Papua Nová Guinea: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

PNG je rozvojová země s velkými rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, často chybí základní infrastruktura. Některá místa jsou dostupná pouze letecky. Je proto vhodné najít důvěryhodného místního partnera. V tomto může být nápomocen i český honorární konzul p. Robert Wong.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky

PNG v zásadě uplatňuje zákazy a omezení na zbraně, drogy, pornografické materiály a zboží porušující práva duševního vlastnictví.

V současné době probíhá proces elektronizace celní správy, který postupně modernizuje importní procedury. Po jeho zavedení by až 80% dovozů mělo probíhat bez fyzického předávání dokumentů. V současné době je elektronický systém zaveden pouze v Port Moresby.

Při dovozu do země jsou žádány standardní dokumenty (celní deklarace, náložní listy, faktury a ve zvláštních případech povolení a licence dle zvláštních předpisů). Bližší informace k celním procedurám jsou k nalezení na webu Celní správy PNG.

V rámci exportu jsou zakázány vývozy chráněných živočišných a rostlinných druhů, předmětů historického dědictví, zbraní, drog, pornografie a předmětů porušujících práva duševního vlastnictví. Zvláštní povolení či exportní licenci je třeba předložit při vývozu rybích produktů, aluviálního zlata, dřeva, vzácných kovů a výrobků z nich.

Ochrana domácího trhu

Mj. za účelem ochrany domácího trhu v zemi existuje seznam činností, kde zahraniční firma nesmí podnikat (tzv. Cottage Business Activities List). Týká se to například zemědělství menšího rozsahu, lovu a jeho propagace, získávání některých produktů v oblasti lesnictví, rybolovu v pobřežních vodách, rybolovu některých druhů, některých neekologických způsobů těžby, některých způsobů prodeje zboží, šperkařství apod. a různých textilně orientovaných řemesel (šití, tkaní atd.).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Firmy v PNG mohou být ustaveny podle následujících právních norem:

 • Výhradní obchodník
 • Partnerství
 • Soukromá firma
 • Public company
 • Pobočka zahraniční firmy
 • Joint-venture

Zahraniční firmy se musí registrovat, k čemuž se doporučuje využít služeb poradenských firem. Firma registrovaná v PNG se řídí zákony PNG. Zahraniční firma registrovaná v PNG musí ustavit svého agenta, který je rezidentem v PNG.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pro zajištění marketingu a propagace se doporučuje využít služeb obchodní a průmyslové komory PNG resp. obchodní a průmyslové komory Port Moresby.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

PNG má od roku 2002 poměrně standardní právní rámec ochrany duševního vlastnictví. Rozeznává se klasicky copyright, patent, ochranná známka, průmyslový vzor a počítačový program. Současná legislativa by měla vyhovovat standardům TRIPS. Více informací na webu Kanceláře pro duševní vlastnictví PNG. Vymáhání práva stále není zcela efektivní a v zemi se nachází množství padělaného zboží známých značek všeho druhu. To je dáno především nízkým početním stavem relevantních agentur (především Celní správy a Kanceláře pro duševní vlastnictví).

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zákonem o veřejných financích z roku 2003 byla založena Centrální komise pro veřejné dodávky a tendry (Central Supply & Tenders Board). Tato komise může jménem vlády PNG uzavírat smlouvy na veřejné zakázky do výše 10 mil. Kina a nad tuto částku je nutné získat souhlas generálního guvernéra. Všechny smlouvy o hodnotě vyšší než 300.000 Kina musí být předloženy Komisi a uzavřeny formou veřejného tendru. Počet tendrů vyhlášených na webu Komise je však velice nízký. Je možné, že legislativa je obcházena vzhledem k vysoké autonomii některých regionů.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsob řešení obchodních sporů

Právní systém je založen na australském systému. Jednání soudu jsou vedena v angličtině. V některých případech je však používán tradiční nebo zvykový zákon. Podle ústavy je soud povinen vzít v úvahu oba zákony, tj. jak běžný tak zvykový. Rozhodný zákon je stanoven soudem a jeho volba může být zvlášť významná, pokud se týká nároků na pozemky nebo přírodní zdroje.

Rizika místního trhu jsou typická pro rozvojové země. Především není zcela dokončen právní rámec regulující obchod, vymahatelnost práva je tedy na relativně nízké úrovni. Nedostatečná infrastruktura pak znesnadňuje dodávky. Relativně vysoká míra korupce představuje další překážku na trhu. Je vhodné nalézt důvěryhodného partnera.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se při jednáních pouze v košili a kravatě.

PNG je exotická země, jejíž obyvatelé mimo velká města nadále žijí rituálním tradičním životem. Tradiční oděvy kryjí jen velmi malou část těla. Obyvatelé sice nejsou agresivní, rozhodně se však doporučuje cestovat do oblastí mimo města bez místního průvodce.   

Úřední jazyky:

 • ok pisin (úřední)
 • angličtina (úřední)
 • hiri motu (úřední)
 • a dále asi 836 různých domorodých jazyků a dialektů

Státní svátky:

 • 1.1. Nový rok
 • 29.3. Velký pátek
 • 30.3. Velikonoční sobota
 • 31.3. Velikonoční neděle
 • 1.4. Velikonoční pondělí
 • 10.6. narozeniny královny
 • 23.7. Den národní paměti
 • 26.8. Den pokání
 • 16.9. Den nezávislosti
 • 25.12. Vánoce
 • 26.12. Vánoce

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Česká republika patří mezi země, jejíž občané mohou získat víza na letišti. Bližší informace naleznete zde. V PNG není přihlašovací povinnost na policii, turistům se však doporučuje ve vlastním zájmu vyrozumět policii o plánovaném pobytu mimo města. Vízový poplatek za turistické vízum při příletu je nulový. Pro obchodní účely je poplatek za vícevstupé krátkodobé vízum 1000 Kina a za jednovstupé 500 Kina.

Očkování: Očkování proti žluté zimnici se požaduje od osob starších 1 roku, které přijíždějí ze zemí s endemickým výskytem žluté zimnice. Očkování by mělo proběhnout nejméně 10 dní před vstupem do země. Naléhavě se doporučuje očkování proti virové hepatitidě a proti břišnímu tyfu. V případě dlouhodobého pobytu se doporučuje očkování proti virové hepatitidě B. Očkování proti Japonské encefalitidě se doporučuje cestovatelům, kteří budou dlouhodobě pobývat ve venkovských lokalitách a vlhkých oblastech, kde existuje riziko expozice moskyty a komáry. Zkontrolujte si svá očkování proti záškrtu, tetanu a spalničkám.

Malárie: Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských částí. Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 1800 m.

Další rizika infekčních onemocnění: Horečka dengue, Encefalitida Murray Valley, Filarióza lymfatická, Skvrnitý tyfus, (blechy, vši), Hepatitida typu C, Venerické infekce.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zaměstnání zahraniční pracovní síly v PNG je nutné získat pracovní vízum a pracovní povolení, což bývá často zdlouhavý proces a dokonce IPA (Investment Promotion Authority) doporučuje za účelem vyřízení těchto formalit využít oficiálního (a řádně zaregistrovaného) „employment agenta“, ačkoliv se nejedná z hlediska právních předpisů o povinnost. Informace a kontakt k pracovním povolením lze nalézt rovněž v této příručce.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň zdravotní péče v zemi se velice liší ve městech a na venkově. Častým problémem můžou být výpadky proudu či nedostatek zásob medikamentů a dalšího vybavení. Jsou zde jak veřejná, tak soukromá zdravotnická zařízení.

Občanům ČR se doporučuje uzavřít kvalitní cestovní pojistku. Pokud není pro určitý úkon v zemi přítomné vybavení či správný specialista, pacient může být převezen do Austrálie. Je dobré se ujistit, že pojistka tuto eventualitu kryje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: