Palestina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Styčný úřad České republiky v Ramalláhu (Palestina)

Palestinská ekonomika je dlouhodobě silně navázaná na Izrael, který je hlavním obchodním partnerem PAÚ.  Ambicí vlády PNS je snížit jednostrannou závislost palestinské ekonomiky na Izraeli rozvojem obchodních vztahů s dalšími státy, včetně států EU. Rámcem obchodních vztahů mezi PAÚ a EU je Prozatímní asociační dohoda z roku 2007, která stanoví kvóty pro bezcelní přístup na jednotný trh EU pro palestinské průmyslové a některé zemědělské produkty a stejné podmínky pro přístup produktů původem z EU na palestinský trh. Přímá obchodní výměna mezi EU a PAÚ zaostává za svým potenciálem. Dlouhodobá orientace na západní zboží, včetně provázanosti lokálních technických a legislativních norem na evropské standardy, vytváří v některých sektorech zajímavé obchodní příležitosti také pro české podnikatele.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

Výroba a distribuce elektrické energie představuje klíčový sektor, ve kterém plánuje PAÚ ve střednědobém horizontu vybudovat vlastní produkční kapacity, které umožní snížit závislost na dovozech elektrické energie z Izraele. Západní břeh je v současnosti bez významné výrobní kapacity (pouze solární elektrárny; včetně projektu Tubbás financovaného z české ZRS). Spotřeba odpovídající instalovanému výkonu 950 MW je zajišťována dodávkami z Izraele. V pásmu Gazy pracuje jediná elektrárna s kombinovaným plynovým cyklem (vzhledem k nedostupnosti plynu byla upravena pro spalování nafty za redukovaného výkonu 65 MW). Existující potřeba elektrické energie je odhadována na 410 MW, ale dodávky jsou vysoce pod úrovní poptávky (včetně dodávek z Izraele).

 

Ve dlouhodobém horizontu je cílem zvýšení výrobních kapacit ze současných 65+ MW na 1600 MW. Ve fázi příprav se nachází rekonstrukce elektrárny v Gaze a výstavba elektrárny na Západním břehu (v Dženínu na severu Západního břehu, paroplynový kombinovaný cyklus o instalovaném výkonu 440 MW v ceně cca 600 mil. USD). Investorem a provozovatelem elektrárny bude Palestine Power Generation Company (PPGC). Na začátku roku probíhalo vyhodnocení předkvalifikačního řízení (bez účasti českých firem).

 

Jako významný doplňkový zdroj elektrické energie slouží obnovitelské zdroje (OZE). V současnosti dochází k rychlému rozvoji v oblasti solární (fotovoltaické) energetiky. Do roku 2020 se plánuje zprovoznění OZE o celkovém instalovaném výkonu 130 MW. Palestinští investoři v této souvislosti poptávají využitelné solární technologie a zahraniční know-how. Je plánována výstavba 10 solárních parků o celkové kapacitě 100 MW a instalace dalších 35 MW na průmyslové, rezidenční a veřejné budovy. Paralelně existuje ze strany palestinských investorů také zájem o technologie pro výrobu energie z biomasy a na bázi bioplynu.

 

Vládní sektor plánuje rovněž modernizaci a racionalizaci rozvodné sítě, vybudování vedení vysokého napětí a moderních transformačních stanic. Poptávány jsou dále technologie pro zpracování odpadu (komunální, zemědělský) na energii (koncept waste to energy), včetně například spaloven komunálního odpadu.

  • dodávky technologií, know how, zařízení a součástí v oblasti OZE
  • dodávky technologie a zařízení pro distribuci elektrické energie
  • dodávky technologií a zařízení pro spalovny komunálního odpadu

 

Stavební průmysl

Stavebnictví je dlouhodobě dynamicky rostoucím sektorem a současně významným exportním odvětvím. Problémem stavebního sektoru je silná závislost na dovozu stavebních materiálů (ročně 1,5 mil. tun cementu, 300 tis. tun oceli a 255 tis. tun písku), především z Izraele. Ve střednědobém plánu (2018) je výstavba první cementárny na PAÚ.

 

Jako přechodné řešení do doby vybudování cementárny je plánována výstavba kulového mlýnu na přípravu cementu z dovezeného polotovaru (slinek) v Hebronu s výrobní kapacitou až 1 mil. tuny cementu.

 

Významným exportním odvětvím je těžba a zpracování kamene (především obkladového, ročně 2,4 mil. tun) a výroba štěrku (ročně 6,7 mil. tun). Kontinuálně jsou ze strany soukromého sektoru poptávány technologie pro zpracování kamene a nově rovněž moderní technologie k výrobě stavebních hmot recyklací odpadního materiálu.

 

Přetrvávající stavební boom (výstavba bytů i komerčních objektů) vytváří rovněž kontinuální poptávku po dalších kategoriích stavebního materiálu (stavební dřevo, ocelové armatury, okna, dveře, zárubně, klimatizační jednotky, sanita aj.)

  • dodávky stavebních materiálů, technologií a zařízení
  • dodávky technologie pro výrobu a zpracování cementu
  • dodávky stavebních strojů a mechanizace, např. věžových jeřábů (i second hand)
  • dodávky technologií pro výrobu stavebních hmot recyklací odpadního materiálu

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zpracování zemědělských produktů a výroba potravin představují na PAÚ méně rozvinuté sektory. Přes úsilí o dosažení soběstačnosti při výrobě potravin jsou potraviny na území PAÚ masivně dováženy, především z Izraele. Palestinské výrobní kapacity nejsou schopny z hlediska kvantity ani kvality dostatečně pokrýt domácí poptávku a v některých segmentech je palestinský trh téměř výlučně závislý na importech.

 

Vedle snahy o navýšení domácích výrobních kapacit je zřetelné úsilí o diverzifikaci importů. Poptávány jsou produkty „evropské“ jakosti za kompetitivní ceny. Dílčím problémem zůstává značná fragmentizace palestinského trhu s potravinami a absence velkých dodavatelských řetězců.

 

Lokální palestinští výrobci projevují zájem o moderní potravinářské technologie a strojní zařízení, včetně plnící/balící/obalové techniky a suroviny pro domácí potravinářskou výrobu (mouka, mléko, tuky a oleje).

 

Příležitostně se objevují poptávky po moderních zemědělských technologiích, především pro živočišnou výrobu (chov kuřat, skotu). 

  • dodávky potravin
  • dodávky strojů a zařízení pro výrobu a zpracování potravin (balící a plnící linky, pekárny apod.)

 

Automobilový a dopravní průmysl

Na území PAÚ neprobíhá výroba ani montáž osobních ani užitkových vozů ani jiných dopravních prostředků. Výlučným způsobem dopravy je pozemní silniční doprava (není přítomna železnice ani městská/příměstská kolejová doprava). Systém veřejné dopravy je postaven na příměstských taxi a minibusech a meziměstských autobusech (včetně autobusů pro dopravu turistů).

 

Osobní automobilová doprava je primárním způsobem přepravy osob na PAÚ. Vozový park je průběžně obnovován a vedle nových vozů představuje významný trh rovněž segment použitých vozů. Poptávány jsou lehce použité vozy ze zemí EU. Populární jsou vozy s naftovými motory. Poptávány jsou dále pneumatiky a další příslušenství pro osobní i užitkové vozy.

 

V souvislosti s významným navyšováním kapacity hraničního přechodu Allenby Bridge (Izrael/Západní břeh-Jordánsko) pro nákladní kontejnerovou dopravu z/na PAÚ lze očekávat zájem o nákladní vozy, resp. kontejnerové návěsy/podvalníky a zařízení pro manipulaci s kontejnery, nakládku a vykládku zboží. 

 

ICT

Rozvíjející se ICT sektor v Palestině, zejména v pásmu Gazy, nabízí v určitých segmentech trhu outsourcingové služby pro zahraniční společnosti působící v oblasti vývoje software, mobilních aplikací nebo webdesignu za vysoce kompetitivní ceny. S rostoucím počtem uživatelů internetu a penetrací chytrých telefonů se jako vysoce perspektivní se ukazují internetové služby, včetně internetových obchodů

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Skladování a zpracování odpadu je dlouhodobě vážným ekonomickým i ekologickým problémem PAÚ. Ve významné míře dosud nedochází k recyklaci ani dalšímu zpracování odpadu, který je svážen na povrchové skládky. Ze strany veřejného sektoru (municipality) a soukromých firem se začínají objevovat poptávky po technologiích ke zpracování odpadu, včetně technologií na energetické využití odpadu.

 

Znečištění spodních vod a nedostatek pitné vody z vlastních zdrojů v pásmu Gazy iniciuje poptávku po autonomních „chytrých“ řešeních pro výrobu pitné vody pro domácnosti.

 

Další průmyslová odvětví

Kontinuálně existuje poptávka po strojním zařízení a technologiích využitelných v dalších průmyslových oborech přítomných na PAÚ (nábytkářský průmysl, výroba plastů a čisticích prostředků).  Poptávány jsou rovněž použité stroje a průmyslová zařízení, barvy a laky a některé průmyslové suroviny.

 

Lokální prodejci a výrobci dále poptávají hygienické potřeby, čisticí prostředky a detergenty, kosmetiku, papír a obalové materiály, stavební a nábytkové dřevo.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

SÚ Ramalláh v současné době nedisponuje informacemi o konání veletrhů či jiných proexportních akcí v teritoriu své působnosti. Standartní veletrhy s účasti zahraničních vystavovatelů na Palestinských autonomních územích (PAÚ) neprobíhají.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: