Panama (vč. volné zóny): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

Podkapitoly

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

1.7 Daňový systém

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Panamská republika – República de Panamá

Složení vlády:

Prezident republiky: Juan Carlos Varela Rodríguez

Viceprezidentka a ministryně zahraničních věcí: Isabel de Saint Malo de Alvarado

Ministr prezidentské kanceláře: Álvaro Alemán

Předseda vlády: Carlos Rubio

Ministr veřejné bezpečnosti: Alexis Bethancourt Yau

Ministryně školství: Marcela Paredes de Vásquez

Ministr veřejných prací: Ramón Arosemena Crespo

Ministr zdravotnictví: Miguel Mayo

Ministryně práce: Luis Ernesto Carles Rudy

Ministr obchodu a průmyslu: Augusto Arosemena Moreno

Ministryně bydlení: Mario Etchelecu

Ministr pro rozvoj zemědělství: Eduardo Enrique Carles

Ministr sociálního rozvoje: Alcibíades Vásquez Velásquez

Ministr ekonomie a financí: Dulcidio de La Guardia

Ministr životního prostředí: Emilio Sempris

Ministr pro správu kanálu: Roberto Roy

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Panamě žije 3,86 mil. obyvatel, z toho muži tvoří 50,5 % populace a ženy 49,5%. Hustota osídlení činí

 

51 obyvatel/km2. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je cca 2,4 mil. V zahraničí žije cca 4 miliony Panamců. Dle posledního sčítání obyvatelstva činil roční přírůstek 5,42 %, na jeho výši se nejvíce podíleli indiáni a míšenci.

 

Největší skupinu obyvatelstva tvoří míšenci Evropanů s indiánskou a černošskou populací (mestici a mulati – 68 %), dále běloši 15 %, černoši 10 % (část tvoří míšenci černochů s indiány – Garifuna), indiáni 6 % a 1 % Asiaté.

 

V zemi vyznává 79 % obyvatel náboženství římskokatolické, asi 15 % protestantské, dále je zastoupeno náboženství indiánských obyvatel či jiná náboženství.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Panama je nejrychleji rostoucí ekonomikou zemí Střední Ameriky a v rámci celé LA si udržuje přední postavení. Panamská ekonomika je výrazně orientována na poskytování služeb (Panamský průplav, Volná zóna obchodu Colón, Mezinárodní bankovní centrum, pojišťovnictví, kontejnerová přeprava, registrace lodí, zdravotní a lékařské služby, turistika atd.). Význam Panamy spočívá zejména v tom, že představuje jedno z hlavních logistických center světa (prochází jím 5 % světového obchodu).

 

K dobré hospodářské situaci přispívá i měnová stabilita vyplývající z používání dolaru souběžně s národní měnou balboas. V posledních letech v souvislosti s rozšiřováním služeb volné zóny a v důsledku rekonstrukce panamského průplavu roste také význam turistického ruchu. V Panamě existuje mezinárodní obchodní burza (Bolsa de Valores de Panamá). Objem finančních toků přes tuto burzu se pohybuje v řádu 2,5–3,5 mld. USD ročně. Od roku 2009 funguje v Panama City i první burza diamantů v regionu Střední Ameriky.

 

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

HDP (mld. Euro)

37,4

38,8

46,9

49,4

40,2

 

 

 

 

 

 

HDP (růst v %)

8,4

6,1

5,8

4,9

5,4

 

 

 

 

 

 

HDP/ 1 obyv.

8.338

8.992

12,148

12,542

12,778

(Euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra inflace (%)

3,7

1,0

0,4

1,5

0,9

 

 

 

 

 

 

Míra

4,3

4,8

5,2

5,8

6,1

nezaměstnanosti

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INEC, CCIAP

 

Růst hrubého domácího produktu (HDP) Panamy v roce 2017 dosáhl 5,4 % (v roce 2016 to bylo 4,9 %). Jedná se o nejvyšší hodnotu v rámci Latinské Ameriky.

 

V hodnotovém vyjádření činil HDP 40,2 mld. Euro (je však nutno vzít v úvahu přechod na novou metodologii výpočtu v roce 2015). HDP na obyvatele se v přepočtu na PPP navýšil na 12 778 Euro.

 

Míra inflace dosáhla výše 0,9 %, výrazný pokles po loňské úrovni 1,5 %. Zatímco ceny vzdělání vzrostly 5,2 %, léků 4,6 % a bydlení 2,4 %, u dopravy ceny poklesly o 3,9 % a služeb o 1,9 %. Míra nezaměstnanosti mírně vzrostla z loňských 5,8 % na 6,1% obyvatel v činném věku.

 

Pokud jde o očekávaný vývoj hospodářství, prognózy vlády a centrální banky na rok 2018 předpokládají růst HDP na úrovni 5,8 %. Opět se jedná o nejvyšší očekávanou hodnotu v rámci Latinské Ameriky. Lze tedy konstatovat, že výhled očekávaného hospodářského vývoje do dalšího období je pozitivní.

 

Panama pokračovala během roku v úspěšném úsilí k dosažení vyškrtnutí ze seznamu daňových rájů, kdy počátkem roku 2018 byla vyškrtnuta ze seznamu EU.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Oproti loňskému roku byl státní rozpočet navýšen o 10% na 20 mld. Euro. V roce 2017 dosáhly veřejné výdaje v Panamě částky 11,8 mld. Euro. Oproti předchozímu období se jedná o nárůst výdajů o 8 %.

 

Celkem 40 % rozpočtu bylo vyčleněno na investice (nárůst o 6,4 % oproti přechozímu období). Z hlediska struktury výdaje největší objem prostředků byl alokován do zdravotnictví (20 % všech výdajů), dále do vzdělání (13 %) a na obranu (4,6 %).

 

 

Příjmy státního rozpočtu činily 12,3 mld. Euro, z čehož 22 % pochází z daní. Ve srovnání s rokem 2016 se příjmy zvýšily o 1,8 mld. Euro. Nárůst byl dán především lepším výběrem daní. Nezanedbatelným zdrojem příjmů je pro Panamu registrace lodí. Díky mimořádně liberálním zákonům k registraci lodí a nízkým poplatkům za registraci je téměř 50 % všech obchodních plavidel světa registrováno právě pod panamskou vlajkou. Možnost registrovat své lodě v Panamě využívá především Japonsko, Hongkong, Řecko a Korea. V současné době pluje pod panamskou vlajkou kolem 11 000 lodí, většina z nich vozí zboží právě ze Zóny volného obchodu Colón.

 

Vývoj rozpočtu, tj. jeho příjmové a výdajové části, za posledních 5 let byl následující:

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

Příjmy (mld.

7,6

8,0

8,1

10,5

12,3

Euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje (mld.

7,8

8,1

8,3

11,1

11,8

Euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo státního

-2,1

-1,5

-2,5

-1,3

-0,5

rozpočtu (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INEC, Indexmundi

 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V roce 2017 dosáhlo zadlužení Panamy 23,4 mld. USD, což je o 7 % více než v předchozím období. Z hlediska hrubého domácího produktu dosáhl veřejný dluh země 37,8 % HDP. Nicméně za posledních 10 let se snížil veřejný dluh Panamy o třetinu. Dluh na jednoho obyvatele loni činil 3.880 USD. Zahraniční dluh se opět zvýšil (na 60 % HDP), a to mj. kvůli financování rozšíření Panamského průplavu z externích zdrojů.

 

Co se týče dluhové služby, Panama vynaložila na splátky dluhu téměř 1 mld. USD. Obecně lze říci, že za posledních 10 let činily roční náklady na dluhovou službu v Panamě v průměru 940 mil. USD a pohybovaly se od 630 mil. USD do 3,2 mld. USD.

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

Platební bilance

-3,5

-4,9

-5,3

- 5,5

-3,04

- běžný účet

 

 

 

 

 

(mld. EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platební bilance

+4,9

+5,1

+5,5

+5,7

+6,0

- kapitálový a

 

 

 

 

 

finanční účet

 

 

 

 

 

(mld. EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devizové

3,8

3,9

4,1

4,1

4,0

rezervy, mld.

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejný dluh/

45

44

42

42,2

37,8

HDP (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční

40

38

57

59

60

zadluženost (%

 

 

 

 

 

HDP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhová služba

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

(v mld. USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: INEC

 

 

 

 

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Používání dolaru v měnovém styku společně s výhodnými daňovými podmínkami a liberální obchodní politikou činí Panamu značně přitažlivou pro uskutečňování rozsáhlých finančních transakcí. Centrem panamského finančního systému, který přispívá do HDP cca 11 %, je tzv. Mezinárodní bankovní centrum. Díky výhodným podmínkám založilo více než 110 zahraničních bank své regionální pobočky v Panamě. Celkem 24 bank založilo pobočky přímo v Zóně volného obchodu Colón.

 

Bankovní systém v Panamě tvoří Banco Central de Panamá, která plní funkci centrální banky. Probíhají reformy peněžnictví země s cílem řešit strukturální problémy bankovního sektoru, např. málo výkonnou administrativu, slabost bankovního dohledu, obtížný přístup k úvěrům, vysokou nákladnost informačních systémů, státní zásahy na záchranu krizí postižených finančních institucí. Byly přijaty zákony

k transformaci finanční soustavy (zákon proti praní špinavých peněz, zákon o bankách a finančních skupinách).

 

Panama uzavřela v posledních letech řadu dohod o zabránění dvojímu zdanění s cílem, aby byla vyškrtnuta ze seznamu daňových rájů vedeném OECD.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu

 

Pouze příjmy z obchodní činnosti na území Panamy nebo prodej produktů a služeb osobám či společnostem v Panamě se považují za zdanitelné. Daňová sazba pro právnické osoby činí 25 %. Pokud vláda Panamy vlastní 40 % a více z kapitálu podniku, je tento povinen hradit 30 %. Výpočet daní je standardní (násobek čistého zdanitelného příjmu a daňové sazby), ale pro společnosti se zdanitelným příjmem větším než 1,5 milionu z Balboa se používá výpočet jiný. Jeho hodnotou je ta vyšší hodnota ze srovnání mezi tradičním výpočtem a násobkem zdanitelného příjmu 4,67 %.

 

Od roku 2011 byla zavedena „předčasná měsíční daň z příjmu“, tzv. MITA. Všechny podniky a právnické subjekty musejí odvádět daň z příjmu každý 15-tý den měsíce v hodnotě 1 % zdanitelných příjmů měsíce předchozího.

 

Fyzické osoby, které vydělávají méně než 11 000 Balboa ročně, neodvádějí daň z příjmu. Ty, které vydělávají mezi 11 000 a 50 000 odvádějí daň s 15% sazbou. Osoby s ještě vyššími příjmy odvádějí 25% daň. Cizinci, kteří pobývají v Panamě více než 183 dní ročně a mají příjmy, musí odvádět daně stejným způsobem jako místní obyvatelé.

 

Daň z přidané hodnoty

 

Daň z přidané hodnoty je v Panamě známá pod označením ITBMS. Tato daň se aplikuje na importované zboží, prodávané výrobky nebo poskytované služby. Daň činí 7 %. Vyšší hodnoty se aplikují na alkoholické nápoje (10 %) či tabák (15 %). Většina obchodníků platí tuto daň měsíčně.

 

Pevná daň pro právnické osoby

 

Každá korporace či zřízení se zisky pro soukromé účely musí platit roční fixní daň 250 USD v okamžiku jejího založení, a 300 USD každý následující fiskální rok bez ohledu na to, zda je firma aktivní či v jakém oboru podniká. Pro tuto platbu existují dvě období splatnosti: pro společnosti založené před 30. červnem každého roku musí být tento poplatek uhrazen od 1. ledna do 30. června, pro společnosti založené po 30. červnu platí druhé pololetí každého roku.

 

Dividendy

 

Daňová sazba pro dividendy je 10 % u subjektů, které mají obchodní povolení a příjmy z panamských zdrojů. Pokud zisky pocházejí z jiných zdrojů, daně z dividend jsou sníženy na 5 %. Podniky v zónách volného obchodu odvádí daň 5 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: