Podnikatelské prostředí v Rumunsku

6. 11. 2012 | Zdroj: EU Office ČS, a. s.

Stručné představení prostředí pro podnikání v Rumunsku. Informace o struktuře hospodářství, zahraničním obchodu i nejnovějších makroekonomických výhledech země. Základní charakteristiky týkající se daňového zatížení, možností zakládání obchodních společností i zaměstnávání pracovníků.

Základní údaje

Oficiální název: Rumunsko (România)
Počet obyvatel: 21 413 815 (2011)
Rozloha: 238 391 km2
Měna: Rumunské nové leu (RON)
Etnické složení: Rumuni 89,5 %, Maďaři 6,6 %, Romové 2,5 %
Zdroj: CIA World Factbook

Rumunsko nabylo nezávislosti v roce 1878 a po 2. světové válce spadlo do sféry sovětského vlivu, pod kterým zůstalo až do roku 1989. Roku 2004 se připojilo k NATO a roku 2007 k Evropské unii.

V rumunském poloprezidentském systému je prezident volen přímou volbou na dobu pěti let v maximálním počtu dvou prezidentských období. Dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (137 členů volených na 4 roky) a Sněmovny (334 členů volených na 4 roky).

Struktura hospodářství a zahraniční obchod

Rumunskou anomálií je velké množství pracovníků v zemědělství, kde pracuje téměř každý třetí obyvatel. Na evropské poměry je zde i nadproporcionálně silný sektor průmyslu a stavebnictví, naopak služby jsou zde zastoupeny méně než činí průměr Evropské unie.

V zemědělské produkci země převažuje pšenice, kukuřice, brambory a chov ovcí. Průmyslová výroba se specializuje na oblast elektrického strojírenství a metalurgie.

Sektory národního hospodářství v Rumunsku

Mezi stěžejní exportní komodity Rumunska patří stroje, kovové materiály a rafinérské produkty. Hlavním rumunským exportním trhem je Německo, kam směřuje 18,9 % vývozu, následované Itálií (13,1%), Francií (7,6 %) a Tureckem (6,2 %). Nejvíce se do Rumunska dováží strojírenské výrobky, paliva a textil a více jak čtvrtina dovozu pochází z Německa a Itálie (17,2 %, resp. 11,4 %).

Makroekonomický výhled

Po dvouletém propadu rumunského HDP v letech 2009 a 2010 v kumulativním součtu o více než 8 % se v roce 2011 dočkalo rumunské hospodářství růstu ve výši 2,5 %. Růst byl tažen především posílením průmyslové výroby a taktéž příznivými výsledky v zemědělství.

Základní makro ukazatele
Základní makro ukazatele 2010 2011 2012e 2013e
Růst HDP (%) -1,6 2,5 1,4 2,9
Míra nezaměstnanosti (%) 7,3 7,4 7,2 7,1
Inflace (%) 6,1 5,8 3,1 3,4
Deficit veřejných rozp. (% HDP) -6,8 -5,2 -2,8 -2,2
Veřejný dluh (% HDP) 30,5 33,3 34,6 34,6

Zdroj: Evropská komise, e – výhled

Letos má HDP růst o dalších 1,4 % zejména pod vlivem oživení domácí poptávky. Naopak zahraniční vlivy budou mít na dynamiku hospodářství spíše brzdící roli.

Co se týče poměru veřejného dluhu vůči HDP, ten si v krizových letech prošel výrazným nárůstem, kdy se v roce 2011 stabilizoval na hodnotě lehce převyšující 33 %. To je však hodnota, kterou by Rumunům mohla závidět většina členů eurozóny.

Trh práce

Míra nezaměstnanosti je v Rumunsku soustavně vyšší než v České republice, i když rozdíly nejsou výrazné. V roce 2011 činil rozdíl 0,7 procentního bodu. V Rumunsku dosahovala míra nezaměstnanosti 7,4 % (v České republice činila 6,7 %). Naopak průměrná produktivita práce je o více než třetinu nižší než v České republice. Minimální měsíční mzda v Rumunsku je 700 RON, což představuje ekvivalent 157,3 EUR.

V nejvýznamnějších odvětvích podnikatelské sféry dosahovaly náklady práce zhruba polovičních hodnot České republiky, v něterých odvětvích i méně. Například v rumunském zpracovatelském průmyslu jsou náklady prácev průměru o 54 % nižší.

 
Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (2011) 7,4 %
Produktivita práce k Ø EU (2010) 43,0 %
Minimální měsíční mzda (2H/2012) 157,3 EUR
Ø měsíční náklady práce v odvětvích (2010) Rumunsko ČR
Zpracovatelský průmysl 538 € 1 303 €
Velkoobchod a maloobchod 570 € 1 350 €
Doprava a skladování 699 € 1 346 €
Ubytování, stravování a pohostinství 359 € 835 €
Informační a komunikační činnosti 1 193 € 2 616 €

Zdroj: Eurostat

Základy pracovního práva

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a registruje se u místního Pracovního inspektorátu během 20 dnů od jejího uzavření. Je možné ji uzavřít na dobu určitou i neurčitou. Obvykle se sjednává zkušební období. Jeho maximální délka je 30 dnů, u manažerských pozic 90 dnů. Čerstvé absolventy vysokých škol lze zaměstnat se zkušebním obdobím v délce 6 měsíců.

Pracovní týden má ze zákona pět dnů a pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně, celková pracovní doba však nesmí přesáhnout 48 hodin týdně včetně přesčasů. Výjimky jsou u pozic pracujících na směny.

Základy obchodního práva

Společnost s ručením omezeným (SRL) je nejčastější formou vstupu zahraničních osob na rumunský trh, a to zejména díky omezenému ručení společníků SRL jen do výše jejich nesplaceného vkladu. Minimální požadovaný kapitál jednoho společníka činí 10 RON, za celou společnost pak 200 RON čili ekvivalent 1 140 CZK.

Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost (SA), jejíž základní kapitál činí minimálně 90 000 RON, tj. okolo půl milionu korun.

Náklady na založení průměrné s. r. o. nejsou v Rumunsku vysoké – ve většině případů se vejdou do 1 000 RON. Z časového hlediska je proces registrace společnosti hotový do dvou týdnů.

Právní forma Minimální kapitál
Veřejná obchodní společnost není požadován
Komanditní společnost není požadován
Komanditní společnost na akcie 90 000 RON
Společnost s ručením omezeným 200 RON
Akciová společnost 900 000 RON

Zdroj: Arisinvest

Hlavní daně a vedlejší náklady práce

Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 16 %, což ji v evropském kontextu řadí mezi podprůměrně vysoké daně. Naprosto stejná cifra tvoří i sazbu rovné daně z příjmů jednotlivců či srážkové daně z dividend u nerezidentů. Ta může být u strategických investorů z EU snížena na nulu.

Základní sazba DPH je 24 %, snížená sazba ve výši 9 % se vztahuje např. na zdravotní pomůcky, kulturu a cestovní ruch. V Rumunsku mají i supersníženou sazbu 5 %, které podléhají vybrané rezidenční nemovitosti a služby. Odvody na sociální zabezpečení zaměstnanců má několik složek a skládají se na něj zaměstnanci (16,5 % hrubé mzdy) a zaměstnavatelé (min. 27,75 % hrubé mzdy).

Daň/odvod Sazba
Korporátní daň 16 %
Daň z dividend nerezidentům 16 %
Daň z příjmu jednotlivců (progresivní daň) 16 %
DPH (základní / snížená / super snížená sazba) 24/9/5 %
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanec 16,5%
Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatel od 27,75 %

Zdroj: Arisinvest

Energetika

Primárním zdrojem výroby elektrické energie jsou v Rumunsku pevná paliva (uhlí) s podílem lehce překračujícím jednu třetinu. Druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou v Rumunsku obnovitelné zdroje energie s podílem 27 %.

Ceny elektrické energie jsou v Rumunsku obecně nižší než v České republice. V období od roku 2009 do současnosti v průměru téměř o čtvrtinu. Obdobně si i rumunští podnikatelé užívají nižších cen plynu; zde je cenový rozdíl vůči ČR ještě vyšší a v poslední době průměrně dosahoval zhruba polovinu.

Ø velkoobchodní ceny v 2H/2011 Rumunsko ČR
Elektrická energie (EUR/kWh) 0,0803 0,1071
Zemní plyn (EUR/GJ) 4,83 9,24

Zdroj: Eurostat, ceny bez DPH

Investiční pobídky

Rumunsko nabízí propracovaný systém investičních pobídek. Pobídky mají formu od daňového zvýhodnění až po přímé dotace. Výše investiční pobídky je závislá na regionálním umístění investice, výše investice a počtu vytvářených pracovních míst. V zásadě jsou ale možné již u investice ve výši 5 milionů EUR. Celková veřejná podpora může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů u velkých firem s 20% navýšením pro malé a 10% pro střední podniky. Kromě obecných investic do nových výrobních kapacit se podporuje například i výstavba obnovitelných zdrojů energie.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek