Podnikání a překážky v oblasti výrobků a norem

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Za základní kámen fungujícího vnitřního trhu EU je považováno zajištění volné a spravedlivé soutěže jednotlivých subjektů na trhu. Na výrobky dovážené či vyvážené jsou ale kladeny nejrůznější technické požadavky zejména z pohledu ochrany spotřebitele, občana nebo životního prostředí. Tyto nároky se liší v závislosti na zemi a jejich přizpůsobování je mnohdy velmi nákladné.

Základem fungujícího vnitřního trhu EU, a tím i volného pohybu zboží, je zajištění volné a spravedlivé soutěže jednotlivých subjektů na trhu. Vedle snah velkých soukromých společností o získání dominantního postavení na trhu EU jsou to především pokusy členských států o regulaci trhu či o ochranu vlastních výrobců před dovozy, které volný trh narušují. Zatímco překážky typu cel nebo daní z dovozu se již v EU podařilo téměř odbourat, řada dalších překážek stále přetrvává. Čelní místo mezi nimi zaujímají nejrůznější technické požadavky kladené na dovážené či vyvážené výrobky, motivované snahou o ochranu spotřebitele, občana nebo životního prostředí. Požadavky na výrobek tzv. normy se často liší stát od státu a přizpůsobování výrobku rozdílným technickým předpisům a normám v různých zemích je velmi nákladné.

Nutnost dodržovat tyto normy neplatí jen v průmyslových oborech. Platí to stále více i v oblasti služeb, ve stavebnictví a v řemeslných profesích jako jsou např. instalatéři, topenáři, kominíci a další. Technické předpisy a normy mohou přinášet MSP řadu výhod (např. konkurenceschopnost), mohou ale také zvyšovat jejich administrativní zátěž, náklady a rizika nebo dokonce bránit inovacím.

Normy jsou dobrovolné. Výrobci se nemusejí řídit harmonizovanými normami, aby splnili směrnice na výrobek; výrobci mají volnost výběru jakéhokoli technického řešení, které splní základní požadavky. Pokud se řídí harmonizovanými normami, platí „předpoklad shody“ se základními požadavky směrnice. Výrobci musí uvádět shodu se směrnicí CE. Podrobné technické specifikace, obsažené v evropských harmonizovaných normách, zpracovávají příslušné evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI. Tyto normalizační organizace řídí tvorbu evropských norem, ale normy nevydávají. Postupují tento úkol svým národním členům, kteří je vydávají jako součást svých národních souborů norem. Dohodnutý a schválený text evropské normy musí být převeden národními členy do jejich národních norem do šesti měsíců. V ČR je tvorbou a vydáváním českých technických norem pověřen Český normalizační institut (ČNI), který je momentálně v procesu transformace. Soubor českých technických norem obsahuje více než 27 tisíc titulů, z toho tvoří evropské normy téměř 60 %, ostatní české normy jsou převzaté mezinárodní normy nebo normy českého původu. Cca třetina evropských norem jsou harmonizované evropské normy.

Stav evropské legislativy v oblasti výrobků a norem

Stav české legislativy v oblasti výrobků a norem

Identifikace bariér v oblasti výrobků a norem

Návrhy řešení v oblasti výrobků a norem

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek