Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Lotyšsko

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na lotyšském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Lotyšsku.

Úvodní informace

 • Plný název země: Latvia, Latvijas Republika
 • Český název země: Lotyšsko, Lotyšská republika
 • Rozloha: 65 589 km2 (121.)
 • Geografické členění: ploché území nepřesahující 300 m při pobřeží Baltského moře
 • Podnebí: Oceánské, mírných šířek s narůstající kontinentalitou směrem na východ
 • Hlavní město: Riga
 • Další významná města: Daugavpils (118 500), Liepâja (98 400), Jelgava (70 900),
 • Jürmala (59 000), Ventspils (46 700), Rëzekne (41 700)
 • Počet obyvatel: 2.300.000
 • Obyvatelstvo: Lotyši 58,8 %, Rusové 28,7 %, Bělorusové 3,8 %, Ukrajinci 2,6 %, Poláci 2,4 % a Litevšťané 1,4 % a 2,3 % jiných národností
 • Jazyky: Lotyština (úřední), Ruština a etnické jazyky
 • Náboženství: luteránské, římskokatolické, pravoslavné
 • Státní správa: Republika
 • Typ vlády: parlamentní demokracie
 • Administrativní členění: 26 okresů a 7 měst
 • Měna: 1 lat (LVL) = 100 santimů
 • Časový posun: + 1 hodina

Více informací na http://lotyssko.webz.cz/

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Pro občany EU a jejich rodinné příslušníky není potřeba pracovního povolení.

Povinná registrace

Pokud chcete setrvat v Lotyšsku více než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska, pak musíte žádat o povolení k pobytu (viz Povolení k pobytu).

Pokud začnete v Lotyšsku pracovat, musí Vás zaměstnavatel přihlásit na příslušném úřadě práce. To samé platí při skončení Vašeho pracovního poměru.

Povolení k pobytu

Povolení k pobytu je potřeba, pokud chcete v Lotyšsku setrvat více než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska.

Pro povolení k pobytu budete muset předložit v Centru služeb pro cizince:

 • platný cestovní průkaz
 • vyplněnou žádost o povolení k pobytu
 • 2 pasové fotografie
 • potvrzení o zdravotním stavu z ČR
 • výpis z rejstříku trestů od 14 let věku z ČR
 • potvrzení o dostatečném finančním zajištění po dobu pobytu v Lotyšsku
 • potvrzení o zaplacení poplatku v Lotyšsku

Centrum služeb pro cizince
Pilsoníbas un migrácijas lietu párvalde
Office for Citizenship and Migration Affairs

tel.: +371 7219656
fax: +371 7219655
e-mail: aad@pmlp.gov.lv

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.pmlp.gov.lv/.

Sociální zabezpečení a daňová problematika – formulář E301

Jestliže budete pracovat v Lotyšsku, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Lotyšska.

Z hrubého platu odvedete následující srážky:

 • Sociální a zdravotní pojištění: 9 %
 • daň z příjmu: 25 %

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Lotyšskem platí od roku 1995 (170/1995 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy.

Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky. Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Nárok na sociální zabezpečení a dávky není pro občany České republiky nijak omezen. Pouze musíte splnit podmínky pro poskytování sociálního zabezpečení podle Lotyšských předpisů.

Po ukončení pracovního poměru v Lotyšsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301/U1, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301/U1 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Lotyšsku.

Více informací a žádost o vystavení najdete na http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?lng=lv&cat=5470.

Kontaktní instituce v Lotyšsku vydávající formulář E 301:

State Social Insurance Agency
International Service Division,
Address: Citadeles street 7/69, Riga, LV-1010, Latvia

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

Pozn.:

Vyslaných osob, které v Lotyšsku pracují dočasně, se sociální systém Lotyšska netýká. „Dočasně“ znamená práce sjednaná na dobu kratší než jeden rok v případě, že se jedná o občana EU. Pokud jste vyslaným pracovníkem, zažádejte před odjezdem z ČR o formulář E101, který získáte na okresní správě sociálního zabezpečení. Tento formulář potvrzuje, že jste vyslaným pracovníkem a spadáte tak do režimu sociálního systému ČR. Více informací získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení, popř. na České správě sociálního zabezpečení.

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Lotyšska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2. Tento vyplněný a potvrzený formulář žadatel předloží příslušnému úřadu práce v Lotyšsku. Formulář E303 slouží k vyplácení dávek pouze pokud se občan zaregistruje na lotyšském úřadě práce do sedmi dnů od data odjezdu z ČR.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče u své zdravotní pojišťovny.

U lotyšské instituce, kde se uchazeč evidoval, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Lotyšska.

Nezapomeňte, že musíte být připraveni k nástupu do zaměstnání, především musíte být jazykově vybaveni tak, abyste mohli vykonávat nabízené zaměstnání.

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti v Lotyšsku pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání Lotyšsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Lotyšska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/ nebo na http://ec.europa.eu/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Lotyšsku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete.

Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
www: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

Vzhledem k tomu, že Lotyšsko nebude uplatňovat přechodná období, je zde velká pravděpodobnost pracovního uplatnění.

Největším vyhledávacím portálem je Evropský portál http://ec.europa.eu/eures/ , kde najdete všechna oficiální volná místa. Zároveň si zde můžete vložit svůj životopis, který je přístupný potencionálním zaměstnavatelům.

Další volná místa můžete vyhledávat na následujících webových stránkách:

Náborové agentury:

Inzertní noviny:

Informace o pracovních příležitostech:

Personální agentury:

Minimální mzda a týdenní pracovní doby, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

K 1. 1. 2009 je minimální mzda v Lotyšsku 180 LVL měsíčně.

Týdenní pracovní doby, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je 40 hodin.

Dovolená na zotavenou je 4 týdny.

Ostatní nepracovní dny jsou svátky nebo dny pracovního klidu.

 • 01. 01. –New Year's Day
 • 29. 03. – Good Friday
 • 31. 03 – 01.04. Easter
 • 01. 05. – May Day
 • 19. 05. – Whitsuntide
 • 23. 06. – Midsummer's Eve
 • 24. 06. – Midsummer's Day
 • 18. 11. – Independence Day

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví a konzulární oddělení pro Lotyšsko
Hradešínská 1022/3
101 00 Praha
tel.: +420 255 700 881
fax: +420 255 700 880
e-mail: embassy.czech@mfa.gov.lv

Otevírací hodiny:

Pondělí 08:30 – 17:00
Úterý 08:30 – 17:00
Středa 08:30 – 17:00
Čtvrtek 08:30 – 17:00
Pátek 08:30 – 17:00

České velvyslanectví v Lotyšsku
Diplomatická a konzulární pro Lotyšskou republiku
Elizabetes iela 29
Riga
LV-1010
tel.: +371 7217814, +371 7287306
fax: +371 7217821
e-mail: riga@embassy.mzv.cz

Otevírací hodiny (časový posun: +1 hodina):
Úřední hodiny pro veřejnost – konzulární oddělení: úterý–pátek 9:00 – 11:00 hod.
Provozní hodiny velvyslanectví: pondělí–pátek 08:30 – 17:00 hod.

Kde nás najdete:

Velvyslanectví ČR v Rize se nachází na jedné z hlavních ulic nedaleko od centra města. Ulice Elizabetes je dlouhá přibližně 1,5 km, zastupitelský úřad sídlí v její poslední třetině směrem k přístavu na řece Daugavě za křižovatkou ulice Kr. Valdemára a dále ulice Antonijas.

V případě nouze (okradení, ztráta dokladů, hospitalizace, dopravní nehoda) se čeští občané mohou obrátit v pracovní době na telefonní číslo: +371 7217814, mimo pracovní dobu pak na mobilní telefon stálé služby: 9463947

Upozorňujeme, že uvedený mobilní telefon slouží výhradně pro řešení nouzových situací českých občanů a nejsou na něm zodpovídány vízové a jiné dotazy.

Použité zdroje informací

http://ec.europa.eu/eures/
http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad
http://www.mzv.cz/ – Ministerstvo zahraničí ČR
http://www.mfa.gov.lv/en – Ministerstvo zahraničních věcí Lotyšska
http://www.lv/ – obsah:

 • kultura
 • obchod, finance, majetek
 • komunikace
 • vzdělávání a věda
 • zábava
 • prostředí
 • internet a počítače
 • právní základy
 • noviny, počasí, média
 • infoservis
 • společnost
 • sport
 • cestování, mapy

http://lotyssko.webz.cz/ – obsah:

 • Krátké pohlédnutí na fakta
 • Státní symboly
 • Zeměpis
 • Administrativní členění
 • Politický systém
 • Obyvatelstvo, náboženství
 • Kultura, jazyk, národní jídla
 • Dějiny
 • Ekonomický profil
 • Doprava
 • Festivaly, události a svátky
 • Důležité turistické informace
 • Ubytování a stravování
 • Sport
 • Co může Lotyšsko nabídnout
 • Turistické zajímavosti
 • Zastupitelské úřady
 • Užitečná slova a výrazy
 • Mapa
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek