Opožděný TTIP má malým a středním podnikům otevřít bránu do USA

14. 7. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Opožděný TTIP má malým a středním podnikům otevřít bránu do USA Uzavření dohody o zóně volného obchodu mezi EU a USA by mělo malým a středním podnikům v Česku výrazně usnadnit vstup na trh ve Spojených státech. Exportéři ocení odstranění cel i netarifních bariér. Dokončení vyjednávání o TTIP se ovšem kvůli problémům v americké politice zřejmě opozdí. 

Zatímco v Evropě vyvolává plánované uzavření dohody o tzv. Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), které má odstranit bariéry mezi oběma ekonomickými giganty, obavy a vášně zejména v nevládním sektoru, v USA zkomplikoval cestu k hlubší ekonomické spolupráci přímo parlament.

Sněmovna reprezentantů totiž v červnu neschválila klíčový zákon o podpoře obchodu a paradoxně k tomu nejvíce přispěli demokraté.  Pravděpodobnost, že by Evropa smlouvu dojednala ještě s administrativou Baracka Obamy (tedy do konce roku 2016) je nyní podle amerických komentátorů minimální. Jednání, která začala v roce 2013, měly přitom původně dovést obě strany ke zdárnému konci už v letošním roce.

Demokraté se postavili proti svému prezidentovi především proto, že jsou pod silným tlakem odborů. Ty se proti liberalizaci obchodu a volným zónám bouří z obav, že připraví o práci americké dělníky.

Více o komplikacích z americké strany a postoji Demokratů si přečtěte v článku Demokraté zablokovali Obamovu snahu o volný obchod na BussinessInfo.cz.

Komplikace ovšem rozhodně neznamenají, že je volný obchod mezi USA a Evropou mrtvý. TTIP je stále oběma stranami vnímán jako unikátní příležitost pro zlepšení hospodářských vztahů.

Evropská unie a Spojené státy generují dohromady více než polovinu globálního HDP a zhruba třetinu celosvětového obchodu se zbožím. Jde tedy o potenciálně největší dohodu o volném obchodu v historii.

Uzavření TTIP by podle předběžných odhadů do roku 2027 zvýšilo HDP Evropské unie o 0,5 % . Podobně by tomu bylo i v případě USA. Pro EU to podle propočtů Evropské komise znamená více než 86 miliard euro ročních příjmů navíc.

O tom, co považuje Evropa i americká strana za největší rizika uzavření dohody si přečtěte ve Speciálu portálu BusinessInfo.cz věnovaném TTIP.

Požehnání pro malé a střední firmy?

Malé a střední podniky (MSP) jsou ve vyspělém světě největším zdrojem ekonomického růstu. I proto je jejich role při vyjednávání o TTIP nezastupitelná. V EU vytvářejí v soukromém sektoru asi dvě třetiny všech pracovních míst. Zhruba  85 % nových pracovních míst tvořily v uplynulé dekádě právě MSP.

Menší firmy tvoří také páteř české ekonomiky.

„Studie Bertelsmannovy nadace pracuje s odhadem, že díky TTIP by v Evropské unii mělo vzniknout množství nových pracovních příležitostí. Pro ČR je odhadováno až 22 tisíc nových míst. Toto je jeden z důvodů, proč  vyjednávání dohody TTIP podporuje Asociace malých a středních podniků v ČR,“ upozorňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Jeho slova potvrzuje předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. „Pro stovky malých a středních firem bude TTIP opravdu zajímavou příležitostí,“ říká, nicméně v hodnocení celkových dopadů smlouvy je opatrnější: „I když zvedneme podíl exportu do USA a přiblížíme se úrovni 5 % z celkového objemu exportu (dnes to jsou 2,3 %,pozn. red.), s ohledem na makroveličiny to nebude mít žádný mimořádný dopad.“

Otevření obrovského trhu

Liberalizace obchodu není samospásným řešením a reálný dopad na ekonomiku se odhaduje jen těžko, každopádně jde o mimořádnou šanci pro byznys.

„TTIP znamená vytvoření otevřeného trhu bez větších obchodních překážek s potenciálem 800 milionů zákazníků. A právě díky množství odstraněných tarifních i netarifních bariér budou moci získat zákazníky nejenom velké společnosti, ale i malé a střední podniky. Cílem TTIP je odstranit obchodní a byrokratické bariéry přístupu na trh a zvýšit tak šanci podniků do 250 zaměstnanců dostat se na americký trh,“ shrnuje Bärtl.

Otázku, jak ovlivní TTIP export mezi Českou republikou a USA, považují zástupci státu i podnikatelů za klíčovou.

„Přínosů pro naše exportéry bude celá řada. Jedním z nich je odbourání naprosté většiny celních tarifů. Je pravda, že v průměru jsou dnes cla poměrně nízká – pohybují se okolo 4 procent, ale stále nacházíme v celním sazebníku takové položky, na které je uvaleno clo v desítkách procent," připomíná náměstek MPO.

„A je to v pro nás velmi významných oblastech jako strojírenství, automobilový či sklářský průmysl,“ doplňuje.

Jen pro zajímavost: za každý půllitr evropského piva vyváženého menším pivovarem musí distributor zaplatit v USA o 157 % větší federální daň, než do americké státní pokladny odvede za jeden půllitr tamní pivovar.

Pro české firmy, které do USA vyvážejí nebo chtějí vyvážet své výrobky, tedy znamená odbourání cel zlevnění jejich produktů na americkém trhu a tím automaticky zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Čeští subdodavatelé jiných firem z EU zase ocení další navýšení zakázek díky nižším cenám finálních výrobků.

Zbytečná byrokracie

Kromě cel se ovšem čeští exportéři potýkají i s dalšími překážkami.

„Často jde o banální technické rozdíly nebo nadbytečnou byrokracii, které zpomalují naše dodávky a stojí podniky nemalé peníze. TTIP bude chtít posílit spolupráci při regulaci vybraných odvětví a rozšíření vzájemného uznávání certifikátů a jiných osvědčení. Nedává přece smysl, aby zdravotnické lůžko, které bylo v EU certifikováno, muselo podstupovat stejný proces podruhé v USA, i když požadavky na něj jsou totožné,“ doplňuje Bärtl.

Zjednodušit by se mělo celé celní řízení. V tomto směru by mohla pomoci tolik vzývaná elektronizace. „Už by se nemělo stávat, že kvůli formálním nedostatkům v dokumentaci se pozdrží dodávka a zboží bude čekat v celním skladu. A TTIP nepřinese výhody pouze přímým exportérům. Skrze dodavatelské řetězce je zde potenciál zvýšení poptávky po zboží všech našich podniků, opět hlavně malých a středních,“ domnívá se náměstek.

To, že převáží – pokud jde o význam dohody pro český export – pozitiva, nerozporuje ani Karel Havlíček: „Zásadně se zvětší a zjednoduší exportní bezbariérový dvorek. Ten bude čítat více než 30 milionů malých a středních firem, rozhodující světové korporace a nejprestižnější univerzitní a výzkumná pracoviště. Říkám to hlavně proto, že USA jsou pro nás klíčovým trhem nikoliv s ohledem na kvantitu, ale ve vazbě na přidanou hodnotu. Jinými slovy, můžeme tam vyvážet dražší a inovativně laděné výrobky. To je pro malé a střední firmy zásadní zpráva.“

TTIP by měl sloužit také jako prostředek ke snazšímu uznávání kvalifikací a usnadnění mobility. „Dnes je často obtížné získat investorské vízum do USA či otevřít si kancelář architekta nebo zajistit vízum pro technika k instalaci produktu. Byrokracie v těchto případech může trvat i roky. TTIP přinese výhody i firmám, které sem sice nevyvážejí, ale jsou zapojeny do dodavatelských řetězců s konečnou destinací v USA,“ doplňuje náměstek Bärtl.

Aktivní pomoc států při expanzi podniků

Evropští vyjednavači podle Bärtla chtějí, aby se v TTIP obě velmoci zavázaly aktivně pomáhat malým a středním podnikům při jejich očekávané expanzi přes Atlantik. Příkladem mohou být helpdesky na internetu, kde by si na jednom místě mohli podnikatelé nechat poradit s rozjezdem podnikání na druhém břehu Atlantiku.

„Chystáme pro ně také ‚one stop shop‘, který by jim poradil s celními formalitami. Přehledný webový portál, který by je navedl krok za krokem,“ dodává náměstek Bärtl.

Příklady úspěšných exportérů táhnou

Na webových stránkách Evropské komise věnovaných malým a středním podnikům v rámci Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství můžete najít přehled, shrnující základní fakta a důvody pro vyjednávání speciální kapitoly TTIP o MSP. Komise na svých stránkách zveřejnila i návrh této kapitoly. Dále vytvořila dokument obsahující přehled výhod, které by TTIP malým a středním podnikům přinesl. Nabízí také příběhy devíti evropských firem, které již do USA vyvážejí, a jejich konkrétní příklady toho, jak by jim uzavření dohody usnadnilo obchodování.

Buy American

Dalším nerovným podmínkám musí české firmy čelit v oblasti veřejných zakázek kvůli tzv. „Buy America(n)“ legislativě, která upřednostňuje americké výrobce před zahraničními. Tendrů v USA se tak účastní poměrně málo evropských firem, a spíše než nadnárodní giganty jsou opět výrazně omezeny firmy s nižším obratem a menším počtem zaměstnanců.

V tomto směru mají Američané v Evropě doslova neoprávněnou výhodu. „Buy American je americká legislativa na subfederální úrovni, která požaduje, aby polovina dodávky pro veřejné instituce byla amerického obsahu, což ale neplatí pro americké firmy v EU. Všeobecně se očekává, že to bude změněno - tedy, že evropské firmy nebudou blokovány,“ připomíná Havlíček.

„Dohoda TTIP má velmi široký záběr. Jedním ze strategických cílů EU je právě dosáhnout otevření trhů s veřejnými zakázkami v USA pro evropské podniky a oslabení efektu opatření typu Buy America nebo Buy American. Evropská unie má velký zájem na otevřeném přístupu na trh s veřejnými zakázkami ve Spojených státech, a to na úrovni federální i jednotlivých států US unie. Jelikož jsou trhy USA a EU největšími trhy s veřejnými zakázkami na světě, vidí zde EU potenciál, a to jak k vytvoření nových příležitostí pro podniky, tak i k úsporám ve veřejných zakázkách,“ dodává k tomu Bärtl.

Evropské podniky mají přístup pouze ke třetině všech zakázek v USA. Tím se zboží z EU stává na americkém trhu méně konkurenceschopným a opatření navíc působí unijním výrobcům další komplikace, jelikož si musí v USA hledat obchodní partnery či zakládat pobočky.

Evropská komise nedávno uspořádala průzkum mezi malými a středními evropskými podniky vyvážejícími do USA. Nakolik je pro evropské vyjednavače vodítkem při jednání s americkou stranou?

Vladimír Bärtl: Postoje a problémy malých a středních podniků mají zcela zásadní roli při směřování vyjednávání TTIP. Jak ukazují právě závěry veřejné konzultace uspořádané Evropskou komisí, malé a střední podniky hrají významnou roli v unijním obchodě s USA.

Jejich podíl odpovídá 28 % přímých exportů do USA a zároveň tvoří i významný podíl dovozů z USA. I tato studie odhalila, že je zde značné množství překážek snahám podniků do 250 zaměstnanců vyvážet na americký trh.

Je nezbytné, aby EK udržovala úzký dialog s těmi, pro které TTIP vyjednává, právě proto, aby bylo Transatlantické obchodní a investiční partnerství účinným nástrojem, podpořilo podnikání malých a středních firem a umožnilo jim rozvíjet se.

Karel Havlíček: Vodítkem při jednání je poměrně důležitým. Role malých a středních podniků v EU je zcela zásadní, máme o všem průběžné informace, trvale jednáme na evropské úrovni a nemám pocit, že by se názor malých firem nebral vážně.

 

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek