Potvrzování změny rodného čísla

1. 1. 2014 | Zdroj: Ministerstvo vnitra (MV)

Změna rodného čísla se provádí v případech stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a rozumí se jí přidělení nového rodného čísla.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Potvrzování změny rodného čísla

Základní informace k životní situaci

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku; první dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození; čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.

Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. 1. 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

Změna rodného čísla se provádí v případech stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a rozumí se jí přidělení nového rodného čísla, přičemž je provedena pouze v případech daných ustanovením § 17 odst. 2 (pokud bylo totožné rodné číslo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla, bylo přiděleno chybné rodné číslo, došlo k osvojení, nebo došlo ke změně pohlaví).

Potvrzováním změny rodného čísla se rozumí soubor činností vedoucích k vydání potvrzení, že nositeli rodného čísla:

 • byla v minulosti provedena změna rodného čísla, včetně uvedení data a důvodu provedení této změny a původního rodného čísla, lze-li tyto údaje zjistit z archivních materiálů,
 • nebyla provedena změna rodného čísla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o potvrzení změny rodného čísla může podat:

 • nositel rodného čísla,
 • jeho zákonný zástupce,
 • opatrovník,
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování nositele rodného čísla bylo schváleno soudem.

a to v případě, že nositel rodného čísla nemůže doložit, že byla provedena změna jemu přiděleného rodného čísla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o potvrzení změny rodného čísla lze podat osobně, prostřednictvím poštovní přepravy nebo elektronicky.

Na které instituci životní situaci řešit:

V případě osobního nebo poštovního podání se žádost o potvrzení změny rodného čísla podává na:

V případě elektronického podání lze žádost o potvrzení změny rodného čísla podat prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra nebo na e-mail: osc@mvcr.cz.

Žádost o potvrzení změny rodného čísla lze rovněž podat prostřednictvím kteréhokoliv obecního úřadu na území České republiky nebo zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o potvrzení změny rodného čísla musí obsahovat:

 • jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno,
 • důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,
 • podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce (opatrovník, zmocněnec, podpůrce nebo člen domácnosti), uvede se v žádosti též jméno, popř. jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce (opatrovníka, zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti),
 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce (opatrovníka, zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti), který žádost o potvrzení změny rodného čísla podává.

K žádosti o potvrzení změny rodného čísla je nezbytné připojit:

 • kopii rodného listu nositele rodného čísla, popř. kopii jiného dokladu o datu a místu jeho narození; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka,
 • kopii platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce (opatrovníka, zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti), který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla.

Je-li žádost o potvrzení změny rodného čísla podána v elektronické podobě, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem; jako přílohy se musí přiložit elektronické obrazy dokumentů ve formátu PDF nebo JPEG.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o potvrzení změny rodného čísla lze podat na předepsaném tiskopisu nebo jinou volnou písemnou formou.

Tiskopisy žádostí o potvrzení změny rodného čísla jsou k dispozici u úřadu, u kterého lze žádost podat (viz bod 08), nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Potvrzení změny rodného čísla nepodléhá správnímu poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne, kdy žádost o potvrzení změny rodného čísla byla doručena Ministerstvu vnitra.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě elektronického podání lze žádost o potvrzení změny rodného čísla podat prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra nebo na e-mail: osc@mvcr.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra / Rodná čísla

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení rodných čísel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

Popis byl návod naposledy aktualizován

01.01.2014

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Potvrzení o změně rodného čísla je nositeli rodného čísla nebo jeho zákonnému zástupci (opatrovníkovi, zmocněnci, podpůrci nebo členovi domácnosti) doručováno do vlastních rukou.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek