Paraguay: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k netransparentnímu obchodnímu prostředí není možno bez místního (důvěryhodného) zástupce uzavřít žádný větší obchod.  Určitou pomocí by mohl být honorární konzulát ČR, který byl otevřen v listopadu 2005. Konzul Antony Chytil má dobré kontakty na úrovni vlády i podnikové.

U rozsáhlejších obchodů s účastí státního sektoru nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v tendrech je zejména cena a technická úroveň, v konečné fázi však rozhodují „mimoekonomické faktory“. Je možno vstoupit do konsorcia dodavatelů jako subdodavatel. Mnohé tendry jsou vypisovány pro členy Meziamerické rozvojové banky (BID). ČR mezi ně nepatří, proto jsou české subjekty z těchto obchodů předem vyřazeny.

Jistá možnost pro české firmy by se mohla otevřít v rámci projektů EU.

Využívání místních zástupců:

Klasickým prodejním kanálem v Paraguayi je využití místního zástupce, specializovaného v dané komoditě. Zástupci v příbuzných komoditách si mnohdy nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a společně obhospodařují. Zástupce může pracovat na provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet. Obchodní sféra v Paraguayi je relativně úzká a prakticky všichni účastníci se osobně znají. Právní rámec pro vztah mezi zahraniční firmou a místním zástupcem tvoří zákon 194/93. Z něj vyplývá také povinnost prokázat u soudu ukončení smluvního vztahu, jinak je zahraniční firma povinna svému bývalému zástupci zaplatit odškodné. 

Pokud bude sjednáván jako platební instrument akreditiv (nejlépe neodvolatelný a potvrzený) nebo platba předem v hotovosti, nemělo by k problému dojít. Jiná platební podmínka je již riskantní.

Vzhledem k nestandardnosti podnikatelského a obchodního prostředí je platba v hotovosti poměrně častá.

Od r. 1994 vláda povoluje kontrakty v cizích měnách a neexistují legislativní zábrany pro převod cizí měny. Zákonem 60/90 je povolena repatriace kapitálu a zisku. Z repatriovaného zisku je pouze nutno zaplatit 5% daň z poukazované částky. Na transakce převyšující 10.000 USD platí ohlašovací povinnost vůči bance.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci mohou v zemi pracovat pouze po obdržení imigračního víza. Vízum je uděleno v případě, kdy kvalifikace nabízená cizincem  je v Paraguayi nedostatková. Poměrně hladce jsou vyřizovány žádosti těch cizinců, kteří budou v Paraguayi pracovat na vedoucích místech a důležitých technických funkcích v zahraničních firmách. Pro krátkodobý pobyt českých občanů (do 90 dnů za účelem turistiky) není s Paraguayí vízová povinnost, tzn., že stačí cestovní pas platný nejméně 6 následujících měsíců od data vstupu na území Paraguaye.

Žádost o dlouhodobé vízum může být vyřizována na paraguayském konzulátu ve Vídni (je možné podat i na honorárním konzulátu Paraguaye v Praze - ten ji zašle k vyřízení do Vídně). Celý proces je poměrně zdlouhavý.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lze využít soukromých zdravotnických zařízení (za úhradu). V případě, že je pacient pojištěn na cestu a pobyt, musí se předem u své české pojišťovně informovat na podmínky ošetření. 

V posledních letech bylo hlášeno několik případů horečky dengue v Asunciónu a malárie a dengue v provinciích Caaguazu,  Alto Paraná, Canindeyu a Guaira (asi 160 km východně od Asunciónu). Toto nebezpečí je vyšší v letních a podzimních měsících - tedy od ledna do května. Pitná voda se doporučuje pouze zakoupená v lahvích.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V současné době probíhá diskuze o dalším fungování uskupení Mercosur. Paraguay má zájem o urychlené uzavření dohody s EU, svou nabídku výrobků a služeb předložila mezi prvními.

Vláda vytvořila Národní plán exportů, jehož hlavním cílem je dosažení konkurenceschopnosti paraguayských výrobků a služeb na mezinárodních trzích. K dosažení stanovené mety je podle Plánu důležitá součinnost veřejného a soukromého sektoru a univerzit. Pravomoc k výkonu Plánu je delegována na ministra průmyslu a obchodu. Výkonným orgánem je Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX (Síť investic a exportů)., která má podobné funkce jako náš Czech Invest a CzechTrade..

Spolupráci Paraguaye s členskými zeměmi EU určuje Strategie Partnerství s EU (Country Partnership Strategy ) na léta 20015 - 2017.

Paraguay se jako členská země Mercosur od roku 1994 řídí tzv. společným vnějším clem, které je rozděleno do 11 stupňů, původně ve výši 0 - 20%. Hlavní princip stanovení cla je postaven na zásadě, že výrobek s vyšší přidanou hodnotou má vyšší clo. V roce 1998 došlo k plošnému zvýšení cel o 3% s tím, že jednotlivé země mohou podle potřeby aplikovat i nižší nárůst.

Od 1. ledna 1995 se zboží vyrobené v jednotlivých zemích Mercosur pohybuje v rámci tohoto bloku bezcelně.

Při exportu do Paraguaye je vyžadována faktura, dále nákladový list a balicí list (konsignace). Kromě toho může být požadována proforma faktura a doklad o původu zboží.

Není známo, že by vláda v posledních letech uplatnila netarifní překážky obchodu.

U zemědělských výrobků jsou při dovozu požadovány sanitární certifikáty. Certifikáty musí mít apostillu z MZV v zemi exportéra. Potraviny a léčiva je nutno před dovozem do Paraguaye registrovat na Ministerstvu zdravotnictví.

Všechny výrobky na trhu musí nést označení země původu, léky (a některé potraviny) musí být označeny datem expirace, cigarety a další zboží škodící zdraví musí být tímto varováním také viditelně označeny, na importovaném pivu musí být vyznačen výrobce a další informace ve španělštině. Podobná omezení se týkají textilního zboží a obuvi. Zákaz dovozu je aplikován pouze u minima produktů, mezi ně patří obnošené šatstvo.

Normami se zabývá národní normalizační a technologický institut (INTN), který spolupracuje s ostatními zeměmi Mercosuru na tvorbě standardů. Pouze málo paraguayských firem má certifikaci ISO 900 a ISO 1400 (americké normy).

Ochrana domácího trhu

Vztahy s Argentinou a Brazílií do určité míry komplikuje velmi liberální politika Paraguaye v oblasti bankovnictví a obchodu a naopak.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení pobočky zahraniční firmy není komplikované. Žádost o registraci musí být sepsána ve španělštině, ověřena místním notářem nebo notářem v zemi původu, poté je potřeba na konzulárním odboru MZV ČR vyžádat apostillu. Žádost musí obsahovat tyto doklady:

 • zakládací listinu a stanovy mateřské firmy,
 • doklad země původu o registraci firmy,
 • rozhodnutí mateřské firmy o založení právního subjektu v Paraguayi a kapitál pobočky(min. 10.000 USD),
 • pověřovací listiny místního vedení společnosti,
 • ustanovení o stálé adrese v Paraguayi.

Tyto doklady jsou předloženy Ministerstvům financí a zahraničních věcí a notářsky ověřené pro zápis do obchodního rejstříku. Současně je třeba firmu účetně zaregistrovat na daňovém úřadu. 

Roční výsledky hospodaření, změny základního kapitálu mateřské společnosti i změny základního kapitálu pobočky nemusí být sdělovány, ale musí být předloženy k nahlédnutí při případné kontrole státními inspektory.

Náklady na založení firmy:

 • kolky (dočasně zrušeno): 2 % z kapitálu
 • legalizace dokumentů: 100 USD
 • notářské poplatky: proporčně ke kapitálu
 • daňová a účetní registrace: 500 USD
 • honoráře právním zástupcům: 1 500 USD

Základní typy společností

Akciová společnost (Sociedad Anonima, S.A.) je v Paraguayi  - výše základního kapitálu musí být v plné výši upsána při zakládání společnosti.

Akciová společnost musí ze zákona vytvořit rezervu až do výše 20 % upsaného kapitálu, přičemž pro její  tvorbu je odváděno každoročně 5 % ze zisku po zdanění.

Pro založení a udržení akciové společnosti je zapotřebí minimálně dvou společníků (akcionářů), přičemž státní příslušnost a trvalý pobyt nejsou rozhodující. Pro ředitele akciové společnosti neplatí žádná omezení ohledně trvalého pobytu nebo národnosti.

U společnosti s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L.) není stanoven minimální kapitál. Kapitál musí být plně upsán a alespoň 50% musí být uhrazeno v hotovosti. Zbytek možno uhradit do dvou let od založení, pokud nejde o naturální vklad. Pokud je zbývajících 50% realizováno v naturáliích, musí být tento naturální vklad proveden ihned při založení společnosti.

Stejně jako v případě akciové společnosti musí být vytvořeno rezervní fond ve výši 20% kapitálu.

Společnost s ručením omezeným musí být založena a provozována alespoň dvěma společníky, maximální počet společníků je 25, přičemž společníkem nemůže být akciová společnost.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Momentálně se jako nejvhodnější forma prezentace českých exportérů jeví spolupráce s Centro de Importadores del Paraguay C.I.P. (Centrum paraguayských dovozců), e-mail: cip@cip.org.py. Velmi účinnou a osvědčenou formou propagace je také účast na specializovaných veletrzích a výstavách. V paraguayských podmínkách je ovšem nesrovnatelně účinnější než jakákoliv reklama osobní kontakt, byť i jen prostřednictvím spolehlivého místního zástupce. Asi třetinu trhu pokryje samo hlavní město. Nejběžnější je reklama v televizi a v tisku, rozhlas je užíván k reklamě především pro venkovské obyvatelstvo. Ostatní formy (billboardy apod.) jsou používány méně.

Výstavy a veletrhy v zemi mají spíše lokální charakter zaměřený na rukodělnou produkci. K významnějším veletrhům lze zařadit Mezinárodní veletrh dobytkářství, zemědělství, obchodu a služeb (bližší informace).

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Paraguay patří k zemím, kde ochrana práv duševního vlastnictví není prioritou. Na veřejných tržištích jsou prodávány výrobky s označením světových výrobců a v drtivé většině jsou pochybného původu. Tento tržištní prodej zaznamenává nejvyští rozkvět v Ciudad del Este.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je stanoveno zákonem 2.051/2003 de Contrataciones Públicas. Podle něj jsou při výběru upřednostňovány místní firmy.

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky soutěže, jejich formu a perfektně představit firmu. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním podrobného formuláře dochází v podstatě k první části prezentace. Nepříjemná (pro české podniky) je ta okolnost, že u značné části těch nejzajímavějších zakázek je požadováno, aby země uchazeče byla členem Meziamerické rozvojové banky (Banco Interamericano de Desarrollo - BID) a tím je dopředu česká firma diskvalifikována.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zásadní podmínkou uspokojivého vyřešení sporů je dobrý advokát. Jde však o záležitost  nákladnou. Vlastní soudní procesy jsou navíc charakteristické značnou zdlouhavostí, mohou trvat i několik let. Proto je lepší zabránit případnému soudnímu sporu již v počátcích obchodního případu, například zajištěním spolehlivého způsobu placení.

Dlužník je povinen nejdříve uspokojit pohledávky bank, poté státu a teprve nakonec soukromé věřitele.

Je vhodné potenciálního obchodního partnera prověřit u renomovaných firem.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Pracovní jednání

Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech. Oblečení pro jednání má spíše konzervativní charakter, zejména v bankovních kruzích. Oficiální jednání se vedou převážně ve španělštině, veškeré záznamy a dokumenty z jednání se rovněž doporučuje pořizovat ve španělštině, neboť pouze v tomto jazyce mají právní hodnotu a jsou v zemi registrovatelné. Většina Paraguayců s vyšším vzděláním ovládá obvykle další cizí jazyk, zejména angličtinu. Paraguayští obchodní partneři většinou vyžadují od svých zahraničních partnerů dochvilnost, i když ji mezi sebou často nedodržují. Je zvykem dodržovat polední pauzu (12:00 - 15:00). V tuto dobu je neslušné žádat o schůzky, pokud hostitel nepozve svého partnera na pracovní oběd. Není vhodné jednání uspěchat, paraguayský partner si obvykle bere čas na rozmyšlenou.

Je obvyklé, že na společenský podnik se Paraguayci dostaví s půlhodinovým zpožděním. Běžné je oslovování akademickými tituly.

Státní svátky, pracovní doba

Ústavou je stanoven osmihodinový pracovní den při šestidenním pracovním týdnu. Noční pracovníci mohou pracovat jen 7 hodin, tedy týdně 42 hod.  Obchody jsou otevřeny obvykle od 8:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00, od pondělí do pátku a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Úřední hodiny jsou obvykle v pracovních dnech od 8:00 do 17:00, s polední pauzou. Banky jsou obvykle otevřeny od 8:45 do 16:00, ale některé zavírají již ve 12:15.

Celostátní svátky:

 • 1. leden - Nový rok
 • 1. březen - Den hrdinů
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek
 • 1. květen - Den práce
 • 15. květen - Státní svátek - vyhlášení nezávislosti
 • 29. květen - Boží tělo
 • 12. červen - Den příměří (ve válce o Chaco)
 • 15. srpen - Panna María de Asunción, den založení Asunciónu
 • 29. září - vítězství u Boqueronu
 • 1. listopad - Všech svatých
 • 8. prosinec - Neposkvrněného početí
 • 25. prosinec - Boží hod vánoční

Hlavní školní prázdniny začínají během prvního prosincového týdne a trvají do začátku března dalšího roku. Obdobím dovolených jsou v Paraguayi měsíce leden a únor. Většina firem má v důsledku dovolených silně omezený provoz.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V prosinci 1999 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi ČR a Paraguayí.

V prosinci 2003 byla podepsána Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi ČR a Paraguayskou republikou, vztahující se na dobu pobytu do 90 dnů za účelem turistiky. Žádosti o dlouhodobé vízum (nad 90 dnů) lze vyřizovat na paraguayském velvyslanectví ve Vídni nebo ji podat na honorárním konzulátu Paraguaye v Praze, který  ji zašle k vyřízení výše uvedenému zastupitelskému úřadu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: