Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Litva

5. 8. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na litevském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Litvě.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Lietuvos Respublika
 • Užívaný název: Litva
 • Rozloha: 65 200 km2
 • Státní zřízení: republika
 • Počet obyvatel: 3 592 561 (r. 2005)
 • Hustota obyvatel/km2: 55
 • Hlavní město: Vilnius
 • Administr. členění: 44 regionů a městských obvodů
 • Úřední jazyk: litevština
 • Měna: livetvský litas 3,45LTL = 1 EUR
 • Náboženství: katolíci 80 %, pravoslavné
 • Národ. složení: Litevci 83 %, Rusové 6 %, Poláci 6 %

Litva oznámila, že od 1. května 2004 mají všichni občané EU/EHP a jejich rodinní příslušníci právo se usadit a pracovat ne jejím území.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Po 1. květnu 2004 již nemusíte jako český občan žádat o pracovní povolení. Můžete si hledat práci a účastnit se konkurzů za stejných podmínek jako občané Litevské republiky.

Povinná registrace

viz. povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Litvy víza. K pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Pokud si budete hledat v Litvě práci, můžete pobývat zde pobývat další 3 měsíce bez povolení. Před překročením této doby je třeba zažádat o tzv. EC residence permit.

Více informací na http://www.urm.lt/ (Ministerstvu zahraničních věcí Litevské republiky) nebo http://www.migracija.lt/ (Migrační odbor Ministerstva vnitra Litevské republiky).

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius
fax: +370 (5) 231 30 90
e-mail: urm@urm.lt
web: http://www.urm.lt/

Department of Migration
Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania
Šventaragio 2
LT-01122 Vilnius
tel: +370 (5) 271 72 36
fax: +370 (5) 271 82 10
e-mail: mdinfo@vrm.lt
web: http://www.migracija.lt/

Sociální zabezpečení a daňová problematika

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), budete muset pravděpodobně řešit různé problémy a záležitosti, týkající se sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, nárok na důchod, nemoci a úrazy aj.) Proto byla vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v nařízeních č. 1408/71 a 574/72 a která Vám zajistí účinnou ochranu.

Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Litevské republice. Všeobecné informace o dané problematice naleznete v kostce na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=532.

Srážky

Jestliže budete v Litvě pracovat, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané tohoto státu.

Z hrubého platu odvedete následující srážky:

Sociální a zdravotní pojištění:

 • 3 % – dalších 31 % za Vás odvede Váš zaměstnavatel

Daň z příjmu:

 • do 30. 6. 2006 – 33 %
 • od 1. 7. 2006 do 31.12.2007 – 27 %
 • od 1. 1. 2008 – 24 %
 • od 1. 1. 2010 – 15 %

Podnikatelské subjekty si můžou zvolit variantu zdanění:

 • 33 % z čistého zisku nebo
 • 15 % z příjmu

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Litvou platí od roku 8. 8. 1995 (Z. č. 230/1995) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Další informace, týkající se sociálních dávek, najdete na internetových stránkách litevského Ministerstva práce a sociálních věcí:

Ministry of Social Security and Labour
A. Vivulskio str. 11
LT-036 10 Vilnius
tel: +370 (5) 266 42 01
fax: +370 (5) 266 42 09
e-mail: post@socmin.lt
web: http://www.socmin.lt/

Popř. přímo na Úřad státního fondu sociálního pojištěn, který se touto problematikou v rámci ministerstva zabývá:

State Social Insurance Fund Board
Konstitucijos St. 12
LT-09308 Vilnius
tel: +370 (5) 272 48 64
fax: +370 (5) 272 36 41
e-mail: sodrainfo@sodra.lt
web: http://www.sodra.lt/

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o litevské sociální dávky mohou na úřadu práce vyžádat formulář E 301/U1, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v ČR. Vyplněný formulář pak žadatel překládá na místním Úřadě práce (Local Labour Exchange) nebo na místním Úřadě sociálního zabezpečení (Social security office).

Po ukončení pracovního poměru v Litvě je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301/U1, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Litevské republice.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Litvě:

Lithuanian Labour Exchange
Geležinio Vilko 3A
LT-2600 Vilnius
tel: +370 (5) 236 07 74
fax: +370 (5) 236 07 88
e-mail: liongina@ldb.lt

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Litvy, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Litvě a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U litevské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Litevské republiky.

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/  – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Akademické uznávání

Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením.

Profesní uznávání

Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

S dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v Litevské republice se obraťte na národního koordinátora pomocí něhož zjistíte, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované. Pro výkon regulovaného povolání jsou právními předpisy státu předepsány podmínky, popř. požadavky, bez jejichž splnění nemůžete toto povolání vykonávat. V případě, že povolání není regulované, pak by jste měl být oprávněn toto povolání vykonávat bez dalšího.

V případě, že je regulované, pak musíte požádat o uznání kvalifikace. Seznam regulovaných profesí a odpovědných institucí najdete na webové stránce http://www.profesijos.lt/ .

Hodnocením vyššího vzdělání se zabývá:

Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education
Suvalku str. 1
LT-2600 Vilnius
tel: +370 (5) 210 47 77
fax: +370 (5) 213 25 53
e-mail: skvc@skvc.lt
web: http://www.skvc.lt/

Uznáváním kvalifikací vyššího vzdělání se zabývá:

Department of Education and Studies
Ministry of Education and Science

Z. Sierakausko g.15
LT-2600 Vilnius
tel: +370 (5) 266 34 44
fax: +370 (5) 266 34 66
e-mail: msd@mokslas.lt
web: http://www.mokslas.lt/

Hodnocením a uznáváním středního, učňovského a dalšího vzdělávání se zabývá:

Ministry of Education and Science
A. Volano g. 2/7
LT-2600 Vilnius
tel: +370 (5) 274 31 15
fax: +370 (5) 261 20 77
e-mail: smmin@smm.lt
web: http://www.smm.lt/

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Více informací na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad – styčné místo pro oblast zdravotního pojištění.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
www: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://ec.europa.eu/eures/.

Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Litva

Seznam EURES poradců v Litvě je k dispozici na internetové adrese http://ec.europa.eu/eures/ v sekci EURES – vyhledat poradce EURES. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Litvě, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Mnoho užitečných informací najdete také na národních stránkách EURES Litva na http://www.ldb.lt/eures.

Veřejné služby zaměstnanosti

Informace o pracovních příležitostech najdete na stránkách litevských Veřejných služeb zaměstnanosti „Lietuvos Darbo Birža“ (http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx).

Lithuanian Labour Exchange
Gelezinio Vilko St. 3A
LT-2600 Vilnius
tel: +370 5 236 07 70
fax: +370 5 236 07 88
e-mail: post@socmin.lt
web: http://www.ldb.lt/

Privátní personální agentury

Soukromé zprostředkovatelské agentury patří rovněž k důležitým zdrojům nabídky volných pracovních míst. Ve „Zlatých stránkách“ (Yellow pages – http://www.imones.lt/) lze jejich seznam a kontakty na ně nalézt v sekci „Public utilities and household services => Employment services“ pod „Employment agencies“ nebo „Personnel selecting and hiring“.

Tisk

Většina litevských novin zveřejňuje i nabídku volných míst. Seznam litevských novin lze nalézt na http://www.onlinenewspapers.com/lithuan.htm .

V angličtině:

Spekulativní žádosti o zaměstnání

Zájemci o zaměstnání v Litevské republice mohou zkusit zaslat spekulativní žádost o zaměstnání společnosti, u níž mají zájem sehnat zaměstnání. Životopis (CV – Curriculum Vitae) by měl být vytištěn na počítači a měl by jej uvádět průvodní dopis. Spekulativní žádosti o zaměstnání se zpravidla zasílají velkým zaměstnavatelům nebo organizacím, působícím na litevském území.

Doporučovaný vzor životopisu v angličtině (nebo v jiných jazycích) lze nalézt na webové adrese http://www.europass.cz/ nebo http://europass.cedefop.europa.eu/ nebo http://portal.mpsv.cz/eures.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Minimální mzda činí v Litevské republice 800 Litas.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba v Litevské republice je 40 hodin týdně. Minimální roční dovolená je 28 kalendářních dní.

Přehled státních svátků:

 • 1. ledna – Nový rok
 • 16. února – Den nezávislosti Litvy (1918)
 • 11. března – Den obnovení nezávislosti Litvy (1990)
 • 16. a 17. dubna – Velikonoce (neděle a následující pondělí)
 • 1. května – Svátek práce
 • první neděle v květnu – Den matek
 • 24. června – Svátek spojený s oslavou letního slunovratu
 • 6. července – Den státnosti, který je věnován památce korunovace litevského krále Mindaugase (1273)
 • 15. srpna – Den národa, spojen s katolickým svátkem panny Marie nanebevzetí
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 25.–26. prosince – Vánoční svátky

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Litevské republiky v ČR
Pod Klikovkou 1916/2
150 00 Praha
tel: +420 257 210 122
fax: +420 257 210 124
e-mail: ambasada-litva@iol.cz

Velvyslanectví České republiky v Litevské republice
Čekijos Respublikos Ambasada
Birutes 16
LT-08117 Vilnius
tel: +370 (5) 266 10 40
konzulární oddělení: +370 (5) 266 10 41
fax: +370 (5) 266 10 66
e-mail: vilnius@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/vilnius

Další zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek