Paraguay: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

10. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

  

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Bez místního (důvěryhodného) zástupce není prakticky uzavřít žádný větší obchod. U rozsáhlejších obchodů s účastí státního sektoru nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v tendrech je zejména cena a technická úroveň, v konečné fázi však rozhodují „mimoekonomické faktory“. Je běžné, že vypsaný tendr se změní nebo zruší, o čemž jsou někteří lépe informovaní podnikatelé informováni dříve než je to oznámeno oficiálně. I proto je důležité vybrat si zkušeného a v oboru známého zástupce.  Je možno vstoupit do konsorcia dodavatelů jako subdodavatel. Mnohé tendry jsou vypisovány pro členy Meziamerické rozvojové banky (BID). ČR mezi ně nepatří, proto jsou české subjekty z těchto obchodů předem vyřazeny.

 

Využívání místních zástupců:

Klasickým prodejním kanálem v Paraguayi je využití místního zástupce, specializovaného v dané komoditě. Zástupci v příbuzných komoditách si mnohdy nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a společně obhospodařují. Zástupce může pracovat na provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet. Obchodní sféra v Paraguayi je relativně úzká a prakticky všichni účastníci se osobně znají. Právní rámec pro vztah mezi zahraniční firmou a místním zástupcem tvoří zákon 194/93. Z něj vyplývá také povinnost prokázat u soudu ukončení smluvního vztahu, jinak je zahraniční firma povinna svému bývalému zástupci zaplatit odškodné. 

Pokud bude sjednáván jako platební instrument akreditiv (nejlépe neodvolatelný a potvrzený) nebo platba předem v hotovosti, nemělo by k problému dojít. Jiná platební podmínka je již riskantní.

Vzhledem k nestandardnosti podnikatelského a obchodního prostředí je platba v hotovosti poměrně častá.

Vláda povoluje kontrakty v cizích měnách a neexistují legislativní zábrany pro převod cizí měny. Zákonem 60/90 je povolena repatriace kapitálu a zisku. Z repatriovaného zisku je pouze nutno zaplatit 5% daň z poukazované částky. Na transakce převyšující 10.000 USD platí ohlašovací povinnost vůči bance.

Vláda diktátora Strossnera skončila v roce 1989, ale dozvuky tehdejšího rozdělení společnosti jsou citelné dodnes. Lidé si stále pamatují kde které rodiny v té době stály, jaké díky tehdejší diktatuře měli někteří privilegia, zatímco druzí byli perzekuováni. I proto je dobré se diskrétně poptat na historické postoje Vašeho potenciálního partnera nebo členů jeho rodiny, které Vám on sám od sebe nesdělí, ale jeho (ne)přijatelnost pro současnou vládu může být klíčová podmínka pro Váš úspěch. Také propojení podnikatelů a politiků je v Paraguayi daleko silnější než třeba v Evropě. Je dobré to mít na paměti - hodně lidí se Vám bude chlubit svými konexemi ale jen někteří je skutečně mají,

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V současné době probíhá diskuze o dalším fungování uskupení Mercosur. Paraguay má zájem o urychlené uzavření dohody s EU, svou nabídku výrobků a služeb předložila mezi prvními.

Vláda vytvořila Národní plán exportů, jehož hlavním cílem je dosažení konkurenceschopnosti paraguayských výrobků a služeb na mezinárodních trzích. K dosažení stanovené mety je podle Plánu důležitá součinnost veřejného a soukromého sektoru a univerzit. Pravomoc k výkonu Plánu je delegována na ministra průmyslu a obchodu. Výkonným orgánem je Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX (Síť investic a exportů)., která má podobné funkce jako náš Czech Invest a CzechTrade..

Spolupráci Paraguaye s členskými zeměmi EU určuje Strategie Partnerství s EU (Country Partnership Strategy ) na léta 20015 - 2017.

Paraguay se jako členská země Mercosur od roku 1994 řídí tzv. společným vnějším clem, které je rozděleno do 11 stupňů, původně ve výši 0 - 20%. Hlavní princip stanovení cla je postaven na zásadě, že výrobek s vyšší přidanou hodnotou má vyšší clo. V roce 1998 došlo k plošnému zvýšení cel o 3% s tím, že jednotlivé země mohou podle potřeby aplikovat i nižší nárůst.

Od 1. ledna 1995 se zboží vyrobené v jednotlivých zemích Mercosur pohybuje v rámci tohoto bloku bezcelně.

Při exportu do Paraguaye je vyžadována faktura, dále nákladový list a balicí list (konsignace). Kromě toho může být požadována proforma faktura a doklad o původu zboží.

Není známo, že by vláda v posledních letech uplatnila netarifní překážky obchodu.

U zemědělských výrobků jsou při dovozu požadovány sanitární certifikáty. Certifikáty musí mít apostillu z MZV v zemi exportéra. Potraviny a léčiva je nutno před dovozem do Paraguaye registrovat na Ministerstvu zdravotnictví.

Všechny výrobky na trhu musí nést označení země původu, léky (a některé potraviny) musí být označeny datem expirace, cigarety a další zboží škodící zdraví musí být tímto varováním také viditelně označeny, na importovaném pivu musí být vyznačen výrobce a další informace ve španělštině. Podobná omezení se týkají textilního zboží a obuvi. Zákaz dovozu je aplikován pouze u minima produktů, mezi ně patří obnošené šatstvo.

Normami se zabývá národní normalizační a technologický institut (INTN), který spolupracuje s ostatními zeměmi Mercosuru na tvorbě standardů. Pouze málo paraguayských firem má certifikaci ISO 900 a ISO 1400 (americké normy).

Ochrana domácího trhu

Vztahy s Argentinou a Brazílií do určité míry komplikuje velmi liberální politika Paraguaye v oblasti bankovnictví a obchodu a naopak.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení pobočky zahraniční firmy není komplikované. Žádost o registraci musí být sepsána ve španělštině, ověřena místním notářem nebo notářem v zemi původu, poté je potřeba na konzulárním odboru MZV ČR vyžádat apostillu. Žádost musí obsahovat tyto doklady:

 • zakládací listinu a stanovy mateřské firmy,
 • doklad země původu o registraci firmy,
 • rozhodnutí mateřské firmy o založení právního subjektu v Paraguayi a kapitál pobočky(min. 10.000 USD),
 • pověřovací listiny místního vedení společnosti,
 • ustanovení o stálé adrese v Paraguayi.

Tyto doklady jsou předloženy Ministerstvům financí a zahraničních věcí a notářsky ověřené pro zápis do obchodního rejstříku. Současně je třeba firmu účetně zaregistrovat na daňovém úřadu. 

Roční výsledky hospodaření, změny základního kapitálu mateřské společnosti i změny základního kapitálu pobočky nemusí být sdělovány, ale musí být předloženy k nahlédnutí při případné kontrole státními inspektory.

Náklady na založení firmy:

 • kolky (dočasně zrušeno): 2 % z kapitálu
 • legalizace dokumentů: 100 USD
 • notářské poplatky: proporčně ke kapitálu
 • daňová a účetní registrace: 500 USD
 • honoráře právním zástupcům: 1 500 USD

Základní typy společností

Akciová společnost (Sociedad Anonima, S.A.)  - výše základního kapitálu musí být v plné výši upsána při zakládání společnosti.

Akciová společnost musí ze zákona vytvořit rezervu až do výše 20 % upsaného kapitálu, přičemž pro její  tvorbu je odváděno každoročně 5 % ze zisku po zdanění.

Pro založení a udržení akciové společnosti je zapotřebí minimálně dvou společníků (akcionářů), přičemž státní příslušnost a trvalý pobyt nejsou rozhodující. Pro ředitele akciové společnosti neplatí žádná omezení ohledně trvalého pobytu nebo národnosti.

U společnosti s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L.) není stanoven minimální kapitál. Kapitál musí být plně upsán a alespoň 50% musí být uhrazeno v hotovosti. Zbytek možno uhradit do dvou let od založení, pokud nejde o naturální vklad. Pokud je zbývajících 50% realizováno v naturáliích, musí být tento naturální vklad proveden ihned při založení společnosti.

Stejně jako v případě akciové společnosti musí být vytvořeno rezervní fond ve výši 20% kapitálu.

Společnost s ručením omezeným musí být založena a provozována alespoň dvěma společníky, maximální počet společníků je 25, přičemž společníkem nemůže být akciová společnost.

 

Existují ještě další typy společností - pobočky zahraničních firem, kolektivní společnost, komanditní a komanditní akciová společnost, kapitálová a průmyslová společnost a individuální s.r.o. 

 

 

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Momentálně se jako nejvhodnější forma prezentace českých exportérů jeví spolupráce s Centro de Importadores del Paraguay C.I.P. (Centrum paraguayských dovozců), e-mail: cip@cip.org.py. Veletrhy srovnatelné s Evropou, buď tradicí nebo velikostí, v Paraguayi nejsou. V paraguayských podmínkách je ovšem nesrovnatelně účinnější než jakákoliv reklama osobní kontakt, byť i jen prostřednictvím spolehlivého místního zástupce. Asi třetinu trhu pokryje samo hlavní město. Nejběžnější je reklama v televizi a v tisku, rozhlas je užíván k reklamě především pro venkovské obyvatelstvo. Ostatní formy (billboardy apod.) jsou používány méně.

Výstavy a veletrhy v zemi mají spíše lokální charakter zaměřený na rukodělnou produkci.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Paraguay patří k zemím, kde ochrana práv duševního vlastnictví není prioritou. Na veřejných tržištích jsou prodávány výrobky s označením světových výrobců a v drtivé většině jsou pochybného původu. Tento tržištní prodej zaznamenává nejvyští rozkvět v Ciudad del Este. Většina falešného zboží má původ v Číně a přes Paraguay směřuje na další trhy v Latinské Americe. Problém je tak velký, že USA pravidelně ve své zprávě o dodržování ochrany duševního vlastnictví (Special 301) uvádí Paraguay jako zemi, která patří k největším porušovatelům těchto práv.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je stanoveno zákonem 2.051/2003 de Contrataciones Públicas (zde). Podle něj jsou při výběru upřednostňovány místní firmy, do 10 %. Podle zákona se musí řídit organizace státní správy, vedení departamentů, obce, veřejné podniky nebo centrální banka. Za správné provádění zodpovídá národní ředitelství veřejných zakázek, DNCP. Zakázky se zveřejňují na jednotném portálu - zde

 

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky soutěže, jejich formu a perfektně představit firmu. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním podrobného formuláře dochází v podstatě k první části prezentace. 

 

V prosinci 2017 státy bloku Mercosur podepsaly dohodu o vzájemném otevření trhu svých veřejných zakázek firmám z jiných zemích Mercosur.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zásadní podmínkou uspokojivého vyřešení sporů je dobrý advokát. Jde však o záležitost  nákladnou. Vlastní soudní procesy jsou navíc charakteristické značnou zdlouhavostí, mohou trvat i několik let. Proto je lepší zabránit případnému soudnímu sporu již v počátcích obchodního případu, například zajištěním spolehlivého způsobu placení. 

Někdy banky váhají s provedením platby do zahraničí, protože mají obavy z obvinění z napomáhání praní špinavých peněz. Proto je vhodné mít veškerou obchodní a platební dokumentaci vždy pohotově k dispozici, nejen v elektronické ale raději i papírové podobě, ideálně ve španělštině.

 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

, Pracovní jednání

Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech. Oblečení pro jednání má spíše konzervativní charakter, zejména v bankovních kruzích. Je dobré pamatovat, že klima v Paraguayi je velice horké a vlhké, je proto možné, že Váš partner přijde na jednání bez kravaty. V tom případě se můžete jeho stylu klidně přizpůsobit, není to faux pas. Při jednání se konzumuje především káva a voda. 

Pokud je součástí programu večeře, počítejte s jejím začátkem kolem 20:30 hod. a jejím trváním za 23 hodinu.

Oficiální jednání se vedou převážně ve španělštině, veškeré záznamy a dokumenty z jednání se rovněž doporučuje pořizovat ve španělštině, neboť pouze v tomto jazyce mají právní hodnotu a jsou v zemi registrovatelné. Většina Paraguayců s vyšším vzděláním ovládá obvykle další cizí jazyk, zejména angličtinu. Paraguayští obchodní partneři většinou vyžadují od svých zahraničních partnerů dochvilnost, i když ji mezi sebou často nedodržují. Je zvykem dodržovat polední pauzu (12:00 - 15:00). V tuto dobu je neslušné žádat o schůzky, pokud hostitel nepozve svého partnera na pracovní oběd. Není vhodné jednání uspěchat, paraguayský partner si obvykle bere čas na rozmyšlenou.

Je obvyklé, že na společenský podnik se Paraguayci dostaví s půlhodinovým zpožděním. Běžné je oslovování akademickými tituly.

Státní svátky, pracovní doba

Pracovní zákoník (Ley 213 z r. 1993, zde) je stanoven osmihodinový pracovní den při max. 48 hod. pracovním týdnu. Noční pracovníci mohou pracovat jen 7 hodin, tedy týdně 42 hod.  Běžná zkušební doba je 60 dnů, u velice specializovaných pozic je možné dohodnout jiný termín.

Obchody jsou otevřeny obvykle od 8:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00, od pondělí do pátku a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Úřední hodiny jsou obvykle v pracovních dnech od 8:00 do 17:00, s polední pauzou. Banky jsou obvykle otevřeny od 8:45 do 16:00, ale některé zavírají již ve 12:15.

Celostátní svátky:

2018:

 • 12. červen - Den příměří (ve válce o Chaco)
 • 15. srpen - Panna María de Asunción, den založení Asunciónu
 • 29. září - vítězství u Boqueronu
 • 1. listopad - Všech svatých
 • 8. prosinec - Neposkvrněného početí
 • 25. prosinec - Boží hod vánoční

2019:

 • 1. leden - Nový rok
 • 1. březen - Den hrdinů
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek
 • 1. květen - Den práce
 • 14. květen - Státní svátek - vyhlášení nezávislosti
 • 15. květen - Den matek.

Hlavní školní prázdniny začínají během prvního prosincového týdne a trvají do začátku března dalšího roku. Obdobím dovolených jsou v Paraguayi měsíce leden a únor. Většina firem má v důsledku dovolených silně omezený provoz.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V prosinci 1999 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi ČR a Paraguayí.

V prosinci 2003 byla podepsána Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi ČR a Paraguayskou republikou, vztahující se na dobu pobytu do 90 dnů za účelem turistiky. Žádosti o dlouhodobé vízum (nad 90 dnů) lze vyřizovat na paraguayském velvyslanectví ve Vídni nebo ji podat na honorárním konzulátu Paraguaye v Praze, který  ji zašle k vyřízení výše uvedenému zastupitelskému úřadu.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro získání pracovního místa potřebuje cizinec získat povolení k povolení, které může být krátkodobé nebo trvalé. V zahraničí přes konzulární oddělení Velvyslanectví nebo v Paraguayi přes Generální ředitelství migrace (DGM, Dirección General de Migraciones) se předkládají:

Pas a rodný list

Potvrzení o místu bydliště

Výpis z trestního rejstříku

Potvrzení zdravotní způsobilosti 

Potvrzení finanční solventnosti (např. výpis z bankovního účtu s uloženou částkou vyšší než 5.000 USD. Někdy lze nahradit akademickým diplomem s potvrzením o výši platu v Paraguayai.

 

Celý proces lze zahájit na paraguayjském velvyslanectví ve Vídni (zde).

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lze využít soukromých zdravotnických zařízení (za úhradu). V případě, že je pacient pojištěn na cestu a pobyt, musí se předem u své české pojišťovně informovat na podmínky ošetření. 

Paraguay je zemí se zvýšeným rizikem tropických a přenosných onemocnění. Občas se objevují případy horečky dengue, také žluté zimnice. Země se snaží vymýtit malárii. Pití pouze balené vody a očkování před cestou jsou základními podmínkami na bezproblémový pobyt v zemi.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: