Podnikání na vnitřním trhu EU a ochrana duševního vlastnictví

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Jednou ze čtyř priorit obnovené Lisabonské strategie by měla byt investice do znalostí a inovací a to dle Strategické zprávy o obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost z prosince roku 2007.

Podle Strategické zprávy o obnovené Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost z prosince 2007 by měly být investice do znalostí a inovací jednou ze 4 základních priorit obnovené Lisabonské strategie. Dostatečná ochrana práv duševního vlastnictví a průmyslových práv je zcela zásadní podmínkou k posílení inovací, podpoře investic do výzkumu a vývoji a transferu technologií na trh a tím i k realizaci často zmiňované nové páté svobodě – volnému pohybu znalostí (podle zakládacích smluv ES/EU je EU založená na 4 základních svobodách - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu).

Význam práv duševního vlastnictví podtrhuje i řada renomovaných studií – více než polovina vrcholových manažerů evropských společností tvrdí, že během 2 let budou mít právě práva duševního vlastnictví pro jejich firmy zásadní ekonomický význam („The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge“, Economist Intelligence Unit white paper 2007).

Patenty jsou díky bezprostřednímu napojení na inovace významným přínosem pro evropskou konkurenceschopnost. Jejich význam podtrhuje stoupající „cena patentů“ – vyčíslení podílu na HDP členských států – v období 2000–2002 dosáhlo hodnoty 1,16 % HDP (Studie „What are patents actually worth? The value of patents for today''s economy and society“ ze dne 23.7.2006). Množství evropských patentů roste meziročně o více než 5 %, i tak je ale hluboko pod úrovní USA nebo Japonska a to i u patentů podávaných u EPO (EPO registruje na jeden milion obyvatel 137 patentů ze zemí EU, 143 patentů z USA a 174 patentů z Japonska). Cena evropského patentu je zároveň 11x vyšší než v USA a 13x vyšší než v Japonsku (Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie a Didier François, The Cost Factor in Patent Systems, Université Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 06-002, Brusel 2006, viz s. 17 a násl).

Cenová dostupnost evropských patentů představuje obrovskou bariéru pro malé a střední podniky. Jen náklady na překlad podkladů pro udělení patentu představují asi 12 500 eur, náklady na spory týkající se patentů se podle jurisdikce členského státu pohybují v rozmezí 50 000–200 000 eur v první instanci a 40 000–150 000 eur ve druhé instanci (EPO Facts and Figures 2006).

Stav evropské legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Stav české legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Identifikace bariér v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Návrhy řešení v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Tisknout Vaše hodnocení: