Perspektivní obory pro vývoz do Mexika

1. 6. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Mexika, mezi které patří především dopravní infrastruktura, energetika a těžba, technologie pro ochranu životního prostředí, informatika, obranný průmysl, letecký průmysl a zdravotnická technika. Dokument dále obsahuje SWOT analýzu, která se zaměřuje na rozbor silných i slabých stránek a příležitosti i rizika této země.

Obchodně ekonomické vztahy mezi ČR a Mexikem mají dlouholetou tradici – první známé významnější obchodní kontakty jsou z konce 18. století (vývoz českého skla), ale např. české plátno se do Mexika vyváželo již v 16. století.

Vývoj obchodní výměny mezi Českou republikou a Mexikem má od druhé poloviny 90. let vzestupný trend, přičemž na růstu vzájemného obchodu se nejvíce podílejí nadnárodní společnosti (především koncern VW). Mexiko, které bylo vždy naším „vývozním“ teritoriem, je od roku 1998 teritoriem „dovozním“. Mexiko považuje Českou republiku zvláště v poslední době za klasicky dobrého a solventního obchodního partnera se stabilním ekonomickým prostředím a trhem členského státu EU. V obchodně politické oblasti vzájemných vztahů neexistují zásadní překážky pro rozvoj obchodní a hospodářské spolupráce.

Více informací o vzájemných ekonomických vztazích naleznete na BusinessInfo.cz.

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby obchodní relace s Mexikem

Silné stránky

 • potenciál mexického trhu s více než 100 miliony spotřebitelů
 • dlouhodobá politická stabilita v Mexiku
 • stabilizované podmínky tržního hospodářství v Mexiku, značná liberalizace dovozu, nízká míra inflace a trvale udržitelný kurz mexického pesa vůči USD, EUR a dalším volným měnám
 • zapojení Mexika do globálních a regionálních ekonomických struktur: Mexiko je členem mj. WTO, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), Organizace pro spolupráci v asijsko-pacifické oblasti (APEC), Pacifické aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru, Chile); v Andském společenství národů (CAN) má statut pozorovatele
 • snaha mexické vlády posílit obchodní vazby Mexika se zeměmi EU
 • členství ČR v EU v kontextu s Dohodou EU–Mexiko znamená zvýšení důvěryhodnosti ČR jako partnera pro obchodní a hospodářskou spolupráci
 • smluvní základna (vedle Dohody EU-Mexiko jsou uzavřeny též dvoustranné dohody: dohoda o podpoře a ochraně investic, dohoda o zamezení dvojímu zdanění, bezvízová dohoda)
 • postupně se stabilizující podnikatelská základna v ČR, přičemž řada podniků přichází na trh s novými výrobky, které mohou díky své kvalitě a užitným hodnotám proniknout i na mexický trh
 • rostoucí trend obchodní výměny od roku 1995 mezi ČR a Mexikem, výraznější nárůst českého vývozu do Mexika v posledních letech; v současné době je Mexiko naším největším obchodním partnerem v Latinské Americe

Slabé stránky

Na straně Mexika:

 • v oblasti geografického pokrytí mexického trhu je třeba brát v úvahu vzdálenost mezi Českou republikou a Mexikem a značnou rozlohu Mexika. Dále vysokou kriminalitu, korupci, nízkou průhlednost vypisovaných veřejných výběrových řízení a tendrů a nízkou úroveň rozvoje místní justice. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat ke konzultacím a průzkumu trhu místní specializované firmy a obchodní komory, včetně asociací a svazů nebo přímo do obchodní relace zapojit místní zástupce
 • vysoká míra nezaměstnanosti, a to jak ve městech, tak hlavně v zemědělských oblastech, malá tvorba nových pracovních příležitostí, pomalé snižování daňové zátěže daňovým poplatníkům
 • vysoký podíl černé ekonomiky

Na straně České republiky:

 • nepružnost českých firem při uspokojování zvýšené poptávky mexického trhu
 • nepřipravenost českých firem oslovit mexický trh nabídkami ve španělském jazyce
 • omezená možnost rozvíjet obchodní aktivity bez fyzické přítomnosti na mexickém trhu a vysoká nákladnost takové přítomnosti
 • nedostatečné obchodně ekonomické zastoupení ČR v Mexiku –1 pracovník zastupitelského úřadu, který má na starosti obchodně ekonomickou agendu, ZK CzechTrade v Mexiku – pouze 1 pracovník
 • oboustranně nedostatečné využívání veletrhů a výstav, organizování podnikatelských misí
 • informovanost a zpětná vazba – diplomatický pracovník versus zástupce firmy

Hrozby

 • zesilující agresivní hospodářská expanze Číny a výsadní postavení ekonomiky USA v této oblasti
 • lokálně přetrvávající zhoršená bezpečnostní situace
 • korupce a nízká rozhodovací transparentnost soudů na všech stupních
 • nízká průhlednost vypisovaných veřejných výběrových řízení

Perspektivní obory

 • Energetika – rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení na výrobu elektrické energie a budování nových s důrazem na ochranu životního prostředí, těžba ropy a plynu, uhlí a rud.
 • Dopravní infrastruktura – možnosti např. u dodávek komponentů pro železnice a metro či dodávek pro automobilový průmysl. Potřeby v oblasti propojení elektrických a telekomunikačních systémů. Přímá výrobní kooperace s mexickými i zahraničními firmami, které působí na území Mexika.
 • Technologie pro ochranu životního prostředí – spalovny a třídírny odpadů, čističky a úpravny vod, zásobování vodou venkovských a městských aglomerací, technologie pro výrobu biopaliv, zalesňování, ochrana půdy proti erozi, protipovodňová ochrana.
 • Informatika – včetně spolupráce na třetích trzích.
 • Obranný průmysl – potřeba modernizace vybavení bezpečnostních složek mexického státu vyvolává poptávky po dodávkách speciálního materiálu (jmenovitě z oblasti leteckého průmyslu, vojenské a zabezpečovací techniky).
 • Zemědělské stroje a traktory, technika a zařízení pro zavlažování a zalesňování, stroje na zpracování dřeva – rozvojové plány mexické vlády si vyžádají značné množství nových zařízení a technologií.
 • Chemikálie a hnojiva – souvisí s rozvojem zemědělské výroby.
 • Letecký průmysl
 • Zdravotnická technika a farmaceutika
 • Služby spojené s turismem

V návaznosti na strategii mezinárodní konkurenceschopnosti MPO připravilo novou „Exportní strategii na období let 2012–2020“, která bude reflektovat změny na světovém trhu a ve světové poptávce, bude respektovat finanční rámec státního rozpočtu a bude více oborově i teritoriálně orientovaná.

Závěr

Nový koncept prioritních zemí vznikl v úzké spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. Česká rada pro obchod a investice dne 5. 3. 2009 přijala usnesení, kterým deklarovala zájem podnikatelské sféry o koncept prioritních zemí jakožto užitečný nástroj pro efektivní koncentrování zdrojů státu pro podporu vývozu. Nejedná se o výlučný koncept, ale o systém komunikace mezi státní správou a podnikatelskou sférou a společné plánování akcí.

Potřebujete-li jakékoliv informace týkající se podnikatelských aktivit souvisejících s Mexikem, vstupem na jeho trh, překonávání překážek na hranici nebo obchodních příležitostí, je vhodným zdrojem Souhrnná teritoriální informace (publikovaná na BusinessInfo.cz). K dispozici máte též bezplatnou zelenou linku pro export na telefonním čísle 800 133 331, export@mpo.cz. Jakýkoliv námět můžete signalizovat vedoucímu zahraniční kanceláře CzechTrade miroslav.mandak@czechtrade.cz, tel.: 00525 552 553 393, vedoucímu obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Mexico City na e-mail commerce_mexico@mzv.cz, tel.: 005255/5531 2544, nebo pracovníkovi MPO – Ing. Martina Jeníčková, jenickovam@mpo.cz, tel.: +420 224 852 049.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek