Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Slovensko

19. 1. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na slovenksém pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami na Slovensku.

Úvodní informace

Slovensko jako nový členský stát Evropské unie se rozhodlo nezavádět žádná přechodná opatření, která by bránila volnému přístupu pracovníků z České republiky na slovenský trh práce.

Slovensko tak ve vztahu k českým občanům uplatňuje komunitární přednost a v plném rozsahu umožňuje využívat práva volného pohybu občanů členských zemí EU/EHP na svém území.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Slovensko plně otevřelo svůj trh práce pro zájemce z České republiky a není proto nutné žádat o vydání pracovního povolení.

Povinná registrace

Pracovníci z jiných členských zemí jsou standardně přihlašováni na slovenských úřadech práce výhradně z registračních důvodů. Tato povinnost je na straně zaměstnavatele a bližší informace podají pracovníci na kterémkoli slovenském úřadě práce.

Povolení k pobytu

Od 1. května 2004 vstoupila v platnost ustanovení upravující pobyt občanů členských států Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků. Během prvních 3 měsíců pobytu na území Slovenska není nutno dokládat účel pobytu.

Občané členských států Evropského hospodářského prostoru mají právo na trvalý pobyt na území Slovenska. Občan EHP je povinen do 10 pracovních dnů od vstupu na území SR ohlásit policejnímu útvaru počátek, místo a přepokládanou délku pobytu, pokud ho nepřilásí ubytovací zařízení. Občan EHP, který má v úmyslu zdržovat se trvale na území SR, je povinen se přihlásit k trvalému pobytu na oddělení cizinecké policie podle místa trvalého pobytu. K žádosti je třeba přiložit cestovní doklad, 2 fotografie a kolek v hodnotě 4,50 EUR.

Náležitosti pro vyřízení povolení k pobytu nad 3 měsíce

 1. přihlásit se na cizinecké policii;
 2. předložit cestovní pas nebo občanský průkaz;
 3. vyplnit žádost o povolení k pobytu;
 4. předložit 3 fotografie;
 5. předložit doklad o ubytování;

V případě, že se občané ČR hodlají trvale zdržovat na území Slovenska, mají za povinnost přihlásit se k trvalému pobytu a předložit platný cestovní doklad a doklad potvrzující zabezpečení ubytování. Pokud hodlají trvale vycestovat z území Slovenské republiky, je jejich povinností nahlásit tuto skutečnost písemně příslušnému policejnímu útvaru.

Právo na trvalý pobyt mají i rodinní příslušníci občanů členských států Evropského hospodářského prostoru, kteří nejsou občany těchto členských států za podmínky, že neohrožují bezpečnost státu nebo veřejný pořádek. Rodinným příslušníkem občana členského státu EHP se rozumí manželský partner a závislí příbuzní v přímé řadě. Na rozdíl od občanů Evropského hospodářského prostoru takto zvýhodněný cizinec podléhá schvalovacímu procesu.

Sociální zabezpečení

Pokud chcete pracovat na Slovensku, musíte se stát účastníkem tamního systému sociálního zabezpečení (sociálního pojištění) formou placení:

 • Příspěvků na důchodové zabezpečení (důchodové pojištění) u Sociální pojišťovny
 • Příspěvků na zdravotní pojištění zdravotní pojišťovně podle vlastního výběru
 • Příspěvků na pojištění v nezaměstnanosti okresnímu úřadu práce příslušnému podle místa výkonu zaměstnání, resp. výkonu samostatně výdělečné činnosti
 • Příspěvky za zaměstnance formou procentního podílu z jeho hrubé mzdy a procentuální odvod za zaměstnance odvádí jeho zaměstnavatel.

Samostatně výdělečně činná osoba si sama odvádí příspěvky na pojištění.

Pokud se stanete nezaměstnaným, měli byste se zaregistrovat na příslušném okresním úřadě práce, kde vám poskytnou všechny potřebné informace o situaci na trhu práce, stejně jako o podpoře v nezaměstnanosti.

Daň z příjmů a odvody ze mzdy

Na Slovensku je aplikována jednotná daň z příjmů ve výši 19 % bez ohledu na výši příjmů pro fyzické i pro právnické osoby.

Z již vypočítané daně z příjmů je možné odečíst tzv. daňový bonus na každé vyživované dítě ve výšce 6 570 Sk.

Každá fyzická osoba, která dosáhne za zdaňovací období zdanitelný příjem vyšší než 47 808 Sk, je povinna podat na konci zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, daňové přiznání.

Uvedená suma je polovinou nezdanitelného minima, které ustanoveno ve výši 19,2 násobku životního minima (v roce 2007 ve výši 95 616 Sk).

Odvody zaměstnance ze mzdy:

 • na nemocenské pojištění 1,4 % z vyměřovacího základu
 • na starobní důchodové pojištění 4 % z vyměřovacího základu
 • na pojištění v invaliditě 3 % z vyměřovacího základu
 • na pojištění v nezaměstanosti 1 % z vyměřovacího základu
 • na zdravotní pojištění 4 % z vyměřovacího základu

Na Slovensku jsou dále aplikovány systémy dobrovolného penzijního a nemocenského pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.

Více k tématu na stránkách slovenské Sociální pojišťovny: http://www.socpoist.sk/

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Slovenskem platí od roku 2003 (100/2003 Sbírky mezinárodních smluv) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Kompletní znění smlouvy najdete na stránkách: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb045-03m.pdf

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací v oblasti mezinárodního zdaňování kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/seznamy/financni-urady/

Po ukončení pracovního poměru na Slovensku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1 (dříve E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu na Slovensku. Žadatel za tímto účelem kontaktuje místní pracoviště slovenské Sociální pojišťovny a dodá veškerou dokumentaci týkající se jeho zaměstnání na Slovensku.

Kontaktní institucí vydávající tento formulář na Slovensku je Sociálna poisťovňa. Její jednotlivé pobočky najdete na webových stránkách instituce http://www.socpoist.sk/.

Převod podpory v nezaměstnanosti a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadě práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer hmotného zabezpečení na Slovensko, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Na českém úřadě práce si zažádejte o vystavení formuláře U2 (dříve E 303). Tento formulář musíte předložit kompetentní instituci na Slovensku, u níž se registrujete za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti, a to do sedmi dnů od data odjezdu na Slovensko, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení dávek a rovněž požádat o zabezpečení lékařské péče. Z tohoto důvodu nezapomeňte ještě před vycestováním navštívit svoji zdravotní pojišťovnu v ČR.

U místního (slovenského) úřadu práce, kde jste se zaevidujete, se podrobíte kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Slovenska.

Uznávání pracovních kvalifikací

Slovenská republika, tak jako všechny evropské státy má svoje vlastní právní předpisy, kterými upravuje uznávání vzdělání získaného v zahraničí. Zároveň je vázaná i mezinárodními a bilaterálními dohodami, které uzavřela pro oblast uznávání vzdělání získaného v jiném státě.

V první řadě je nutno zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není na Slovensku regulované.

Není-li vámi vybrané povolání na Slovensku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Slovenska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost na Slovensku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám slovenský národní koordinátor Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Adresa střediska (pro písemný kontakt):
Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
web: http://www.uips.sk/

Adresa střediska (pro osobní kontakt):
Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Staré grunty 52
842 44 Bratislava

Uznání dokladu o vzdělání absolventa zahraniční základní nebo střední školy je v kompetenci místně příslušného krajského školského úřadu, který žadateli vydá po splnění předepsaných podmínek rozhodnutí o ekvivalenci dokladů o vzdělání.

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Obecně platí, že občanům EU v roli turistů (a jakékoliv jiné vyjma zaměstnanců) se dostane nezbytné zdravotní péče, pokud předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění (komerční připojištění je možné).

Nárok na plnou zdravotní péči máte, jste-li legálně pracující občan zaměstnaný na Slovensku, který platí zdravotní pojištění.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

 • Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.

Za lékařské ošetření, recepty, zdravotnické pomůcky, ústavní pohotovostní službu a nemocniční péči se již neplatí. Vláda zrušila všechny 20 Sk a 50 Sk poplatky.

Seznam slovenských zdravotních pojišťoven: http://www.cmu.cz/propojistence/eu/postupy2/103

Podrobnější informace o systému zdravotního pojištění při zaměstnání v jiné členské zemi EU/EHP zjistíte u své zdravotní pojišťovny nebo u této instituce:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041, fax: 222 734 951
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče na Slovensku získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u Centra mezistátních úhrad.

Centrum mezistátních úhrad,
nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3,
tel. 234 462 041,
fax: 222 734 951,
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Jak najít zaměstnání

EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spoluprací při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://ec.europa.eu/eures/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci Slovenské republiky působí na vybraných úřadech práce. Pracovníci všech Úřadů práce v SR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Slovenská národní databáze volných pracovních míst veřejných služeb zaměstnanosti je připojena k databázi nabídek práce EURES http://ec.europa.eu/eures/.

Úřady práce

Veřejné služby zaměstnanosti zprostředkovávají zaměstnání evidovanému nezaměstnanému, občanovi hledajícímu zaměstnání a zaměstnavateli prostřednictvím Úřadů práce, sociálních věcí a rodiny. Úřad práce vykonává zprostředkování zaměstnání bezplatně a nestranně. Na základě nahlašování volných pracovních míst jsou na úřadech práce jednou týdně aktualizována volná místa. Úřad práce může klientovi pomoci při získání vhodného volného pracovního místa především následujícími formami:

 1. poskytnutím přehledu volných pracovních míst
 2. doporučením do zaměstnání
 3. pozváním na výběrové řízení, resp. na burzu práce k nabídce volného pracovního místa

Nabídky volných pracovních míst můžete nalézt přímo na místních úřadech práce. Adresy a kontakty na úřady práce na Slovensku najdete na adrese http://www.upsvar.sk/.

Internet

Nabídky volných pracovních míst najdete především na uvedených adresách:

Soukromé personální agentury

Nejčastěji jsou uváděny internetové adresy následujících agentur:

Denní tisk

Inzercí volných pracovních míst na Slovensku se zabývají i některé slovenské deníky.

Jejich seznam získáte na kterémkoliv vyhledávacím serveru po zadání výrazu „denná tlač".

K největším deníkům na Slovensku patří:

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky a použité zdroje informací

Minimální mzda

Aktuální úroveň minimální mzdy činí od 1. ledna 2012 327,2 EUR.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Standardní pracovní doba na Slovensku činí 40 hodin týdně. Zaměstnanec, který má pracovní čas rozvržený tak, že vykonává práci střídavě v obou směnách ve dvousměnném provozu, má pracovní čas nejvýše 38,75 hodiny. Zaměstnanec, pracující ve všech směnách v trojsměnném provozu nebo v nepřetržitém provozu, má pracovní čas nejvýše 37,5 hodiny týdně. Zaměstnanec mladší 16 let má pracovní dobu nejvýše 30 hodin týdně, i pokud pracuje pro více zaměstnavatelů.

Základní výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Dovolená v rozsahu pěti týdnů náleží zaměstnanci, který do konce kalendářního roku dovrší alespoň 15 let pracovního poměru po osmnáctém roce věku.

Počet oficiálních svátků/dnů pracovního klidu

Na Slovensku je ročně patnáct dnů pracovního klidu včetně všech oficiálních, náboženských, popř. pohyblivých svátků.

Sídla velvyslanectví

Slovenská ambasáda v ČR:
Pelléova 12
160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel: +420 233 113 051
fax: +420 233 113 060
e-mail: skembassy@pha.inecnet.cz
hodiny pro veřejnost: PO-PÁ 8.30 - 12.00

Velvyslanectví ČR na Slovensku:
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel: +421 259 203 303
fax: +420 259 203 330
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek