Podnikatelé by nový zákon mohli využívat více

13. 4. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který je účinný od loňského října, přinesl dodavatelům i zadavatelům mnoho podstatných změn. Podnikatelé si vždy stěžovali na zbytečnou složitost a administrativu, kterou s sebou zákon nese.

Jestli se praxe snovým zákonem zlepšila, posuzuje Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti Otidea, která se zabývá administrací, poradenstvím a vzděláváním v oblasti veřejných zakázek. Podle ní zákon přináší určité úlevy, podnikatelé se je ale prozatím nenaučili využívat ve svůj prospěch.

S čím se podle vás dodavatelé veřejných zakázek v současné praxi potýkají nejvíce?
Často slýcháme od dodavatelů nářky, že jsou zadávací podmínky příliš složité, že musejí dokládat spoustu dokumentů a že je toho celkově moc. Ano, souhlasím, že někdy je potřeba doložit více dokumentů, aby se dodavatel mohl kvalifikovat. Na druhou stranu stále vídáme hodně nabídek, ve kterých dodavatelé dokládají spoustu dokumentů nad povinný rámec. A k nim zadavatel nepřihlíží a ani podle zákona přihlížet nemůže.

Můžete uvést konkrétní příklad?
Účastníci mají různé možnosti prokázání kvalifikace, záleží na režimu veřejné zakázky. Například v rámci tzv. zjednodušeného podlimitního řízení může dodavatel prokázat celou kompletní kvalifikaci prostřednictvím jediného dokumentu – čestného prohlášení. Přesto často dodavatelé předkládají čestné prohlášení a k tomu navíc i jednotlivé doklady. Ty už ale nejsou vůbec potřeba. Konkrétní doklady ve formě originálů či úředně ověřených dokumentů je povinen dodat až vítěz celé soutěže, případně účastník na základě výzvy zadavatele. Dodavatelé si tak pouze zbytečně prodražují a prodlužují samotnou přípravu nabídky. Myslí si, že čím víc papírů dodají, tím to bude lepší. Přitom tak úplně zbytečně zatěžují nejen sebe, ale i zadavatele. V rámci našich školení se proto snažíme podnikatele upozornit právě na taková skrytá zákoutí v oblasti kvalifikace a na skutečnost, že ne vždy platí pravidlo – čím více papírů, tím lépe.

Snížil podle vás nový zákon administrativní náročnost?
V některých věcech určitě ano. Podstatnou změnou v části kvalifikace je například prokazování zkušeností, tedy reference v oblasti dodávek a služeb. Oproti předcházející právní úpravě dnes platí, že pokud chce zadavatel od účastníka doložit zkušenosti s realizací dodávek a služeb, může požadovat pouze jejich seznam. Ti tedy již nemusí dokládat jednotlivá osvědčení či smlouvy a doklady o uskutečněných plněních jako dříve. Většina dodavatelů se ale zatím výhod, které jim nový zákon dává, využívat nenaučila. Často si tak bohužel situaci sami zbytečně komplikují.

Pozorujete už v praxi nějaké ulehčení, které nová právní úprava podnikatelům přinesla?
V těch zásadních věcech zatím bohužel moc ne. Velmi zajímavý je ale například institut zadávací lhůty. Je to lhůta, po kterou už účastník nemůže svoji nabídku změnit, stáhnout ji ze soutěže a podobně. Zároveň stanovuje lhůtu, do kdy musí zadavatel oznámit výběr vítěze. Když to zadavatel nestihne, je zadávací řízení ukončeno a jeho účastníci mohou po zadavatelích žádat účelně vynaložené náklady spojené s účastí v tomto řízení. Stanovení zadávací lhůty není však pro zadavatele povinné, pouze pokud by požadoval jistotu.

Myslíte si, že nový zákon přinese pozitivní změny v otázce hodnocení zakázek podle ceny?
Osobně se nedomnívám, že nový zákon přinese větší změnu, neboť pokud se podíváme na textaci zákona, tak je sice uvedeno, že nabídky se hodnotí podle ekonomické výhodnosti, avšak v jejím rámci může být hodnocena i pouze nejnižší nabídková cena či náklady životního cyklu. Pouze u některých zakázek je výslovný zákaz hodnocení jen na cenu, např. u projektových prací. V rámci stavebních zakázek a ostatních služeb je stále na zadavateli, jestli najde odvahu a použije i jiná kritéria pro hodnocení než jen cenu. My se například vždy snažíme nalézt jinou cestu než hodnocení jen cenou, třeba zohlednit organizaci a kvalitu týmu, technické parametry apod. Je však vždy na zadavateli, jestli na to nakonec přistoupí. Bohužel stále vidíme, že převládá obava hodnotit jinak než na cenu.

Kateřina Koláčková
Ředitelka společnosti Otidea

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004. Věnuje se komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Realizovala projekty v řádech desítek miliard korun. Je lektorkou, školí zadavatele i dodavatele veřejných zakázek.


Převzato z časopisu Komora

Aktuální informace k novému zákonu najdete též v kapitolách Právního průvodce podnikatele: BusinessInfo.cz/ppbi

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek