Papua Nová Guinea: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz /FOB/

6,9

6,3

5,8

7,41

7,3

Dovoz /FOB/

4,3

4,8

4,6

4,25

1,98

Saldo

2,6

1,5

1,2

3,1

6,39

 mld. USD

Zdroj: Centrální banka PNG

Pokles importu byl do značné míry zapříčiněn nedostatkem valut. Tento problém se taktéž týkal řady podniků v PNG, které neměly čím zaplatit za zboží a služby.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři 2014

Země

Podíl

Austrálie

26,9 %

Japonsko

11,8 %

ČLR

9,7 %

EU 28

5,6 %

Taiwan

4,8 %

Singapur

4,6 %

Malajsie

2,7 %

J. Korea

2,1 %

Thajsko

1,3 %

Indie

1,2 %

Zdroj: Eurostat

Hlavní obchodní partneři (import) 2014

Země

Podíl

Austrálie

34,5 %

Singapur

14,8 %

ČLR

11,3 %

Malajsie

7,6 %

Taiwan

4,5 %

J. Korea

4,4 %

Japonsko

3,2 %

EU 28

3,2 %

Nový Zéland

3,0 %

Indonésie

2,8 %

Zdroj: Eurostat

Hlavní obchodní partneři (export) 2013

Země

Podíl

Austrálie

23,6 %

Japonsko

15,6 %

ČLR

9,1 %

EU 28

6,7 %

Taiwan

4,9 %

Indie

1,3 %

Jižní Korea

1,0 %

Thajsko

1,0 %

USA

0,6 %

Malajsie

0,5 %

Zdroj: Eurostat

Jak vyplývá ze shora uvedených tabulek, je EU celkově 4. nejvýznamnějším obchodním partnerem na světě. Z hlediska vývozu do PNG pak EU zaujímá osmou příčku a z hlediska dovozu z PNG je EU na čtvrtém místě. Celkový obrat zahraničního obchodu mezi EU a PNG činil v roce 2015 901 mil. EUR. V roce 2014 činil 929 mil. EUR. Vývoz z EU do PNG meziročně vzrostl o 23,8%, naopak import poklesl o 7,6%.  (Zdroj: Eurostat).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

 • ropa
 • zlato
 • měděná ruda
 • dřevo (zejména překližka a dřevotříska)
 • palmový olej
 • káva, kakao
 • kopra
 • langusty a krevety

 

Hlavní dovozní komodity:

 • stroje a dopravní zařízení
 • hotové výrobky
 • potraviny
 • paliva a chemikálie
 • chladící zařízení

Zdroj: Centrální banka PNG

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zahraniční investice v teritoriu PNG se primárně soustředí do oblasti přírodních zdrojů PNG (zemní plyn a drahé kovy), nicméně postupně dochází ke stále větší diverzifikaci ekonomiky a vznikají příležitostí pro investice i v dalších odvětvích v primárním sektoru mimo těžbu (zemědělství, rybolov), zpracovatelském průmyslu a v rozvíjejících se službách. V současnosti největší objem investic směřuje do ropného, plynařského a těžebního průmyslu (73 %), dále pak do zpracovatelského průmyslu (9,1 %), zemědělství (5,2 %), lesnictví (3,1 %) a rybolovu (1,2 %).

Pokud jde o oblast přírodních zdrojů, americká firma Interoil v r. 2004 otevřela v zemi první (a v současnosti jedinou) ropnou rafinerii, jejíž kapacita umožňuje produkci až 36 tis. barelů, což pokrývá jak domácí spotřebu (zhruba z poloviny), tak směřuje na export.

V roce 2014 bylo dostavěno zařízení pro zkapalnění zemního plynu (megaprojekt LNG viz dříve) pod vedením ExxonMobilu, od něhož se očekává v časovém horizontu 30 let zdvojnásobení HDP PNG (jen za rok 2015 přes 20%). Tyto optimistické vyhlídky dále posilují důvěru investorů a to i v odvětvích mimo těžbu.

Od roku 2016 by se měl začít budovat další LNG projekt, druhý největší v zemi, pod vedením francouzské společnosti Total. Tento projekt by měl být dokončen v roce 2021.

Z teritoriálního hlediska je hlavním investorem v zemi Austrálie, která se na FDI v PNG podílí více než 55 %.

Investment Promotion Authority of Papua New Guinea vytipovala pro potenciální investory následující odvětví:

 • zemědělství (káva, palmový olej, kakao, čaj, kaučuk, kokos), rybářství, lesnictví
 • těžba mědi, zlata, ropy a plynu
 • průmyslová výroba (zejména potravinářský a textilní průmysl, politika upřednostňování domácí výroby před importem, zavádění efektivních a úsporných technologií)
 • turistika (propagace země jako turistické destinace a výstavba turistických objektů)
 • finanční služby
 • telekomunikace

S ohledem na zaměření českého průmyslu se jako vhodné obory pro investování spojené s dodávkami výrobků a služeb jeví: energetická zařízení (vč. malé vodní energetiky), výroba potravin (s použitím českých technologií), zemědělství a zemědělská technika, těžební technika, produkce stavebních materiálů a transfer stavebních technologií, dřevozpracující průmysl aj.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podporou investování a podnikání v PNG je pověřena Investment Promotion Authority (IPA). Cizinci (zahraniční firmy), kteří chtějí podnikat a investovat v PNG se musí předem zaregistrovat u IPA v souladu s Company Act z r. 1997 a dále musí požádat o vydání certifikátu, že jsou oprávněni vykonávat podnikatelské aktivity v PNG. Na každou specifickou investici je vydávána licence po vydání souhlasu z příslušného státního úřadu. Požadavky na vydání certifikátu a licence stanoví Investment Promotion Act z r. 1992.

V zemi existuje seznam činností, kde zahraniční firma nesmí podnikat (tzv. Cottage Business Activities List.)Týká se to například zemědělství menšího rozsahu, lovu a jeho propagace, získávání některých produktů v oblasti lesnictví, rybolovu v pobřežních vodách, rybolovu některých druhů, některých neekologických způsobů těžby, některých způsobů prodeje zboží, textilních řemesel, apod.

Daňové pobídky pro podnikání a investování zahrnují mj.:

 • zrychlené odpisy až do výše 100 % v případě některých nových průmyslových, výrobních a zemědělských objektů
 • některé náklady spojené s exportem zboží PNG a jeho podporou lze dvakrát odečíst (odčitatelná položka nesmí přesáhnout 75 % celkové exportní ceny; podmínkou je zároveň, aby náklady na pracovní sílu tvořily více než 10 % konečné prodejní ceny.)
 • v případě zpracovatelského průmyslu a cestovního ruchu lze rovněž dvakrát odepsat náklady na podporu exportu
 • u vybraného druhu zboží určeného na export lze odečíst až 100% jeho hodnoty jako odčitatelnou položku v případě splnění specifických podmínek (během prvních 3 roků realizovaných vývozů zcela, další čtyři roky se odčítá od zdaňovaného základu hodnota navýšení exportu nad jeho průměrnou úroveň)
 • zrychlený odpis až do výše 100 % u nových aktivit v oblasti zemědělství a rybářství; v případě hotelů, ubytovacích a stravovacích zařízení do výše 55 %
 • nové výrobní projekty budou daněny po dobu 10-ti let sazbou 20 %
 • náklady na výzkum a vývoj jsou v případě schválení odčitatelnou položkou ve výši 150 % skutečně vynaložených nákladů
 • náklady vynaložené na školení místních pracovních sil lze dvakrát odečíst
 • prominutí dovozního cla v případě dočasného dovozu důležitého zařízení
 • sleva na dani v případě infrastrukturních výdajů podniků v oblasti přírodních zdrojů, zemědělství a cestovního ruchu
 • Zvláštní daňové prázdniny až na dobu 10 let jsou poskytovány pro vybraný okruh podnikatelských aktivit v odlehlých oblastech (celkem vybráno 13 odlehlých území).

Na tomto seznamu je patrné, že daňové podmínky, tak jak jsou nastaveny, odpovídají prioritám stanoveným v současných vládních strategických programech a odpovídají akutním potřebám ekonomiky PNG. Těmi jsou zejména rozvoj zpracovatelského průmyslu, zvyšování produktivity zemědělství, lepší využití potenciálu cestovního ruchu, formování lidských zdrojů apod.

V roce 2014 byl schválen zákon o PPP (Public Private Partnership), který otvírá zajímavé možnosti pro zahraniční investory, avšak implementační legislativa se stále schvaluje.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Investment Promotion Authority of Papua New Guinea / IPA
Level 1, IPA Haus, Munidubu Street, (Cnr of Lawes Rd & Champio Parade)
Konedobu, Port Moresby, P.O. Box 5053, BOROKO
National Capital District, Papua New Guinea
Tel.: +675 321 3900/321 7311
Fax: +675 320 2237
Email: ipa@ipa.gov.pg 
Web: www.ipa.gov.pg

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: