Peru: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

10. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Peru

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

V posledních letech (2014-2016) evidoval ZÚ Lima řadu požadavků českých firem na sdělení informací o podmínkách k možnostem nabídky a potenciálního importu českých technologií a produktů do Peru, napříč různými sektory. V oblasti energetiky a distribuce elektrické energie české firmy projevovaly zájem o export turbín pro malou vodní energetiku, převodovek, kondenzátorů a rozvaděčů. Pro důlní průmysl se pak jednalo o armatury, mechanizmy pro vertikální přepravu v dolech a osvětlovací techniku. V oblasti dopravy je zájem nabídnout vozidla pro kolejovou dopravu a komponenty pro budování infrastruktury (nové linky metra apod.). V letecké dopravě je cílem nalézt uplatnění pro česká malá dopravní letadla, ale i dodat modulární letiště a telekomunikační zařízení. Ve stavebnictví jsou sledovány možnosti uplatnění českých stavebních a průmyslových výtahů, vzduchotechniky a stavebního materiálu na bázi aerosolů. Peruánský trh též zkoumají české firmy v oblasti ICT, kde jsou předmětem zájmu přepínače pro distribuci TV signálu, speciální mobilní telefony a SW pro finanční služby. Ofenzivním sektorem českého průmysl je též obrana a bezpečnost, kde je zájem o uplatnění speciálního materiálu pro fyzickou ochranu osob a objektů. Z nezařazených českých produktů pak byly nabízeny skladovací kontejnery, konstrukce pro zábavní průmysl, broušené sklo, kosmetika apod.

V opačném směru, peruánské firmy aktivněji projevovaly zájem v energetice (např. konkrétně turbína pro renovaci malých vodních elektráren pro důlní průmysl), v laboratorní a diagnostické technice a v zařízení pro zubní lékařství.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je peruánský, je lepší mít přímého zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží, než se snažit realizovat obchody na dálku. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

V roce 2002 byla založena Česko - peruánská obchodní komora. Cílem této iniciativy bylo podpořit rozvoj vzájemného obchodu. Komora sdružovala místní české a peruánské podnikatele s obchodními zájmy v Peru, resp. v ČR. Komora byla aktivní pouze v prvních letech po založení, později její aktivita ustala a v současné době komora přestala vyvíjet jakoukoliv činnost. Komora formálně existuje, nicméně všechny pokusy zaměřené na obnovení její činnosti doposud ztroskotaly.

Na české straně začala v roce 2016 fungovat smíšená obchodní komora Česká - Tichomořská aliance / ČESTA, která se věnuje rozvoji obchodních vazeb mezi českými a peruánskými firmami (Peru je členem Tichomořské aliance a v mnohých ekonomických ukazatelech vykazuje aktuálně nejslibnější výsledky).

Peru představuje pro české firmy velký potenciál, jehož využití je podporováno prostřednictvím společných prezentačních akcí, jako jsou veletrhy, podnikatelské mise nebo různé proexportní semináře.

V dubnu 2015 proběhla mise ministra obrany ČR s podnikatelskou účastí, jejímž cílem bylo posílit obchodní styky mezi oběma zeměmi v perspektivním oboru.

V květnu 2015 následně proběhla na základě projektu ekonomické diplomacie úspěšná účast ČR a českých firem na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky SITDEF 2015 (14. – 17. května). Tento prestižní veletrh se koná každé dva roky a na jeho následující, 6. ročník, jsou již v tuto chvíli velmi zvány české firmy z oboru. Proběhne v Limě, v sídle velení pozemních sil v San Borja, ve dnech 18. – 21. května 2017. Veletrh se těší zřetelné podpoře vlády a ozbrojených sil Peru, přičemž očekává se více než 40 000 domácích i zahraničních návštěvníků z řad vládních institucí, ozbrojených sil, vedení policie. Je tedy jedinečnou příležitostí k prezentaci českých obranných a bezpečnostních technologií, průzkumu trhu a hledání místních a regionálních partnerů. ZÚ navíc počítá v případě reprezentativního zájmu českých firem s předložením návrhu na podporu v rámci ekonomické diplomacie. Zainteresované české firmy by tak měly svoji účast již v tuto chvíli ZÚ Lima avizovat.

Dodatečnou oporou pro české obchodní zájmy v perspektivní oblasti obrany je nově otevřený úřad českého vojenského a leteckého přidělence pro Peru. Vedoucí tohoto specializovaného úřadu, pplk. Marcel Božek, byl akreditován v Peru na konci dubna 2016. Tímto významným krokem byl vytvořen nový perspektivní kanál pro profesionální komunikaci ve vztahu k peruánským ozbrojeným a bezpečnostním silám, i ve smyslu přesnější identifikace potřeb a trendů, což přinese dodatečnou podporu českým ekonomickým a obchodním zájmům. Jeho stálá kancelář se sice nachází při ZÚ Brasília, ale v Peru bude realizovat pravidelný monitoring v terénu a vyhodnocovat příležitosti v tomto specifickém a pro ČR perspektivním sektoru. Byl proto též začleněn do organizační struktury velvyslanectví ČR a systému české diplomacie vůči Peru.

Během úvodních jednání vojenského a leteckého přidělence v Peru v dubnu 2016 se pro české podniky s vážným zájmem o účast na budoucích mezinárodních veřejných zakázkách v Peru ukázala jako důležitá informace o existenci nové agentury akvizičního řízení ozbrojených sil, přes kterou dle nové legislativy musí jakýkoliv nákup vojenské techniky ze zahraničí procházet, a která se ještě před vypsáním vlastních tendrů zabývá též průzkumy trhu. Její ředitel, genmjr. vzdušných sil Carlos Caballero León během jednání sdělil, že jeho tým bude do databáze pro budoucí příležitosti vkládat české firmy, které ho přímo osloví se svým firemním profilem a katalogem nabízených produktů (www.acffaa.gob.pe, emailové adresy: ccaballero@acffaa.gob.pe / dj@acffaa.gob.pe)

Pro druhou polovinu roku 2017 (září TBC) je pak na straně MPaO v rámci systému podpory oficiálních účastí plánována oficiální účast ČR a českých firem na veletrhu v oblasti důlního průmyslu PERUMIN/EXTEMIN 2017. Ten probíhá každé dva roky v Arequipě, jejíž regionální ekonomika je z významné části zaměřena na důlní průmysl a nachází se tam významné (převážně otevřené) doly pro těžbu kovů (nejvíce měď). V sudé roky, včetně 2016, probíhá významný veletrh důlního průmyslu v Limě - Expomina. Pro letošní ročník se připravuje pro tuto příležitost delegace českých firem (14. – 16. září 2016).

Obecně se českým firmám se zájmem o proniknutí do Peru v tom kterém oboru doporučuje, a to zvlášť v prvních fázích, kdy firma není v Peru ani v Latinské Americe známá a nedisponuje místním zástupcem, účast na některém z mezinárodních veletrhů v Limě nebo i mimo hlavní město. Celá řada z nich se těší mezinárodní prestiži a jsou předními akcemi svého druhu v Latinské Americe. V řadě oborů probíhají každoročně nebo minimálně jednou za dva roky, což se týká mj. energetiky, stavebnictví, obrany, bezpečnosti, dobývací techniky apod. Na veletrhu bývá zastoupeno celé spektrum dobře připravených peruánských firem s patrným zájmem o diverzifikaci své nabídky pro místní trh, které se poohlíží po nových příležitostech a jsou ochotny na místě diskutovat o nových nabídkách v oboru, kde již distribuují jiné evropské, americké nebo asijské značky. Výhodou jsou jejich solidní znalosti daného trhu (viz níže seznam doporučených veletrhů)

Peru je zemí s otevřenou ekonomikou. Vláda podporuje jak investice, tak rozvoj obchodní výměny se všemi zeměmi světa. I přes změnu vlády je patrná silná kontinuita, pokud jde o zájem o diverzifikaci vnějších vztahů. Kromě kontaktů v rámci regionu Peru usiluje zejména o prohloubení spolupráce se státy EU a také s asijským regionem. Dovozní i vývozní režim je liberalizován, stát oficiálně neklade žádné překážky rozvoji obchodu.

Nejperspektivnější obory pro české firmy v Peru

Pro české firmy existuje potenciál pro obchodní spolupráci jak v tradičních oborech (důlní průmysl, energetika a doprava), tak pokud jde o nové technologie, zahrnující ekologické technologie, obnovitelnou energetiku a ICT. ZÚ ve spolupráci s českou obchodní komunitou vytipoval následující obory, na jejichž monitoring je směřována přednostní pozornost, a které byly definovány jako skupiny exportních položek.

1/ Důlní průmysl: čerpadla, buldozery, rypadla, drtičky, motory, generátory, kompresory, nákladní vozy, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech, armatury;

V Peru by se mohly uplatnit vyspělé technologie pro různé fáze důlního průmyslu včetně pro revitalizaci degradované krajiny po těžbě, která je stěžejním sektorem peruánské ekonomiky.

2/ Výroba a distribuce elektrické energie: turbíny na vodní páru, rozvaděče, transformátory, kompenzační kondenzátory, kabely, kohouty, převodovky;

Tyto komodity ČR do Peru dlouhodobě úspěšně dodávala. Nejnovějším významným referenčním projektem v této oblasti je dodávka turbíny pro vodní elektrárnu Poechos II v roce 2007 v regionu Piura na severu země, na což by mohlo být navázáno při výstavbě malých vodních elektráren dle současných národních plánů i při budování infrastruktury pro distribuci elektrické energie. Šance na uplatnění též mají i autonomní energetické celky na bázi obnovitelných zdrojů. Na konci února 2016 byl po více než roce završen proces vyhodnocování návrhů projektů na výrobu elektrické energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů v rámci již 4. veřejné soutěže v této oblasti. Vláda si nyní pochvaluje, že se jí podařilo docílit jedněch z nejnižších nákladů na takto vyráběnou elektrickou energii v celosvětovém měřítku. Nová zařízení pro výrobu elektrické energie by měla být uvedena do provozu do konce roku 2018, kdy zároveň má být dosažen 5% podíl obnovitelných energetických zdrojů na výrobě elektrické energie.

3/ Stavební průmysl: ocelové konstrukce, jeřáby, trouby, trubky, desky, železné tyče, čerpadla a kompresory, průmyslové výtahy;

Poptávky po progresivních technologiích a stavebních materiálech lze očekávat v souvislosti s pokračující všeobecnou stavební aktivitou. Očekává se, že sektor stavebnictví po přechodném zpomalení opět poroste rychleji než celkové HDP. Rozsáhlé investice dlouhodobě míří do bytové výstavby, kancelářských, konferenčních a nákupních center, hotelů, do silniční infrastruktury a cementáren. Sektor stavebnictví v posledních 15 letech rostl průměrným tempem 7,7 %. Největšího růstu dosáhl v roce 2010, a to 17,7 %. Od roku 2011 sektor klesá, v loňském roce poklesl o 5,9%, převážně kvůli poklesu veřejných investic. Očekává se, že v letošním roce by sektor opět mohl začít růst, a to o 1,5%.

4/ Doprava (zejména železniční a letecká): materiál pro stavbu železnic i vozový park (tramvaje, lokomotivy, výhybky, signalizace), letecká technika, letadla, telekomunikace pro letectví;

V tomto sektoru by české firmy mohly prostřednictvím subdodávek participovat na megaprojektech dopravních systémů a výstavby, resp. rozšiřování letišť.

Příkladem je probíhající výstavba systému metra. V současné době probíhá projekt výstavby 2. linky metra v Limě, která by měla mít 35 kilometrů a očekává se investice v celkové výši 5 346 mil. USD. Podle plánů by 2. linka metra měla být dokončena v první polovině roku 2020, nicméně již nyní je jasné, že výstavba bude mít přibližně roční zpoždění. Jedná se také o proveditelnosti výstavby 3. a 4. linky metra. Očekávaná investice do tohoto projektu je 4 640 mil USD do 3. linky a 4 350 USD do 4. linky. Dalším plánovaným projektem je rozšíření letiště Jorge Chávez v Limě, kdy se očekává, že by stavba druhé přistávací plochy a nového terminálu mohla být dokončena v roce 2023. Celková investice do tohoto projektu by měla být ve výši 1 062 mil. USD. Další plánovanou investicí je investice ve výši 599 mil. USD do letiště Chinchero (Cusco). Podle předpokladů by práce na tomto projektu mohly začít v polovině července 2016. V současné době se dojednávají plány financování celého projektu a čeká se, jestli vláda schválí podmínky, které navrhly banky.

Pro následující období se počítá s celkovou investicí do sektoru dopravy do rozpracovaných projektů ve výši 8 567 mil. USD, přičemž více než polovina bude mířit do výstavby 2. linky metra v Limě. Pro období 2016-2025 se očekává celková investice do sektoru dopravy ve výši 57 498 mil. USD, kdy 55,4 % by mělo mířit do silnic, 29,5 % do železnic, 10,9 % do přístavů a 4,1 % do letišť.

5/ Zemědělský a potravinářský průmysl: slad, pivo, lihoviny, cukrovinky, stroje na výrobu potravin;

Jedná se o perspektivní obor vzhledem k postupnému růstu středních příjmových skupin a všeobecné životní úrovně, což generuje poptávku po alternativních luxusních potravinách, nejvíce cukrovinkách, pochutinách na bázi cereálií a rýže, ale i uzeninách. Očekává se, že za období 2012-2016 vzroste průměrná spotřeba potravin na obyvatele o 55,2 %, což je jedno z nejrychlejších temp v regionu Latinské Ameriky. V oblasti nápojů by mohl být zajímavý rozvoj pivovarnictví a s tím spojený dovoz sladu. Důležitým cílem peruánských národních strategií je zajistit maximální potravinovou soběstačnost, bezpečnost a zvýšit agrární export, který se v současnosti nachází v krizi. V reakci na ni jsou formulovány strategie, jejichž obsahem je získávání zahraničních moderních technologií k budování domácích technologických kapacit a zvýšení přidané hodnoty, zejména pokud jde o agrární a potravinářský export. V tomto světle by s úspěchem mohly být nabídnuty stroje, které zvýší efektivitu v zemědělství a zpracování potravin.

6/ Obranný, bezpečnostní průmysl a civilní ochrana: letální i neletální zbraně, materiál a zařízení pro fyzickou i průmyslovou bezpečnost, ochranu dopravních prostředků, biometrika, elektronické bezpečnostní a monitorovací systémy, související ICT

Bezpečnost je v Peru vnímána jako hlavní priorita. Realitou v mnohých oblastech zůstává vysoká pouliční kriminalita. V některých lokalitách dochází k nepokojům a stávkám. Příhraniční oblasti i velká města se potýkají s nelegálním pašováním drog a souvisejícím organizovaným zločinem. Častými se staly extrémní klimatické vlivy zahrnující záplavy a sesuvy půdy. Peru se navíc nachází v tektonickém pásmu. Do zajištění fyzické, průmyslové bezpečnosti i nákupu prostředků pro reakci na mimořádné události dlouhodobě směřují rozsáhlé soukromé a i veřejné investice s tendencí růstu s tím, jak se rozšiřuje střední třída a společnost vnímá daná rizika stále vážněji. Dokládá to například růst prodejů neletálních zbraní v roce 2015 o 25 % a letálních zbraní o 38 %.

7/ Jako nový perspektivní obor se rýsují environmentální technologie, odpadové hospodářství a vodohospodářství (úprava vody, rozšiřování / modernizace vodovodní sítě, ČOV, protipovodňová ochrana atp.)

V návaznosti na Konferenci smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se v Limě konala od 1. do 12. prosince 2014, peruánská vláda zahájila či zvažuje řadu projektů zaměřujících se na environmentální otázky.

Např. dne 3. února 2015 prezident Humala oznámil poskytnutí finančních prostředků na vybudování čističek odpadních vod s cílem dekontaminovat jezero Titicaca na jihu země. Podle posledních zpráv Proinversión z dubna 2016 by v roce 2018 mělo dojít k přípravě technických dokumentů a v roce 2019 by měly být zahájeny práce na výstavbě 10 čističek odpadních vod. Celková investice do tohoto projektu by se měla pohybovat okolo 450 mil. USD.

Znečištění vodních zdrojů obecně je v současnosti v Peru velice aktuálním tématem. Ačkoli se peruánská vláda potýká v této oblasti s nedostatkem financí i odborných sil, k realizaci některých projektů zaměřených na zlepšení kvality vody přece jen postupně dochází. Např. za účelem dekontaminace řeky Rímac místní vodohospodářský úřad ve spolupráci se státní vodohospodářskou firmou SEDAPAL a ministerstvem bydlení zřídil pracovní skupinu, která má za úkol rozvinout strategii pro zlepšení a ochranu kvality vody v řekách Rímac a Huaycoloro. Dále například ve městě Cusco pak bylo investováno ve spolupráci s japonským partnerem více jak S./112 milionů (tj. cca 37 mil. USD) na zřízení a provoz čističky odpadní vod San Jerónimo, která byla uvedena do provozu v únoru 2014 atd.

Kromě zlepšování kvality vodních zdrojů se Peru zaměřuje rovněž na ekologičtější zpracovávání odpadu. Např. V roce 2004 Světová banka označila model skládky v Cuscu, vybudovaný v rámci projektu „Mechanismy odpadového hospodářství v kraji Cusco", za příkladný. V roce 2010 byl vyhlášen celonárodní projekt „Mechanismy čistého rozvoje“, jehož cílem je snížit emise skládkového plynu, jež způsobují globální oteplování. Přední firmou v oblasti ekologičtějšího zpracování odpadu je peruánská Petramás, která spolupracuje rovněž na projektu úpravy skládky Huaycoloro, v rámci níž dochází k zachycování a spalování bioplynu a následné produkci elektrické energie (4,8 MWh). Tato skládka byla rovněž oceněna Světovou bankou jako „jedna z nejlepších skládek na světě a vzor, který by měl být následován v celé Latinské Americe.” Peru k roku 2016 vybudovalo 12 řízených skládek s odpovídajícími standardy, což ale zdaleka nestačí a prostor je též pro uplatnění recyklačních technologií.

ČR se rovněž účastní na projektech ŽP v Peru prostřednictvím fondu Climate Finance Readiness Programme, který spravuje německá rozvojová agentura GIZ. V roce 2015 bylo uzavřeno MOU mezi MŽP ČR a Peru a byla tak vytvořena platforma pro budoucí strategickou a technickou spolupráci v této oblasti na bilaterální bázi.

Progresivní modely obchodní spolupráce nad rámec tradičního exportu

Peru se vyznačuje systémem, který sází na soukromé investice a partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále PPP) k rozvoji strategických sektorů namísto klasického financování projektů čistě z veřejných rozpočtů, což je motivováno vysokým zájmem na úspornosti státního rozpočtu a vyhýbání se dlouhodobým deficitům. Velké soukromé firmy, jak s domácím či zahraničním kapitálem, tak mohou zcela zásadním způsobem ovlivnit, jakými konkrétními projekty a v jakém technickém provedení budou překonány současné mezery v infrastruktuře, které podle nejnovějších odhadů dosahují 100 mld. USD. Nové legislativní změny, platné od roku 2016, usnadňují procedury pro prezentaci soukromé inciativy ve prospěch veřejných staveb a více posilují modely s klíčovou úlohou soukromého sektoru při budování infrastruktury.

Jedním z progresivních a unikátních modelů je financování projektů z budoucí daňové povinnosti. Soukromá firma, poté co je její projekt schválen, financuje veřejnou stavbu z vlastních zdrojů a v následujícím finančním období až 10ti let započte tyto náklady v rámci daňové povinnosti proti daním z příjmů právnických osob, které by zaplatila finančnímu úřadu (SUNATu), každoročně až do výše 50 %. Výhodou pro firmy je jejich zviditelnění. Výhodou pro územní celky, obce či veřejné univerzity je, že stavbu získají o mnoho let dříve, než kdyby musely projekt hradit z veřejných prostředků. V uplynulých letech se tento typ financování uplatnil zejména v sektorech vzdělání, odpadové hospodářství, městská doprava, telekomunikace a ochrana životního prostředí a je hojně využíván na úrovni regionálních a místních vlád.

Pro české firmy z toho vyplývá potřeba, uvedené příležitosti v rámci exportních strategií vyhodnocovat, stejně tak jako hledat přímou komunikaci s důvěryhodnými místními, regionálními i mezinárodními hráči, kteří jsou předkladateli a realizátory daných projektů, či se na daných projektech komplexně podílet.

Import z Peru do ČR

Pokud jde o případný import, mohl by být zajímavý dovoz textilu, především výrobků z jemné peruánské bavlny a lamí vlny (trička, sportovní a vycházkové bavlněné oblečení, svetry, ponča atd.). Kvalita těchto výrobků je mnohdy zcela mimořádná při přijatelné ceně. Zajímavý by mohl být i dovoz obuvi a uměleckých předmětů (indiánské přírodní umění, šperky ze zlata a stříbra atd.).

V tomtéž směru jsou dosud málo využívanou oblastí rovněž tradiční zemědělské komodity, jako je chřest, artyčoky, papriky, olivy, mango, avokádo a další tropické plodiny.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam a kontakty na nejdůležitější veletržní akce:

SIEE – Salón Internacional de la Energía Eléctrica
Zaměření: elektrická energie
Termín: 8. – 10. 6. 2016 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.siee.pe

ECOENERGIA – Salón Internacional de Energías Renovables
Zaměření: obnovitelná energetika
Termín: 8. – 10. 6. 2016 (nová akce, v příštím roce TBC)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.ecoenergia.pe

PETROANDES – Feria Internacional del Petróleo y Petroquímica
Zaměření: ropný a petrochemický průmysl
Termín: 8. – 10. 6. 2016 (nová akce, v příštím roce TBC)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.petroandes.pe

Expo TIC
Zaměření: Technologie, IT, komunikace
Termín: 7. – 9. 7. 2016 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: http://www.expotic.com.pe/

Expo Energy Efficiency / Led Expo
Zaměření: Energetika, obnovitelné zdroje
Termín: 25. – 28. 8. 2016 (každoročně)
Místo konání: Conetro de Convenciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: http://ledexpoperu.com/

EXPOMINA
Zaměření: důlní průmysl
Termín: 14. – 16. 9. 2016 (každé dva roky)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.expominaperu.com/

Expoalimentaria
Zaměření: potravinářství
Termín: 28. – 30. 9. 2016 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.expoalimentariaperu.com

Tecnosalud
Zaměření: zdravotnictví
Termín: 22. - 24. 9 2016 (každoročně)
Místo konání: Arequipa
Web: www.tecnosalud.com.pe

Excon – Exposición Internacional de Innovaciones de la Construcción
Zaměření: stavebnictví Termín: 11. – 15. 10. 2016 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.excon.com.pe

Expotextil
Zaměření: textilní průmysl
Termín: 20. – 23. 10. 2016 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.expotextilperu.com

Figas & Vehigas
Zaměření: plynařský průmysl
Termín: 27. – 29. 10. 2016 (každé dva roky)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.thaiscorp.com/figas/

FIMM - Feria & Congreso Internacional de Metalmecánica
Zaměření: obráběcí stroje, výrobní automatizace
Termín: 10.-13.11.2016 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.fimm.com.pe

  • V roce 2017:

SITDEF
Zaměření: obrana, bezpečnost, technologie pro prevenci přírodních katastrof
Termín: 18. – 21. 5. 2017 (každé dva roky)
Místo konání: Cuartel General del Ejército, San Borja, Lima (sídlo velení pozemních sil Peru)
Web: www.sitdef.com

PERUMIN / EXTEMIN
Zaměření: důlní průmysl
Termín: září 2017 – TBC (každé dva roky)
Místo konání: Arequipa
Web: www.convencionminera.com/perumin32/

Pozn.: Výše uvedené veletrhy, u kterých je uvedeno každoročně, se doporučuje sledovat prostřednictvím jejich www stránky pro upřesnění termínu

Většinu významných veletrhů organizují členové Asociace veletrhů Peru (Asociación de Ferias del Perú - AFEP), která vydává aktuální kalendář veletrhů pro nejbližší období.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: