Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Kypr

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na kyperském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami na Kypru.

Úvodní informace

Kyperská republika jako nový členský stát Evropské unie se rozhodlo nezavádět žádná přechodná opatření, která by bránila volnému přístupu pracovníků z České republiky na kyperský trh práce. Kypr v plném rozsahu umožňuje využívat práva volného pohybu občanů členských zemí EU/EHP na svém území.

 • Oficiální název: země Kyperská republika
 • Rozloha: 9 251 km2
 • Počet obyvatel: 756 000
 • Geografická poloha: západní Asie, východní Středozemní moře, 35°00´SŠ, 31°00´VD
 • Časové pásmo: GMT + 2
 • Hlavní město: Nikósie – (Levkósie) 186 400
 • Další města: Limassol, Lárnaka, Famagusta, Kyrenia
 • Měna: EURO
 • HDP: 13000 USD na obyvatele za rok
 • Jazyky: řečtina (75 %), turečtina (20 %), arménština
 • Správní rozdělení: 6 distriktů
 • Etnické složení: kyperští řekové (84 %), kyperští Turci (13 %), Arméni, Libanonci
 • Náboženství: řecké pravoslaví (80 %), sunnitský islám (19 %)
 • Podnebí: středomořské s dlouhými a horkými léty a teplými vlhkými zimami, průměrná teplota od 10°C v lednu do 28°C v srpnu
 • Míra: nezaměstnanosti 4,7 %

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Kypr neuplatňuje přechodná opatření, proto pro občany, které jsou členy Evropské Unie nebude potřeba pracovní povolení.

Povinná registrace

Povolení k pobytu

Na Kypru je možné pobývat tři měsíce bez povolení k pobytu. Pokud by chtěl někdo zůstat déle a pracoval by na Kypru musí si zažádat o povolení k pobytu před uplynutím tříměsíční doby na ministerstvu pro migraci a registraci, je nutné předložit tyto dokumenty:

 • řádně vyplnění standardní formulář od ministerstva pro migraci a registraci
 • platný cestovní pas nebo ID kartu
 • 2 fotografie
 • dokumenty od zaměstnavatele

Povolení k pobytu je vydáváno na 5 let. Povolení k pobytu je vydáno během 6 měsíců od data podání žádosti.

Sociální pojištění a daně – formulář E301

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) budete muset pravděpodobně řešit různé problémy a záležitosti týkající se sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, nárok na důchod, nemoci a úrazy aj.).

Proto byly vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v nařízeních č. 1408/71 a574/72 a která Vám zajistí účinnou a úplnou ochranu. Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Kyperské republice. Všeobecné informace o dané problematice naleznete v kostce na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Jak fungují ustanovení Společenství v praxi?http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=532

V případě, že začnete pracovat v Kyperské republice, budete přispívat do kyperského systému sociálního zabezpečení, tudíž získáte také právo na veškeré výhody tohoto systému. Podrobnější informace na internetových stránkách kyperského Ministerstva práce a sociálních věcí:

Dept. of Social Insurance,
7, Lord Byron Avenue,
1465 Nicosia, Cyprus
tel.: +357 22401632
fax: +357 22674982
e-mail: interrel@dsi.mlsi.gov.cy

Po ukončení pracovního poměru na Kypru je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu na Kypru u tamního úřadu práce.

Styčným místem pro vydávání formuláře E 301 je:

The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and  Social Insurance
7 Byron Avenue,
1465 Nicosia,
CYPRUS
e-mail: interrel@sid.mlsi.gov.cy

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1.
Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře zůstává nadále v platnosti. Více informací najdete na portálu Eures.

Mezi Českou republikou a Kyprem platí od roku 1980 Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (30/1981 Sb.)

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303 a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadě práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer hmotného zabezpečení na Kypr, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E 303. Tento formulář musí žadatel předložit kompetentní instituci na Kypru, u níž se žadatel registruje za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti, do sedmi dnů od data odjezdu na Kypr, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení dávek.

Uznávání pracovních kvalifikací

Kyperská republika, tak jako všechny evropské státy má svoje vlastní právní předpisy, kterými upravuje uznávání vzdělání získaného v zahraničí. Zároveň je vázaná i mezinárodními a bilaterálními dohodami, které uzavřela pro oblast uznávání vzdělání získaného v jiném státě.

Více informací na:

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

1.6.2004 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 1408/71.

 • všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
 • těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři (v některých zemích však bude přímý přístup zajištěn až k 1.7.2004 – Německo, Rakousko).
 • od 1.6. je zaváděn Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • české ZP přestávají vydávat formuláře E111, E110, E119, E128. Tyto formuláře jsou zrušeny a nahrazeny Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pojišťovny, které jej ještě nevydávají, budou vydávat Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.
 • osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
 • Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

U zahraniční zdravotní pojišťovny (v místě výkonu zaměstnání – na Kypru) si vyzvedněte formulář E 106.

Formulář E 106 předejte na pracovišti ZP MV ČR, kde obdržíte Potvrzení o registraci. Platnost potvrzení je max. 6 měsíců. Platnost Potvrzení je podle potřeby prodlužována.

Žijí-li s vámi nezaopatření rodinní příslušníci, musíte doložit rodinný poměr na pracovišti ZP MV ČR (např. rodný list dítěte, oddací list apod.). I těmto osobám bude vydáno Potvrzení. Po příslušné registraci přestávají být uvedené osoby českými pojištěnci. Zdravotní péče jim bude v ČR poskytována na základě vydaného Potvrzení.

Nezaopatřený rodinný příslušník, který byl dosud v kategorii osob OBZP, již nemusí ode dne registrace hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění v českém systému.

Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie musí pracovník oznámit ZP MV ČR do 8 dnů.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu.

Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
www: http://www.cmu.cz/

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://ec.europa.eu/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Nejvíce volných míst na Kypru je z oblasti zemědělství (pomocné práce), stavebnictví (zedníci, elektrikáři), obchodních aktivit (techničtí, programátorští analytici), hotelnictví (animátoři, číšníci, servírky), výroby (nábytek, operátoři výrobních linek), dále pak oblast zdravotnictví a sociální práce.

APOLA ABSOLUTE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD.
P.O. Box 22554,
1522 Nicosia,
Cyprus,
tel.: +357 22840840,
fax: +357 22751390,
e-mail: infoapola@hyperion.com.cy,
web: http://www.hyperion.com.cy/

MENTOR CONSULTING LTD.
P.O. Box 21439,
1508 Nicosia,
Cyprus,
tel.: +357 22680096,
fax: +357 22665297,
e-mail: horwath@horwathpk.com.cy

PricewaterhouseCoopers
Svoronou 4,
Ayii Omoloyites,
Nicosia,
tel.: +357 22555000,
fax: +357 22555024,
web: http://www.pwc.com/

KPMG
P.O. Box 21121,
1502 Nicosia,
Cyprus,
tel.: +357 22678700,
fax: +357 22678200,
e-mail: Nicosia@kpmg.com.cy
web: http://www.kpmg.com.cy/

Poptávající firmy profese, obor činnosti

A.N.T. METALLOFABRICA LTD svářečské profese
6 Rodionos K. Riga,
tel.: + 357 25 724 820,
Agios Athanasios Industrial Estate,
P.O.Box 54304,
4101 Agios Athanasios,
3723 Limassol,
Cyprus,
tel.: + 357 25 724 827,
fax: + 357 25 720 494,
e-mail: info@metallofabrica.com,
web: http://www.metallofabrica.com/

Lord Sheratons zprostředkovatelé práce
Industrial Free Zone
tel.: + 357 24 362811
P.O.Box 40850
fax: + 357 24 816888 6307
Larnaca, Cyprus
e-mail: sheraton@spidernet.com.cy
web: http://www.lordsheratons.com/

A.General Agents & Consultants zprostředkovatelé práce
Larnaca,
Cyprus
tel.: + 357 99 977319, + 357 99 113804
e-mail: agenagentco@hotmail.com

Link Consultants Group zprostředkovatelé práce
P.O.Box 53737
Anexartisias Str. 61,
Limassol, Cyprus
tel.: + 357 25 745915
fax: + 357 25 745814
e-mail: info@link-group.com
web: http://link-group.com/

M.S.M Employment Agency zprostředkovatelé práce
P.O.Box 45004
7110 Aradippou
Larnaca, Cyprus
tel.: +357 24 669566
fax: +357 24 636720

J & I – Estates Ltd. tesaři, truhláři
18, Neofytou Nicolaide Ave.
P.O.Box 62577
8066 Paphos
tel: +357 26 819034
fax: +357 26 811530

One Stop Employment Agency číšníci, barmani, recepční, kuchaři, uklízečky
P.O.Box 33910
5318 Paralimni, Cyprus
tel.: + 357 23 824830
fax: + 357 23741816
e-mail: onestop@cytanet.com.cy

L.A.K.Y. Service Magic Ltd zedníci, tesaři, instalatéři, elektrikáři
Buildings & house general services
tel.: + 357 99 107065, +357 99 517713

A. A. S. Employment Bureau
technické profese
21 Pandoras Str., Hadjimatheou
Yiannouri Court, Suite 3
6042 Larnaca, Cyprus
tel.: +357 24668281
fax: +357 24668068
e-mail: aas@cytanet.com.cy

Tisk

Minimální mzda a týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální mzda na Kypru je stanovena Usnesením Rady ministrů každoročně. K 29.4. 2009 činí aktuální výše 840 euro. Má za cíl chránit pouze skupiny pracovníků, jejichž obory nejsou zastoupeny odborovými organizacemi a pracovní podmínky nejsou určeny kolektivními smlouvami. Dle zákona to jsou: úředníci, prodavači v obchodech, školní asistentky, pečovatelky o děti a kojence, hlídači, pomocný personál na klinikách, soukromých nemocnicích a v domech pro seniory.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba: 40 hodin
Dovolená: 4 týdny
Počet oficiálních svátků: 15, ale ne všechny jsou povinné

 • 1. leden – Nový rok
 • 6. leden – Tři králové
 • Pohyblivý svátek – Zelené pondělí (50 dní před pravoslavnými Velikonocemi)
 • 25. březen – Národní svátek Řecké republiky – významný den považovaný za svátek
 • 1. duben – Národní den kyperských Řeků
 • Pohyblivý svátek – Velký pátek (Řecká pravoslavná církev)
 • Pohyblivý svátek – Velikonoční pondělí (Řecká pravoslavná církev)
 • 1. květen – Svátek práce
 • Pohyblivý svátek Pentecost – Kataklysmos (Slavnost potopy)
 • 15. srpen – Výročí turecké invaze
 • 1. říjen – Den kyperské nezávislosti
 • 28. říjen – Řecký národní den
 • 25. prosinec – 1. Svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. Svátek vánoční

V případě, že 1.1., 25.3, 1.5. a 1.10. je neděle, následující pondělí je také oficiálním volným dnem.

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky na Kypru
48 Arsinois str., Nicosia,
Cyprus,
Tel.: + 357 22 421118,
Fax: + 357 22 421059,
e-mail.: nicosia@embassy.mzv.cz

Poštovní adresa: P.O.Box 25202,
1307 Nicosia,
Cyprus
tel.: 00357–22421118
fax: 00357–22421059
Konzulární pohotovost /v případě nouze/ 99356380
e-mail: nicosia@embassy.mzv.cz

Vedoucí ZÚ: Mgr. Martina Kapounová- III. tajemník

Honorární konzulát České republiky
25 B, Constantinou Paleologou Str.,
3095 Limassol,
Kypr
Poštovní adresa:
P.O.Box 6316,
3306 Limassol,
Cyprus
tel.: 00357–225343111
fax: 00357–225345834

Honorární konzulka: Melita Rolandi-Strati

Velvyslanectví a konzulární oddělení Kyperské republiky v Praze
Pod Hradbami 9
160 00 Praha 6
Česká Republika
tel.: +420 224316833
fax: +420 224317529
e-mail: embassy@kypros.cz

Velvyslanec: Phaedon Anastasiou

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek