Podnikání bez bariér

1. 4. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Malé a střední podniky, které v ČR tvoří 99,8 procent všech podniků, se potýkají s nedostatečnou kapacitou sledovat vývoj legislativy na evropské úrovni z personálních, finančních, časových ale i jazykových důvodů. Podnikatelé se tak často setkávají s tím, že se na některá opatření nedokázali včas připravit. K objasnění situace ve vybraných oblastech při podnikání na vnitřním trhu EU přispívá tento text zpracovaný Hospodářskou komorou ČR.

Vnitřní trh EU v datech

Ekonomická integrace Evropské unie plní hlavní roli v oblasti propojení rozdílných ekonomik jednotlivých států. V průběhu tohoto procesu se zrodily důležité mezníky potvrzující základní principy intergrace.

Legislativní procesy a rozhodování v EU

Evropské společenství, uplatňující zásady subsidiarity a proporcionality, nevyvíjí činnost v oblastech, které nespadají do jeho výlučné pravomoci. Pokud je možno dosáhnout vytyčených cílů lépe jednotlivě členskými státy, provádějí se opatření na národní úrovni. EU zasahuje pouze tehdy, kdy může být příslušných záměrů dosaženo lépe na evropské úrovni.

Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti služeb

Smlouva zakládající Evropské hospodářské společenství zahrnovala čtyři známé svobody (volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu) určující principy vnitřního trhu. Od 1. ledna 1993 začal fungovat Jednotný trh a to díky programu k odstanění netarifních překážek, jenž byl shrnutý Evropskou komisí r. 1985 v Bílé knize k dokončení vnitřního trhu. Skutečností bohužel zůstává přetrvávající výskyt překážek, které se stále staví proti hospodářským subjektům.

 • Podnikání na vnitřním trhu EU v oblasti služeb
 • Stav evropské legislativy v oblasti služeb
 • Stav české legislativy v oblasti služeb
 • Identifikace bariér v oblasti vnitřního trhu služeb
 • Návrhy řešení pro odstraňování překážek v oblasti služeb

Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti vzájemného uznávání, zavádění výrobků a technických norem

Na tvorbě HDP České republiky je velmi výrazný podíl malých a středních podnikatelů (MSP). Podnikání MSP je ovlivněno dostupností evropských a českých právních předpisů a technických norem. Text přináší informace o stavu české i evropské legislativy v oblasti vzájemného uznávání, zavádění výrobků a technických norem a identifikuje přetrvávající bariéry v dané sféře.

 • Podnikání a překážky v oblasti výrobků a norem
 • Stav evropské legislativy v oblasti výrobků a norem
 • Stav české legislativy v oblasti výrobků a norem
 • Identifikace bariér v oblasti výrobků a norem
 • Návrhy řešení v oblasti výrobků a norem

Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti daní

Porovnání daňového zatížení EU a mocností jako jsou USA a Japonsko se na straně EU jeví jako velmi vysoké. K zahájení rozpočtových a fiskálních reforem částečně povzbudilo národní vlády zavedení Paktu stability růstu a konsolidačního procesu členských států, přičemž některé státy této situace využili ke zvýšení daní místo toho, aby snížili vládní výdaje a platy ve státní sféře. I přes tento fakt se podařilo v horizontu pěti let daňové zatížení mírně snížit.

 • Podnikání na vnitřním trhu EU a daňová problematika
 • Daňová problematika v ČR v kontextu EU
 • Společný konsolidovaný základ daně právnických osob
 • Spotřební daně
 • Daň z přidané hodnoty
 • Ekologické daně
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek