Portugalsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Portugalsko je těsně navázáno na své tradiční dodavatele - Španělsko, Německo, Francii a další země EU. Lze doporučit partnerství se silnými místními firmami, což může pomoci také k proniknutí do některých afrických teritorií, zejména Angoly, Mosambiku či dalších bývalých portugalských kolonií. Účast v tendrech vyhlašovaných v Portugalsku bez silného domácího partnera nedává velkou šanci na úspěch. Doporučujeme portugalským partnerům nabídnout exkluzivitu při prodeji zboží, pokud není k dispozici prověřená odbytová síť. Velké soutěže s mezinárodní účastí vyhlašuje i portugalská vláda a ministerstva na internetových stránkách Evropské komise, které doporučujeme soustavně sledovat.

Distribuční a prodejní síť dosahuje v současné době jedné z nejvyšších úrovní centralizace v rámci států Evropské unie. Pro případnou realizaci spotřebního zboží na portugalském trhu je proto výhodnější navazovat přímé obchodní vztahy s největšími společnostmi v oblasti hypermarketů - Makro, Jumbo (skupina Auchan), Modelo-Continente (skupina Sonae), Pingo Doce (skupina Jerónimo Martins) atd., nebo s distribučními a obchodními společnostmi a asociacemi, jejichž adresy uvádíme.

Adresy nejvýznamnějších obchodních a distribučních institucí:

Portugalský svaz obchodních center - APCC - Associação Portuguesa de Centros Comerciais
Rua Mouzinho da Silveira 27 -7A , 1250-143 Lisboa
www.apcc.pt

Ministerstvo hospodářství Portugalska – bližší informace týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku.

Vládní agentury řízené Ministerstvem hospodářství Portugalska

 • http://www.portugalglobal.pt – AICEP (portugalská vládní agentura na podporu obchodu, obdoba českých agentur CzechTrade a CzechInvest))
 • http://www.iapmei.pt/ – IAPMEI (portugalská vládní agentura na podporu malého a středního podnikání); spravuje i databázi nabídek a poptávek ze zahraničí; touto vládní agenturou je řízeno i Centrum podnikatelských formalit (http://www.cfe.iapmei.pt/)

Nevládní průmyslové a podnikatelské asociace

 • http://www.aip.pt – AIP (portugalská průmyslová asociace) v Lisabonu a pobočkami po celém Portugalsku; nejvýznamnější nevládní asociace v Portugalsku
 • http://www.fil.pt – FIL v Lisabonu; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AIP Lisabon
 • http://www.aeportugal.pt/english/index.asp – AEP Porto (portugalská podnikatelská asociace) – druhá nejdůležitější nevládní asociace
 • http://www.exponor.pt/english/index.asp – EXPONOR Porto; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AEP Porto
 • http://www.anpmes.org/en/ – ANPMES (Asociace malých a středních podniků) s aktivitami v oblasti průmyslu, obchodu, služeb, zemědělství, rybolovu, turistice, stavebnictví aj.
 • http://www.aida.pt – Průmyslová asociace v Aveiro; cca 250 km severně od Lisabonu
 • http://www.aiminho.pt – Průmyslová asociace v Minho; zahrnuje oblast Braga - Guimarães - Viana do Castelo, Barcelos, Vila Nova de Famalicão - Fale - Valença - Arcos de Valdevez - Melgaco
 • http://www.acap.pt – Asociace obchodníků s automobily (ACAP)
 • http://www.animee.pt – Národní asociace elektrického a elektronického průmyslu (ANIMEE)
 • http://anivec.pt – Národní asociace oděvního a textilního průmyslu (ANIVEC)
 • http://www.aecops.pt – Asociace podnikatelů ve stavebnictví a veřejných pracích (AECOPS)
 • http://www.aiccopn.pt - Asociace stavebního průmyslu a veřejných prací, Porto (AICCOPN)
 • http://www.apiee.pt – Portugalská asociace v energetickém průmyslu (APIEE)
 • http://www.afia-afia.pt – Asociace výrobců v automobilovém průmyslu (AFIA)
 • http://www.fipa.pt – Federace v portugalském zemědělsko-potravinářském průmyslu (FIPA)

Veřejné zakázky

www.vector21.com – oficiální server státní správy – uvádí přehled o všech veřejných soutěžích (tendrech) vypisovaných v Portugalsku.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Portugalsko je od roku 1993 součástí vnitřního trhu EU, kde jsou garantovány čtyři základní svobody (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu).  Spolu s vnitřním trhem existuje celní unie, kde dochází k pohybu zboží mezi členskými státy EU bez omezení. Proto obchod mezi Českou Republikou a Portugalskem není zatížen žádnými cly, poplatky nebo množstevními omezeními.  Pro účel monitoringu objemu intrakomunitárního obchodu slouží statistický systém Intrastat, kde vývozci a dovozci mají povinnost vyplňovat formulář, v případě, že dováží/vyváží do členských zemí EU. Výhody plynoucí z celní unie a vnitřního trhu je možné odepřít pouze, jedná-li se o ochranu životního prostředí, zdraví, a života lidí a zvířat, ochrana rostlin, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrana národního kulturního pokladu. Tyto limity však nelze aplikovat svévolně a diskriminačně.

Pro obchod se státy mimo EU se uplatňuje jednotný celní sazebník (TARIC), ustanovený Komisí. Veškerá data související s vývozem a dovozem do třetích zemí se musí zaznamenávat do statistického systému Extrastat.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Proces založení firmy v Portugalsku:

 • Definice aktivity společnosti a její jméno
 • Určení data ve veřejné listině pro založení společnosti
 • Podpis veřejné listiny u notáře
 • Deklarace začátku činnosti a registrace u plátce daní
 • Registrace u obchodního rejstříku
 • Registrace u správy sociálního pojištění
 • Registrace u obchodní a konkurenční kanceláře (Regionální ředitelství Ministerstva hospodářství)

Na stránkách agentury AICEP lze nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku. Další informace poskytne Centrum podnikatelských aktivit a web Světové banky.

Doporučeným způsobem pro získání zastoupení je oslovení místního podnikatelského subjektu, který má příslušné obchodní schopnosti a dostatečné ekonomické zázemí. Pokud česká společnost s tímto subjektem hodlá podepsat smlouvu o výhradním zastoupení, měla by být v souladu s komunitárním právem (Směrnice 86/653/CEE z 18. 12. 1986). Podle této směrnice se nesmí ve smlouvě vyskytnout slovo exkluzivita, nebo slovo se stejným slovním základem, protože by bylo vykládáno jako pokus o zákaz konkurence.

Přehled právních forem společností v Portugalsku

 název

český ekvivalent

počet členů

počáteční kapitál

ručení za závazky

EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL

OSVČ

1

žádný

neomezené

SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS

 

1

min. 5000 €

omezené do hodnoty kapitálu   společnosti

ESTABELECIMENTO   INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

 

1

min. 5 000 €

omezené do hodnoty   společnosti (neomezené v případě, společnost je v úpadku vinnou   vlastníka)

SOCIEDADE   POR QUOTAS

s.r.o

min. 2

min.5000 €

omezené do hodnoty   společnosti

SOCIEDADE ANÓNIMA

a.s.

min. 1

min. 50 000 €

každý společník do hodnoty   vkladu společníka

SOCIEDADE   EM NOME COLECTIVO

v.o.s

min. 2

0

neomezené započítává se i   majetek společníků

SOCIEDADE   EM COMENDITA

Komanditní společnost

min. 2  

min. 50 000 €

komandista – omezená dle svého kapitálu komplementář neomezená

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Portugalský trh je prakticky stejně náročný pro uplatnění zahraničního zboží jako trhy ostatních členských států EU. Z této reality vyplývají rostoucí náklady na realizaci zboží na portugalském trhu, a to zejména na propagaci a zavádění nových výrobků. Rovněž ceny marketingových služeb jsou srovnatelné s náklady v zemích EU. Doporučujeme vyhledat portugalského partnera pomocí průmyslových a podnikatelských asociací a nabídnout jim exkluzivitu při zastoupení zboží nebo služeb na portugalském trhu. Bez silného portugalského partnera není příliš vysoká pravděpodobnost úspěchu i při účasti ve veřejných soutěžích.

Nejvýznamnější veletržní akce a výstavy se konají v Lisabonu a Portu. Vždy aktuální informace je možno získat na internetových adresách FIL Lisabon (odkaz FIL Calendar) a EXPONOR Porto.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je v Portugalsku upravena v zákonech Código da Propriedade Industrial (CPI) a Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Português (C.D.A.D.C). Systém ochrany duševního vlastnictví v Portugalsku je ovlivněn legislativou Evropské Unie a mezinárodními smlouvami, jimiž je Portugalsko vázáno. Portugalsko je také členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) v Ženevě.

Registrace ochranných známek, patentů a designu probíhá u Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Národní institut průmyslových vzorů - INPI). Ochranou autorských práv se zabývá Inspecção Geral das Actividades Culturais (Obecná inspekce kulturních aktivit - IGAC). Všechny komunitární ochranné známky a design registrované u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) jsou platné v Portugalku. Portugalsko také uznává ochranné známky registrované v rámci WIPO.

Od roku 2012 v Portugalsku existuje specializovaný soud zaměřený výhradně na ochranu duševního vlastnictví. Tento soud by vytvořen na základě Memoranda o porozumění mezi Trojkou a portugalskou vládou. Momentálně na tomto soudě pracují dva soudci. 

Další ze způsobů, jak řešit spory týkající se duševního vlastnictví, je před arbitrážním centrem pro průmyslové vlastnictví, doménová jména a název firem (ARBITRATE). Arbitráže může být vedena v portugalštině nebo v angličtině, nebo i online.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Portugalsku aplikován podobně jako v ostatních členských státech Evropské unie (povinné je zveřejnění alespoň v jednom celostátním deníku a v Diário da República - sbírka zákonů). Z tohoto hlediska jsou významné zejména projekty, které jsou v programu investiční politiky vlády. Jsou převážně zaměřeny na budování a zlepšování infrastruktury a na ekologii. Realitou zůstává, že podstatně větší možnosti podílet se na projektech v rámci veřejných zakázek mají podnikatelské subjekty z členských států Evropské unie nebo ty firmy, které úzce spolupracují s místní firmou, neboť ta také zná podstatně lépe místní zvyklosti. Bez silného domácího partnera není velká šance uspět v místních veřejných zakázkách. Všechny veřejné zakázky (celostátního i místního významu ze všech oborů) jsou uveřejňovány specializovaném webovém portálu.  

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodních smluv se doporučuje, aby tyto smlouvy obsahovaly klauzuli o určení rozhodného práva a místa řešení sporů.  Nebudou-li tyto informace zmíněny ve smlouvě, může se pro spory mezi občany z Evropské Unie použít Nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských ha obchodních věcech a Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.  

Česká republika v roce 1993 uzavřela s Portugalskem Bilaterární investiční dohodu o ochraně přímých zahraničních investic. V případě investičního sporu by se směl nejprve investor snažit vyřešit daný spor po dobrém a domluvit se s daným státem. Pokud situaci nelze vyřešit tímto způsobem a trvá-li tento stav déle než 6 měsíců, investor má právo se obrátit na soud v místě své investice nebo se může obrátit na International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) anebo může využít ad hoc arbitráže s pravidly UNCITRAL.

Asociace advokátů v Portugalsku: e-mail: dept.administrativo@cg.oa.pt , tel. 00351 21 8823550, fax 00351 21 8862403.

Rizika místního trhu

Podmínky, které české exportéry zboží a služeb čekají na portugalském trhu, jsou srovnatelné s podmínkami v ostatních členských státech Evropské unie. České podnikatelské subjekty musejí vycházet především z toho, že portugalský trh je náročným trhem členského a standardního státu EU, zejména po vstupu do eurové oblasti. Z tohoto pohledu nejsou čeští vývozci vystaveni velkým obchodním a podnikatelským rizikům. Přesto je nutné počítat s tím, že v některých případech může dojít k riziku nesplácení splatných závazků.

V Portugalsku platí obdobné podmínky jako v ostatních státech EU. Při navazování nových kontaktů zejména při českém vývozu do Portugalska doporučuje ZÚ Lisabon využít služeb mezinárodní společnosti Dun&Bradstreet (www.dnbczech.cz), případně jiné firmy, která poskytuje základní kancelářské či bankovní informace, a v případě nových obchodních partnerů používat zajištěné způsoby placení, a to i v případě rozpracování větších zakázek.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Portugalsko jako evropská země se v podstatě nevyznačuje výrazně odlišnými zvyklostmi ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy. Při sjednávání schůzek je třeba počítat s delší časovou prodlevou (s výjimkou setkání s lidmi, které dobře a dlouho známe). Doba oběda je „posvátná“ a očekává se, že bude respektována. Naproti tomu je běžné mít pracovní schůzku třeba v pátek v 18 hodin. V zemi se lze velmi dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky a francouzsky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na komunikaci s cizinci. Španělština je – navzdory pověstem – přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí.

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

• Nový rok – 1. leden
• Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
• Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
• Svátek práce – 1. květen
• Svátek těla a krve páně - Corpus Cristi - pohyblivý svátek (60 dní po velikonocích)
• Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen
• Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
• Svátek vyhlášení republiky – 5. říjen
• Svátek všech svatých – 1. listopad
• Svátek obnovení nezávislosti – 1. prosinec
• Neposkvrněné početí – 8. prosinec
• Vánoce – 25. prosinec

Mimo národních svátků v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00.

Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 20:00 hod.

Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem.

Pro občany ČR platí pro vstup a pobyt v Portugalsku režim volného pohybu osob, tj. stejné podmínky jako pro občany ostatních států EU. Při pobytu delším než 90 dní je vhodné požádat o registraci. Více informací je možné nalézt na anglickém informačním webu cizinecké policie SEF.

Dne 1. 5. 2006 zrušilo Portugalsko přechodné období pro přístup na svůj pracovní trh, čeští občané tedy už nepotřebují pracovní povolení.

Portugalsko obecně nevykazuje žádná zvláštní nebo mimořádná rizika pro cizince. V posledních letech mírně narůstá obecná kriminalita, dříve v Portugalsku podstatně nižší než v jiných evropských zemích. Při zaparkování vozidel - i na veřejných parkovištích - se doporučuje neponechávat ve vozidle žádné cennosti a doklady. V noci, a na některých místech Lisabonu i ve dne, je nutná zvýšená opatrnost, zvláště pak na kapesní krádeže v turisticky exponovaných zónách. Mimo nemnoha hlídaných parkovišť v centru větších měst se na frekventovaných místech vyskytují „dobrovolní hlídači“, kterým se běžně platí „za ostrahu“ cca 0,50 - 2 Euro. V případě nezaplacení může někdy dojít i k poškození vozu.

V silniční dopravě má Portugalsko jednu z největších nehodovostí na počet obyvatel, je nutno počítat s velkou neukázněností a mnohdy i nevyzpytatelností portugalských řidičů, stejně jako s nedostatečnou kvalitou řidičského výcviku.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Portugalsko jako člen Evropské unie aplikuje na svém území legislativu EU, která umožňuje volný pohyb pracovní síly. Ve vztahu k ČR a dalším 7 novým členským zemím přijalo Portugalsko přechodné ochranné opatření na dobu 2 let v oblasti pohybu pracovních sil. Tento režim skončil k 30. 4. 2006 a od 1. 5. téhož roku neplatí žádné omezení pro občany nových členských zemí.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická zařízení jsou v Portugalsku státní a soukromá. Soukromá mají zpravidla vyšší odbornou úroveň, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 80 EUR registrace, samotné základní ošetření bolesti zubu kolem 60 EUR a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově, kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti (Urgência; za ošetření se platí).

Od 1. května 2004 mohou občané ČR využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření. Před odjezdem je třeba si na pobočce své české zdravotní pojišťovny vyzvednout Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu jsou občané ČR v Portugalsku ošetřováni za stejných podmínek jako občané Portugalska. Bližší informace poskytne Centrum mezistátních úhrad – www.cmu.cz. Vzhledem k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, ZÚ Lisabon velmi doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: