Poradna: Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

14. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vyrábíme řadu výrobků, které dodáváme jak spotřebitelům v ČR, tak i spotřebitelům do zemí EU. Jaká je naše odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a čím se řídí?

Povinnosti vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku byly dříve upraveny zákonem č. 59/1998 Sb. v platném znění. Později byl zákon v roce 2000 novelizován a převzal všechny principy a pravidla závazné směrnice č. 85/374/ EHS. S rekodifikací soukromého práva dříve platná právní úprava přestala od 1. 1. 2014 platit. Aktuálně je odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku upravena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále také „NOZ").

NOZ prakticky beze změny ustanovení původní právní úpravy převzal, takže se v zásadě nic nezměnilo (podrobněji viz § 2939 – § 2943 NOZ). Při bližším porovnání obou právních úprav lze ale narazit na určité odlišnosti. Tyto odlišnosti vznikly především tím, že nový občanský zákoník v některých případech používá poněkud jinou terminologii, ale je nutné vycházet z předpokladu, že autoři nového občanského zákoníku nechtěli (a v zásadě ani nemohli) pravidla a principy závazné směrnice EHS nijak měnit nebo omezovat.

Výrobek je ve smyslu § 2939 považován za vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.

V současné době se na českém trhu pohybují celkem čtyři kategorie výrobků:

  • výrobky uvedené na trh před 1. červnem 1998, na které se nevztahuje ani původní právní úprava a ani nový občanský zákoník,
  • výrobky uvedené na trh v období od 1. června 1998 do 31. srpna 2000, na které se vztahuje zákon č. 59/1998 Sb. v původním znění,
  • výrobky uvedené na trh od 1. září 2000 do 31. prosince 2013, na které se vztahuje zákon č. 59/1998 Sb. ve znění zákona č. 209/2000 Sb. (včetně prvotních zemědělských výrobků), a konečně,
  • výrobky uvedené na trh od 1. ledna 2014, na které se vztahuje výhradně nový občanský zákoník.

Škoda způsobená vadou výrobku je objektivní odpovědností výrobce respektive dovozce a může být jak materiálního, či nemateriálního charakteru, včetně škody na zdraví a životě. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku 500 eur.

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se můžete za určitých okolností i zprostit. Např. pokud lze důvodně předpokládat, že vada neexistovala v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo že vada vznikla až později atd. Zároveň je nutné uvést, že právo poškozeného domáhat se náhrady škody způsobené vadou výrobku se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo s přihlédnutím k okolnostem se mohl dozvědět o škodě, vadě výrobku a o totožnosti výrobce či dovozce. Právo na náhradu škody podle zákona zaniká uplynutím 10 let ode dne, kdy výrobce uvedl na trh vadný výrobek, který škodu způsobil.

Převzato z časopisu Komora. Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek