Cíl 2 - Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

27. 7. 2007 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice na období 2007 až 2013, je určena částka 3,77 miliard eur hlavně na vytvoření moderní občanské společnosti v České republice. Prostředky pro tuto oblast budou poskytovány na základě tří operačních programů: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita.

Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň půjde o vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce České republiky.

„Jde o investici do ekonomiky schopné vytvářet nová a kvalitní pracovní místa, včetně těch kvalifikačně nejnáročnějších“ uvedla Miroslava Kopicová ředitelka Národního vzdělávacího fondu, která vedla vyjednávání strategického cíle Otevřená, flexibilní a soudržná společnost v rámci týmu pro Národní strategický referenční rámec. Rámec byl Evropskou komisí schválen 27. července 2007 v Bruselu. „Evropské fondy umožní investovat do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace. Budeme podporovat aktivní nástroje zajišťující včasnou identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání, a posílíme spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi,“ dodala.

Intervence se zaměří na vytvoření komplexního a veřejnosti přístupného systému celoživotního vzdělávání. Pozornost bude věnována kurikulární reformě orientované na rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí uplatnitelných v praxi, na inovaci vzdělávacích programů, a také podpoře hodnocení výsledků vzdělávání a systému poradenství. Aktivity se zaměří na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky trhu práce a na zvyšování adaptability pracovní síly. Bude kladen důraz na jednotlivce a jeho integraci do udržitelného zaměstnání. Prostředky budou také investovány do projektů zvyšujících profesní mobilitu prostřednictvím rekvalifikací, které řeší nerovnováhu mezi kvalifikační strukturou uchazečů a zájemců o zaměstnání. Dále budou podpořeny takové projekty, které posílí sociální soudržnost, ve které jde především o pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. Cílem je snížení dlouhodobé nezaměstnanosti formou přímé podpory jednotlivcům a formou zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb pro tyto osoby. Budou podporovány aktivity usilující o prosazení rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Do této skupiny patří podpora projektům, které mají rozvíjet informační společnost. ČR si dala za cíl dosáhnout do roku 2010 využití vysokorychlostního přístupu na internet pro 50 procent populace. Finanční podpora půjde také na projekty, které umožní reformovat veřejnou správu prostřednictvím zkvalitnění a profesionalizace lidských zdrojů, modernizace metod a nástrojů řízení a využívání moderních technologií. Veřejná správa se má stát aktivním poskytovatelem kvalitních a moderních veřejných služeb občanům a podnikatelům.

Informace o strukturálních fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz. Na této adrese je k dispozici také schválená verze Národního strategického referenčního rámce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek