Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Dánsko

22. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na dánském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Dánsku.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Dánské království
 • Státní zřízení: konstituční monarchie
 • Hlavní město: Kodaň
 • Rozloha: 43 098 km²
 • Počet obyvatel: 5,3 milionu
 • Hustota obyvatel/km²: 125
 • Správní členění: 5 krajů (regioner) a 98 komun (kommuner)
 • Úřední jazyk: dánština
 • Měna: dánská koruna, 1 DKK = 100 øre

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti: Faerské ostrovy a Grónsko.

Dánsko otevřelo k 1. 5. 2009 pracovní trh občanům České republiky (a občanům dalších tzv. „nových“ členských států EU). V důsledku toho nebude od 1. 5. 2009 vyžadováno pracovní povolení od občanů České republiky, kteří chtějí v Dánsku pracovat.

Aktuální informace přímo na webu Dánské imigrační služby:

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Pracovní povolení nebude od 1. 5. 2009 vyžadováno od občanů České republiky, kteří chtějí v Dánsku pracovat.

Povinná registrace

EU registrační certifikát

Občané České republiky, pokud chtějí v Dánsku pracovat, musejí žádat o EU registrační certifikát u místních úřadů do 3 měsíců po jejich příjezdu do Dánska. Žádost se podává u Regional State Administration osobně, někdy je vyžadována předchozí domluva návštěvy.

Předkládáte:

Doklady

 • pas nebo jiný platný cestovní doklad
 • 1 x fotografii pasového formátu (občané mimo EU předkládají 2 fotografie)

Dokumentaci vztahující se k účelu vašeho pobytu, např.:

 • Placené zaměstnání: prohlášení zaměstnavatele (příloha A formuláře žádosti) nebo pracovní smlouvu
 • Studenti: dokumentaci ke vzdělávacímu programu (program s nárokem na podporu na základě zákona o státním vzdělávacím fondu)
 • Prokázání dostatečných prostředků pro pobyt: dokumentaci o prostředcích k financování vašeho pobytu, např. výpis z bankovního účtu.
 • Rodinný příslušník: dokumentaci prokazující úzkou vazbu na občana EU ve formě oddacího listu a/nebo rodného listu

Formulář žádosti k registraci můžete získat na Regional State Administration a vyplnit jej při návštěvě úřadu.

Více informací k EU residence certificate v Dánsku najdete na: http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4176

Národní registr obyvatel (Civil Registration Sytem, dále jen CRS)

Jestliže chcete zůstat v Dánsku více jak 3 měsíce, měli byste se zaregistrovat do registračního systému obyvatel u místního úřadu (kommune) v místě vašeho bydliště v Dánsku. Měli byste tak učinit hned po příjezdu do Dánska, i když je možné pobývat v Dánsku až 6 měsíců bez registrace do CRS. Registraci do CRS můžete provést u servisního střediska pro občany –Borgerservice u místních územních úřadů (kommune).

K registraci do CRS přineste tyto doklady:

 • Registraci pobytu – EU residence certificate (z Regional State Administration – Statsforvaltning)
 • Pas
 • Oddací list, pokud jste vdaná/ženatý
 • Rodné listy dětí

Kontakt na servisní střediska pro občany Borgerservice: http://www2.borgerservice.dk/selvbetjening/

CPR číslo

Pokud budete zaregistrováni do národního registru obyvatel (CRS), obdržíte občanské registrační číslo – CPR číslo. Toto číslo je složeno z 10 číslic, prvních 6 číslic je z data narození (den, měsíc, rok) a 4 poslední čísla poskytují jedinečnou identifikaci všech obyvatel v Dánsku. Poslední číslo, je-li sudé, jedná se o ženu, je-li liché jde o muže.

Číslo CPR je využíváno v souvislosti s registrací a osobní identifikací, např. v souvislosti s vyplácením mezd, prodejem domů, bankovními transakcemi, pojištěním atd.

Číslo pro daňové srážky ze základu (PAYE)

Zaměstnanec může obdržet u daňového úřadu v místě výkonu práce číslo pro srážky ze mzdy (PAYE). Zaměstnavatel pošle číslo PAYE a pracovní smlouvu do servisního střediska pro občany (Borgerservice). Poté obdržíte kartu zdravotního pojištění prostřednictvím pošty. Výše zmiňované dokumenty můžete servisnímu středisku pro občany také předložit osobně.

Vyhledávač kontaktu na nejbližší daňový úřad (SKAT): http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=349004&vID=0
Kontakt na servisní střediska pro občany Borgerservice: http://www2.borgerservice.dk/selvbetjening/

Povolení k pobytu

Občané EU/EHP a Švýcarska mohou pobývat v Dánsku na základě pravidel EU o volném pohybu osob a služeb. Pro pobyt delší jak 3 měsíce nebo v případě hledání práce delší jak 6 měsíců se musíte zaregistrovat u Regional State Administration – viz výše. Žádost o EU residence certificate musí být předložena do 3 měsíců od vstupu do země.

Občané EU/EHP musí být schopni prokázat svou národnost a pokud cestují do Dánska potřebují pas nebo jiný identifikační průkaz.

Sociální zabezpečení daňová problematika – formulář E301

Sociální zabezpečení je v Dánsku financováno prostřednictvím daní. Abyste mohli mít přístup ke službám, je třeba mít CPR číslo a být zaregistrován do Národního registru obyvatel (CRS) a mít zdravotní kartu.

Daně

Pokud v Dánsku pracujete, budete podléhat dani z příjmu a je třeba, abyste co nejdříve kontaktovali příslušný daňový úřad. Prostřednictvím daní přispíváte do sociálního systému Dánska, ze kterého je placeno např. vzdělávání, lékařská péče, hospitalizace v nemocnici apod.

POZOR příspěvek na nezaměstnanost je v Dánsku dobrovolný a platí se příslušnému pojišťovacímu fondu (viz pojištění v nezaměstnanosti níže).

Existuje několik způsobů, jak můžete být zdaněni. Pokud v Dánsku získáte zaměstnání, je důležité zjistit, jaké daňové schéma bude na vás uplatňováno.

Musíte vzít v úvahu, zda:

 • jste předmětem plného zdanění nebo omezeného zdanění v Dánsku (např. zda si udržujete „rezidenci“ v jiném státě),
 • nepodléháte speciálnímu 25 % zdanění pro výzkumné pracovníky a klíčové zaměstnance nebo
 • se na vás uplatňuje standardní schéma.

Omezená daňová povinnost

Pokud máte omezenou daňovou povinnost (např. máte přechodný pobyt v Dánsku jako sezónní pracovník) – daňová karta je vydána mezinárodní divizí daňového úřadu.

Dokumenty:

 • dokument prokazující datum vašeho narození
 • dokument s fotografií (např. pas)
 • pracovní smlouva s informací o mzdě
 • dokumenty prokazující na vás závislé osoby žijící v zahraničí (pokud je předmětem uplatnění)

Plná daňová povinnost

Při pobytu delším jak 6 měsíců nebo rezidenci v Dánsku je daňová karta vydána domácí divizí daňového úřadu. Pokud jste zaregistrování do Národního registru obyvatel, musíte kontaktovat domácí divizi daňového úřadu.

Dokumenty:

– viz výše + bankovní informace

Pokud zaměstnavatel neobdrží daňovou kartu od daňového úřadu, musí srazit 60 % daň ze mzdy zaměstnance bez možnosti slev.

Daň z příjmu obsahuje:

 • státní daň
 • místní daň
 • příspěvek na zdravotní péči
 • církevní daň (pokud jste členy evangelicko-lutheránské církve v Dánsku)

Dánsko má progresivní daň z příjmu a 3 možné úrovně zdanění příjmu (základní, střední,vysoké rozpětí).

Příspěvek na sociální zabezpečení obsahuje 8 % příspěvek na politiku zaměstnanosti ze mzdy a z věcných dávek, platí se v případě plné i omezené daňové povinnosti.

Místní daň a církevní daň je územně odlišná. Průměrná místní daň je 24,6 % a církevní daň 0,7 %.

Příspěvek na zdravotní péči je 8 % a je kalkulován na základě zdanitelného příjmu.

Ti, kdo mají omezenou daňovou povinnost, platí v průměru 24 % místní daň a neplatí církevní daň.

Daňová karta

Když pracujete v Dánsku, musíte mít e-tax card (daňovou kartu). Má dvě části, hlavní kartu a B-card (B-card je používána, pokud máte v Dánsku více zaměstnavatelů). Karta je zaslána elektronicky vašemu zaměstnavateli. Karta obsahuje údaje o tom, kolik vám musí zaměstnavatel strhávat ze mzdy, dále informace o osobních příspěvcích a procento daňové sazby, kterou musíte platit. Dále je nezbytné mít NemKonto účet.

Bankovní účet

Pokud v Dánsku pracujete, je téměř nezbytností zřídit si NemKonto bankovní účet (NemKonto Easy Account). NemKonto je veřejný platební systém, který umožňuje institucím platební styk s vámi, tj. např. platby z veřejných institucí, platby dávek sociálního zabezpečení, refundaci daní apod. Informace o založení vašeho NemKonto Easy Account vám podá vaše banka.

Můžete si také založit účet v dánské bance. Kontaktujte osobně banku a přineste:

 • pas nebo jiný ID dokument
 • dokument prokazující vaši adresu v Dánsku

Pokud jste placeni dánským zaměstnavatelem, je možné transferovat vaši platbu z dánské banky na účet zahraniční banky. Tento transfer může trvat několik dní a některé banky jej zpoplatňují.

Kontakty na daňové úřady na http://www.skat.dk vyhledávač http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=349004&vID=0

Průvodce pro zahraniční rezidenty pracující v Dánsku: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=60875

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Dánskem platí od 27. 12. 1982  bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (Sbírka zákonů 53/1983) – http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-0633121B/cds/xsl/194.html?year=

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

Metoda vynětí

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních  příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pojištění v nezaměstnanosti, U1/E 301

Pojištění pro případ nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné! Pokud se chcete pojistit proti nezaměstnanosti, je na Vaší zodpovědnosti, abyste kontaktovali pojišťovací fond, jakmile začnete v Dánsku pracovat. Seznam pojišťovacích fondů najdete na webu The National Directorate of Labour (Arbejdsdirektoratet) http://www.adir.dk/, vyberte „Medlemskab af en a-kasse“. V případě pochybností o výběru fondu, kterého byste chtěli být členem, můžete kontaktovat rovněž The National Directorate of Labour (Arbejdsdirektoratet).

Po ukončení pracovního poměru v Dánsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1/E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře U1/E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Dánsku.

Formulář žádosti o U1/E 301 najdete na http://www.adir.dk/sw15465.asp?katid=40.

Pokud jste v Dánsku byli členy pojišťovacího fondu pro nezaměstnanost, směřujte Vaši žádost přímo Vašemu pojišťovacímu fondu pro nezaměstnanost, který vydá formulář U1/E 301.

Pokud jste nebyli členy pojišťovacího fondu pro nezaměstnanost, dánská instituce potvrdí pouze doby zaměstnání. V tomto případě byste měli směřovat žádost o formulář U1/E 301 na adresu styčného místa pro formulář U1/E 301 v Dánsku:

Arbejdsdirektoratet
Stormgade 10
Postboks 1103
DK-1009 København K
DENMARK
Tel: +45 38 10 60 11
Fax: +45 38 19 38 90
adir@adir.dk
http://www.adir.dk/

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Dánska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Dánsku (Arbejdsformidlingen – AF) a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U dánské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Dánska. Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud chcete být v Dánsku zaměstnáni, může pro vás být užitečné uznání (assessment) vzdělání od státního úřadu Cirius. Uznání pak usnadňuje dánskému zaměstnavateli pochopit vaše zahraniční vzdělání/profesní kvalifikaci a porovnat, jak koresponduje se vzděláním a kvalifikací v Dánsku.

Pokud je profese regulovaná, potřebujete autorizaci (authorisation) od příslušné instituce (např. pro práci s nebezpečnými materiály, stavebními stroji, pro zdravotnické profese...).

Na stránkách Cirius najdete seznam regulovaných profesí, seznam autorizačních institucí, informace k uznávání vzdělání a informace k tomu, jak můžete získat povolení k výkonu práce s vaší profesí.

Seznam regulovaných profesí

Kontakt:

CIRIUS
Fiolstræde 44,
DK – 1171 Copenhagen K.
Tel: +45 3395 7000
Fax: +45 3395 7001
E-mail: cirius@ciriusmail.dk
http://www.cvuu.dk/

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

viz. registrace

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Od 1. 5. 2010 platí Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 o koordinaci sociálního zabezpečení EU. Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: 236 033 411
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

Od října 2008 nový portál pro zájemce o práci v Dánsku www.workindenmark.dk – obsahuje nabídky práce, informace o životních a pracovních podmínkách v Dánsku. Na portále si lze vytvořit vlastní profil (CV).

Kontakty na dánské úřady práce najdete na: http://www.jobnet.dk/, včetně jejich abecedního řazení.

AMS


Evropské služby zaměstnanosti EURES – evropská databáze volných míst v zemích EA/EEA a evropská databanka CV


Dánský EURES

 • http://www.eures.dk/
 • volná místa, odkazy na další dánské databáze volných pracovních míst, tisk, seznam dánských EURES poradců


Sezónní práce

Další databáze


Práce v oblasti IT


Práce v oblasti zdravotnictví a farmacie


Práce pro techniky


Podnikání, obchodní spolupráce

Tisk

 • Většina novin má speciální přílohu – práce – v nedělních a středečních vydáních, hlavní noviny jsou i na Internetu


Jyllandsposten


Berlingske tidende


místní noviny


Jazykové kurzy

 • Pracovním jazykem v Dánsku je ve většině firem dánština. Každá obec nabízí kurzy dánštiny pro cizince. Většinou jsou zdarma /večerní nebo denní kurzy/ pokud jste držiteli CPR čísla.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Není zákonem stanovena. Mzdy jsou pro každý sektor určeny v kolektivních smlouvách.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Obvykle 37 hodin týdně. Zakotvena je v kolektivních smlouvách.

Dánský trh práce, zaměstnanecké a mzdové podmínky jsou běžně předmětem kolektivního vyjednávání mezi odbory a zaměstnavatelskými svazy. Předmětem vyjednávání je např. pracovní doba i minimální mzda. Některé oblasti zaměstnávání jsou regulovány právními předpisy, například dovolená. Odbory mají v Dánsku důležitou roli na trhu práce, jsou velmi dobře organizované a mnoho zaměstnanců je jejich členy.

Dovolená

 • Zaměstnanci v Dánsku mají nárok na 5 týdnů dovolené každý rok, který se počítá pro účely dovolené od 1. 5. – 30. 4.

Počet oficiálních svátků

 • 9,5 dne

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Dánského království v Praze
Adresa:
P.O.Box 25
Maltézské nám. 5/475
118 00 Praha 1

Kontakt:
telefon: +420 257 531 600
fax: +420 257 531 410
e-mail: prgamb@um.dk
web: http://www.ambprag.um.dk/

Czech Embassy in Copenhagen
Adresa:
Ryvangs Allé 14–16
DK-2100 Copenhagen E, Denmark

Kontakt:
tel.: +45 39 10 18 10 (8–12, 13–16), consular hours (10–11)
fax: +45 39 29 09 30
e-mail.: copenhagen@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/copenhagen

Další zdroje informací

Praktické informace související s prací a pobytem v Dánsku najdete na: www.workindenmark.dk

Všeobecné informace o Dánsku najdete na internetové adrese: http://www.denmark.dk/

Welcome to Denmark – průvodce pro zaměstnance a studenty ze zahraničí zde

http://www.denmarkupdate.dk/ – on-line newsletter pro každého, kdo se zajímá o práci v Dánsku

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek