Palestina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Styčný úřad ČR v Ramalláhu (Palestina)

Energetický průmysl

Výroba a distribuce elektrické energie představuje klíčový sektor, ve kterém plánuje PAÚ ve střednědobém horizontu vybudovat vlastní produkční kapacity, které umožní snížit závislost na dovozech elektrické energie z Izraele. Západní břeh je v současnosti bez významné výrobní kapacity (pouze 2 solární elektrárny; Tubbás (financován z české ZRS) a Jericho). Roční spotřeba odpovídá instalovanému výkonu 860 MW. V Gaze pracuje jediná elektrárna s kombinovaným plynovým cyklem (vzhledem k nedostupnosti plynu byla upravena pro spalování nafty za redukovaného výkonu 60 MW). Existující potřeba el. energie je odhadována na 410 MW, ale dodáván je pouze ekvivalent výkonu 210 MW (včetně dodávek z Izraele).

Cílem je zvýšení výrobních kapacit ze současných 60 MW na 1600 MW (do 2020). Je plánovaná rekonstrukce elektrárny v Gaze (reverzí technologií na plyn by měla být navýšena kapacita na 240 MW) a výstavba elektrárny na Západním břehu (v Dženínu na severu Západního břehu). Aktuálně probíhají přípravné práce na elektrárně v Dženínu (paroplynový kombinovaný cyklus o instalovaném výkonu 440 MW v ceně 600 mil. USD). Provozovatelem elektrárny bude Palestine Power Generation Company (PPGC).

Jako významný doplňkový zdroj el. energie by v blízké budoucnosti měly sloužit fotovoltaické panely umístěné v solárních parcích nebo na obytné a průmyslové zástavbě. Palestinští investoři v této souvislosti poptávají využitelné solární technologie a zahraniční know-how. Je plánována výstavba 10 solárních parků o celkové kapacitě 100 MW a instalace dalších 35 MW na průmyslové, rezidenční a veřejné budovy v rámci projektu Solar Lease Fund. Perspektivně existuje ze strany palestinských investorů také zájem o technologie pro výrobu energie z biomasy.

PEA (Palestine Energy Authority) plánuje rovněž modernizaci a racionalizaci rozvodné sítě, vybudování vedení vysokého napětí a moderních transformačních stanic. Vzhledem k nízké platební morálce části odběratelů el. energie instalují některé lokální distribuční společnosti předplacené elektroměry.

 • dodávky technologií, know how, jednotlivých zařízení a součástí v oblasti obnovitelných zdrojů energie (solární energetika, biomasa)
 • dodávky technologie pro řízení a distribuci el. energie
 • dodávky technologií a jednotlivých zařízení pro spalovny komunálního odpadu

Stavební průmysl

Ve stavebnictví vzniká 22 % HDP Palestiny a ročně generuje přibližně 2,3 mld. USD obratu. Problémem stavebního sektoru je silná závislost na dovozu stavebních materiálů (ročně 1,5 mil. tun cementu, 300 tis. tun oceli a 255 tis. tun písku), především z Izraele. Ve střednědobém plánu (2018) je výstavba první cementárny na PAÚ (pravděpodobně lokalita u Tulkarmu). Aktuálně probíhají přípravné studie.

Jako přechodné řešení do doby vybudování cementárny je plánována výstavba kulového mlýnu na přípravu cementu z dovezeného polotovaru (slinek) v Hebronu s výrobní kapacitou až 1 mil. tuny cementu. I po dokončení tohoto projektu bude existovat poptávka po importu nejméně 500 tis. tun cementu ročně.

Významným exportním odvětvím je těžba a zpracování kamene (především obkladového, ročně 2,4 mil. tun) a výroba štěrku (ročně 6,7 mil. tun). Kontinuálně jsou ze strany soukromého sektoru poptávány technologie pro zpracování kamene a nově rovněž moderní technologie k výrobě stavebních hmot recyklací odpadního materiálu.

Přetrvávající stavební boom (výstavba bytů i komerčních objektů) vytváří rovněž kontinuální poptávku po dalších kategoriích stavebního materiálu (stavební dřevo, ocelové armatury, okna, dveře, zárubně, klimatizační jednotky, sanita aj.)

 • dodávky moderních stavebních materiálů, technologií a zařízení
 • dodávky technologií pro výrobu a zpracování cementu (zájem na výstavbě cementáren)
 • dodávky stavebních strojů a mechanizace, včetně věžových jeřábů
 • dodávky technologií pro výrobu stavebních hmot recyklací odpadního materiálu (kamenný prach, beton, dřevo apod.)

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zpracování zemědělských produktů a výroba potravin představují na PAÚ méně rozvinuté sektory. Přes úsilí o dosažení soběstačnosti při výrobě potravin jsou potraviny na území PAÚ masivně dováženy, především z Izraele. Palestinské výrobní kapacity nejsou schopny z hlediska kvantity ani kvality dostatečně pokrýt domácí poptávku a v některých segmentech je palestinský trh téměř výlučně závislý na importech.

Vedle snahy o navýšení domácích výrobních kapacit je zřetelné úsilí o diverzifikaci importů. Poptávány jsou produkty „evropské“ jakosti za kompetitivní ceny. Dílčím problémem je značná fragmentizace palestinského trhu s potravinami a absence velkých dodavatelských řetězců. Palestinští výrobci projevují zájem o moderní potravinářské technologie a strojní zařízení, včetně plnící/balící/obalové techniky. 

 • dodávky potravin (mléčné výrobky pro další průmyslové zpracování, konzervovaná zelenina, mouka aj.)
 • dodávky strojů a zařízení pro výrobu potravin (balící a plnicí stroje, pece apod.)

Automobilová doprava

Na území PAÚ neprobíhá výroba ani montáž osobních ani užitkových vozů ani jiných dopravních prostředků. Výlučným způsobem dopravy je pozemní silniční doprava (není přítomna železnice ani městská/příměstská kolejová doprava). Systém veřejné dopravy je postaven na příměstských taxi a minibusech a meziměstských autobusech (včetně autobusů pro dopravu turistů). Aktuálně vykazují někteří provozovatelé autobusové dopravy zájem o obnovu vozového parku (zejména meziměstské autobusy s kapacitou 35-45 cestujících).

Osobní automobilová doprava je primárním způsobem přepravy osob na PAÚ. Vozový park je průběžně obnovován a vedle nových vozů představuje významný trh rovněž segment použitých vozů (obvykle jsou dováženy lehce použité vozy). Poptávány jsou dále pneumatiky a další příslušenství pro osobní i užitkové vozy.

V souvislosti s významným navyšováním kapacity hraničního přechodu Allenby Bridge (Izrael/Západní břeh-Jordánsko) pro nákladní kontejnerovou dopravu z/na PAÚ lze očekávat zájem o nákladní vozy, resp. kontejnerové návěsy/podvalníky a zařízení pro manipulaci s kontejnery, nakládku a vykládku zboží. 

 • dodávky osobních vozidel, nákladních vozidel (včetně second hand)
 • plánování dopravní infrastruktury a systémů řízení dopravy

ICT

V souvislosti s očekáváným uvolněním restrikcí na některé komunikační technologie, zejména mobilní datové přenosy (2G pro Gazu a 3G a 4G pro Západní břeh), ze strany Izraele (okupační správy), lze očekávat poptávku po infrastrukturních komponentech těchto moderních datových sítí (vysílače, ústředny) a dalších souvisejících elektronických zařízeních. Rozvíjející se ICT sektor v Palestině nabízí v určitých segmentech trhu rovněž outsourcingové služby pro zahraniční společnosti působící v oblasti vývoje software, mobilních aplikací nebo webdesignu.

 • dodávky komunikačních technologií, mobilních ústředen
 • služby v oblasti rozvoje ICT, včetně know how v oblasti vývoje software, web a mobilních aplikací

Lehký průmysl, včetně chemického

Kontinuálně existuje poptávka po strojním zařízení a technologiích využitelných v dalších průmyslových oborech přítomných na PAÚ (nábytkářský průmysl, výroba plastů a čisticích prostředků).  Poptávány jsou rovněž použité stroje a průmyslová zařízení, barvy a laky a některé průmyslové suroviny.

 • dodávky hygienických potřeb, čisticích prostředků a detergentů, kosmetiky, papíru a obalových materiálů, stavebního a nábytkového dřeva.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

SÚ Ramalláh v současné době nedisponuje informacemi o konání veletrhů či jiných proexportních akcí v teritoriu své působnosti. Standartní veletrhy s účasti zahraničních vystavovatelů na Palestinských autonomních územích (PAÚ) neprobíhají.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: