Portugalsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Civilní letecký průmysl

Letecký průmysl se v Portugalsku úspěšně rozvíjí díky brazilskému výrobci letadel Embraer, který v Portugalsku provozuje dvě továrny a je většinovým vlastníkem tradičního opravárenského podniku OGMA. V současné době je plánována výstavba třetí továrny a rozšiřování výroby. České společnosti z oblasti leteckého průmyslu již s Embraerem úspěšně spolupracují a ten má dle vlastního vyjádření zájem i o další dodavatele z ČR. Současně je vzhledem ke zvyšujícímu se leteckému provozu nutno posilovat pozemní infrastrukturu. V jednání je výstavba druhého civilního letiště v Lisabonu, které by bylo určené především pro nízkonákladové lety a které by mělo vyrůst na místě stávajícího vojenského letiště na druhé straně řeky Tejo.               

Energetický průmysl

Rozvoj zelené ekonomiky včetně obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit portugalské vlády, k čemuž přispívá možnost získat do roku 2020 pro toto odvětví z  evropských fondů až 4 mld. EUR. Zařízení pro výrobu energie z vodních i větrných zdrojů jsou v Portugalsku částečně vyráběna, ale rovněž jsou z výrazné části dovážena, v čemž lze spatřovat příležitosti pro české firmy. Další příležitostí je nutné posilování rozvodné elektrické sítě, ke kterému Portugalsko nutí vyvažování výkyvů ekologických zdrojů, a budování propojení Portugalska se španělským a dále celoevropským energetickým trhem. 

Chemický průmysl

Přestože je portugalský chemický průmysl relativně malý v porovnání s některými evropskými zeměmi, v minulých letech prošel dynamickým růstem a má významný podíl na portugalském exportu (cca. 5,5 %). Zároveň je nutné řadu surovin či hotových produktů dovážet. Jedná se, mimo jiné, o oblast hnojiv pro rozvíjející se nové formy pěstování oliv či vinné révy. 

Nábytkářský průmysl

Tradiční portugalský sektor zažívá díky sázce na kvalitu a moderní design období setrvalého růstu a úspěchu na zahraničních trzích. Zvyšuje se potřeba kvalitního materiálu, neboť místní zdroje jsou omezeny druhovou skladbou lesů a jsou navíc pravidelně decimovány lesními požáry. 

Obranný průmysl

Na základě zákona o vojenském plánování by v letech 2016 až 2020 měla probíhat obnova vybavení ozbrojených sil, pročež byl rozpočet ministerstva obrany pro rok 2016 navýšen o 7 %. Zajímavé je pro české výrobce plánované přezbrojení v oblasti osobních zbraní. Dále je plánována obnova lehkých obrněných vozidel (4x4) a modernizace v oblasti satelitních komunikací, kybernetické obrany, vojenských informací a polních nemocnic. Portugalské ozbrojené síly projevily zájem i o české navigační systémy. Celkově se v této oblasti projevuje otevřenější rozpočtová politika současné vlády. 

Stavební průmysl

Stavebnictví doposud nedosáhlo své předkrizové úrovně zejména díky nízkým státním investicím. Na konci roku 2016 byl proto zřízen Finanční instrument pro rehabilitaci a revitalizaci měst, jehož celková finanční dotace by měla dostáhnout 1,4 mld. EUR. Zvýhodněné půjčky z tohoto instrumentu by měly podnítit větší stavební aktivitu zejména v oblasti rekonstrukce městských center a ke slovu by měly přijít i inteligentní řešení a energeticky úsporné technologie. Další příležitosti nabízí výstavba naléhavě potřebné infrastruktury pro turistický průmysl, kam kromě nových hotelů patří i projekt nového lisabonského letiště. Uplatnění mohou české firmy nalézt zejména jako subdodavatelé silných domácích stavebních firem. 

Strojírenský průmysl

Příležitosti se nabízí v oblasti tiskových zařízení a obráběcích strojů. Rozvíjí se rovněž oblast subdodávek v automobilovém průmyslu, která je však navázána na koncernová rozhodnutí. 

Textilní a obuvnický průmysl

Tradiční portugalské odvětví prožívá svou renezanci díky strategii zaměřené na produkty s vyšší přidanou hodnotou, moderní technologie a vývoz do zahraničí. Investice do dalšího růstu odvětví budou podporovány ze strany státu i EU. Sektor proto nabízí uplatnění nejenom pro vývozce materiálů pro textilní a obuvnickou výrobu, ale i specializovaných strojů. 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Portugalsko v uplynulých letech i s pomocí financování z EU udělalo velký krok v oblasti pevných i tekutých odpadů, přesto v řadě míst je problém odpadních vod vyřešen nedostatečně (pouze 78 % populace je pokryto odpovídajícími čistírnami odpadních vod) a jsou nutné další investice. 

Zábava a volný čas

Sektor zábavy a volného času těží nejenom ze zlepšující se finanční situace po nedávné finanční krizi, ale zejména z bezprecedentního růstu počtu zahraničních návštěvníků, kterým je nutno zajistit odpovídající příležitosti k trávení volného času. Analýza dat naznačuje příležitosti ve dvou specifických oblastech. 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Veřejný zdravotnický sektor trpí nedostatkem investic spojeným s poklesem kvality a dostupnosti lékařské péče. Zvýšení investic do zdravotnictví doporučila i EU. Nutné navýšení investic přinese nové příležitosti při rekonstrukci nemocnic a obnově jejich vybavení. Plánována je výstavba nové centrální nemocnice v Lisabonu. Zhoršování státem poskytované zdravotní péče a její dostupnosti a rozvoj zdravotnické turistiky vede k dalším investicím do soukromých zdravotnických zařízení. Stejně jako v ostatních evropských zemích je i zde klíčovým faktorem stárnoucí populace. V této oblasti, jako ve většině jiných, existuje možná návaznost na trhy lusofonních zemí. 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Odvětví tvoří tradiční a důležitou složku portugalské ekonomiky, která se stále více soustředí i na vývoz. Pokračující snaha o zvýšení jeho produktivity přináší příležitosti pro výrobce zemědělských strojů a nářadí. Přestože je Portugalsko v řadě potravinových položek soběstačné, dovážet musí zejména obilniny a olejniny. V oblasti potravin jsou portugalští spotřebitelé značně konzervativní, příležitosti se však mohou nacházet např. při prodeji českých výrobků pod privátními značkami řetězců. Prudký nárůst počtu turistů přináší nové příležitosti i v oblasti potravin i nápojů. Je zde však nutná znalost lokálních specifik. I zde se otvírají možnosti využít proniknutí na portugalský trh k otevření navazujících trhů v lusofonních zemí. 

Zpracovatelský průmysl

V oblasti zpracovatelského průmyslu statistický model identifikoval příležitosti u výrobků papírenského průmyslu (HS 4706 a 4806), kancelářského vybavení a optických prvků. Portugalsko má silný papírnický průmysl a výrobu celulózy, v roce 2016 však dováželo 7 % celkové spotřeby celulózy. V této oblasti se nabízejí konkrétní vývozní příležitosti odpovídající absenci domácí produkce. Určitým limitujícím faktorem je dlouhá vzdálenost od ČR. 

Železniční a kolejová doprava

Portugalsko zahájilo výrazné investice do své železniční sítě. Do roku 2020 hodlá investovat celkem cca 2,2 mld. EUR. Plánována je dostavba několika páteřních tratí, které by měly zlepšit napojení na evropskou železniční síť. Nejvíce aktuální je dokončení koridoru Sines – Badajoz, které mimo jiné zahrnuje výstavbu úseku Evora – Elvas o délce 79 km. Hodnota investice by měla dosahovat 900 mil. EUR. Kromě výstavby nových tratí je plánována elektrifikace a modernizace stávajících.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Civilní letecký průmysl

HS 8526 Přístr. radiolok. ap radiové pro řízení dálkové

HS 8803 Části a součásti motor. a bez motor. prostředků pro létání

HS 8805 Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

Energetický průmysl

HS 8410 Turbíny kola vodní regulátory

HS 8535 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,›1000V

Chemický průmysl

HS 2827 Chloridy bromidy jodidy jejich oxidy hydroxid

HS 2844 Prvky chemické izotopy radioaktivní směsi ap

HS 3407 Pasty modelovací dětské zubolékařské

HS 3913 Polymery přírodní modifikované jn

HS 3606 Ferocer aj slitiny pyroforické aj výr hořlavé

Nábytkářský průmysl

HS 4412 Překližky, desky dýhované a podobné vrstvené dřevo

HS 4416 Rámy dřevěné na obrazy zrcadla ap předměty

Obranný průmysl

HS 9301 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole

HS 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

Stavební průmysl

HS 2509 Kaolin jíly kaolinitické jiné i kalcinované

HS 4906 Plány výkresy pro účely stavební průmyslové

HS 6903 Výrobky ostatní žárovzdorné

HS 7206 Železo ocel nelegovaná v ingotech aj. tvarech

HS 7215 Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegovanév

HS 7224 Ocel legovaná ost v ingotech aj tvarech zákl

HS 7317 Hřebíky cvočky připínáčky apod z železa oceli

HS 7301 Štětovice z železa oceli profily aj svařované

HS 7402 Měď nerafinovaná anody pro rafinaci

HS 7403 Měď rafinovaná slitiny mědi netvářené

HS 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

Strojírenský průmysl

HS 8442 Stroje, přístroje a zařízení (jiné než obráběcí a tvářecí stroje čísel 8456 až 8465) pro přípravu nebo zhotovování desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné)

HS 8460 Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap

Textilní a obuvnický průmysl

HS 4104 Kůže vyčiněné dobytka hovězího koní aj licho

HS 5208 Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

HS 5309 Tkaniny lněné

HS 5509 Příze z vláken střižových chemických

HS 5603 Textilie netkané i impregnované laminované aj

HS 5810 Výšivky v metráži pásech nebo jako motivy

HS 5907 Textilie jinak provrstvené ap plátno malované

HS 6404 Obuv se svrškem z materiálů textilních

HS 8445 Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí

HS 8451 Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 9025 Hydrometry ap teploměry tlakoměry žároměry aj

Zábava a volný čas

HS 6602 Hole i sedací biče bičíky jezdecké ap výrobky

HS 9508 Kolotoče houpačky aj cirkusy divadla kočovné

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0410 Jedlé výrobky živočišného původu

HS 1109 Lepek pšeničný i sušený

HS 1205 Semena řepky olejky i drcená

HS 1207 Semena plody olejnaté ostatní i drcené

HS 1210 Šištice chmelové čerstvé sušené apod lupulin

HS 1503 Stearin olej z vepřového sádla, oleostearin a jiné

HS 8432 Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8706 Chassis traktorů vozidel motor osob nákl aj

Zpracovatelský průmysl

HS 4706 Vlákniny z jiných celulózových vláknovin

HS 4806 Papír pergamenový pauzovací aj hlazené papíry

HS 7104 Drahokamy polodrahokamy umělé rekonstituované

HS 8305 Mechaniky pro pořadače aj sponky ap z kovů ob

HS 9002 Čočky hranoly zrcadla aj články opt zasazené

Železniční a kolejová doprava

HS 7302 Materiál pro stavbu železničních a tramvaj. tratí

HS 8607 Části součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608 Materiál kolejový svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

FIL – Mezinárodní výstaviště Lisabon

18. – 22. 10. 2017 – Intercasa – Mezinárodní veletrh vnitřních a vnějších dekorací, nemovitostí a Lisbon Fashion Schow

27. – 39. 10. 2017 – Portugal Agro – Mezinárodní veletrh potravin, nápojů, potravinářství, gastronomie a rybářství.

6. – 9. 11. 2017 – Web Summit – největší světový veletrh technologií

16. – 19. 11. 2017 – Lisboa Games Week – přehlídka herního a digitálně zábavního průmyslu

20. – 26. 12. 2017 –  Expotransporte –  Mezinárodní veletrh težkých i lehkých vozidel pro dopravu nákladu a osob, včetně jejich příslušenství 

6. – 10. 12. 2017 –  Natalis – Dekorace, móda, doplňky, vánoční výrobky

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Lisabon.  

 

Výstaviště Exponor Porto

8. – 11. 6. 2017 –  Portský autosalón

7. – 10. 9. 2017 –  CERANOR 2017 – Mezinárodní veletrh stavebnictví, hoteliérství a dekorace

28. 9. – 1. 10. 2017 –  PORTOJÓIA 2017 – Mezinárodní veletrh šperkovnictví, zlatnictví a hodinářství

19. 10. – 21. 10. 2017 –  MAQUITEX 2017 | MAQUISHOES | EXPOCOURO 2017  –  Mezinárodní veletrh strojního vybavení, technologií a doplňků pro textilní a obuvnický průmysl 

21. – 23. 10. 2017 – IN BEAUTY - Mezinárodní veletrh módy, kosmetiky a kadeřnictví (místem konání bude MEO Aréna v Lisabonu)

2. – 4. 11. 2017 – NORMÉDICA/AJUTEC 2017 - Fórum a výstava lékařstkých věd a zdravotnictví a správy nemocnic

23. – 26. 11. 2017 – CONCRETA 2017 – Mezinárodní veletrh stavebnictví a udržitelné obnovy měst

23. – 26. 11. 2017 – ELECTRICA 2017 – Výstava elektrického materiálu

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Porto – Exponor.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: