Papua Nová Guinea: Vztahy země s EU

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská delegace Papua Nová Guinea
BSP Haus, 6th Floor, Harbour City, P.O. Box 76
Port Moresby, NCD PAPUA NEW GUINEA
Tel.: + 675-308-2400
Fax: + 675-308-2409
E-mail: Delegation-papua-new-guinea@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

   Dovoz do EU  Vývoz z EU  Saldo Obrat
        (mil. EUR)  (mil. EUR) 
Hodnota Růst Hodnota Růst    
(mil. EUR)  (v %)  (mil. EUR) (v %)     
2013 754 -23,6 168 -64 -586 922
2014 794 5,4 135 -19,6 -659 929
2015 734 -7,6 167 23,8 -567 901
2016 681 -8,8 214 29,6 -467 895
2017 898 31,7 164 -23,6 -734 1062

Zdroj: Eurostat

Celkový obrat zahraničního obchodu mezi EU a PNG byl v roce 2017 největší za posledních 5 let a činil 1,1 mld. EUR. Nárůst je způsoben především nárůstem dovozu z PNG do EU o 31,7 %, zatímco vývoz se propadl o 23,6 %.

Struktura obchodu mezi EU a Papuou-Novou Guineou je dána strukturou produkce PNG. Jak bylo uvedeno výše, zemědělství nadále zaměstnává drtivou většinu obyvatelstva a přispívá z 1/5 k tvorbě HDP. Zejména káva, kakao a palmový olej tvoří páteř papuánského zemědělství. Z hlediska živočišné výroby tvoří významnou položku exportu produkty rybolovu (zejména tuňák).

PNG byla první zemí z regionu, která s EU podepsala v roce 2009 Dohodu o ekonomickém partnerství. Díky této dohodě exportuje PNG na společný trh EU bez cel a kvót.

Státy EU z PNG v roce 2017 dovezly zejména zemědělské produkty, které tvoří 85 % celkového importu (z toho 57,7 % tvoří živočišné a rostlinné oleje a tuky, z 18,8 % potraviny, nápoje a tabák a z 9,1% rostlinné produkty), ale také perly, drahé kovy či výrobky z nich. Export EU do PNG byl pak postaven zejména na strojích a dopravních zařízeních (78,9 %). Návrat byl zaznamenán také v případě tradičně obchodovaných položek jako jsou nerostné suroviny a produkty chemického průmyslu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

PNG je příjemcem finanční pomoci na rozvojovou spolupráci z Evropského rozvojového fondu (EDF). Z tohoto finančního nástroje bylo v rámci víceletého programovacího období na léta 2014-2020 pro země Pacifiku a zámořská území Unie v teritoriu alokováno 800 ml. EUR, v rámci 11. Národního indikativního programu Papuy-Nové Guineji pro období 2014-2020 pak dalších 184 mil. EUR. EDF podporuje především reformy v oblastech, které mají silný multiplikační efekt. Zejména se jedná o 1/ podporu příznivého podnikatelského prostředí, 2/ zajištění přístupu na trh a integraci regionů, 3/ investice do páteřní infrastruktury, 4/ zřízení řádných regulačních a institucionálních rámců a 5/ investice do lidského kapitálu.

Pomoc poskytovaná prostřednictvím delegace EU na PNG se tedy zaměřuje na:

  • poskytování dlouhodobé podpory pro podnikání v oblasti venkova - zlepšení živobytí zemědělců skrz oblastní rozvojové plány
  • investice a obchod
  • vzdělávání - zejména zlepšení základního školství v odlehlých oblastech a management vzdělávání.
  • zdroje pitné vody, kanalizační systém a hygienu

PNG je taktéž příjemcem finanční pomoci na základě Dohody z Cotonou mezi Evropskou unií a jejími členy a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří. Jejím cílem je snížit chudobu až k jejímu úplnému vymýcení, podporovat udržitelný hospodářský, kulturní a sociální rozvoj partnerských zemí a usnadnit postupné zapojení jejich hospodářství do světové ekonomiky.

V minulém rozpočtovém období pro roky 2007 – 2013 byla dále věnována pozornost genderovým otázkám a projektům na zlepšení role žen ve společnosti, také dobrému vládnutí (good governance) a v neposlední řadě zodpovědnému a udržitelnému managementu nerostných zdrojů.

Zdroj: Delegace EU na Papui-Nové Guineji

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: