Peru: Vztahy země s EU

10. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Limě má zastupitelský úřad absolutní většina zemí Evropské Unie. Některé země (např. Německo) mají konzulát(y) i v provinciích. V Limě se také nachází velvyslanectví Evropské unie.

Vztahy mezi EU a Peru jsou definovány Římskou deklarací z roku 1996, k posílení vztahů došlo v roce 2003 na základě Smlouvy o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Andským společenstvím (a mezi jeho členy navzájem). Dohoda o volném obchodu mezi EU a Peru pak byla uzavřena v roce 2010 a v roce 2013 vstoupila v platnost. Tato smlouva snižuje celní bariéry s tím, že k úplnému odstranění cel dojde v delším časovém horizontu, a celkově zlepšuje obchod mezi oběma stranami. Dále také cílí na otázky pracovních podmínek a rozvoj demokracie. EU se ve vztahu k Peru věnuje otázkám chudoby, rovnoprávnosti, lidským právům, demokracii a životnímu prostředí ale také např. boji s obchodem s drogami (Peru je jedním z hlavních producentů kokainové pasty a kokainu).

Dne 15. 3. 2016 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty - do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů - pro držitele všech druhů cestovních pasů Peru. Tato Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečné činnosti.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

10 hlavních importérů z Peru v rámci EU v mil. USD

Země

2012

2013

2014

Pořadí
  (2014)

2015

Pořadí (2015)

Španělsko

1 859,73

1 572,23

1 364,09

8.

1 091,14

5.

Německo

1 866,49

1 168,24

1 229,49

9.

915,18

10.

Nizozemsko

763,99

785,54

928,99

12.

878,33

12.

Itálie

1 022,12

1 017,56

681,78

15.

561,31

15.

Spojené království

610,03

570,42

606,89

19.

479,48

18.

Belgie

706,56

698,91

657,54

17.

461,72

20.

Francie

253,96

244,02

270,55

23.

270,85

21.

Bulharsko

314,48

307,6

245,40

24.

159,02

24.

Švédsko

189,07

110,89

113,56

33.

154,72

26.

Dánsko

-

-

114,04

32.

142,44

27.

Zdroj: SUNAT

V importu výše zmíněných zemí, které představují většinu peruánského exportu do EU, jasně dominují dva artikly: minerály a zemědělské produkty. Minerály zahrnují zlato, olovo, měď a zinek. Zemědělské produkty pak v závislosti na zemi ovoce, zeleninu či kávu. Dalším významnějším artiklem jsou ryby, rybí produkty a rybí moučka.

Největšími dovozci z Peru v rámci EU jsou tradičně Španělsko, Německo a Nizozemsko. Tyto země patří i celkově mezi významné dovozce z Peru. Pohybují se mezi 15 největšími dovozci z Peru v rámci všech zemí.


 

10 hlavních exportérů z EU (v mil. USD)

Země

2012

2013

2014

Pořadí
  (2014)

2015

Pořadí (2015)

Německo

1 364,74

1 386,25

1 476,97

6.

1 108,99

8.

Španělsko

798,48

878,63

762,27

15.

704,70

14.

Itálie

692,78

707,56

645,74

16.

637,49

15.

Francie

350,71

372,18

346,29

21.

361,75

19.

Spojené království

327,02

342,97

329,65

22.

304,25

23.

Švédsko

369,84

312,65

214,66

28.

222,76

25.

Belgie

217,88

265,44

277,11

25.

183,50

28.

Nizozemsko

180,88

155,45

161,36

31.

181,97

29.

Dánsko

-

-

71,83

-

146,25

32.

Rakousko

159,58

146,91

130,43

37.

120,63

36.

Finsko

150,94

173,19

134,10

35.

104,54

38.

Zdroj: SUNAT

Paleta exportovaných produktů z EU je velmi široká a záleží na jednotlivých zemích. Můžeme však říci, že strojírenské produkty (vč. zařízení pro energetiku) představují hlavní exportní artikl EU. Dále např. léky, parfémy, automobily a traktory.

Jak z výše uvedených tabulek vyplývá, na obchodu s Peru v rámci EU se výrazněji podílí Německo, Španělsko, Itálie, ale i Belgie a Nizozemsko. Zbylé země většinou nabízí konkrétní produkty (např. Spojené království whisky) a zároveň konkrétní produkty vyžadují (např. Francie chřest či Německo quinoa). Komoditní struktura obchodu u těchto zemí tak není příliš pestrá.

V roce 2015 došlo ke snížení obchodní výměny Peru z EU, a to jak na straně exportu, tak importu. Peruánský export na vnitřní trh EU poklesl oproti roku 2015 o -17,4 % a peruánský import z EU pak poklesl o -9,7 %. Tento vývoj je dán slábnoucí exportní výkonností Peru, ekonomickým zpomalením a nízkou regionální poptávkou (v rámci Latinské Ameriky) po peruánských výrobcích zpracovatelského průmyslu, což limituje poptávku na dovoz výrobních technologií.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 EU rozhodla poskytnout pro rozvojové fondy cílící na celou Latinskou Ameriku 2,5 mld. EUR na období let 2014 – 2020 (stejná suma byla poskytnuta i pro léta 2007 – 2013). Nová strategie však klade důraz na lokální projekty. Peru není v hlavní cílové skupině (např. Bolívie, Honduras), na druhou stranu také se nenachází ve skupině zemí, kterým se podíl na celkové pomoci sníží (např. Argentina, Uruguay).

Peru je považováno za zemi s vyššími středními příjmy a s ambicí překonat zbývající mezery v infrastruktuře, snižovat míru chudoby, zlepšit systém vzdělání a zdravotnictví tak, aby se k cílovému roku 2021 (výročí nezávislosti) zařadilo mezi země s vyššími příjmy jako plnoprávný člen OECD. V tomto světle lze předpokládat, že programy pro přibližování Peru ke standardům OECD a sdílení nejlepších zkušeností budou předmětem technické spolupráce EU a jejích členských zemí.

V tomto ohledu Peru přestává být typickou rozvojovou zemí. Rozvojová spolupráce (z nástroje DCI) byla rozhodnutím institucí EU pro Peru na základě výjimky prodloužena na (poslední) období 2014-2017, kdy je v uvedeném kontextu utlumována. Poté nicméně bude Peru nadále předmětem rozvojových projektů, a to z prostředků na regionální nebo tematické bázi.

Konkrétní suma pro léta 2014 – 2017 je 66 miliónů eur. Navíc byla v červnu 2014 přislíbena další pomoc ve výši 32 miliónů eur na potírání obchodu s narkotiky. Má být poskytovaná postupně až do roku 2017. Tato pomoc cílí na podporu produkce alternativních plodin, omezení spotřeby v Peru a samozřejmě na omezení samotné produkce. Celkově do Peru z evropských fondů přiteklo mezi léty 2007 a 2013 132 mil. EUR.

Z uplynulých programů lze zmínit EURO-PAN, jehož cílem bylo omezit podvýživu v andských regionech Ayacucho, Apurímac a Huancavelica, které patří k nejméně ekonomicky rozvinutým v rámci Peru. Výsledkem programu, který pracoval s necelými 61 milióny eur, je pokles podvýživy u dětí do 5 let z 60,1 % na 40,8 % ve zmíněných regionech a celostátně pak z 23 % na 18 %. Program probíhal v letech 2009 – 2013.

Obecně lze říci, že většina finančních prostředků směřuje do odlehlých regiónů a jejich cílem je napomoci těmto regionům v rozvoji v situaci nedostatečných kapacit a efektivity peruánských státních institucí. Peru totiž trpí velkými rozdíly v širším pojetí mezi Limou a zbytkem území, v užším pak mezi jednotlivými urbánními centry a periferními venkovskými oblastmi. Další část financí pak putuje na podporu tzv. Dobrého vládnutí, boje s podvýživou či problémy životního prostředí.

EU dále poskytuje ad hoc humanitární pomoc v případě přírodních katastrof jako jsou zemětřesení nebo záplavy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: