Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Lichtenštejnsko

26. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na lichtenštejnském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Lichtenštejnsku.

Úvod

 • Oficiální název: Lichtenštejnské knížectví
 • Rozloha: 160 km2
 • Počet obyvatel: 33 436 (2004)
 • Hlavní město: Vaduz 4874
 • Sousední země: Rakousko, Švýcarsko
 • Úřední jazyk: němčina
 • Měna: CHF – švýcarský frank=100 rapů
 • Správní rozdělení: 11 obcí
 • Státní zřízení: konstituční monarchie založená na parlamentní demokracii

Dne 8. 9. 2009 došlo k navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem dohodou o spolupráci.

Lichtenštejnsko náleží do konzulární působnosti Velvyslanectví České republiky v Bernu. Platí zde švýcarské vízové předpisy.

Lichtenštejnsko není členem EU, od roku 1994 je členem EHP.

Lichtenštejnsko uplatňuje s Českou republikou Nařízení č.1408/71 a 574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení.

Více informací získáte na http://www.apa.llv.li/ Ausländer-und Passamt.

Občan České republiky – turista může vstupovat a pobývat na území Lichtenštejnska po dobu kratší 3 měsíců bez zvláštních omezení (bez víza) a to na základě platného cestovního dokladu. Motoristům se doporučuje mít mezinárodní řidičský průkaz.

Lichtenštejnsko je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP). To znamená, že občané EU a EHP mohou být výdělečně činní v Lichtenštejnsku. Nicméně, Lichtenštejnsko nemá volnost pobytu osob tzn., že Lichtenštejnsko restriktivně praktikuje udělení povolení k pobytu s výdělečnou činností.

Lichtenštejnsko patří mezi státy s nejnižší mírou nezaměstnanosti (k 30. 04. 2011 2,3 %, tj. 423 občanů). Skoro polovina zaměstnaných v Lichtenštejnsku jsou přeshraniční pracovníci, kteří se minimálně jednou za týden vracejí zpět do země svého bydliště tj. do Rakouska, Německa, Švýcarska. 54 % všech pracovních míst jsou v sektoru služeb.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Přechodná ustanovení pro země EU-8 (Česká republika, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) byla zrušena Lichtenštejnským knížectvím. Pro země EU-8 jsou běžná pravidla jako pro ostatní země EU a EHP (výjimka Bulharsko a Rumunsko).

Činnost přeshraničních pracovníků se sídlem v sousedních zemích (Švýcarsko nebo Rakousko) je v souladu s článkem 32 osob zákona (PFZG, LLG 2009 č. 348) pro občany EU a EHP. Zaměstnavatel musí nejpozději do 10 dnů oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání na Ausländer-und Passamt prostřednictvím formuláře.

Občané EU a EHP (kromě Rumunska a Bulharska) nebudou potřebovat pracovní povolení za účelem zaměstnání. Příhraniční pracovník obdrží tzv. Grenzgängermeldebestätigung (GMB) – osvědčení o registraci.

PFZG, LLG 2009 č. 348: http://www.gesetze.li/

Na občany Rumunska a Bulharska se vztahuje zákon o pobytu cizinců, který se odkazuje na státní příslušníky třetích zemí. Tito lidé potřebují k práci přes hranici povolení (Grenzgängerbewilligung) a to musí 14 dnů před plánovaným zahájením pracovní činnosti na Ausländer- und Passamt předložit.

Povinná registrace

Občané EU mohou vycestovat do Lichtenštejnska s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jako turista může občan EU pobývat v Lichtenštejnsku po dobu nejvýše 3 měsíců bez nutnosti registrace.

Za účelem výdělečné činnosti je povinností po příjezdu do Lichtenštejnska do 8 dnů osobně ohlásit na příslušném místním úřadu a spojit se s úřadem pro přistěhovalectví a cestovní pasy se sídlem ve Vaduzu: Ausländer- und Passamt (APA).

Bližší informace naleznete na:

Ausländer- und Passamt (APA)
Städtle 38, FL-9490 Vaduz
Tel: +423 236 61 62
Fax: +423 236 61 66
E-Mail: bewilligungen@apa.llv.li
http://www.apa.llv.li/

Povolení k pobytu

Do Lichtenštejnska je příchod cizích státních příslušníků omezen. Záleží na době trvání pracovního pobytu. Občané EU/EHP si musí požádat o povolení k pobytu:

 • Kurzaufenthaltsbewiligung L (max. 12 měsíců)
 • Aufenthaltsbewilligung B ( pro pracovníky a jejich rodiny nejvýše do 5 let)
 • Niederlassungsbewilligung C – povolení k usazení (po 5 letech)
 • Daueraufenthaltsbewiligung D – povolení k trvalému pobytu (až po pěti letech je možné si požádat).
 • Grenzgängermeldebestätigung GMB – osvědčení o registraci pro přeshraniční pracovníky

Bližší informace naleznete zde: http://www.llv.li/amtsstellen/

Žádost o povolení k pobytu musí být podaná nejpozději čtyři týdny před zahájením práce na Ausländer- und Passamt.

Vláda uděluje jen omezený počet povolení k pobytu za účelem udržení rovnováhy mezi domácí populací a zbytkem populace.

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daně – formulář E301

S Českou republikou jsou aplikována Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení.

Po ukončení pracovního poměru v Lichtenštejnsku si ještě před odjezdem do České republiky požádejte o vystavení formuláře E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti.

O vystavení formuláře E 301 požádejte ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Lichtenštejnsku.

Se žádostí je nutné předložit následující dokumenty:

 • kopii pracovní smlouvy
 • kopii zápočtového listu od zaměstnavatele
 • kopie výplatních pásek

Kontaktní místo pro vyřizování formulářů E 301:

Amt für Volkswirtschaft
Arbeitslosenversicherung
Gerberweg 5
FL- 9490 Vaduz
Lichtenstein 
tel.: 00423 236 68 87
fax: 00423 236 68 95

 

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303 a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář E303

Podstata transferu dávek v nezaměstnanosti spočívá v možnosti nezaměstnané osoby odejít hledat si práci do jiného členského státu EU/EHP/Švýcarska, zároveň si zachovat postavení uchazeče o zaměstnání a pobírat zde podporu v nezaměstnanosti, která mu byla přiznána ve státě, který opouští.

Podmínky a rozsah transferu dávek v nezaměstnanosti - uchazeč o zaměstnání musí zůstat k dispozici úřadu práce před svým odjezdem po dobu nejméně čtyř týdnů poté, co se stal nezaměstnaným. Musí se registrovat do sedmi dnů po dni, kdy přestal být k dispozici úřadu práce ve státě, který opustil, jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce každého členského státu, do kterého přijede a podřídit se kontrolním procedurám, které tam existují. Maximální doba, po kterou je možno dávky exportovat, je tři /šest měsíců od doby, kdy dotyčná osoba přestala být k dispozici úřadu práce státu, který opustila (ovšem za předpokladu, že celková doba pobírání dávek nepřekročí podpůrčí dobu dle právních předpisů tohoto státu). Jestliže se dotyčná osoba vrátí do původního státu před uplynutím doby, po kterou má nárok na dávky, bude pokračovat její nárok na dávky podle předpisů tohoto státu. V opačném případě nárok ztrácí.

Kontaktní místo pro vyřizování formulářů E 303:

Amt für Volkswirtschaft
Arbeitslosenversicherung
Gerberweg 5
FL- 9490 Vaduz
Lichtenstein
tel.: 00423 236 68 87
fax:  00423 236 68 95

Uznávání pracovních kvalifikací

Občan České republiky, který chce v Lichtenštejnsku vykonávat regulované povolání, by se měl obrátit prostřednictvím národního koordinátora v Lichtenštejnsku na uznávací orgány. Národní koordinátor sdělí, zda je dané povolání v Lichtenštejnsku regulované a pomůže při podávání žádosti o uznání odborné kvalifikace a určení relevantního uznávacího orgánu.

Národní koordinátor:
Helmut Konrad
Head of Department for Higher Education and of the NARIC Agency
Schulamt
Department of Education
2 Herrengasse
FL-9490 VADUZ
tel: +423-236 67 58
fax:+423 2236 67 71
e-mail: helmut.konrad@sa.llv.li
web: http://www.firstlink.li/

U povolání, které není v Lichtenštejnsku regulované (není vyžadována kvalifikace ze zákona), záleží pouze na zaměstnavateli, zda občana České republiky zaměstná. Občan ČR by měl být oprávněn toto povolání vykonávat stejně jako občan Lichtenštejnska.

Automaticky jsou uznávány diplomy a jiná odborná osvědčení pro následující profese: lékař, zubař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, lékárník, architekt, pokud bylo studium zahájeno po 1. 5. 2004.

Další informace lze nalézt na internetu:

zpět na začátek

Zdravotní péče a pojištění

Mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem není dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se doporučuje uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh.

Důležitá telefonní čísla:

 • 117 – policie-tísňové volání
 • 118 – požárníci
 • 140 – pomoc na silnicích
 • 144 – záchranná služba

Nemocnice: Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz tel.: 0423 2354411

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 236 033 411
email: info@cmu.cz
http://www.cmu.cz/

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání a jak zažádat o práci

Jak najít zaměstnání

A. Úřady práce

Amt für Volkswirtschaft, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein:

B. Agentury práce

C. Internet

D. tisk

Nejžádanější profese:

 • inženýři v oborech strojírenských a elektrotechnických
 • kvalifikovaní dělníci ve stavebnictví, truhláři
 • kvalifikovaní dělníci ve strojírenství, servisní technici
 • instalatéři, topenáři, elektrikáři
 • IT pracovníci
 • administrativní pracovníci - pracovníci obchodu, účetní
 • práce v hotelnictví a gastronomii
 • práce ve zdravotnictví

Jak zažádat o práci

A. Příprava

Nábor do malých a středních firem je v kompetenci ředitele firmy. Nábor do velkých firem řídí personální ředitel ve spolupráci s příslušným odborníkem. Některá výběrová řízení jsou prováděna profesionálními agenturami, které vyberou 2–4 kandidáty, které předají firmě.

Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce si připravte podklady pro prezentaci u zaměstnavatele.

Obvykle to jsou:

 • doprovodný dopis
 • životopis
 • dotazník zaměstnavatele (pokud ho zaměstnavatel zašle)

B. Doprovodný dopis

Obsah dopisu se zásadně neliší od českých zvyklostí. Píše se na počítači, v němčině, maximálně na jednu až dvě stránky, na standardní bílý papír. Pro některé typy zaměstnání může být odeslán společně s životopisem e-mailem.

Do levého horního rohu dopisu uveďte Vaše jméno, příjmení, úplnou adresu a telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Datum napište do pravého horního rohu. Pod datum o několik řádek níže uveďte jméno kontaktní osoby a adresu firmy, u které se ucházíte o práci.

Do dopisu napište jasně důvod, proč odpovídáte na nabídku volného místa, zájem o nabízenou práci ve vztahu k Vašemu vzdělání a zkušenostem, zdůrazněte Vaše znalosti o firmě a zamýšlený přínos.

Doprovodný dopis musí být podepsán (obvykle v pravém dolním rohu).

C. Vzor životopisu

Životopis se píše v němčině, na počítači, obvykle na 1 stránku, přehledně, stručně a přesně s jasným členěním textu. Ten může být řazen chronologicky sestupně nebo naopak. Životopis se nepodepisuje a nedatuje. Posílá se vytištěný na kvalitním papíru (s fotografií pouze na výslovnou žádost v inzerátu).

Životopis by měl obsahovat:

 • osobní údaje – jméno, přesnou adresu, číslo telefonu s mezinárodní předvolbou, datum narození nebo věk, místo narození, rodinný stav a státní příslušnost (neuvádět informace o náboženském vyznání, zdravotním stavu, rodině, politické a odborové příslušnosti),
 • údaje o vzdělání a odborné praxi – u vysokoškolského diplomu nebo odborného profesního certifikátu uvést datum obdržení a pokud možno lichtenštejnský ekvivalent, (lze též stručně popsat obsah profesního vzdělání), jazykové znalosti,
 • pracovní zkušenosti – tato sekce je velice důležitá – specifikovat podrobně obor, pracovní zařazení nebo účast na profesním kurzu, datum nástupu a odchodu z dané pozice, název firmy, obor činnosti a zastávanou pozici, popište vykonávanou práci a řešené úkoly (není potřeba uvádět důvod změny nebo odchodu z firmy)
 • mimopracovní aktivity – studentské aktivity, aktivity ve volném čase, cestovatelské zkušenosti s vyjmenováním navštívených zemí včetně Lichtenštejnska, sportovní zájmy, literatura, hudba, další neprofesní aktivity
 • reference

D. Pohovor

Na pohovor se dobře připravte. Zjistěte si předem informace o firmě a jejích aktivitách (z internetu, firemních materiálů). Délka pohovorů je různá (od 15 minut až po celý den). Pohovor je většinou individuální, zřídka skupinový. Můžete si přinést kopie diplomů a osvědčení ze zaměstnání, jakož i další dokumenty a reference od zaměstnavatelů, které by mohly firmu zajímat. Součástí pohovorů mohou být speciální psychologické, talentové a osobnostní testy, které se svou délkou liší, mohou trvat jednu hodinu, ale i celý den.

Na závěr můžete požádat o oznámení výsledku vaší žádosti, v případě že bude probíhat další kolo pohovorů, o sdělení termínu konání.

Dobrým zvykem je následně napsat firmě dopis a poděkovat za interview a znovu zmínit důvod vašeho zájmu o místo, o které se ucházíte a zdůraznit přednosti vaší kandidatury.

Výběr uchazečů se koná, především u vyšších pozic, obvykle formou testů nebo také grafologických posudků. Rozhovor v rámci výběrového řízení probíhá podobně jako v České republice. Je naprosto obvyklé, že uchazeč je zván na několik pohovorů před konečným rozhodnutím. Oblečení a způsob chování by měly odpovídat pozici. Velice se dbá na to, aby se uchazeč „hodil“ k firmě a kolektivu zaměstnanců. Během rozhovoru dostane uchazeč prostor pro prezentaci své osoby a svých cílů. Zpravidla se hovoří také o mzdových představách.

zpět na začátek

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky a sídla velvyslanectví

Minimální mzda

Minimální mzda není oficiálně stanovena.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Průměrná délka pracovní doby je 41,5 hodin týdně, maximálně však 50 hodin týdně.

Délka řádné dovolené je 5 týdnů pro zaměstnance do 20 let včetně a 4 týdny pro zaměstnance nad 20 let.

Státní svátek: 15. 8.

Sídla velvyslanectví

Lichtenštejnsko nemá diplomatické zastoupení akreditované pro Českou republiku a náleží do konzulární působnosti Velvyslanectví České republiky ve Švýcarské konfederaci:

Ambassade de la République Tchèque
Burgernzielweg, Bern
P.O.Box 170
3006 Bern
Schweiz

Velvyslanectví:
tel.: +41 31 3504070
fax: +41 31 3504098

Konzulární oddělení:
tel.: +41 31 3504070
fax: +41 31 3504097

e-mail: bern@embassy.mzv.cz,
web: www.mzv.cz/bern
Pozn.: U e-mailů týkajících se víz nebo konzulárních informací uvádějte v předmětu „víza“ nebo „konsulat“.

Úřední hodiny pro veřejnost: po – pá 10.00 – 12.00

Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice:
Pevnostní 7
P.O.Box 84
162 01 Praha 6
tel.: +420 220 400 611
fax: +420 224 311 312
e-mail: Vertretung@pra.rep.admin.ch
Úřední hodiny pro veřejnost: po – pá 09.00 – 12.00

Vízové oddělení:
tel.: +420 220 400 615
Úřední hodiny: 09.00 – 12.00 (po, út, čt, pá)

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek