Polsko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Varšavě (Polsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EK v Polsku (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce) 

WARSZAWA
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 556 89 89
fax.: (+48 22) 556 89 98
e-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu

Zastoupení regionální EK (Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej)

WROCŁAW
ul. Widok 10
50-052 WROCŁAW
tel.: (+48 71) 324 09 09
fax.: (+48 71) 344 17 08
e-mail: comm-rep-pl-wroclaw@ec.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy Polska s EU

V teritoriální struktuře má největší podíl vnitrounijní obchod – podíl zemí EU na celkovém polském zahraničním obchodu dosahuje 79,3 % ve vývozu a 59,5 % v dovozu. Více než polovina exportu (56,6%) směřuje do zemí Eurozóny, její podíl v importu je o něco nižší ( 47,5 %) .

V rámci porovnání uvádíme: Podíl rozvíjejících se ekonomik se pohybuje kolem 9,1% v exportu a 15,6% v importu. Podíl zemí střední a východní Evropy představuje 5,3 % v exportu a 9,3 % v importu.

Největším vývozním obchodním partnerem je Německo (27,1%), následované Velkou Británií (6,6%) a Českem (6,6%), Francií (5,6%), Itálií (4,8%), Nizozemskem (4,5%) a Ruskem (2,9%).  V importu je to Německo (22,6%), Čína (11,4%), Rusko (7,8%), Italie (5,3%), Francie (3,8%) a Nizozemí (3,7%). Česká republika je v těsném závěsu na 7. místě s podílem 3,5%.

zdroj: polský statistický úřad – GUS za období I-IX 2015

Obchod s potravinářskými produkty

Stále je patrný značný tlak na zemědělství, potravinářství a lesnictví členských států EU, z nich zejména pak na velké vývozce potravinářských produktů do RU (PL, LT, DE, FR, NL, DK, FI, ES, IT, GR, BE).[1] Dále například sezónní sucho roku 2015, vypršení mléčných kvót pro země vnitřního trhu EU i africký prasečí mor (ASF) přispěly ke skutečnosti, že se polský potravinářský sektor ocitl v problémech. Byla zaznamenána snaha PL o přeorientování se také na jiné trhy - Čína, Indie, Alžírsko, Japonsko, SAE, Turecko; popřípadě o reexport do Ruska skrze BY.  Zvyšuje se PL vývoz do Egypta a Maroka. Další africké trhy jako jsou např. Keňa,Zambie či Súdán, které nebyly před čtyřmi lety polským producentům potravinářských výrobků známy, začínají vstupovat do povědomí. V diskusi o dvojí kvalitě potravin na společném EU trhu, kterou zahájilo CZ, podporuje Polsko způsoby, jak eliminovat nesprávné tržní praktiky. Avšak zatím během inspekční činnosti nebyly v Polsku nalezeny žádné aktivity tohoto druhu. V neposlední řadě je kladen důraz na zvýšení spotřeby svých potravinových produktů samotnými Poláky. Tam je také cílena jedna ze strategií nové polské vlády strany Práva a spravedlnosti (PIS od podzimu roku 2015), jež zavádí program přídavků na děti polským rodinám v rozsahu až kolem jednoho procenta HDP. Je zde předpoklad, že z těchto dodatečných peněz budou polské rodiny realizovat především nákup potravin a spotřeba potravinových produktů na národním trhu poroste spolu s nárůstem polské populace.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Oblasti spolupráce s příležitostmi pro zapojení českých firem

Česká republika je velkým investorem v Polsku v porovnání s tzv. novými členskými zeměmi EU. Investiční aktivity se soustřeďují zejména do sektoru energetiky (také LNG, interkonektory), dopravy, zpracovatelského průmyslu a strojírenství. Rozvoj v Polsku je potřebný i ve službách a odpadovém hospodářství. Koncentraci zájmu lze vysledovat opakovaně ve zbrojní oblasti a nově ve vesmírných aktivitách (členství v ESA).

Intenzivnější možnosti spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) se v Polsku nabízí od března 2015, kdy byla přijata příslušná legislativa s ohledem na klimaticko-energetický rámec EU. Stanoví potřebu dosáhnout 15% obnovitelných zdrojů v energetickém mixu země do roku 2020 (oproti dosavadním 6%). Polsko zatím nemá dostatek vlastních technologií, investice tohoto druhu mají být prioritní oblastí s možností vícezdrojového financování (z PPP i z evropských zdrojů). Otevírá se také spolupráce v následujících oblastech: energetické účinnosti zejména budov; snižování výrazného znečištění ovzduší (obnova starých kotlů, vhodnější paliva); restrukturalizace hornictví. S příchodem nové polské vlády Právo a spravedlnost (PIS) od podzimu roku 2015 jsou připravovány a uváděny v život novely zákonů, jež modifikují přístup Polska v této oblasti. Například velký důraz je kladen na specifikum země v podpoře těžby uhlí, a to ze sociálních důvodů a vzhledem k nastavení hospodářského sektoru; přiznání významnější role lesním porostům za účelem očišťování ovzduší atp.  Nicméně mezinárodní závazky zůstávají v platnosti. 

Investiční a odbytové perspektivy stále nabízí potřeba modernizace zastaralého vozového parku kolejových vozidel (tramvaje, lokomotivy, výstavba dalších tras metra). Modernizace a digitalizace dopravní infrastruktury zůstává prioritním úkolem polského státu. V souvislosti se záměrem o vytvoření jednotného digitálního evropského trhu lze kromě národních zdrojů a alokovaných finančních prostředků kohezní politiky využívat i finanční nástroje EU jako např. CEF, EFSI.

Využívání evropských fondů (Operační program ČR – PR, evropský finanční nástroj CEF, komunitární program Horizont 2020 pro vědu, výzkum a inovace s důrazem na propojení digitálního trhu a program COSME pro průmysl, dále investice EIB a nový fond ESFI (od června 2015) ) pro spolupráci českých a polských firem na evropském vnitřním trhu v období finančního rámce 2014 – 2020 je žádoucí a možné. Polsko, jako největší beneficient uplynulého období (2007 – 2013), dokázalo čerpat evropské fondy především ve prospěch budování potřebné infrastruktury. České firmy by mohly jít touto cestou dále společně s polskými investory.

Poskytování zdravotnických služeb (platná směrnice EU, která umožňuje léčbu v EU pro všechny její občany) dává příležitost českým zdravotnickým zařízením pokrýt vysokou poptávku polského trhu po zejména očních operacích. Se stárnutím evropské populace lze očekávat, že se tato potřeba bude zvyšovat.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: