.2A a 3.2B Podpora absorpční kapacity

4A a 4B Publicita
Cíl: Dosáhnout zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky evropské HSS v ČR i obecné rovině, a podněcování dalšího zájmu o příležitosti a reálné přínosy realizace jednotlivých programů SF a FS v ČR.

  • 4.1A a 4.1B Aktivity pro informování a publicitu

4.2A a 4.2B Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP

Programový dokument

Operační program Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí dne 27. prosince 2007

Operační program TP.pdf

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek