Podnikatelské prostředí v Bulharsku

6. 10. 2012 | Zdroj: EU Office ČS, a. s.

Stručné představení prostředí pro podnikání v Bulharsku. Informace o struktuře hospodářství, zahraničním obchodu i nejnovějších makroekonomických výhledech země. Základní charakteristiky týkající se daňového zatížení, možností zakládání obchodních společností i zaměstnávání pracovníků.

Základní údaje

  • Oficiální název: Bulharská republika (Republika Bulgariya
  • Počet obyvatel: 7 504 868 (2011)
  • Rozloha: 110 879 km2
  • Měna: Leva (BGN)
  • Etnické složení: Bulhaři 83,9 %; Turci 9,4 %; Rumuni 4,7 %

Zdroj: CIA World Factbook

Bulharsko vyhlásilo nezávislost na Osmanské říši roku 1908. Po 2. světové válce spadlo do sféry sovětského vlivu, pod kterým zůstalo až do roku 1989. Roku 2004 se stalo členem NATO a roku 2007 členem EU.

Bulharsko je parlamentní demokracií. V čele vlády stojí prezident volený na 5 let přímou volbou s možností jednoho znovuzvolení. Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu – Národní shromáždění (Narodno Sabranie), které se skládá z 240 poslanců volených na 4 roky.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod

Na první pohled je v bulharské hospodářské struktuře patrný vyšší podíl zemědělství, které spoléhá hlavně na produkci ovoce a zeleniny.

Průmysl, jehož význam je nižší než v ČR, se orientuje na výrobu elektřiny a plynu, potravin a nápojů či na strojírenství. Z hlediska služeb je nadprůměrně zastoupen cestovní ruch.

Bulharsko vyváží zejména textilní výrobky, železo a ocel, paliva a strojírenské výrobky. Nejvíce se vyváží do Německa (10,9 %), Itálie (9,9 %) a Rumunska (8,1 %). Bulharské podniky naopak nakupují v zahraničí
strojírenské výrobky, kovy a rudy, chemikálie a plasty, paliva, minerály a surové materiály. Nejdůležitějším dovozním partnerem je Rusko (16,3 %), Německo (11,8 %) a Itálie (7,5 %).

Makroekonomický výhled

Po více než 5% propadu ekonomiky v roce 2009 a nepatrném růstu 0,4 % o rok později dosáhlo bulharské hospodářství v roce 2011 růstu ve výši 1,7 %. Na výkonnost bulharské ekonomiky měla markantní podíl zejména průmyslová výroba, tažená především stále rostoucím exportem země.

Pro následující roky se očekává pomalé tempo hospodářského oživování, které se v roce 2013 bude pohybovat pod 2% hladinou růstu HDP. Silnější akceleraci balkánské ekonomiky bude bránit stále slabý trh práce (míra nezaměstnanosti zůstane v dvouciferných číslech), pokračujícím snižováním úvěrové zátěže podnikové sféry a stále sníženou aktivitou v oblasti stavebnictví.

Základní makro ukazatele 2010 2011 2012e 2013e
Růst HDP (%) 0,4 1,7 0,5 1,9
Míra nezaměstnanosti (%) 10,2 11,2 12,0 11,9
Inflace (%) 3,0 3,4 2,6 2,7
Deficit veřejných rozp. (% HDP) -3,1 -2,1 -1,9 -1,7
Veřejný dluh (% HDP) 16,3 16,3 17,6 18,5

Zdroj: Evropská komise; e – odhad

Stav veřejných financí bude i v nadcházejících letech výkladní skříní bulharského hospodářství. Deficit veřejných financí zůstane bezpečně pod „maastrichtskou“ hladinou 3 % a veřejný dluh se nedostane přes hranici 20 % vůči HDP.

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (2011) 11,2 %
Produktivita práce k Ø EU (2010) 41,4 %
Minimální měsíční mzda (1H/2012) 138,1 EUR
Ø měsíční náklady práce v odvětvích (2010) Bulharsko ČR
Zpracovatelský průmysl 359 € 1 303 €
Velkoobchod a maloobchod 395 € 1 350 €
Doprava a skladování 509 € 1 346 €
Ubytování, stravování a pohostinství 265 € 835 €
Informační a komunikační činnosti 895 € 2 616 €

Zdroj: Eurostat

Trh práce

Míra nezaměstnanosti v Bulharsku je dlouhodobě vyšší než v ČR, v roce 2011 tento rozdíl činil 4,5 procentního bodu. Naopak průměrná produktivita práce je zde vůči podobnému ukazateli v ČR nižší o cca 1/3. Minimální měsíční mzda v Bulharsku představuje ekvivalent 138,1 EUR.

Ve všech nejvýznamnějších bulharských podnikatelských odvětvích představovaly pracovní náklady přibližně jednu třetinu pracovních nákladů v ČR.

Základy pracovního práva

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji uzavřít na dobu určitou, neurčitou a na zkušební období. Pracovní smlouva na dobu určitou může být uzavřena v maximální délce 3 let. Pracovní smlouvu na zkušební období je možné uzavřít v délce max. 6 měsíců a po celou tuto dobu je ji možné vypovědět kdykoli bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta u výpovědi od zaměstnance musí činit min. 1 měsíc, max. 3 měsíce, záleží na podmínkách uvedených ve smlouvě. U výpovědi ze strany zaměstnavatele náleží zaměstnanci odstupné ve výši minimálně 4 měsíčních platů.

Základy obchodního práva

Společnost s ručením omezeným (OOD) je nejčastější formou vstupu zahraničních osob na bulharský trh, a to zejména díky omezenému ručení společníků OOD jen do výše jejich nesplaceného vkladu. Minimální požadovaný kapitál činí 2 BGN čili ekvivalent 25 CZK. Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost (AD), jejíž základní kapitál činí minimálně 50 000 BGN – tj. cca 630 000 korun.

Náklady na založení průměrné OOD nejsou v Bulharsku vysoké – aktuálně se pohybují do 150 BGN (cca 1 900 CZK). Administrativní záležitosti jsou hotové přibližně za týden, další 2 týdny trvá čekání na formální verdikt.

Právní forma Minimální kapitál
Kolektivní společnost není stanoven
Komanditní společnost není stanoven
Společnost s ručením omezeným 2 BGN
Akciová společnost 50 000 BGN
Komanditní společnost na akcie 50 000 BGN
Evropská společnost 120 000 EUR

Zdroj: Invest Bulgaria Agency (IBA)

Hlavní daně a vedlejší náklady práce

Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši pouhých 10 % a patří mezi nejnižší v Evropě. Srážková daň ve výši 5 % se vztahuje na dividendy vyplacené bulharským nerezidentům, pro rezidenty je rovna 0 %. Sazba daně z příjmů fyzických osob je stejně jako u právnických osob plošně 10 %.

Základní sazba DPH je 20 %, snížená sazba ve výši 9 % se vztahuje na hotelové služby. Některé druhy zboží a služeb jsou osvobozeny od DPH – jedná se např. o oblast zdravotnictví, školství a sportu, kultury a náboženství, dále finanční či pojišťovací služby aj.

Celkové příspěvky na sociální zabezpečení v Bulharsku činí 30,7 – 31,4 % z měsíční mzdy (zaměstnanec přispívá 12,9 % a zaměstnavatel 17,8 – 18,5 %), přičemž tyto příspěvky se odvádí z mezd pouze do výše 2 000 BGN (cca 25 000 CZK).

Daň/odvod Sazba
Korporátní daň 10 %
Daň z dividend nerezidentům 5 %
Daň z příjmu jednotlivců (rovná daň) 10 %
DPH (základní/snížená sazba) 20 % / 9 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanec 12,9 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatel 17,8-18,5 %

Zdroj: Social Insurance Code

Energetika

Bulharsko, podobně jako zbytek balkánského regionu, trpí nedostatkem energetických zdrojů. Podle údajů Světové banky přes 40 % spotřebované energie v Bulharsku pocházelo v roce 2009 ze zahraničí (v ČR to bylo cca 25 %).

Ceny elektrické energie jsou v Bulharsku obecně nižší než v České republice (v období mezi 2. pololetím 2007 a 2011 o více než 40 %). Obdobně si i bulharští spotřebitelé užívají nižších en plynu; ve sledovaném období byly průměrně o téměř 17 % nižší než v ČR.

Ø velkoobchodní ceny v 2H/2011 Bulharsko ČR
Elektrická energie (EUR/kWh) 0,0657 0,1071
Zemní plyn (EUR/GJ) 8,85 9,24

Zdroj: Eurostat, ceny bez DPH

Investiční pobídky

Bulharsko nabízí zahraničním investorům 3 základní typy investičních pobídek: daňové, zaměstnanostní a pobídky na základě Zákona na podporu investic. Daňové představují osvobození od korporátní daně ve vybraných regionech, odpuštění DPH při dovozu technologií či zvýšení odpisů na ICT či výdajů na R&D.

V rámci zaměstnanostních pobídek je možné získat až roční minimální mzdu a úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Pobídky na základě Zákona na podporu investic mají podobu zejména administrativní a finanční podpory na odborné vzdělávání a poradenství.

Převzato z Měsíčníku EU aktualit vydávaném EU Office České spořitelny, a. s.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek