Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Estonsko

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na estonském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Estonsku.

Úvodní informace

 • Plný název země: Estonská republika, estonsky Eesti Vabariik, anglicky Estonia
 • Rozloha: 45 226 km²
 • Hlavní město: Tallinn
 • Státní zřízení: parlamentní republika, hlavou státu je prezident
 • Počet obyvatel: 1 330 000, hustota zalidnění je 30 ob. / km²
 • Obyvatelstvo: 68,4 % Estonci, 25,7 % Rusové, 2,1 % Ukrajinci, 1,2 % Bělorusové, 0,8 % Finové, 1,7 % ostatní
 • Úřední jazyk: estonština
 • Náboženství: luteránské, pravoslavné, římskokatolické
 • Měna: euro
 • Časové pásmo: +2 hodiny
 • Telefonní předvolba: +372

Pro více informací: http://www.visitestonia.com/

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení

Pracovní povolení

Estonsko neuplatňuje žádná omezení vůči občanům členských států Evropské unie, pokud se týká pobytu nebo práce v Estonsku. Při cestě do Estonska není potřeba vízum.

Povinná registrace

Viz. povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Pokud chcete pobývat v Estonsku méně jak 3 měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu. Při registraci na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání není potřeba povolení k pobytu až po dobu 6 měsíců.

Podmínky vystavení povolení k pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky:

 • doložení příjmu (pracovní poměr, důchody atd.), finančního zajištění
 • zdravotní pojištění
 • místo pobytu musí být v Estonsku

Po vystavení povolení k pobytu musíte nahlásit během 1 měsíce místo, kde bydlíte.

Při doložení příjmu se vydává povolení k pobytu na 5 let s možností prodloužení.

Povolení k pobytu pro studenty se vydává na základě předložení dokladu o studiu a vydává se na období studia, vždy maximálně na dobu 1 roku s možností prodloužení.

Žádosti o povolení k pobytu se podávají na „Citizenship and Migration Board“.

Pro detailní informací http://www.tta.ee/ v sekci EURES.

Sociální zabezpečení a daňová problematika – formulář E301

Sociální zabezpečení v Estonsku spadá pod Ministerstvo Sociálních věcí a je koordinováno Komisí sociálního pojištění (Social Insurance Board), kde také získáte více informací.

Kontakt:

Lembitu 12,
15092 Tallinn
Estonia
Telefon: 372 6408120
Referent:
372 6408118
fax: 372 6408155
e-mail: ska@ensib.ee
web: http://www.ensib.ee/

Vše ohledně daňové problematiky je k dispozici na stránkách Daňového a celního úřadů (http://www.emta.ee/). Informace zde naleznete nejen v estonštině, ale i v ruštině a angličtině.

Kontakt:

Narva mnt 9j
15176 Tallinn
Estonia
telefon: +372 683 5700
fax: +372 683 5709
e-mail: emta@emta.ee

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Estonskem platí od 26. 5. 1995 (Sbírka zákonů 184/1995) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0027.

Po ukončení pracovního poměru v Estonsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1 (E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Estonsku.

Styčným místem pro vydávání formuláře U1 (E 301) je:
 
Labour Market Board and local employment offices (Tööturuamet, Tööhõiveametid)
LUHA Street 16,
Talinn 10129
Estonia

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Informace o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti – možnost hledání zaměstnání přímo v Estonsku po dobu 6 měsíců.

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Estonska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny na dobu 3 měsíců, výjimečně (např. při sloučení rodiny) na dobu max. 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Estonsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U estonské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Estonska.

Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti pracovat v Estonsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v Estonsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Estonska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/docs/list_ebtp_ncs_en.pdfnebo na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Estonsku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

V Estonsku se uznáváním  vzdělání zabývá estonský ENIC/NARIC. Pro uznání (ohodnocení) Vašeho vzdělání kontaktujte právě ENIC/NARIC.

Pro rozeznání profesní kvalifikace byste měli kontaktovat odpovědnou organizaci pro danou profesní oblast:

 • Právníci – Estonian Bar Association
 • Učitelé – Ministry of Education and Research
 • Práce týkající se půdy a přírody – Ministry of Environment
 • Veterinární praxe, zemědělství – Ministry of Agriculture
 • Archivnictví – State Chancellery 
 • Zdravotnictví a pečovatelství, sociální služby – Health Care Board
 • Aktivity spojené s přepravou – Ministry of Economic Affairs and Communications
 • Technické aktivity, výkopové práce, práce s trhavinami – Technical Inspectorate

Více informací opět získáte v ENIC/NARIC. Webové stránky i s kontakty:

zpět na začátek

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

V Estonsku funguje systém „rodinných lékařů“, tj. v případě nemoci jsou kontaktování právě tito lékaři. Výběr lékaře je většino podle místa bydliště. Informace o rodinných lékařích můžete získat v zemi u zdravotnických institucí, regionálních zdravotních pojišťoven a na stránkách estonského Fondu zdravotního pojištění (Health Insurance Fund) http://www.haigekassa.ee/.

Pokud chcete mít zajištěnou zdravotní péči, je nutné mít pojištění. Zdravotní pojištění je povinné a je součástí sociálního pojištění. Zaměstnavatelé platí ZP za své zaměstnance srážkami, samostatně výdělečné osoby potom ze svého přímo ze svého příjmu. Více informací o zdravotní péči v Estonsku opět naleznete na stránkách Fondu zdravotního pojištění – http://www.haigekassa.ee/.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71 – pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: 236 033 411
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem do Estonska nezapomeňte kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu. Pro více informací o zdravotním pojištění v rámci Evropské unie – http://www.cmu.cz/

Po příjezdu do Estonska kontaktujte Health Insurance Fund v místě Vašeho bydliště.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání, minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Jak najít zaměstnání

Při zájmu pracovat v Estonsku doporučujeme využití služeb systému EURES, hlavně evropskou databázi volných míst, kde můžete najít různé typy pracovních příležitostí (http://ec.europa.eu/eures).

Většina volných míst je v Estonsku zadávána úřadům práce, soukromým personálním agenturám nebo do tisku (Eesti Ekspress, Postimees nebo Eesti Päevaleht).

Pro žádost o práci se převážně používají motivační dopisy a strukturované životopisy.

Pro další zdroje informací o volných místech v Estonsku, využijte níže uvedené internetové stránky:

Národní úřady práce

Další užitečné stránky

Minimální mzda

Minimální mzda za měsíc je EEK (kroon) 4350, což je v přepočtu přibližně 278 EUR.

Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Státní svátky

 • 1. ledna – Nový rok
 • 24. února – Den nezávislosti
 • Březen/Duben během „Good Friday“
 • 1. května – Májový den
 • Květen/červen během „Whitsun“
 • 23. června – Den vítězství
 • 24. června – letní den
 • 20. srpna – den nezávislosti
 • 25. a 26. prosince – Vánoce

Dovolená pro zaměstnance je v délce 28 dní za rok, tzv. prodloužená dovolená až 35 dní (záleží na typu práce).

Běžná pracovní doba činí 40 hodin za týden/ 8 hodin za den.

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Estonské republiky

Na Kampě 1, Praha 1
118 00
tel: 257 011 180
fax: 257 011 181
e-mail: embassy.prague@estemb.cz

titulář: J.E.pí. Eve-Külli KALA
funkce: Velvyslanec

Provozní hodiny úřadu
09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (Po–Pá)

Konzulární oddělení
Consular section

Provozní hodiny úřadu
10:00 – 12:00 (Po, Út, Čt, Pá)

Velvyslanectví České republiky v Estonsku

Roosikrantsi 11, Tallinn
10 119
Tel: 00372/6274400, sekretariát – 6274401
Fax: 00372/6314716
e-mail: tallin@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/tallinn

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek: 8:15 – 17:00
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 10:00 – 12:00

Další zdroje informací:

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek