Pobřeží slonoviny: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

 

Ivoirijský úřad pro copyright (BURIDA) zavedl k prevenci padělků (a ochraně audio, video a literárních a uměleckých děl a počítačových programů) od roku 2004 označení a certifikační nálepky, od 2006 inicioval soudní řízení. V 2010 byl schválen nový zákon o copyrightu (s přísnějšími trestně-právními postihy).

Systém je však v zásadě dosud nefunkční (mj. i z důvodu vnitřních sporů v dohlížecím orgánu), implementace opatření neadekvátní. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

Další informace na webu www.burida.ci.

 

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Získávání informací o ivorijských firmách – důležité kontakty:

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní režim je rel. liberální, neexistují zásadní množstevní, teritoriální či jiná omezení.

Turisté /nad 15 let) mohou bez poplatku dovézt až 200 cigaret či 100/25 doutníků (100 cigarillos, 25 cigars)  nebo250 gtabáku, 1 láhev vína a 1 láhev tvrdého alkoholu, 1/2 toaletní vody a ¼ l parfému. Na celnici musí být deklarován dovoz videokamer (složen deposit). Z dovozu videokazet se platí daně.

Další informace na webových stránkách www.douanes.ci a www.doingbusiness.org.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Kontakt na agenturu pro podporu investic: www.cepici.gouv.ci

Zákl. kroky registrace:

 • Složení zákl. kapitálu a notářská certifikace („attestation de dépôt“). Trvání min. 10 dní prostřednictvím banky či 15 dní prostřednictvím notářské kanceláře. Poplatek 10 % kapitálu (pokrývá notáře/18.000 F CFA; stamp duty/500 F CFA za str. textu a registraci).
 • Předložení 2 výpisů z trestního rejstříku ředitelů společnosti. Trvání 4 dny. Poplatek3.000 FCFA).
 • Registrace statutu (v „Direction de l´enregistrement et du timbre“, do měsíce od podpisu statutu, v opačném případě se poplatky za registraci a stamp duty zdvojnásobí). Trvání 7 dní. Poplatky: kapitál do 5 mld. F CFA: 0,6 %, vyšší suma: 0,2 %.
 • Publikace registrace (v Journal officiel či v tištěných médiích - v případě médií je třeba na místním městském úřadě za2.100 FCFA legalizovat 3 výtisky). Trvání do 5 dní (publikaci je třeba učinit do 15 dní od registrace). Poplatky 8.760 FCFA za řádek textu.
 • Předložení publikace v obch. rejstříku („Registre du commerce et du crédit mobilier“). Trvání 3 dny. Poplatky 55.000 FCFA. Součástí je registrace všech souborných podkladů a získání tzv. „Déclaration de constitution de société“. Formuláře lze získat v Obchodní a průmyslové komoře.
 • Daňová registrace na MF („Déclaration fiscale d'existence“) – získání DIČ („numéro de compte contribuable“) a zaplacení (předem) tzv. „daně z licence“ („patente“ – kalkulována na zákl. odhad. ročního obratu společnosti a nákladů za pronájem obchodní adresy).
 • registrace zaměstnanců ve „Fonds de sécurité sociale nationale“ (předkládá se číslo registrační číslo firmy a DIČ, potvrzení o zaplacení utilit (elektřina, voda) a ID ředitele podniku) - číslo soc. registrace („numéro matricule“) je následně vygenerováno elektronicky. Trvání den, bez poplatku) a v „Caisse nationale de prévoyance sociale“ (předkládá se registrační formulář a „číslo soc.pojištění“ zaměstnance, ID nebo rodný list, snubní list a rodné listy dětí zaměstnance, 2 fotografie – všechny dokumenty s kopií. Trvání den, poplatek:10.000 FCFA).

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v médiích, reklama v rozhlase.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem, místním arbitrážím soudem). Do kontraktu se v každém případě doporučuje zapokomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi či mez. obch. arbitráží, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání.

(Místní soudní systém trpí celou řadou nedostatků, vymáhání práv je nejen velmi zdlouhavé (kauzy jsou někdy i po desítky let přesouvány ze soudu na soud), drahé a s otevřeným koncem. Většina soudců je spol.-pol. i finančně ovlivnitelná, většina případů, do nichž je zapojen zahr. investor, končí proti jeho zájmům. Soudy většinou ani nerespektují rozsudky zahr. tribunálů).

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obecné společenské normy

Velký vliv na spol. život má silná religiozita obyvatel (místní náb. zvyklosti a tradice je třeba v plnosti respektovat). Homosexualita sice není nominálně zločin a všeobecně se toleruje, v případě form. stížnosti na policii může ovšem dojít k postihu (za „veř. nepřístojnost“/„chování v rozporu se všeob. standardy“). 

Dodržování časových harmonogramů bývá volnější. Jakkoli hostitel většinou přichází se zpožděním, od návštěvníka se očekává dochvilnost a - v případě neplánované absence - vždy předem omluva, vysvětlení. 

Jednacím jazykem při obchodních jednáních je francouzština, znalost ostatních jazyků (angličtina) je menší.

Význam spol. a rodinných známostí a osobních kontaktů (navázání prvotního vztahu, mnohdy až po týdnech trpělivých jednání, př. spol. oběd)  je pro uzavírání obchodů zásadní. Ke spol. úzu patří, že vedoucí jednání (hostitel) uspořádá pro účastníky v hotelu či restauraci spol. akci. Víceméně automaticky se počítá s menšími věcnými dary a pozornostmi.

K dispozici je třeba mít vizitky (ve větším množství - distribuce - i opakovaná - se očekává v případě všech účastníků jednání).

Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat s relativně vysokou mírou byrokracie a korupce.

Pozdravy se řídí všeob. zásadami slušnosti (v obch. styku je třeba zdravit s využitím formálního i profesního titulu a velmi zdvořilého registru jazyka (pane ministře, je pro mne velkou ctí se s Vámi setkat…). S nepochopením budou přijata jakákoli neformální gesta či vtipy, familiární dotazy či komentáře či. Naprostým tabu jsou pol. komentáře.

Při prvním setkání si partneři třesou rukama (odstup od ostatních zhruba půl metru). Stisk má být srdečný, nikoli ovšem nepříjemně tvrdý. Jiné dotyky (poklep po zádech, ad.) nejsou povoleny.

Při pozdravech je třeba vzít v potaz etnicko-religiózní příslušnost partnera (země je kulturně velmi rozmanitá, většina osob je tudíž tolerantní, zvláštní ohledy je ovšem třeba dbát na konzervativní muslimské komunity, kde není povolena diskuse mezi muži a ženami).

Doporučuje se udržovat stálý oční kontakt (signál, že je partnerovi skutečně, se zájmem nasloucháno a že je respektován). Za nepřijatelná jsou považována obvyklá nestandardní gesta (ukazování na osoby, o nichž je řeč; vztyčování prostředníčku, říhání, krkání; ad.).

Ivoirijská společnost je silně hierarchická,  zvláštní ohledy jsou automaticky věnovány starším a váženějším osobám.

Lidé vyššího postavení požívají velké úcty (osoby z vyšších spol. vrstev vládou velkou mocí i prostředky, osoby z  nižších vrstev jsou považovány za bezvýznamné, automaticky s výrazně menšími příjmy/fyz. práce je fin. podhodnocena).

Od úspěšných členů rodiny se ovšem na druhou stranu obratem očekává příspěvek ostatním - na vzdělání, zdravotní potřeby, k zaměstnání, fin. podpora obecně, ad. Všichni o nichž se ví, že zdroji disponují, ale dělit o ně se odmítají, jsou vystaveni velkému spol. tlaku (nařčení z čarodějnictví, pokusy o otrávení, ad.).

Při rozhovoru s význ. členem domácí komunity či s místním podnikatelem je třeba pozorně naslouchat (mluvčího za žádných okolností nepřerušovat) a rozhovor z počátku věnovat pouze neutrálním tématům (spol. konverzace o zemi, kultuře, počasí, ad.). Prezentace projektu, podniku, osobních zkušeností ad. se ihned po setkání neočekává.

Zvláštní pozornost je věnována oblečení. Velký zřetel je věnován všem of. spol. podnikům (návštěvy, slavnostní inaugurace, festivaly, ad.), velkou péči os. vzhledu věnují zj. ženy.

Státní svátky a pracovní/prodejní doba 

Fixní:

 • 1. leden (Nový rok)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 7. srpen (Den nezávislosti)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 1. listopad (Všech svatých)
 • 15. listopad (Den míru, Journée nationale de la paix)
 • 7. prosinec (výročí úmrtí prvního prez. nezávis. Pobřeží, Félix/e Houphouët-Boigny/ho)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé:

 • Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)
 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid e-Kébir (tj. Eid-ul-Adhá/Tabaski, Svátek oběti)
 • Nanebevstoupení
 • Letnice
 • Velikonoce
 • Laila-Al-Qadr („Lendemain de la nuit du Destin“/zjevení Koránu, 27. den Ramadánu)

Od 11.4.2011 byl zaveden tzv. „nepřetržitý (prac.) den“ (journée continue) - 8 h prac. den se dělí na 5h dopoledne (7.30–12.30h) a 3h odpoledne (13.30–16.30h).

Mezinárodní letiště v Abidjanu je otevřeno neustále, pozemní hraniční přechody od 8.00 do 18.30h.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země je vyžadován (min. 6 měsíců) platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Berlíně (předložit je třeba vyplněný formulář se 2 fotografiemi, potvrzení o ubytování i „další doklady, které si pobřežní ZÚ vyžádá“). Další informace na webu www.diplomatie.gouv.ci.

Většina zahr. nemocnic a klinik je akreditována Mezinárodní komisí (1994-).

Ke vstupu do Pobřeží slonoviny je třeba potvrzení o vakcinaci proti žluté zimnici (není – li doklad předložen, vyžaduje se očkování na místě- za poplatek). Doporučuje se veškeré zákl. očkování proti nakažlivým onemocněním (tyfu, obrně, tetanu, dipthérii, meningitidě i žloutence typu A i B).

Pobřeží slonoviny je silně malarická oblast, opakovaně jsou evidovány případy cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV. Častá jsou průjmová onemocnění, dengue, filariasis, leishmaniasis, onchocerciasis (říční slepota), afr. trypanosomiasis (spavá nemoc) a jiné nemoci přenositelné hmyzem, tuberkulóza. Případná zdravotní rizika je nutno před  cestou konzultovat. S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci. Pít je záhodno pouze balenou vodu, zeleninu a ovoce omývat v desin. vodě, veškeré potraviny převařovat, jíst horké

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahr. pracovníci dle odhadů tvoří až 1/3 prac. síly.

Dle zákona z 2004 musí být prac. pozice na trhu min. 2 měsíce, než-li je, neobsazená, zaplněna cizím st. příslušníkem (a to za předpokladu, že po 2 letech bude zaplněna Ivoirijcem).

(Do 2007 museli zahraniční pracovníci disponovat i tzv. pobytovou kartou („carte de séjour“), náklady na niž ročně představovaly měsíční plat. Karta byla zrušena po protestech ČZ UEMOA, s argumentem, že jde proti logice volného pohybu osob v rámci reg. sdružení/čl. 91 smlouvy o UEMOA).

Dle Zákoníku práce (Code du travail) mohou všichni občané Pobřeží (krom policistů a vojáků) protestovat proti prac. podmínkám. Odbory (Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire) sdružují 42 % práce-schopných obyv. (87 % ve veř. sektoru), jejich vliv je však rel. slabý (min. mzda 36.607 FCFA, nástup do důchodu 55 let, prac. doba 40h týdně). 

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Většina zahr. návštěvníků v Abidjanu využívá Polyclinique internationale Ste Anne-Marie (PISAM, 00225/22.44.51.32) disponující nepřetržitou pohotovostní službou (24/7). Na pediatrii a gynekologii se specializuje Clinique Bleuets, 00225/22.41.72.08). Mimo metropoli jsou zdr. zařízení řídká.

Ve vážnějších případech odlet do ČR. Při ošetření v místě (které lze doporučit jen v naléhavých případech, většina lékařů nadto komunikuje pouze ve francouzštině) je nutné disponovat hotovostí, na pojištění většinou není brán zřetel.  Léky (i svět. značek, nikoli novinky) jsou sice rámcově k dispozici, nejnutnější se nicméně doporučuje vzít s sebou.

Další informace na webu www.mdtravelhealth.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: